AANBESTEDING. Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-Marktberigten cnz. Vervoermiddelen. Advertentien. PUBLIEKE VERKOOPING MAATSCUAPPIJ JAN BRANDVERZEKER1NG AANBESTEDING. \OOJ1 HIT KOMNGIll iK DER NEDERHNDEN, licrn ecwezcn vonnis van vrijs prank zooals wlj reeds beriglen, maar ook koint helopenbaar ministerie van clil vonnis in hooger beroep zoodal eene geheel nieuwo behandelmg dezer kerkelijke zaak voor het provinciaal geregtshot in Overiissel te verwachten is. Do forlcn lo Honswijk en te Everdingen beiden aan de rivier de Lek gelegenzullen door een bataillon van hel 8sle regement mtan- terie bezet worden. Te Rolderveen (prov. Drenthe) beeft dezer daoren do predikantdsH. W. C. lichen, ecu grool beminnaar der jagt zijndczich op de eendenjagt begeven vergezeld van eenen 17- a 18jarigen jongeling. By hel schielen op eenen eendvogel is deze jongeling met een scherp wcladcn gevvecrschot ongelukkigerwijze zoodamg in den onderbuik getroffen, dal hij reeds in den daarop volgenden naclil is overleden. In do vorige week is er in Oost-Vlaanderen to Mellebij Gentwederotn een moord ge pleegden Wei door zekeren landbouwer op ziinen buurman. Zekeren Taelman is in de vorige week te Gent, wcgeus moord, ter dood verwezen zoo- mede de Coninck en diens huisvrouw als mede- pligtigen icder lot 6 maanden gevangems. loen nu Taelman vrijdag avondna de uilspraak van bet hof, in de gevangeuis Icrug kwam washy zoo blijmoedig, als ware hij naar eene kermis sewees't. Aan de drie beschuldigden gevraagd ziinde, tot welke straf zij verwezen waren, zenle de Coninck en zijne huisvrouw droefgeeslig dat zii ieder 6 maanden hadden; Taelman daaren- tegen zeide al glimlagchende lk ben voor den beenhomver. Hij bad moeten lagchen, ze.de hi] verder, om den toeloop van bet volk toenny, na het eindigen van het proces in het celry- luig staple. Vol^ens een besluit van den komng van Belgie, is° de boschwachter A. R. Graux -, oud 72 jaren na 25jarige dienstlevenslang gepen- sioneerd met lo fr. per jaar of bijna 2 cent Do koning dcr Nederlanden heeft 100 n. st. biigedragen in de geopendo inschrijving met het doelom aan de erfgenamen van lord Raqlan'<eene beerlijkheid ten geschenke te geven. -- Een der laalste nommers van I he riew- York Times zegidat er tegenwoordig in New- York niet minder dan 150,000 menschen zonder werk zijn. Den 19 dezer heeft de koningin van Enge- land haren plegtigen inlogt in Parijs gedaan. Toen Napoleon I in zijn testament ter neder schreef: Ik legaleer de schando van irnjn »dood aan het regerend huis van Engeland dacht bij wel niet dal een zijner neven eens naast de koningin van Engeland zitlen zou in do paleizenwaaruit dalzelfde Engeland hem had verbannen. 0 it,q Het bombardement tegen Sebastopol is we- derorn bervaten is ook op de oevers van de Tscherna'ia een veldslag geleverd waarby dui- zenden gebleven moelen zijn, allhans de Russen hebben een wapenstilstand verzocht om limine dooden te begraven belgeen bun is toegestaan Thans is hel officieel rapport betreffende het bombardement van Sweaborg bekend. Daaru.t bliikt dal de den Russen loegebragte schade niet zoo groot is geweeslals de eersle tele- enfische depeches deden vermoeden en dal in alien gevalle de slad niet totaal vern.eld is en de vestingwerken weinig geleden hebben. slaat uit dal Finlandsch graniet, hetvvelk op Bomarsund de proef zoo slechl heeft doorge- slaan. Behalve deze vijf verslerkle eilanden heeft men nog hel builenwerk Langorn dat tusschen Wargd en het voormalig fort Ulrikasborg ligt. Do vesting Sweaborg en hare builenwerken kon- den met 1200 slukken gewapend worden. Bij den aanvang des oorlogs verkeerde zij in ver- waarloosden toestand maar men heeft nu tyds genoeg gehad om dal verzuim te herstellen. Sweaborghetwelk het Gibraltar van het noor- den genoemd werd is door den Zweedschen veldmaarschalk Elirenswdrd aangelegd. Gedu- rende den oorlog van 1788 lielen de Russen Helsingfors dat lenjaro 1743 hunne handen gevallen was, met rust, maar den 3 Mei 1808 «af het door twee fregalten en eene sterke be-y zetting gedekle Sweaborg zich, na een beleg van tvvee maanden, aan een handvol Russen over, en de admiraal Crondsledt, overigeus een dapper officierleverde 58 metalen en 1975 ijzeren slukken, 2000 ponden buskruideen grooten voorraad van wapenen en amtnunitie 88 kanonneerbooten208 ofheieren en 0000 soldalen aan de Russen over. Binnengekomen te Neuzen voor Gent bestemd Belg. schooner Gaston, kapt. van der Heyde, van Liverpool, met zoulen van Gent af- gekomen Eng. brik Adelaide, kapt. Jones, naar New-Castle, in ballast. AMSTERDAM, 50 Augustus. VVcrkclijke Schuld 2-J- pcO 63]£; idem 3 pet. 76; idem 4 pet. 93j>. ROTTERDAM, 20 Augustus. Tarwe: Zeeuwsche, Viaamsche cn Overm. wederomweinig ter markt en 30 a 40 cents lioogcr verkocht; goede en puike f lo,73 a 16,40, mm dere f 14,30 a 13,30. RoggeJarige OvcrmaasscheZccuwsche en Viaamsche 9 30 a 11; van N'ieuwc dito waren ecnige klusies aange- voerd 5 die iaar dr.ogte 10,23 a 11 30 opbrag.cn - GerstNieuwe Zccuwsche, Viaamsche en Ovcrmaassche Winter /6a 6,30I ditoi Zomcr e 6 55 a 6 40.— llaver 23 cents hooger; Zceuwschecn Inl. Kortc 4,7 a a 5 60- dito Range f 4 a 4,30. - ErwtcnNieuwe Zeeuwsche Groene f 9 80 a 10 73 llooncn Zeeuwsche cn Walchersche Brume 10 a 43;'dito Paardcboonen 8,30 a 9. - Koolzaad. circa 300 last aange- voerdZeeuwsch gestort 9293dito in zakken 90J2. MEEKRAPPEN met rcdelijkcn liandel tot prijzen van vorige week. DORDRECHT, 10 Augustus. De aanvocr van ZeeuwscheViaamsche en Ovcrmaassche Tarwe was heden wederom klein en 30 cent duurder is de aanzijnde aan gcbru.kcrs verkocht. Rogge; Zccuwsche, Viaamsche en Ovcrmaassche is aan be- noodigden 10 cent hooger verkocht. Gerst als voren. ""®r hoo"er. Paardcboonen als voren. Bruine Booneu waren naar kwaUtcit van 11 tot 12,30 gemakkcHjk te koopen. Blaauwc Erwtcn hebben vori4 prijzen opgebragt. - Van Koolzaad bedroegde aanvoer heden ruim 330 last, uit het OvermaasscheZeeland en het Ilaarlcmmermeer aange bragt, over het gehcel minder van kwalitcit dan vorige week voor het- zelve bestond op de verlioogdc prlizen minder kooplustvoor hot bestc c- stortc is of 9a cn dito zakgoed 92 bestcedde mindcre soortcn zijn van 80 tot 90 slcchls gedecltclijk verkoclit kunnen worden. GENT, 17 Augustus. Door den geringen voorraad, op heden ter marktwerd de Tarwe 4 en de Ho"(ie i fr. hooger verkocht dan vorige week. Aieuwe Rogge werd volgeus droogtcgenon.cn voor 20 a 21 fr. per hectoliter. Koolzaad we- derom hooger, 36 59 fr. per hect. LONDEN, Maandag -20 Augustus (2 ure). (Per telegraaf.) Van Granen was heden ecr. aanzienlijke toevoer, metvaste prijzen. MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. PR0VINC1E ZEELAND. Op Zaturdag- den 25 Augustus 1855<les voormiddags ten 10 ure, zalonder nadere goedkeu- ring door den Commissaris des Konings in de Pro- vincie Zeeland, of, bij zijne afwezigheiddoor een der leden van de Gedeputcerdc Staten en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaatin net 11de district, aan het Lokaal van bet Provinciaal Bestuur te Middelburg worden aanbesteed 1,° Het verhoog-en en verzwaren desZEEDIJKS aan den polder Iloedekenskerkeover eene sv lengte van 1400 el. 2.° Het maken van ZINKWERK en doen van STEENSTORTINGEN aan de polders Everinge en Borsselen 5.° Het verlengjen van den ZANDDIJK en ver zwaren van bet DUIN aan de Oude Hoeve vvestzijde van liet eiland Schouwen j i.° Het verzwaren des ZEEDIJKS metlietaan- brengen van een BUITENBERIVI aan^den pol der Bruinisse over eene lengte van 500 el f 5.° Het aanleggen van tien RIJSHOOFDEN op den voorocver van den polder Bruinisse 6° Het maken van RIJSZINKWERK en verlen- gen van twee RIJSHOOFDEN tot verdediging des oevers aan den Vlietepolder en 7.° Het maken van eenen INJjAAGDIJK door de Kleinen-Huissens- en Eendragtpolderster gezamenlijke lengte van 1090 el. Deze aanbestediugen zullen gescliieden bij inschrij ving en opbod. Het Bestek ligt ter lezing aan bet lokaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zakenaan dat van het Provinciaal Bestuur van Zeeland te Middelburg en op alle zoodanige plaatsen alwaar gewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Pro- vincie ter lezing gelegd worden. Zullende vier dagen voor de bestedingde noodigc aanwijzing in loco worden gedaan en voorts nadere information te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat te Middelburg en bij de Inge- nieurs Conrad te Goes Nicolson te Zierikzee Leeret, te Middelburg, en Dirks, te Neuzen. De Minister van Binnenlandsche Zakens VAN REENEN. SWEABORG EN ELSINGFORS. Sweaborglielwelk tusschen den 9 en 11 Au.nl. .loo. hel ''0,®n zuo".rccsselijk gclcislcrd u. dokt Ellington, dat sedert 1819 de hoofdstad van Finland de zetel van hel gewestelijk bestuur en eene un.ver- slioilsstad isen 16,000 inwoners heeft de mill tairen niet medegerekend. De slad ligt op de landengte Estntis wier zuidelijk gedeclle onge veer lien jaren geleden nog eenzaam en ledig was, maar nu met villa's, parken en badhmzen nViikt werwaarts Russen Esthlanders en Lyf- lnruler's zich des zomers tot hunne uitspannmg begeven. Ter regterzijdo zijn de seheepswer- Ln on welke de Russische oorlogsfregatten ge- bouwd worden; ter linkerzijde staat het obser- valorium op eene rots, waar vrocger het fort Llrikashorg stond. Naast de werven zyn de ma- cazijncn en de 5 a 6 vademen d.cpe koopvaar- dershaven. De zuidelijke haven is de oorlogs- haven, die vroeger vol oorlogschepen lag naar- en Elsingfors het hoofdstal.cn der F.nlandsehe Oostzeevlool is. De ingang dezer haven word! door Sweaborg gedektwelks werken opdevtjf rolseilanden Wargo groot en klein Oestersvvarlo cn Lannan liggen. Daar legenover lig Gus- lavssward welks geschut de een.ge smalle voo oorlogschepen gesehikte invaart beheerscht. Ilet ie volgens al de regelen dcr nicuwe Testing bouwkunst aangelegd maar het matencel be- Stoombootde Sclielde DagelUts uilgenomcn lies Zondags. Van Vlissiiigen naar Brcskens •s morgens 6 J-'s avonds 6 ure. Van Breskens tiaar Vlissingen: 's morgens 7^ 's avonds ure. Van Vlissingen naar Neuzen: 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar Iloedekenskerke 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgcsteldc urcn van vcrtrck. Van Vlissingen: des Maandags, VVoensdags en Vr«dags 'smorgens 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd. 's morgens 9 urena aankomst van den istcn trein uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Wekeljjkschc dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags b ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags, 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Augustus 18bb. Van Neuzen. Van Vliss. 23 voorm. 10 u. nam. 4 u. Dond Vrijd Zat. 24 U 2b midd. 12 Zond. 26 nam. 1 Maand. 27 voorm. 3 Dingsd.28 5 Woensd29 4 Dond. 30 4 Vrijd. 51 3 b 6 6| voorm. 9 9* 10 10£- 11 door het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslagop Donderdag- den 23 Augustus (d855 des voormiddags ten 10 ure ten Sterfhu.ze Ivan denHeerA. J. Burger, te Zaamslag, van eene groote partij zindelijke HU1SMEUBELENBedden en toebehooren Glas-Geleijerd-Koper-Tin-en Blikwerk, en meer andcre Goederen. Je Notaris F. W. Steenkamp, residerende tc Neuzen, zal, op Woensdag den 29 Augus tus 1855, des namiddags ten 5 ure, in het Logement hij J. C. Steenkamp, Junior, te Neuzen, ten verzoeke van den Heer G. van den BERGE, Secre- taris der Gemeente Neuzen aldaar wonende in zijn prive, en als Vader en Yoogd zijner drie min- derjarige Kinderen uit zijn Huwelijk met zijne voor- overledene Huisvrouw Cornelia van dcr Peijl verwekt, ten overstaan van derzelver toczienden Voogd, In op hckomene magtiging dcr Arrondissemcnts-Regt- hank te Goes in het openbaar presenteren te ver- koopen 1.° Een WOONHUIS ERF en GFVOLGEN van dien, zijndc eene beklante BROODBAKKFRIJ, staande en gelegen hinnen de Stad Neuzen kadastraal be kend sectie G, no. 54, groot 2 rocden 10 cllcn, hewoond door M i c h i e 1 v a n den B e r g e Jr. om met het begin van Januarij 1856 aan het ge- hruik te komen cn 2.° Een WOONHUIS, ERF en GFVOLGEN van dien mede staande en gelegen te Neuzen kadastraal bekend sectie C, no. 408, groot 90 ellen hewoond door J. van den Bosch, om met 1o November aanstaande aan het gcbruik te komen zijndc dit laatste perceel inmiddels uit de Hand te No op waarvoor men zich bij den Figenaar gemel- den Heer G. van den B e r g e kan vervoegen. Joor de vele bewijzen van belangstelhng en deelneming, ontvangen gedurende de ziekte cn bij bet overlijden van ons Zoontje betuigen wij onzen welmeenenden dank. Neuzen, J- de WIT. 21 Augustus 1855. S. A. C. de WIT, Buijze. GEVESTIGD TE 'SI1ERTOGENBOSCH. Gemelde Maatschappij verzekert op vaste eni zeer matige premie alle ONROERENDF en ROERENDE GOEDEREN tegen schade door brand veroorzaakt en tegen alle schade, welke als een gevolg van den brand cn de blussching of beredding van dien kan worden Leschouwd. Adres Bij den Agent J. blUnM, te Neuzen. De DIRECTIE van den LOVEN- EN TV1L- LEMSKERKEPOLDER gemeente Iloek zal op Dingsdag den 28 Augustus 1855, des voor middags ten 10 ure in het Logement van L. Ba- reman, aldaar, in het openbaar aanbesteden Het vernieuwen en op nieuw leggen van KRAM-, R1JS- en BEZODINGWERKEN aan den Zeedijk van bovengcmelden Polder, gedu rende het loopende jaar, met het onderhoud van al de Werken tot ult.° April 1856, en met inhegrip van de daartoe henoodigde Materialen. Het Bestek zal 10 dagen te voren ter inzage leg gen in hovengemeld Logement, alsmede hij J. C. Steenkamp, JCz.te Neuzen. De aanwijzing zal gescliieden door de Directie des Polders op den 25 en 27 van de loopeDde maand, beide de dagen tusschen 6 en 7 ure des voormiddags. TE NEUZEN, TER DRUKKEIUJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2