NIEIJWS- EN ADVERTENTIEBLAD W.° 89. WOENSDAG12 SEPTEMBER 1855. w m (tweede jaargang.) t\ Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR Dil Weelcblad wordI elken Woensdag-morgen uilgegeven big C. W. Overbeeke tcNeuzen. De prigs is 80 cents in de drie maand.cn en franco per I'ost 95 cents. Men abonpeert zich bij de Boek- handelaars en Poslkantoren signer woonplaats. 1"1 1 Advertenlien gelicvc men nan den Uitgever i'?Ue zenden uiterlijk Dingsdag des nannddagsmfc^^ ure; de prigs van 1 lot 4 regets is 40 cen/sY^^^jy J elken regel meer 10 cents, behalvc 35 cents regt voor elite plaalsing. J i (j 1 Gelijk in onderscheidene slreken onzos vader- lands zoo ook heslaat alom in Zeeuwsch-Vlaan- deren de loffelijke gewoonte om jaarlijks na de inzameling tier veldvruchlen eene dankpre- dikatie voor den oogst le houdenen bij die gelegenheid meer dan gewone giflen voor de armen te offeren. En zieldie tijd naderl we- der met rassche schreden dat de bewoners dezer laudstreek zich in hunne bedehuizen zul- len vereenigen om God te loven en te dariken die ons in eenen kommervollen tijd van schrik- barende duurle der meest noodwendige levens- middelen, toch weder eenen ruirn gezegenden oogst gelukkig deed inzameleri. Wie geen vreemdeiing is in de gesehiedenis des vaderlands, bij kent ook de vele zwarle blad- zijden die van hongersnood en volslagen gebrek bij onze voorouders in sommige hagchelijke tijdsgewrichlengetuigen. Wiedie eemg- zins lelterkundig is, herinnert zich niel uit de dagen des Heidendoms die vreesselijke bevoegd- heid door het regt van gewoonte onder de Germaanscho volkeren aan den vader des huis- gezins loegekend om in tijden van gebrek zijn eiaon kind le slagten of zich door eenen gruw- zamen moord van de verpligling le bevrijden om in de behoeften van grijsaards en kranken te voorzien? Een regt, waarvan de nagalm nog in de volksverhalen van lateren tijd gehoord Wij willen hierbij evenwel met Ianger stilslaan niaar liever opmerken hoe reeds vroeg en kort na de vcsliging van het Christendom in het Westelijk Europa de nalien werden opgeroepen en aangespoord om voor overvloed na gebrek, voor rijken oogst na schaarschle en duurle van levensrniddelen den Almagtige eendragtelijk den bartTondigen dank voor zoo kennelijke welda- den 'toe le brengen. En hier doelen wij inzon- derheid op den zoogcnaamden rondgaanden brief of Encyclica van Pippijnaan den beroernden bisschop Lullus gerigl. Deze merkwaardige brief komt voor behalve in de verzaniebng der Capittilaria van Baliizms onder tic brieven van Bonifacias, en wel de 96sle in de uitgave van Nic. Serariusde 109de in die van Step. Alex. Wurdlwein en de 98ste in die van J. A. Giles. Laatstelijk is hij door Perls nito-e^even in het 2de deel zijner Monumenta Gerrnaniae Ilistoricapag. 52; Hannov. 1835. Bij laalslgemelden is de tekst genomen naar een op de bib'iolheck le Weencn aanwezig hand- schrift uit de negende eeuw. Nopens hetjuisle tijdslipwaarop deze brief geschreven is, zijn de geleerden het niet volkomen eens. Baluzius heeft hem op het voetspoor van Goldastustot het jaar 764 gebragt. Giles daarentegen slelt dat tijdstip eenige jaren vrocgcr. De geschied- boekcn gewagen wel van eenen zeer slrengen winter in 764, rnaar de woorden welke Pippijn bezigt, doelen onbewimpeld op gebrek aan levens rniddelen en daarop gevolgden overvloed. Vol- gens de Annates Moissiaccnses heeft ten jare 762 een zeer zwaro hongersnood geheerschten wij zouden dus niel aarzelen om met Perls den hier bedoelden brief tot het jaar 763 te brengen. Voor ons oogmerk zij het inlusschon voldoende thans hier aan te merken dat in dil bijna elf een wen oude gebod van Pippijn nog over- vloedi" leering voorhanden is voor den legen- woonbgen tijd. Wel worden wij niel meer ge- last, om het tiende gedeelle van onzen oogst aan de armen af le staan tnaar het pauperes pascere is eene laak die noodig blijften steeds op onze schonderen zal drukken hoedeslaats- huishoudkunde het gewiglige vraagsluk nopens het pauperisme ook beslisse. Inmiddels blijkl uit den brief, dat de last, daarin door Pippijn aan zijne onderdanen opge- legd een gebod was der dankbaarheid. Van bciledagcn in tijden van gebrek en hongersnood vinden wij menigwerf melding gemaakt. Wij behoeven daarloe slechls te wijzen op het kapi- tulare van Karel den Grooten, in 779 na hevi- gen hongersnood en buitengewone sterfte uitge- schreven. In 805 gaf Karel last, dat men in tijden van gebrek pest of onweer niet moest wachten met het vaslstellen van eenen bedestond lot dat hij daarloe het bevel zou hebben gege- ven maar dadeiijk hulpe bieden naar vermogen. De middeleeuwsche wellen zijn vol van be- palingennopens de regten van armen, kinde- ren dienslbaren enz. uitsluitend in tijden van hongersnood geldig. Het zoude gansch niet on- gepast zijn dat deze naar aanleiding van een opzettelijk onderzoek eens bijeengebragl en in onderling verband beschouwd wierden. Zij hou den loch de treffendste bewijzenin, dat het ook in de donkerste dagen van ruwheid en terug- gang niet aan menschelijkheid heeft ontbroken. Bij besluit van den commissaris des konings in de provincie Zeeland van 23 Aug. jl. mede- gedeeld in Provinciaalblad no. 78 regelende de inspeclie over de verlofgangers der nationale mililie, om het even uit welke provincie zij af- komstig zijn in de maand October aanstaande in de hoofdplaalsen der militie-kanlons te hon- (]en f js onder anderen bepaakl dat deze inspection zullen plaats hebben op den 15 Oc tober te Hulst ten 9 en te Axel ten 2 ure en op den 15 October le IJzendijke ten 9 en le Sluis ten 5 ure. Het nieuwe kerkgebouw met eenen toren, ten behoevo van de Roomsch-Kalholijke ge- meente teGraauw c. a., waartoe door het rijk, zoowel in 1854 als in 1855 een subsidie van f 1000 is verstreklnadert deszelfs voltooijing en zal binnen weinigo maanden lot godsdienstig gebruik kunnen worden ingewijd. Dezer dagen zijn naar het huis van arrest le Middelburg overgebragt vier soldaten van het te Breskens geslationeerde gedeelle van het 5de regement infanlerie welke eenige dagen gele- den in dronkenschap een boer aldaar mishan- delil en een bajonetsleek loegebragl hadden waaraan deze is overleden. De Belgische brik^Melanic Isabella, kapi- lein Smidltoebehoorende aan de heeren E Storm en Co. welke II. maandag middag met eene rijke lading de reis van Antwerpen naar Rio-Janeiro had ondernomen is op de hoogle van Bath lolaal verbrand. Tegen vier ure des namiddags bemerkle de equipage, dat een dikke rook uit de voorluiken opging lerslond werd alles te werk gesteld om den brand in den be- ginne to sluilcnen passagiers en malrozen werkten met den meeslen ijver; in weerwil van alle pogingen woedden de vlarnmen met zooveel hevigheid voort, dat men alle hoop om die te overwinnen moest lalen varen. In dezen wan- hopigen toestand besloot men eersl het schip te doen zinken doch loen men daarin niet kon slagen zetle men het op de bank van Valko- nisse aan den grondwaar het weldra geheel in vlammen slond tegen negen ure slorlte de fokkemast over boord en dingsdag morgen reslto weinig meer van dezen schoonen bodem welke tot op het water is afgebrand. Mel den vloed was het vuur uitgebluschl en helgeen nog van het schip overig was onder water gezet. Ge lukkig is niemand bij deze ramp omgekomen maar noch de passagiers, die zes in getal wa- ren noch de manschappen der equipage heb ben iels van hunne goederen kunnen bergen. De oorzaak van den brand is niet bekend. Men meldt uit Bergen-op-Zoom heL vol- gende Voor eenige dagen wilde een reeds bejaard Engelschman met eene dame builen eene der poorlen dezer vesting in een der builenwer- ken wandelen wal hem door den schildwacht als strijdig met zijne consigne werd belet. De Engelschman vroeg daarop den sergeant kom- mandant der wachl te sprokeo, om van dezen de vergunnitig daarloe te bekomen. Deze ver- stond den vreemdeiing evenmin als dil met den schildwacht het geval was geweesl. Eindelijk kwarn een milicien van de wachl te voorschijn die Engelsch verstond waarop na eenige nil- legging aan het verzock van den Engelschman werd voldaan. Na eenige oogenblikken in ge- peins op de plaats te hebben doorgehraglge durende welke zijne gelualslrekken van diepe droefheid getuigden, barslte zijne lady in tranen los en nu vernam men, dat ruirn 40 jaren ge- leden op die plaats de generaal van den bedoer vreemdeiing was gesneuveld en hij zelf voor dood van daar was weggedragen van welke wonden hij echter zoo als men zaglater is hersleld. Dc milicien die door zijne kennis van de Engelsche taal de oorzaak was, dat de Engelschman zijn doel bereikte, werd nu door dezen op zijn En gelsch (dat is rijkelijk) beloond." Onlangs had aan do Zuid-Willemsvaartle Dongen, een trelfend voorval plaats. Twee koop- lieden door slerken drank verhil, kregeri ver- schil met eikander. Weldra mengde zich een derde persoon even opgewonden door den drank, daarbij zoodat men spoedig handgemeen werd. De schipper van het daar aanwezigo ponlveer vreezende voor groote ongelukkennam twoo van de twislenden haastig aan boord en slak van wal. Toen zij zich builen bereik van den gevaarlijken medelwisler bevonden begonnen zij dezen uit le jouwen die daarop zoo verwoed werd dat hij met een mes in de hand in het water sprongom de ontvluglenden al zwem- mende le achtervolgen. Doch ditmaal begaf hem de anders zoo wel beoefende zwemkunst.^Hij zonk en men vischle kort daarna bet lijk van eenen dronkaard op Volksvnend De Landbouw Courant het verschijnen der aardappelziekle in ons vaderland mededeelcnde zegt onder anderen daarvan de ziekle is overat hier te lande uilgebroken maar de verslandigen in den lande zien daarin niels onruslbarends. Zij hebben dil verwacht en zich niel gevleid met een grooleren oogst dan thans de ondervinding als de gemiddelde gedurende de ziekle heeft leeren kennen. De ziekte openbaart zich niet heftiger dan gedurende de laatste jaren er zijn niel minder misschien nog meer aardappclcn uitgepool dan gewoonlijk, en er is dus geene reden om voor gebrek te vreezen evenmin als er reden is om op vermindering van prijs te hopen in- geval er geene vermindering in de graanprijzen te voorzien is. En bij den tegenwoordigen zoo geweldig veel voedsel verkwistenden oorlog bij het geheel en al falen van de graanaanvoereu uit Rusland bij de onmogelijkheid waarin de Vereenigde-Stalen schijnen te verkeerenom hunnerzijds daarin te voorzien zal de handel evenmin als in het vorige jaar bij magic zijn om anders dan slechts voor een kiein gedeelle in bet jaarlijksche lekort van het westelijk Europa te voorzien. Do 's Gravenhaagsche Nieuwsbode behelsl een ingezonden arlikelnaar aanleiding van het vreesselijk voorval dat onlangs le Amsterdam plaats greep waar eene vrouw uit den fulsoen- jijken stand ten gevolge van het baldadig wer- peu met eene lucifer bezweek. Nu zich over de groote brutalileit beklaagd le hebben die onder de zoogenaamde slraatjongens met name in de hoofdstad hecrschten eenige vragen over de oorzaken daarvan geopperd te hebben, wier bcanlwoording aan anderen zij overgelaten, besluit de slellcr zijn arlikel dus Er is nicer waarop men bij een zoo trelfend voorval zijne gedachten vestigt. Aanhoudend ziet men een zwaar vergift en het gevaarlijksl middel tot brand- slichling tcvensin de handen van kinderen het meest algemcen voorwerp van bedelarij ge- worden. Het is nicer dan tijd dat in dil kwaad worde voorzien. Bekend is de zelfmoord on langs gepleegd door eene soort van brouwsel, uit lucifers vervaardigd. Minder bekend het voorval van iemand die in een vrolijk gezel- schap le midden van het gesprekin ondoor- dachle beweging ecu lucifer bezigde om zich daarmcde den uitwendigen gehoorgang le wrij- veu en in den daarop volgenden nacht onder hcvige follering bezweek. Nog vele andere voor- beelden van het schadelijke dezer voorwerpen zouden kunnen aangevoerd worden. Deze wei- nige zijn voldoende. Het gebruik der lucifers kan welligt niet ten eenenmale verboden wor den. Maar er zijn middelen om den verkoop minder gemakkelijk te maken door de afleve- verbieden anders dan in blikken of ko- ring te peren doozen het«een noodwendig den verhoogen en het gebruik minder algemcen ma ken zal. Maar bovenal is het de pligl der re- gering het uilventen langs de stralen door kin deren en bedelaarsgelijk in Amsterdam en Rotterdam, dikwijls lot in den nachtdoor hon- derden geschiedt, ten strengste te wcren." j-tf word I. lCHNEUTES. 1313 Zip b. v., WagenaarVadcrl. Historic, in deel HI op de jaren 15 en 1437, en in deel V op de Jaren 1330 en 1537, enz. prijs

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1