Mengelingen. Scheepvaart. Correspondence. Beurs-Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. J. J. van SPANJE, te Axel, LEESBIBLIO TIIE EK PRENTE BOEKEN, Gereformeerde Kerkboeken, H ROOMSCH-KATHOL1JKE KERK- EN CEBEDENBOEKEN Jl. wocnsdag is to Gent weilcr ecu dood- vonnis voltrokken en wel aan zekeren Taehnan, die to Huysse mejufvr. Lucie Vyvens verrnoord had. Te Marialoopin Oosl-Vlaanderen is een bewonderensvvaardig kind aanwezig Leo Lam- pacrl geheelen en thans 11 jaar oud. Ditjongs- ken heeft geene armen en weet zich bij gebrek daarvan met de voeten te behelpen. Sinds twee maanden bevindt hij zich op eene kant- werk-school en overlrefl hij nu reeds zijne 20 medeleerlingen in het maken van de wilsle en fraaisle kanl. Deze uilslag is des te treffender daar ook zijne beeneri gansch niet volkomen zijn ja het eene zelfs min of meer mismaakt is in weerwil van dozen zeer bedroevenden toestand heeft hij ook met den voet leeren schrijven en behoeft in deze kunsl almedc voor geene kinderen van zijnen leeftijd te wLjken. -Het onlbreekt te Peslh in Oo.slenrijk aan niagazijnen om de ontzaggelijke massa graandat aldaar sederl kort is aangekomen onder dak te brengen. Onderscheidene depeches uit Frankrijk en Engeland behelzen verschillende belangrijke be- riglen zoo als: de heropening van het vuur legen Sebaslopol de verovering en vernieling van Petropaulovvski (hoofdslad van Kamtsjatka) door een geallieerd eskader en een soort van aanslag op het leven des keizers van Frankrijk of op lieden van zijn gevolg een persoon althans heeft op de hoogte van den Italiaanschen sohouvv- burg twee pisloolschoten gelost op den keizer- lijken stoet of liever in het rijluig vvaarin de slaalsdames der keizerin gezelen waren niemand werd gelroffenen de schuldige, dien men, gelijk bij meest alle soorlgelijke gelegenheden voor waanzinnig houdt, bevindt zich in handen der juslilie. Laalsle tijding. Te Parijs is den 10 dozer do tijding ontvangen, dat de Malakoffloren in han den der geallieerden is gevallen. Zulks heeft aan beide zijden groole verliezen veroorzaakt He Russen hehbeu alle hunne stoombooten in de haven laten zinken en een wapenstilstand ge- vraagd om hunne gewonden vveg te nemen. De vesting verloont niels anders dan eene uilge- strekte zee van vuur. Twee Russische tre— gallen zijn door het vuur der geallieerden in de groole haven van Sebastopol vernield. De Russische vorst Gortschakoff meldt onder dagteekening van den 5 dezer des avonds van Sebaslopol het volgende Heden morgen by het aanbrekcn van den dag hebben de be- legeraars een zeer hevig vuur geopend tegen den regtervleugel onzer linien duarna is eeno zeer hevige kannonnade gerigt legen onzen lin— kervleugel. Wij hebben daarop krachtig geant- woord. Tegen den avond is het vuur op alle punlen afgenomen." He Times zegt, dat de Oostzeevlool op vveg naar huis is, en herhaalt daarbij hare klagten over de geringe uilkomsten welke het verblijf dier geduchle zeemagt in de Oostzee dit jaar opgeleverd heeft. Voor iederen penning schade, die° wij aldaar aan de Russische land- en zee magt toebraglen (zegt het blad) hebben wij zelven zekerlijk wel een shilling uilgegeven. De verriglingen onzer vloot zijn over het geheel zoo slecht gelukt en hebben zulk een voorkomen van kinderachtigheid en kwaadaardigheid dat wij geen verslag daarvan lezen kunnen zonder ons te schamen." GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCI1-VLAANDEREN. Vervolg van No. 87.) 16 Sept. 1811Door onvoorzigligheid brandt de St.-Janskerk te Sluis geheel af. 17 1621. Mislukte aanslag op Sluis door de Spanjaarden onder don Inigo de Borgia. 18 1727. Deduciie van het regt der grafe- lijkheid van Zeeland op het schorre: de Hoofdplaat. 19 n 1787. Ds. Cornelius Wijnmalen overlijdt als predikant bij de Herv. gem. te Zaamslag. 20 1774. Resolulie van H. II. Mog. lot in- voeringder nieuwe Psalmberijrning bij de Hervormdo gemeenten in Zeeuvvsch-Vlaanderenop den 1 Januarij daaraanvolgende. 21 1852. Doorbraak van den zeedijk aan den nieuw bedijklen polder v66r dc gemeente Graauw c. a. 22 1683. Oclrooi tot beversching van den doorgesloken Groolen Boompolder (gem. St.-Kruis.) 23 1681. Ds. Abraham Loosveld overlijdt als pred. bij de Herv. gem. te Breskens. 24 1766. De verdienstelijke J oh. Bagelaar overlijdt als emeritus pred. bij de Herv. gem. te Sluis. 25 Sept. 1780. Resolutie van dc slalon van Zee- land tot het bouwen van eene kerk paslorij en school te Hoofd- plaat. 26 1637. Jonkh. Willem de Soele van Lake van Hautain, gouverneur van Sluis en admiraal van Zeeland over lijdt te Sluis. 27 1477. Storm en watervloed waardoor in het Aardenburger-ambacht eenige dorpen vergaan. 28 1664. Tractaat tusschen Nederland en Spanje nopens de eerste grens- bepaling van Staats-Vlaanderen. 29 1633. Mislukte aanslag der Spanjaarden op Philippine. 30 1807. Doorbraak van den Rleine-IIuijs- senspolder (gem. Zaamslag.) [Wordt vervolgd.) In 1854 werden in Nederland 117 onderschei dene couranlen nieuws- dag- en weekbladen uilgegeven; 7 daarvan verschenen in Zeeland. In dalzclfde jaar waren in ons vaderland 705 boekhandelaren en 294 drukkerijen aanwezig van welke in Zeeland: 47 boekhandelaren, 18 drukkerijen en 1 steendrukkerijen in Zeeuwsch- Vlaanderen 13 boekhandelaren en 4 drukkerijen. In 1842 hestonden in Nederland nog slechls 52 dag- of weekbladen en daarenboven 118 maandelijks of op onbepaalde lijdslippen uitko- mendc lijdschriften. Belgie had deslijds 155 dagbladen met een debiet van 45,226 exempla- ren en alleen in Parijs zagen in dat jaar 594 periodieke werken het licht. Binnengekomen te Neuzen, voor Gent beslemd Belg. schooner Joseph, kapt. van der Heyde Ned. galjoot Berendina Jlugeskapt. Bekkering, Ned. kof Fennechiena Calharina, kapt. Pomper, Han. kof llo/fenung kapt. Haijinga alien van Bergen, met stokvisch traan euz., en Ned. kof Johanna Gezinakapt. van der Veen van Statille met houlen van Gent nfgekomen Belg. bark Theodore kapt. Meulenbroek naarAkyab, in ballast. Het artikel uit Axel waarin onderscheidene uit- drukkingen voorkomen, ivelke ligter gezegd dan be- wezen kunnen worden en dat blijkbaar gesteld is tot aanprijzing bij het publiek van eenen neringdoende boven anderen van zijn beroep kan niet onder de Ingezonden Stukken worden opgenomen en zou eerder eene plaats onder de Advertentien toekomen. Daarenboven is de aangehevene klagt dezer dagen niet bij nitsluiting op Axel alleen toepasselijk. AMSTERDAM, 10 September. Werkelflke Seliuld 2A pet- 65^; idem 3 pet. 76; idem 4 pet. 93J-. ROTTERDAM, 10 September. Tarwe: Jarige Zeeuwsche Vlaamsche en Overm. weinig aangevoerd en 30 a 60 cents hooger goed van de hand gegaan goede en puike f 16,73 a 17,23: mindere f 13,30 a 16,30. lie weinige partjjtjcs Nieuwe waren dooreen niet rnooi en bragten van 13,30 tot 16,73 op. RoggeOver- maasschc Zeeuwsche en Vlaamsche 23 cents hooger, 10,73 a 12. Gerst Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaasscbe 30 cents hooger Winter 7,30 a 8 dito Zomcr 7,20 a 7,80. Haver: Zeeuwsche en Inl. Korte 4,80a 3,60; dito Lange f 4,10 a 4,60. Erwten Meuwc Zeeuwsche Groene 30 cents hooger, 10,23 a 11,25. Koolzaad circa 100 last aangevoerd Zeeuwsch in zakken van 81 tot 921llaarlemmcrmeer 92^, gestort Zomcr 88, 89, 90. MEEKRAP. Met redelijken aanvoer tot vorige prijzen had vrjj goede omgang plaats. DORDRECHT, 6 September. Jarigc Zeeuwsche, Vlaamsche en Ovcrmaassche Tarwe heeft vorige prij- zen opgebragt. Metnve dito mecrder aangevoerd en 20 cents lager ver- kocht. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche 13,80 a 16.60; Nieuwe dito 13 a 16,60. Rogge: Jarige en Nieuwe Zeeuwsche. riaamsche en Overmaassche minder aangevoerd dan vorige week, vond gocden aftrektot/ 10,80 a 11,40; Nieuwedito/ 11 a 11,70. Gerst: Nieuwe Winter en Zomcr minder ter veil en tot verhoogdc prijzen grif te plaatsen. Nieuwe Flakkecsche en Overmaassche Winter 7,50 a 7,00 dito dito Zomer 7,20 a 7,30. Nieuwe Haver, enkcle party tjes uit het Overmaassche aangevoerd goed van kleur, doch ligt in wigtzijn toton- derstaande prijzen genomen Zeeuwsche en Inlandsche Voeder 4,20 a a 4,80: dito Hikke dito f 4,40 a 3. lllaauwe Erwten vonden tot 60 cents hooger goede vraagvoor goed kokende Zeeuwsche en Overmaassche is grif/ 10,40 tot 10,60 en voor de mindere 9,50 tot 10 besteed. Van Koolzaad bedroeg de aanvoer heden slcchts60 last, uit het Overmaas sche, Zeeland en het Haarlcmmermecr aangcbragt, hetzelve is langzaam tot vorige prijzen verkocht. /•"an Zomerzaad was er ccn partytje uit het Overmaassche ter marktzeer rnooi en kraak droog van kwaliteitheeft pJ 88 opgebragt. GENT 7 September. Ook op onzc markteven als op mcest alle anderc Belgische markten hebben de grancn eene verhooging ondergaan. Tarwe was 1 fr. en Rogge 11 fr. dnnrder. Oude en Nieuwe Gerst was gezoclit a 1 fr. hooger. Andere granen zonder handel. LONDEN, Maandag 10 September (2 urc). Per telegraaf.) Heden waren dc prijzen der Tarwe 3 sti. liooger. 227ste Staats-Loterij. Prijzen van 100 en daarboven. Derdc Iilasselste LijstNo. 5864, 25,000: no. 14313, 5000; no. 5132 en 3419, ieder 1000; no. 2319, 5889 en 10283, ieder 400; no! (1172, 12984, 13301 en 14536ieder/ 200; no. 6137, 13348, 15263 en 17719, ieder f 100. 2de l.ijst No. 17781, Z 1230; no. 1834, 11450, 12779 en 18738 ieder f 1000- no. 6786enl9069, ieder/ 400; no. 1909, 11372 en 12438 ieder/ 200; no. 7197, 14156, 14162, 14759, 15314 cn 19095, ieder f 3de'Lijst: No. 2258,/ 1230: no. 3204, 8153 en 8943, icdcr 1000 no 18947, f 400 no. 3408, 14320 en 18113, icdcr 200no. 10644 1 1667 14411 16357 en 18898 ieder f 100. 4de Lijst No. 7231 2300no. 10241, 1000 no. 4799, 8832 13934 en 14736, ieder 400. Stoomboot de Schelde. Dagelyks uitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Breskens *s morgens 6*-, 's avonds 55 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 74, 's avonds 3| ure. Van V lissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedekenskerke 's morgens 11 ure. Van lloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam.. Vastgestelde uren van vertrek. Van Vlissingen des Maandagsw oensdags en Vrijdags 'smorgens 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Botterdam des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd 's morgens 9 ure 11a aankomst van den Isten trcin uit 's Hage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags's middags 12 ure. Van Neuzen naar Botterdam Zondags, 's voormiddags 5 ure. Van Botterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen September 185555. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 13voorm. 4 u. voorm .10 u. Vrijd. 14 a a 10» Zat. 13 3 a 11 Zond. 16 6 a a 114 Maand. 17 6 A a midd. 12 Dingsd 18 a 7 nam. 1 a Woensd 19 8 a 2 a Dond. 20 i 9 a a 5 a Vrijd. 21 a 10 a a 4 a_ Zat. 22 11 3 e ondergeteekende maakt zijne geeerde Stad- en Landgenoolen bckend dat bij heefi ontvangen eene sortering MODF.RATF.URIiAMPEN', tot /zeer lage prijzen, Biedt zich ook aan tot het ma- Men en repareren van dezelve en van alle andere /soorten van Lampen onder belofte van eene civile en accurate bediening. Yerzoekt ieders gnnst en recommandatie. Neuzen, den 11 September 1855. JOH. de JONGE, Lange Noordstraat, over de Groole Kerk. neernt de vrijheid ter algemeenc kennis te brengen, dat hij hij zijnen Boek- en Papierwinkel heeft gc- voegd eene /ifcestaande uit de nieuwste en meest gezochtste zoo J&Qtomanlische als andere Werken welke op zeer bil- lijke voorwaarden zoowel per boekdeel als hij ahon- nement, ter lezing te bekomen zijn, en waarvan de Catalogus ten alien tijde ter inzage ligt. Voorldurend is bovengemelde steeds goed gesor- teerd in GALANTERIEN, KRAMKRIJEN, KIN- DERSPEKLGOED GLAS- en AARDEWERK enz. enz. en zal zirh steeds beijveren om door eene accurate en civile hehandeling zich aller gunstwaar- dig te maken. Opgegevene Commissien worden ten spoedigste geeffectueerd. In den'Boek-en Papierwinkel van C. W. OVER- BEERE, te Neuzen, zijn voorhanden in meer dan 100 soorten van 5, 7, 10, 15 cent tot 1,50 cn hooger. waaronder folio kwarto en octavo Kerk- en finis- Bijbelsmet koperen sloten enz., voor 15,80, f 8,50 en f 6,50 zoomede ook nieuwe Tcstamenten met Psalmen enz in Zwart of Spaansch leer, ver- guld opsneS, a/1,(50, Psalmboeken volgens de oude herijming en spelling, met de Catechismus enz., nieuwe uitgave in heel Iederen band, a f 1,50, en vcrder in vele andere ordinaire en prachthanden. in differente prachthanden cn verguld op snec van 20 cent tot f 2. Verdereene ruime sortering van SCHR1JFPAPIER waaronder van f 2,20 f 2,50, f 2,50 tot 5 f 6 enz. per riem en 15, 15, 20, 25, 50 en iO cent per boek; POSTPAPIER van 60 70 80 cent tot f 2 enz. per pak van 240 velien Teekcn- cn ge- kleurdc Papieren Schrijf- en Notitieboeken Porte- feuilles; Enveloppes; Stalen I'ennen in ruim 20 soorten, van 50 cent tot 1,60 cn hooger per gros Lak waaronder van 50, 40 45 cent enz., per pak van 20 pijpen Ouwels Potlooden Leijen van 5 7, 9 cent enz.; Zwarte Roode cn Blaauwe Schrijf- en Stenipel-InktSpeelkaartcn van 5 8, 10 tot 50 cent per spel521 cent en hooger per dozijn Passer- en Verwdoozen Boekentasschen voor schoolgebruik Stroopapier voor winkelgrbruika 90 cent per riem bij grootere hoeveelheid tot mindere prijsfijne en ordinaire Platen en Prenten Albums; Nieuwjaar-en Verjaarkransen Liedehoeken en wat verder in eenen goed gesorteerden Boek- en Papierwinkel behoort. Heeft mede voorhanden BEHANGSELPAPIEREN RANDEN en SCHOORSTEENSTGKKENvolgens de nieuwste srnaak en lot de civielste prijzen. En is nog bij hem verkrijgbaar Eenige Geeslelijke Liederenuilgegeven door Anthonij de Wolf; vijfde druk a 60 cent. De Zeeuwsche Duinvreugd bevattende meer dan 150 op verschillende gelegenheden toepasselijke Ge- zelscliaps-Liederena 40 cent. Tl? N'EUZES, TER DRUKKRRIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2