MEI HS- EN ADVERTENTIEBLAD -flllll N.° 87. WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1855. m Nieuwstijdingen. VOOR Bit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij G. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per I'osl 95 cents. Men abonneerlzich bij de Boek~ handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. (tweede jaargang.) Bij koninklijk besluit is pensioen verleend aan C. J. Willernswed. van J. Vermandelin leven ontvanger der direcle belastingen in- en uit- gaande regten en aocijnsen le Zaamslag c. a. ten bedrage van f 1423. Bij een dezer dagen door den koning ge- uomen besluit is vastgesleld dal al de inare- chaussees bij bet wapen van dien naam bene- den den graad van brigadier, de korporaal- strepen op den mouw zullen dragen. Op donderdag 25 dezer hielden de leden der onderwijzersgezelschappen in hel vierdc school- district van Zeeland leOostburg, hunne twee- jarige algemeene vergadering. Dat nagenoeg alien ler bepaalder uur en plaals legcnvvoordig vvaren getuigde zeker van aller belangstelling in (lit broederfeesthetwelk door den waardigen heer schoolopziener met eene zoo harlelijke als indrukwekkende loespraak gcopend werd, vvaarna de onderwijzer de Riddervan St.-Kruis do vergadering op eene allezins doelmatige en aan- gename wijze vergaslte met tespreken over den geest des tijdswelke den onderwijzer krachtig bchoorl aan to sporen tot bedachtzaamheid en ijver. Bij afwisselend genot van weluitgevoerde zang- slukken zoowel in de vcrsierdo vergaderzaal als in bet kerkgebouw der Herv. gemeente onder de leiding van den onderwijzer van Braambeeken na eene wandeling ter bezigtiging van Oosl- burg's plaatselijke bijzonderheden naderde bet uur, waarop men zich, ten getalle van 51 per- sonen vriendscbappelijk aan den welloebereiden disch scbaarde. Ook daar word hel genot niel weinig verhoogd door harlelijke loespraken ge- ])aste feesldronkcn en geeslige hijdragen inzon- derbeid was bet de onderwijzer Reijersvan IJzendijke die in fiksche trekken afmalende helgeen bij op hel cinde der vorige week le Middelburg, bij de elfde algemeene vergadering van bet Nederl. onderwijzersgenoolschap ge- zien gehoord en gesmaakl had, zoodanig aller gemoed onlvonkle, dal men als een ecnig man zich bereid vcrklaarde om nevens hem zich aan te sluiten als leden van gemeld genoolschap. Ook de Icgenwoordighcid van den onderwijzer van der Baannil hel vijfde schooldislrictdie gulhartig en gaslvrij tot dezen vriendbroeder- kring werd loegelalen droeg bij tot veraange- numing van dezen dag. Trouwens, de band lus- schen de beide schooldistriclen in Zceuwsoh- Vlaandercn werd er door vernieuvvd en verslerkt, bij de gedenkwaardige herinneringdat zij aan de drie overige dislriclen in onze provincie het ecrste voorbeeld gegeven hebben van het honden eener algemeene zamenkomsldal het onlwerp daarvan is uitgegaan van den wel-ed. heer schoolopziener CaUenfels die sinds 56 jaren met gemoedelijke trouw en volijverig de belan- gen van het onderwijs beharligten door wiens zorg al de onderwijzersgezelscha[)pen in de beide deelen van Zcenwsch-Vlaanderen zijn tot stand gekomen. ZEd. mag zich elzoo lot hierloe en zij het nog lang verheugen in den bloei- jenden wasdom van helgeen door hem geplant is. Inlusscben was ongemerkt de ure van scheiding genaderd en de slolzang aangeheven zijnde keerdo allengs ieder der aanwezigen in eene boogst tevredene stemming naar zijne stand- plaats en betrekking lerug met de voile over- tuiging dat znlk een ongekunsleld genot nieuwe veerkracbl bijzet aan den voorldurenden ijver welkcn do onderwijzer in zijnen moeilevollen wcrkkriug beboeft. Naar men verneemt zal hel plan van den spoorweg van Lokeren naar Ncuzen waardoor deze plaats in betrekking komt tot al de spoor- wegen in Belgie slellig ten uitvoer gelcgd worden allhans voor zooverre de rigting zich tot Belgie bepaaltdaar men zoowel in Oost- als in West-VIaanderen algemeen daaraan zijne goedkeuring heeft gehecht. De voorloopige werk- zaamheden lot do onteigening zouden in Belgie eerstdaags aanvangen. Hoogsl wenschelijk ware het, dat de concessie tot en de volvocring van het onlworpen plan in Nederland niet die moei- jelijkheden mogt ondervinden welke helzelve l)ereids in Belgie ontmoet heeft. Bij de aanbesteding, op den 25 dezer le Middelburg plaats gehad hebbendeis onder anderen het maken van eenen inlaagdijk door de Kleine Huissens- en Eendragtpolders aange- nomen door J. J. van Uijeto Middelburg, voor eene som van f 14,200. Bij de Kapellebrug, nabij Hulstis in den nachl van den 19 op den 20 dezer een huis en stul afgebrand zijnde eene herberg en klompen- makerij waarbij tevens een varken 800 paar klompen en hel aanwezige bout eene prooi der vlammen werd. Huis en meubelen vvaren ver- assureerd. Aan kwaadwilligheid wordt de oor- zaak loegeschreven. Nog schrijft men uit Hulstdat bij bet on- weder van jl. donderdag nachtde bliksem le St.-Jansteen in een voor het oogenblik onbe- woond huis is gestagen en na eene nagenoeg geheele vernieling van hel hnisraad een uilweg door den schoorsteen heeft gezocht. De zoogenaamde varkensziekte die reeds 5 achlereenvolgende jaren in het land van Hulst geheerscht heeftwoedt voornamelijk in de ge meente Hontenisse wederorn in erge male. Var- kens die 's avonds nog geenerlei spoor van de ziekle vertoonenzijn somlijds den volgenden ochtend geheel zwart en blaauwen sterven binnen weinige uren. De laatsle kermisseri van dil jaar in Z.- Vlaanderen vallen voor te Koewacht den 6 Sept. te Buschkapelle, Graauw, llengstdijk, Lamswaarde en Overslag den 8, le Philippine den 9, te Sas- van-Genl van 9 lot 16, te Nieuwvliet van 13 tot 15, te Neuzen van 17 lot 22, te Paulus- polder den 21 Sept. en te Groede den 1 October. Jl. donderdag avond en nacht was ook Zeeuwsch-Viaanderen het looneel van een ver- schrikkelijk onweder. In hel westelijke gedeelte bepaalde zich (lit evenwel slechts lot een in- drukwekkend gezigl van aanhoudend hemellicht en felle bliksemstralen terwijl in het oostelijke deel helzelve zich hier en daar in regen- en hagelbuijen ontlasl heeft. In Vlaanderen zoo ook in de omslreken van Antwerpen Brussel en verder bijna alom in Belgie moelen de uit- werkselen daarvan allerontzellendst geweest zijn, daar de oudsle menschen verklaren nooil zoo iets beleefd te hebben. Eene menigle van veld- vruehlen is lolaal vernieldboomen zijn ont- worleld of ook wel geheel onlbladerd onlzet- lend groole hagelsteenen hebben niet alleen veel gevogelte en ander gedierle gedood maar daar- enboven lallooze huizen van daken en glasrui- ten beroofd stortregens hebben hier en daar overstrooming en bliksemschichlen brand en ver nieling le weeg gebragtin een woord verschei- dene plaatsen zijn zoodanig geteisterd als of zij stormenderhand zijn ingenomen en do aangebragle schade is onberekenbaar. Den 25 dezer zijn 45 broodbakkersbe- schuldigd van krijtzemelen en andere ingrcdi- enten in het roggebrood vermengd le hebben voor hel kanlongeregt le Breda verschenen. De amblenaar van hot openbaar ministerie heeft geconcludeeril lot hel schcikundig onderzoek van het in de vorige week in beslag genomen roggebrood, op welke conclusie de kanlonreglcr heeft bevolendat het brood door drie deskun- digen zal ondcrzochl worden. In de Provinciate Groningcr Courant leest men onder dagteekening Groningen den 22 dezerhet volgende Wij stellcn ons voor, dal velen met ons verwouderd zullen geweest zijn over de bijzon- dere hoogle welke de koolzaadprijzen hier be- reikt hebben iinmersgeen onzer oudste beurs- gangers heugl het dal hier ooil zulke prijzen voor het zaad beslecd zijn, en dat nog wel voor eene kwaliteitdie minder olierijk is dan wel in andere jaren en zulks onverminderd een aanvoer geiijk hier nu gisteren heeft plaats ge- vonden van 1200 last en dat door velen nog merkelijk hooger geschat is. Dil heeft ons dan ook aanleiding gegeven om de vermoedelijke oorzaken eens op le sporen en zicl hier wal ons daaromtrent door bevoegde pcrsonen is medegedeeld De bijzondere rijzing is in de eersle plaats hoofdzakelijk toe leschrijven aan het spel of den zoogenaamden leveringshandel in zaad en olie aan de Amslerdamsche markl. De koopers en vcrkoopers verbinden zich om op bepaalde ter- Advertentien geheve men aan den Uitgcver in te zenden interlijk Dingsdag des naniiddags Jen ure; de prijs van 1 tot 4 regels is '&tcetfrs-,. ■'vo'dp# elken rcgel meer 10 centsbehalve 35 cents zegcl regt voor elke plaatsing. mijnen te leveren en te onlvangen en loen m de regen lijdens de inoogsling inviel en veel zaad in vochtigen staat werd ter markl gebragt maakten sommige verkoopers van zaad zich be- vrcesd of er wel droog en leverbaar koolzaad zou zijn te bekomen en begonnen tot dekking van hel door hen gekochte tot klimmende prij zen op dezelfde termijnen weder in le koopen, van welken driftigen kooplust door de houders van op levering gekochte parlijen in hooge mate werd gebruik gemaakt, en heeft thans dio leve ringshandel wel eenigermale den schijn van eenen kampstrijd tusschen koopers en verkoopers waarbij de laalsten tot dusverrc in erge mate hel onderspil delven daar de rijzing in weinige weken meer dan f 5 per mud bedraagl. Eene tweede oorzaak van de rijzing en die inzonderheid aan onze markt van invloed geweest is zijn de belangrijke inkoopen welkc hier voor Belgische rekening zijn uilgevoerd maar die thans op de verhooging schijnen geslaakt le zijn; en zal het nu groolelijks van het spel to Amsterdam afhangen of zich de zaad- en dien ten gevolge ook do olieprijzen nog eenigen tijd op deze bijzondere hoogte zullen kunnen slaando houden. Aan verdere verhooging wordt zeker door wcinigen gedachldaar de overluiging bij den handel vrij algemeen is dal de zaadoogst zoowel hier als in Oosl-Vriesland Oldenburg en verder de kust langs tot ip het Holsteinsche niet veel bencden hel middelmalige heeft opge- leverd en men van geen bepaald lekorl in do opbrengst weetdan alleen in Belgie werwaarls nu op deze hooge prijzen van onderscheiden zijden genoeg zal heenstroomen en wel in de eerste plaats van Frankrijk en Zeeland alwaar even als hier en in Oosl-Vriesland alsook in Hamburgvoor Belgie gekocht en derwaarts gezonden wordt. Men leest in de Gentschc Mercurius van vrijdag hel volgende Men verneemt uit Ter-Neuzen den 22 dezer, dal de Engelsche bark Montezuma, reeds sedert lien dagen aldaar aangekomen met zoutgeligl is tot op 59 palmen door de beide stads ligters en een derdo ligter moet nemen om nog 5 palmen te liglen vooraleer het kanaal te kunnen opvaren. Het zoude beter zijn het kanaal voor goed le sluiten." In Oost-Vlaanderen zijn wederorn valsche slukken van 5 franc in ornioop. Zij dragen de beeldlenis van Napoleon en het jaarlal 1815. To Brugge zijn ook valsche Engelsche goudsluk- ken onldekl, die van zilver en door het gal- vauismus verguld zijn. Het geruehl, dat de ziekte onder de aard- appclen veroorzaakt werd door de fabrijken van chemische voorwerpen, heeft in verscheiden plaat sen langs de Sainbre lot vrij ernstige volksop- Ioopen aanleiding gegeven. Daar vele duizendo personen uit den omtrek naar de fabrijk vail Florelfe trokken en deze met vernieling bedrcig- den heeft zulks het marcheren van troepen uit Namen Mons en Brussel derwaarts noodzakelijk gemaakt; zelfs zijn eenigc mililaire bewegingen noodzakelijk geoordeeld daar men eene barri- kade begon op to werpen en twee eskadrons jagers met sleenworpen werden begroeldrie personen zijn gedood en velen verwond geworden. De oogst is nagenoeg in geheel Engelarnl zoo veel belovend als de oudsle landbouwers zich niet herinneren ooit beleefd te hebben. Bij eene voorsleliing die le Louden II. maandag avond van den aanval op de Groene Mamelon en de bemagtiging der Russische loop- graven gegeven werd en tot de uitvoering van welke 500 snldaten medewerkten storllo eene verhevenheid die lot nabootsing van die langs welke de bestormers den Mamelon naderden opgcslagen was plolseling in waardoor zcer vele soldaten wonden en kneuzingen van mecr- dcr of minder belang bekwamen, zoodat25van hen naar het hospitaal moesteil worden over- gcvocrd. Te Louisville, de voornaamste plaals van Kentucky in Noord-Amerika is bij gelegen- heid der verkiezingeneen oproer onlslaan waarbij 20 menschen gedood en geheele blokkeu huizen de prooi der vlammen geworden zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1