o, Mengelingen. Landbouw, Veeteelt enz. Beurs-Marktberigten enz. Scheepvaart. Vervocrmiddelen. Advertentien. i. J. van SPANJE, te Axel, LEESBIBLIOTHE EK 3. 4. Dagelijks worden te Marseille troepen naar bet Oosten ingesohceplile vcrzcnding van knjgs- niaterieel is mede onlzetlend groot geweest. Volgens ecne dopecho van den generaal Pelissier ,°van den 19 dezcr moest do door de Russen gevraagdo wapenslilstanil otn hunne dooden te begraven dien dag verlengd worden volgens zoo naauwkeurig mogeiijke telling waren toen reeds ruim 4000 lijken begraven. Het bom- bardement van Sebaslopol is nog niet hervat. Eene nadere depeche van den 24 behelst het volgende In den afgeloopen nachl heb- ben wij oils mcesler gemaakl van de cmbuscades voor bet glacis van den Malakoff-loren. 500 Russen deden alstoen een uitval ora ze te her- nemen doch werden op eene sehilterende wijze teruggeslagenen de vcroverde werken be- hooren ons voor goed toe." Zoowel te Weenen als elders gelooft men meer en meer dat do geallieerde mogeiulheden voornemens zijn Rusland van den kant der Donau- vorstendoinmen aau te fasten. De Pelersburgsche dagbladen deelen eene keizerlijko ukase medewaarbij de militie in elf nieuwe gouverneinenten onder de wapenen vvordt geroepen. De conscriplie zal weder 23 man op de 1000 zielen der bevolking bedragen en den 1 October aanvangen ora den 1 Novem ber voltooid te wezen. Over het algemeen luiden de beriglen uit de Krim van de zijde der geallieerden gun- stig zoo opzigtens de slellingen der legers als den gezondheidstoestand. Van de Russische zijde daarenlegen vvordt door overloopers een hart- verscheurend tafereel geschelst van den deer- niswaardigen loestand waarin de Russische be- zetling van Sebastopol verkeerl. Do cholera heerschl daar met de groolste hevigheid. Den 10 dezer is Riga gedurende eemge uren door twee kleine Engelsche sloomschepen gebombardcerd geworden. GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH—VLAANDEREN. 1 Sept. 183S. 2 1816. 5 17315. 4 1824. 5 18154. f, 1849. I 1744. 8 1S28. 9 1412. 10 1840. II 1763. 12 1581, 13 1814. 14 1769. de huilenlandsche consuls door den minister van builenlandscho zaken aan H. K. II. prinses Vic toria Kamamalu waren voorgesleld nadat deze door den koning tot eerslen minister en voor- zilster van den raad benoemd was. 5. Vervolg van No. 85.) De verdienstelijke Christiaan Meeusc overlijdt als pred. bij de Herv. gem. van den Hoek. Ds. Pelrus van Eck lot pred. bij de Herv. gem. te Hontenisse be- roepen. De vermaarde Jona Willctn te VVa- ter (geb. te Zaamslag) wordl aan de Lat. school to Vlissingen tot 2. de academische lessen bevorderd. Eersle algemeene vergadering to Hulst van de 3 onderwijzersgezel- schappen in het 15de schooidistrict. Vergadering te IJzendijke van de Zeeuwsch-Vlaamsche predikanlen- vereeniging. Aanbesleding ter voorlzetting van de oever-verdediging v6or de ves ting Neuzen. Viering van het lOOjarig jubel- feest te Sas-van-Gentwegens de verlossing dier vesting uit de magt van Spanje. De waardige Antonie Pielerse over lijdt als pred. bij de Herv. gem. te Zuidzande. De voormalige Lieve-Vrouwekerk te Sluis door brand geleisterd en bijna geheel vernield. Invvijding van het nieuwe school- lokaal te Pauluspolder (gem. Slop- peldijk.) Do vermaarde JanNieuwenhuyjzen de stichler der maatschappij tot Nut van Algemeen, aanvaardl zijne predikantsbetrekking bij de Doopsgezinde gem. te Aardenburg. Klassikale vergadering van Herv. predikanlen te Oostburg. Aankomst van den souvereinen vorst der Nederlandenvan Vlis singen te Breskens. Maria Theresia keizerin van Oos- tenrijkratificeert de nieuwe li- mielscheiding lusschen Axel en den Overslag. 15 1481. Heer Joos van Ghisfele (de invoer- der der boekweilteelt) verlrekt van zijn kasleel tcZuiddorpe, ter on- derneming van zijne reis naar Palestina. "Wordl vervolgd.) OVER DE MOLLEN. Hot dagblad der centrale maatschappij van iandbouw, gevesligd te Brussel, onder het voor- zillerschap van Z. K. H. den graaf van 1 loan- deren en Z. H. den prins de Ligne welke maat schappij reeds zooveel diensten aan den Iandbouw heeft bewezen bevat in zijn laatste nommer eene verhandeling over de mollen in welke dit aard- gediertenietlegenstaande het nadeelhetwelk het den landbouwer in sommige gevallen aandoet, noglans beschouwd wordt als door de Voorzie- nigheid geroepen te zijn om meer voordeel te verschaffen dan schade te veroorzaken ja zelfs om over het algemeen van een groot nut te wezen. Maakt men zich in de zamenleving dikwijls zelf verdachtwanneer men menschen die in eenen kwaden naam slaan tracht te verdedigen enschijnt dit vaak zeer onvoorzigtig te zijn, evenzoo moel men vreezen misduid te zullen worden als men 00k de voordeelen wil opsom- men welke de schadelijke mol den landbouwer ngt. En loch heeft de ondervinding zoo- het nut van dit dier doen blpkendat men in menigo streken de landbouwers levende mollen ziet aankoopen om ze namelijk in de wijngaardakkers te brengen alwaar de vvormen zeer veel nadeel aan de wortels der wijngaard- planten toebrengen en dat men in trankrijk reeds de premien heeft afgeschaftwelke in som mige gemeenlen voor de inollenvangst word toe- gestaan lerwijl men van den anderen kant heeft opgehouden zich op de kunsl der mollenvernie- liging toe te leggen hetwelk anders in de scholen door bijzondere lessen werd aangeleerd. Trouwenshet is door ervaren Iandbouw- en naluurkundigeu lhans duidelijk bewezen dat de mollen zich eenig en uilsluitend voe- den met wormenmeikevers, wittewormen, larven en andere insecten die zooveel na deel toebrengen aan de jonge vruchten door hare wortels af te knagen. Dit blijkt toch alreeds uit hun gebithetwelk niet geschikt is om aan planten te knagen maar integen- deel om dieren te vangen en te nutligen gelijk men 00k nimmer in de maag van eenen gedooden mol wortelvezels of iets planlaar- digsmaar wel huiden van madenregen- wormen en andere in den grond levende in secten zal vinden datvolgens den beroemdslcn naluurkundige onzer eeuw den heer Milne Edwardshet zeer raadzaam ismollen te brengen in de gronden welke van dergelijke insecten last hebben dat de in den winter slapende gedierten zich in de inollegaten verbergen en aldus lot spijs der mollen dienen dat het rijden der mollen in de weiden geen ander doel heeft dan het opzoeken van aan den Iandbouw schadelijke kerfdiertjesen dat de mollen van zelf verdwijnen wanneer zij dat voedsel daar niet meer vinden dat de mollen, door het omwoelen van den grond hier en daar de gewassen welks wortelen zij loswroeten, mogen benadeelen, dat losmaken van den grond kan evenwel in sommige gevallen zijne nulligheid heb ben daar zij door hunne onderaardsche uilgravingen het droogmaken der landerijen bevorderen en alzoo 00k de sterfle onder schapen, welke veelal door vochtig voed- ontslaat, voorkomen. 1. sclie brik Horacio kapl. Larguella naar Liver pool beide in ballast. AMSTERDAM27 Augustus. Werkelyke Schuld pet. 63$; idem 5 pet. 76; idem 4 pet. 93T3ff. [J ROTTERDAM27 Augustus. Tarwe: Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. vond heden tot 40 cents hoogcr trage koopers; goede en puike f 16,10 a 16,80; mindere 14,90 a 15 90 Rogge: Nieuwe Overmaassche Zeeuwsche en Vlaamsche 30 a 40' cents hooger10,60 a 11,80. Gerst 30 cents hoogerNieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Winter 6,20 a 6,80; ditoZomer f 6,40 a 6,70.Haver 10 cents hooger: Zeeuwsche en Inl. Korte 4,80a 5,60; dito Langc f 4,10 a 4,60. Erwten Nieuwe Zeeuwsche Groene f 9,50 a 10,75. Boonen Zeeuwsche en Walchcrsche Bruine 10 a 13;'dito Paardeboonen 8,80 a 9. Koolzaad: circa 280 last aange- voerdpuik Overmaasch en Zeeuwsch gestort en in zakken 9495 puik Zeeuws. gestort 95Zeeuws. en Flakk. 85, 87—90£. MEEKRAP. lets meerder geveild en tot pryzen van vorige week een en ander gedaan. DORDRECHT23 Augustus. Onze markt was heden van ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche Tarwe ruimer voorzien dan vorige week tot 20 cents hooger is dezclre aan gebruikers verkocht. Mooye ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche /15,80 a 16,20 blaauwe en mindere 14 a 14,70. RoggeJarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche prijshoudend. Nieuwe dito by redelyken aanvoerdezelve was goed van graan doch nietdroog, is naar kwaliteit van 10,20 tot 11,20 opgeruimd. Gerst: Van nieuwe Win- tersoorten hadden wy eenigen aanvoer uit Flakkee en het Overmaassche, zijnde niet moot van kleur en niet wigtig en heeft genoteerde pryzen op- gebragtNieuwe Flakkeesche en Overmaassche Winter 6,50 a 6,90; dito Zomer f 6,50 a 6,80. Ilaver met wcinig handel. Paardeboonen genoegzaam opgeruimd Blaauwe ErwtenVan nieuwe waren ecnige partytjes uit Flakkee en het Overmaassche aangebragtvry voldoende vau kwaliteitdezelve zijn van 9 tot 10 verkocht Van Koolzaad bedroeg de aanvoer heden ruim 320 lastuit het Overmaassche Zeeland en het llaarlemmermeer aangebragt; over het geheel viel de kwaliteit iets bcter dan vorige week het beste zakgocd is a 94 en dito gestort a 95 verkocht. GENT, 24 Augustus. Van granen was heden eene geringe voorraad ter markt. De Tarwe is spoedig voor het gebruik verkocht, met franc verhooging. Rogge ee Nieuwe Gerst werden 1| fr- hooger gckocht. Eenige parttjen Nieuwe Boekweit waren ter markt; de hoedanigheid was voldoende en bragt 20 fr. per hect. op. Koolzaad iets hooger. LONDENMaandag 27 Augustus (2 ure). Per telegraaf.) Tarwe 5 sh.Haver 1 sh. hooger dan maandag jl. 227ste Staals-Loterij. Pryzen van 100 en daarboven. Twecde Klasse. Iste LystNo. 19012, 1250; no. 935, 3173, .«..w ieder 1000; no. 21518196 en 9749, 1583, 8289, 11398, de sel Do in Pruissen benoemde commissio tot be- sludering der longzieklo bij het vee heeft onlangs een nieuw verslag over het inentingstelsel van dr. Willems te Hasseltin het licht gezonden hetwelk hoogsl gunslig luidl wegens den uitslag van onder alle verschillende omslandigheden ge- dane inenlingen. Sederl de loepassing van het stelsel hebben nagenoeg al de proefnemingen be wezen dal de onverwijlde inenting den voorl- gang der besmetting dadelijk gesluil en het ver- lies van vee aanmerkelijk vermindcrd heeft. Bezit Europa thans nog twee regerende ko- ninginncn op de Sandwich-Eilanden heeft men vroilwelijke ministers. Het dagblad van Hono- hihu vermeldde onlangs dal het corps diplomaliek, tie beveihebbers der vreemde oorlogschepen en Binnengekomen te Neuzen voor Gent beslemd Noordsche brik Sparebankenkapt. Andersen, van Alexandrie met tarwe Eng. brikken Anemone kapt. Hoult, en Elizabeth en Sarah kapl. Barlolsbeide van Heyres met zout en van Gent afgekomen Nederl. smak Cornelia kapl. van Osnaar Hamburg, met slukgoede- ren Belg. bark Edouardkapt. Louws, naar Danlzigmet bout, Ned. kof \rouiv Paulina, kapl. Eekmaop avonluurledigHan. kof Comitas, kapt. Garrels op avonluuren Spaan- DQ. 5176 11294 18866 en 19104, ieder 400no. 4741 en 7789 ieder 200 11878 en 17461ieder 100. 2de Liist: No. 7128, 5000; no. 5084 en 18189, ieder 1000; no. 1655 2683 8450 en 19706, ieder 400 4277 8877, 11568 en 11966, ieder 200- no. 701 1860, 5584, 6323, 17708 en 17792, ieder f 100. 3de LustNo. 17582, 20,000; no. 9043, 2500; no, 15740./1250; 133,/ 1000; no. 5648, 10063 en 19445, ieder 400no. 14281, 16696, 16755 en 18933, ieder 200; no. 14368, 14833 en 18629, ieder 100. 4de Hist: No. 18294,/ 1000; no. 18658, 100. Stoomboot de Schelde. Dagclyks uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen naar Breskens 's morgens 6j, 'savonds 6 ure. Van Breskens naar Vlissingen; 's morgens 7£ 's avonds 6£ ure. Vau Vlissingen naar Neuzen: 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 'snamiddags ure. Van Neuzen naar Hoedekenskcrkc 's morgens 11 ure. Van Ilocdekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Fliss. op Rotterdam. Vastgestelde uren van vcrtrek. Van Vlissingen des MaandagsW oensdags en Vrijdags 's morgens 8 ure na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagscn Zaturd. 's morgens 9 ure. lia aankomst van den lsten trein uit 's Hagc. Schroef -Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: W'oensdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen Aug. eu Sept. 1855. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 30 voorm. 44 u. voorm. 104 u. 5 11 6 midd. 12 7 nam. 1 7i U 8 2 9 3 10 4 10| 4* 11 5 Vryd. 31 Zat. 1 Zond. 2 Maand. 3 Dingsd. 4 W'oensd 5 Dond. 6 Vryd. 7 Zat. 8 'PENBARE VERKOOPING op Maan dag den 3 September 1855, 'snamiddags om 3 ure, door den Notaris Beumer Harden- ►erg, te Hulst, van 188 meerendeels REGTS- ^ELEERDE BOEKWERKEN nagelaten door den ^leer Mr. G. W. T. Yogelvanger in leven Kan- tonregter aldaar. De Lijst der te verkoopen Boekwerken berust ter in7.age bij de Boekliandelaren de Lozanne, te Hulstj van Bra band, tc Hontenisseen Over- beeke, te Neuzen. neemt de vrijheid ter algemeene kennis te brengen, dat bij bij zijnen Boek- en Papierwinkel heeft ge- voegd eene bestaande uit de nieuwste en nicest gezocbtste zoo Romantische als andere Werken welke op zeer bil- lijke voorwaardenzoowel per boekdeel als bij nbon- nement, ter lezing te bekomen zijn, en waarvan de Catalogus ten alien tijde ter inzage ligt. Yoorldurend is bovengemelde steeds goed gesor- teerd in GALANTER1EN KRA M ERIJ EN KIN- DEIISPEELGOEDGLAS- en AARDEWERK enz. enz. cn zal zich steeds beijveren om door eene accurate en civile behandeling zich aller gunstwaar- dig te maken. Opgegevene Cominissien worden ten spoedigste geeffectueerd. TE NEUZEN, TER DRUKKERI.l VAN C. XV. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2