ygL Mengelingen. Vervoermiddelen. Advcrtentien. Sclieepvaart. Beurs- Marktberigten enz. De STOOMBOOTDE SCHELDE, J. J. van SPANJE, te Axel, LEESBIBLIO THEEK, verhouding oplevertIdijkl dat, lioevcel ook bier en daar in Zeeland voor hct onderwijs der onvcrmogendeu mogc le koste gelegd worden evcnvvei nog velen daarvan goheel verslokcn blijven. Zckere Pohliet to Goeskoopman in varkens was, onder het uilslapen der kermis- Tieugdc aldaar zijue portefeuillo met f 360 aan hankpajiier onlfutseld. De herbergierten wiens huize bij gclogeerd had verklaarde van niels te welen bij de lijfvisilalie evenwel vond men tusschen zijne kleedcren ingenaaid f 500 aan papier, lerwijl hel overige grootendeels in specie bij zijne vronw werd bevonden. Hij is dienvol- gens in arrest genomen. LI. dingsdag namiddag speelden eenige jongens met lucifers op den sloep van een hnis aan den singel te Amsterdam eene dame aan dat hnis komende vermaande hen tegen bet ge- vaai'lijke van dat spel waarop een dier jongens een pas ontstoken lticifer naar haar loewierp met hel ongelukkig gevolg dat hare kleederen onmiddelijk in vlam geraakten en de dame zoo- danige brandwonden onlving dat zij nietlegen- staande aiie met den meesten spoed aangewende hulpmiddelen twee dagen later daaraan isover- ledcn. De aardappelziekte is dit jaar in de pro- vineie Utrecht van weinig beteekenis. Zij be- paalt zicb meestal tot het loof en waar zij ook de vrucht heeft aangetasltot de vroeg- rijpe soorlen welke echter voor meer dan de helft reeds gerooid en gebruikt waren toen de ziekle zich openbaarde. De schade is dus uiterst gering, want de ziekle is sedert lang reeds lot slaan gekomen en de late of winteraardappelen als volkomen rijpworden mede bier en daar reeds gedolven en voor f 2 het mud verkocht, volkomen gaaf en lekker van smaak. Mel het schip South Carolina zijn den 29 Aug. 11. te Hellevoetsluis van Noord-Amerika terug- gekomen 31 personcn die van Ouddorp als landverhuizers derwaarts verlrokken waren. De Shipping Gazette spreekt van een plan des Franschen ingenieurs Faire om een tunnel onder hel kanaal tusschen Frankrijk en Enge- land te graven welke onderaardsche weg min- stens 23 ellen onder hct water liggen en een dubbclen muur een van klirikersteenen en een van ijzerhebben zou. Ten bewijze der uit- voerbaarheid van zoodanig plan wordt aangevoerd, dat de mijncn nabij de kust van Gornwallis zich op een aanmerkelijken afstand onder de zee uit- slrekken zonder dat ooiteene doorbraak heeft plaals gegrepen uit hoofde der rotsen welke noodwendig den ondergrond vormeri. To Pilis Maroth bij Gran beweert men thans een krachldadig middel lot herslel van de cholera in hel sap der jeneverbessen gevonden te hebben. Van 35 choleralijdersop welke dit middel daar is toegepast, zou geen enkele gestorven ziju en zouden zelfs de meesten hun- ner reeds den volgenden dag in zoover hersleld zijn geweesldat zij bunne gewone bezigheden hebben kunnen hervatlen. De Daily News verhaall, datgedurende den aanval op de Groene Mamelon eene Engelsche dame de vrouw van een der officicren daarbij tegenwoordig was en even veel moed als koel- bloedigheid aan den dag legde. De generaal Pennefather getuige barer dapperheid nam een gesneuvelden Russischen olficier zijne medaille van de uniform en hechtle die in persoon aan de shawl der dame met bijvoeging dat zij die wel verdiend had. Deze vrouw dc dochler eens voormaligen generaalsis met dit op het slag- veld verworven eereleeken hoogelijk ingenomen. Eene depScho van generaal Simpson van den 31 Augustus, meldt, dat de vijand in denvori- gen nacht een uilval tegen de geavanceerde werken voor den Redan ondernomen heeft en er in geslaagd iseen aantal schanskorven te vernielen. Daarenlegen luidt eene dep^cho van generaal Pelissiervan 51 dito als volglAlles slaal goed. Wij gaan vooruit." In een brief uit Hamburg wordt verzekerd, hoe bij het bombardement van Sweaborg de on- langs uit Engeland bij de vloot ontvangen mor- lieren gebleken zijn zoo slecht te wezen dat zij tegen geen vuur van eenige uren bestand waren. Sommige daarvan barslten gedurende het gevecht en in andere onlstonden zulke groote gaten dat de matrozen ze in zee wilden werpen. Sommigen verzekeren', dat hel uitsfellen van een beslissenden aanval op Sebastopol op de hoop gegrond is, dat het zuidelijk gedeelledier vesting het, door gebrek aan voorraadmiddelen nict langer dan tot het laatst van September zal kunnen volhouden. Wat hier van zijn moge zooveel is zcker, dat die beslissende aanval niet gewaagd zou kunnen worden dan na loebereid- selen en de daarstclling van werken op eene voorbeeldeloos groote schaal. Er zijn bcrigtcn nit St.-Petersburg ontvan gen volgens welke de Russische regering hare uiterste pogingen aanwendlom hare legers in den nicest geduchlcn staat te brengen en de ge- allicerdcn uit do Krim te verdrijven. Een Wccner dagblad deelt hel volgende uitlreksel uit eenen brief uit de stad Sebasto pol van 5 Augustus, mede: Ter wij 1 ik dozen schrijf vliegt een hevige slagregen mijne deur voorbij want mijne woning heeft geene venslers en de rollende dondersla- gen houden mij wakker. Eerst dacht ik dat de heeren belegeraars iels in den zin hadden maar zulks was verbcclding want geen enkel schot wordt gehoord. Heden hebben zij vergelijken- derwijze gesproken sleohts zeer weinige bom- men in de stad geworpenhetwelk ons alien vreemd is want het oor is aan een onafgebro- ken gedonder van een duizendtal kanonnen ge- woon geworden en niemand is gedurende deze door onweder en regen afgebroken rust op zijn gemak. Spionnen en deserteurs verzekeren ons dat een bombardement op handen is en dat de Fransche Suwaroff daarna den storm wil wagen. Dit verwachten wij sedert lang en zijn ieder oogenblik bereid den vijand met het leeken van het heilig kruis af le wachten. De vijandelijke vloot blijft in de baaijen van Kamiesch en Arrow slechts eenige weinige linieschepen en sloombooten liggenop den afstand van ongeveer twee malen hel schot der slukken onzer forlenvoor de reede. Zij ocfe- nen zich dikwijls in het schieten. Welligt be- reiilt de vijand zich tot een nieuw heldenfeit voor, hetwelk tegen het met geschut omzoomd Sebastopol niet zoo gemakkelijk te volvoeren zal zijn. Sedert hel tweede bombardement is in deze stad geene plek die niet door bommcn en kogels geleekend is; moeijelijk ware het een huis te vinden dat niet meer of minder heeft geleden. De leeskamer der openbare boekerij is vooral op postdagenals naar gewoonte opgevuld met officieren van allc wapenendievoor eenige uren van de dienst in de bastions afge- lostdaar de nieuwsbladen gaan lezen. Dik wijls gebeurl het dat lerwijl zij in een belang- rijk arlikel verdiepl zijn een bom met vreessc- lijk gekraak boven het gebouw uiteenspat of eene vuurpijl door hel open vensler binnensnorl. Niemand keert dan echter het hoofd om zoo slerk is de krachl der gewoonte die lot eene tweede natuur wordt." MIDDEL TEGEN DE WEEGLUIZEN. Hel is bekend dat in sommige plaalsen van Zeeuwsch-Vlaanderen vele woningen besmet zijn door een zeker insectbekend onder den naam van wand- of weegluizen. VerschiMende mid- delen worden er aangewend ter verdrijving of verdelging van dit morsig ongedierte een een- voudig en goedkoop middel is echter ditom alle openingen en relen van planken beschot- len kasten enz. le bestrijken met hel sap van komkommers ook legge men nog (als een ander middel) in de vertrekken gcdroogd peperkruid (passe rage, lepidium ruderale.) De weegluizen verzamelen zich hoopsgewijze rondom de Sten gels en bladeren der planten en na korlen tijd zijn zij dood of in zulk een toestand van ver- slijvingdat men ze gemakkelijk bij elkander vegen en in het vuur werpen kan. Stoombootde Schelde. Dagelijks nitgenomen des Zondags Van Vlissingen naar Brcskens 's morgens 6£, 'savonds 5 nre. Van Breskens naar Vlissingen 's morgens 7£ 's avonds ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedekenskerke 's morgens 11 ure. Van Hoedekenskcrke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam, Vastgesteldc uren van vertrek. Van Vlissingen des MaandagsW oensdags en Vrydags 's inorgens 8 ure na aankomst der stoomboot van Brcskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd 's morgens 9 ure, na aankomst van den Isten trcin uit 's llagc. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Wocnsdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen September 1833. VanNeuzen. Van Dond. 6 voorm. 10 u. nam. Vrijd. 7 10A Zat. 8 11 Zond. 9 midd. 12 Maand. 10 nam. Dingsd. 11 voorm. Woensdl2 Dond. 13 Vrijd. 14 Zat. 13 3 voorm. 5* 4 4 A 3 Vliss. 4 u. 3 6 6 9 9* •'2 10 10* 11 Iurgemeester en Wethouders der Gemecnte NEUZEN maken bekend, dat de gewone JAAR- MARKT of KERMIS aldaar een aanvang zal nemen op Maandag den 17 September aanstaande en zal eindigen op Zaturdag den 22 September yiduaraanvolgende. Xf Voor aanvraag der plaatsen vervoege men zich met franco brieven aan den Marktmeester A. van den BERGE. Neuzen, den 3 September 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester J. P. DRONKERS. De Secretaris G. van den BERGE. e fcekende en onhekende Schuldeischers in de onder beneficie van Inventarisaanvaarde Nalaten- scliap van wijlen Mejufvr. CHRISTINA LUIJPAARD, Weduwe Joseph Arnaut in leven Winkelierster y/gewoond liebbende en overleden te Hulstworden XJpgeroepen om op Maandag den 10 September '1855, des namiddags om 5 ure, te compareren ten Kantore van Mr. F. van DEINSE, Advocaat en Notaris te Hulstten cinde REKENING en VER- ANTIVOORDING van dien Boedel aan te liooren, en zoo er geen verzet is bun aandeel in het deel- baar soldo te ontvangen. ordt ten spoedigste gevraagd in het Neder- landsch Legemant, te Neuzeneen bekwame ^DIENSTKIVECHTvoorzien van goede getuig- )kschriften en vroeger in dusdanige betrckking werk- zaam gewcest zijnde. Brieven francodoeli liefst in persoon. Te Neuzen binnengekomen met beslemming voor die plants, Eng. brik Julie, kapt. Fowles van Sunderland met steenkolen en met beslemming voor Gent: Eng. brik Vesperkapt. Whilemanvan lleyresmet zout, Han. kof Alwinekapt. Welle van Gothenburg, en Deensche schooner Sex Sodskende kapt. Han sen van Stettin beide met bout. Z AMSTERDAM3 September. Werkclykc Scliuld 2£ pct< 63£; idem 5 pet. 70^; idem 4 pet. 93^. ROTTERDAM3 September. TarweZeeuwscke, Vlaamsche en Ovcrm. rcdclijk aangevoerd en 20 cents lager verkocht; goede en puike f 13,90 a 16,GO; mindcre 14,70 a 13,70. Van Nieuwe dito waren te weinig monsters aan de markt terbe- oordecling van het gewaszij waren ongeRjk van kleur en stuk doch wel droogen bragten van/ 13 tot 16,30 op. Rogge slap: Nieuwe OvermaasscheZeeuwsche en Vlaamsche10,30 a 11,73. Gcrst ZceuwscheVlaamsche cu Overmaassche 30 cents hoogcr Winter /7 a 7,30; dito Zomer 6,80a7,50.Ilavcr; Zeeuwsche en Inl. Korte/4,80a 3,60; dito Range f 4,10 a 4,60. Erwten Nieuwe Zeeuwsche Groene 9,30 a 10,73.Koolzaad circa 130 last aangevoerd; Vlaamsch ge- stort c€ 9^2 puike dito 93£; Zceuwsch in zakken 91 puike dito 91* 92; Ovcrmaasch 90, 91; llaarlemmermeer van 81 tot 91, Zceuwsch Zo mer 83, 89*-, 90. MEEKRARPEN in dezelfde vaste stemming, een partijtjc nieuwe wor- tclsordinaire kwaliteit, dat aangeboden werd, is verkocht a 13. DORDRECHT30 Augustus. Voor granen inzonderheid nieuwewerden weder hoogcr prijzen in- gewilligdmet nieuw Koolzaad daarcntegcn waarvan 230 last was ter markt gebragtwas het slap aliecn goed droog Zaad tot 1 a 3 lager te plaatsen. GENT, 31 Augustus. De markt was heden ruimcr voorzien dan de vorigc week. Tarwcging traag van de hand, tot fr. lager. Voor Rogge werd bij het begin der markt hoogcr prijzen gevraagd doch tegen het einde kon men moeijelijk de prijzen van vorigc week bedingen. Koolzaad en Olien fr. hooger. I.ONDENMaandag 3 September (2 ure). Per telcgraaf.) Heden waren de prijzen van Tarwe en Haver vastmet stijgende hou- ding en matigen aanvoer. zal e Notaris P. W. Steenkamp, tc Neuzen op Donderdag- den 20 September 1855 des voordemiddags ten 10 ure, op bet Schuttershof Jpbij W. Berends, te Neuzen in bet operibaarpre- (Qkenteren te verkoopen eene groote parlij gezaagde Eiken en Greinen DEELENSTIJLEN en andere HOUTMATERIALENter bezigtiging liggende ten voorschrevcn plaatse. t N LOSSING de Engelsche Brik Julie, kapt. owi.es, van Sunderland, met STEEIVKO- LEN, voor rekening van den Heer J. T. de SMIDT, tc Neuzen. DIRECTIE maakt bekend dat van af 1 Sep- Vember het namiddag-uur van 6 uur van Vlissin gen naar Rreskens en van 6f uur van Breskens naar Vlissingen gewijzigd wordt als volgt Van Vlissingen naar Breskens ten 5 ure. Breskens Vlissingen 5' fffln t neemt de vrijbeid ter algemeene kennis te brengen, dat bij bij zijnen Bock- en Papierwinkcl heeft ge- voegd eene bestaande uit de nieuwste en meest gezochtste zeo Romantische als andere Werken welke op zeer bil- lijke voorwaardenzoowel per boekdeel als bij abon- nement, ter lezing te bekomen zijn, en waarvan dc Catalogus ten alien tijde ter inzage ligt. Voorldurend is bovengemelde steeds goed gesor- teerd in GALANTERIENKRAMERIJEN KIN- DERSPEELGOED GLAS- en AARDEWERK enz. enz. en zal zich steeds beijveren om door eene accurate en civile hehandeling zich aller gunst waar- dig te maken. Opgegevene Commissien worden ten spoedigste geefl'ectueerd. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN G. W. OVERREEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2