NIEEWS- EN ADVERTENTIEBLAD 86. WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1855. 4^ (tweede jaargang.) Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR *\f- (iKi.Ev s Dit Weelcblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. Advertentien gelieve men nan den Uitgever in Pe zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten 4 '-'j tire; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor v elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor clke plaatsing. Gaarne willen wij het erkennen dat scderl de uilgave van provinciale jaarboekjes of ge- westelijke volksalmanakken de meer naauwkeu- rige kennis van ons vaderland reuzenschreden gedaan heeft. Voor geschiedenis taal- en oud- heidkunde, zeden karakler en gebruiken loch is daarin achlervolgens een schat nedergelegd welke voor den toekomsligen geschiedsehrijver hoogsl gewiglige bijdragen aanbiedl. Wijjuich- len daarom dan ook het plan toe van een Zeeuwsch- Vlaainsch jaarboekje onder den titel van Cad sandria als overluigd van het nut en de nood- zakelijkheid om daardoor den vroegercn lateren en tegenwonrdigen toestand van Zeeuwseh-Vlaan- deren dat gansch niel onbelangrijke gedeelte van Zeeland meer bekend le doen vvorden, zoowel bij den tijdgenoot als bij de nakomeling- schap. Maar, hoe! zou de uitgaaf van dit jaar boekje na ons nog slechls tweemaal op zijne aangename geregten vergast le hebben nu reeds moeten geslaakt worden en dat wel door een te gering debietwaaruil zou op te maken zijn dat het bij de Zeeuwsch-Vlamingen aan belang- stelling hapert om voor hunne landstreek een jaarboekje le bezilten? De ontboezeming van den heer G. P. Roos in no. 84 van dil week- bladheeft ons daarvoor geene geringe vrees aangebragten om die zooveel mogelijk weg le nemen en de inslandhouding van Cadsandria te bevorderen daartoe zouden wij zoo gaarne medewerken waarvoor dezo regelen ten bewijze mogen verstrekken. Wij beamen het ten voile, dat en Redaclic en Uitgever, zij het al dat zij geen geldelijk gewin verlangen dan loch voor hunne moeite zorg en onkosten behooren scha- deloos gesleld le worden. Reglmalige aanspraak hebben zij op een voldoend debiet, gelijk wij ons ook overtuigd houden dat in Zeeuwscrh- Vlaanderen een genoegzaam personeel aanwezig is, om zich door koop een geschrift le kunneu aanschalfen hetwelk zoo zeer geschikl is om onder hen de vereischte kennis van de landstreek hunner geboorte of inwoning le verbreiden. Het jammerl ons intusschendat er bijzonder ge- klaagd wordt over de geringe deelneming welke Cadsandria in het oostelijke gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen mogl ondervinden; maar ook even- zecr jammerl het onsdat het Nicuws- en Ad- vcrtentieblad voor Zeeutvsch-Vlaanderenhelwelk hier zoozeer ondersteund wordt daarenlegen in het westelijke gedeelte zoo weinig begunsligd wordt. Wij hebben bij geen van beidc deze onderncmingen een reglslreeksch belangmaar als bewoners van Zeeuwsch-Vlaandcren fier zijndo op het bezil van een Weekblad en een Jaarboekje opzellelijk voor onze landstreek beslemd zou den wij toch zeer gaarne zien, dal beide onder- nemingen zoowel aan deze als aan gene zijde des Braakmans eenen vereischten steun vindende bij voortduring zich in toenemenden bloei mogten verheugen. En ten blijke hoezeer wij belang slel- Icn in de voortgezette uitgaaf van Cadsandria, noo- digen wij de geeerdo medewerkers aan dat jaar boekje beleefdelijk maar toch dringend uil dat zij levreden met de ecr van het opnemen hunner bijdragen afsland mogten willen doen van het bun gewoonlijk loegekende presenl- exemplaar opdal zoo door hen, als die zeker in de eersto plaats er op gesleld zijn dat Cad sandria worde voorlgezetook een eersle en gansch niei verwerpelijk offer worde gebragt om den Uitgever in zijne koslcn le gemoet le komen. En toont dan ook gij medebewoners van Zeeuvvsch-Vlaanderen wanneer uwe letter— lievende landgenooten de vruchten van hunnen geesl voor u veil hebben dat gij deze hunne pogingen om nuttige kennis onder u te ver- spreiden will waardereti door u een jaarboekje aan te schafferidal bij zijnen voor u belang- rijken inhoud u levens al dalgene aanbiedl, wat gij in cenen altnanak verlangt. Inzonder- heid gij, aan de oostzijdc des Braakmans, wan neer uwe westelijke naburen u nogmaals hun Cadsandria aanbieden ei weest dan niet karig om dalgene le ondersteunen wat uwe broe- ders voor uw gcmeenschappelijk belang daar- stellen vcrlrouwende dat ook zij dan weder- keerig allengs meer hunne ingenomenheid zul- len doen blijken met het Weekbladals eene vruehl van uive zijde hetwelk mede beider be- langen beoogt. Zoo de handen in een geslagen, zal het niel zwaar vallen de beide lelterkundige produclen van uwen bodem in stand le houden welke, hoezeer bepaaldelijk voor u bestemd evenwelgelijk wij u verzekeren kunnen zelfs builen uwe landstreek meerdere belangslelling hebben opgewekt dan gij wel zoudt durven vcrmoeden Quod tibi non vis fieriid alteri nc fecerus. Uil den Lande van Axel, 17 Augustus 1855. Of en in hoeverre een inwoner van Zuiddorpe of Steenbergen de bockweit-culluur in ons va derland hebhe overgebragl, in het midden la- lende schijnl het evenwel zeker te zijn dal deze Perzische plant reeds vroeger door de Sa- racenen naar Spanje gebragt en van daar verder door andere naburige landen verbreid is ge- worden. Wat den naamsoorsprong aangaatkomt het ons zeer twijfelachlig voor, of men dien van van GhisleletCs zonderling vervoermiddel (een zakboekje) dan of men dien met Dodonceus niel veeleer zal moelen afleiden van het zaad dat driekantig zijnde, met de zaden van den beuken- of boekenbooin (Biichbaum of Biiche in het Hoogduilsch) uilgezonderd dat het kleiner is, geheel en al overeenkomt. Ook den van het Grieksch afgeleiden Lalijnschen soorlnaain fago- pyrum (zoo veel beleekenende als eetbaar koorn) is blijkbaar afkotnslig van den geslachlsnaam (fagus) van den beuk. Beide zaden worden veelal gebruikl lot mesting van de varkens enz. en kunnen beidenalhoe- wel de boekweit oneindig meer en beter dan de zaden (ook wel beuken genoemd) van den beukenboom, lot voedsel voor den mensch dienen. Wie met do veelvuldige schrijvers over dezo plant nader verlangt bekend te worden vindt daarvan eene lijst in he I Herbarium Vivum van van der Trappen dl. I, no. 9, pag. 198—206. H. 20 Aug. 1855. W. Ter vervulling der vacature van kanlonregler le IIuIst onlslaan door het overlijden von den heer mr. G. W. T. Vogelvangeris benoemd de heer mr. P. van der Meer Mohrsubslituul- griffier bij de arrondissemenls-regtbank lo Mid- delburg. Op een nader request van den kerkeraad der Christelijk Afgescheiden gemeenle le Kocken- genbezwaren inhoudende tegen de beschik- king van den 6 Mei II. betrekkelijk den bouw eener Roomsch-Ratholijke kerk binnen die ge meenle is dezer dagen bij koninklijk besluit bepaald dat bij genoemde beschikking wordt volhard en het verzoek gewezen van de hand. Heden (22 Aug.) wordt le Sas-van-Genl de derde vergadering gehouden van de predikanlen- vereeniging in Zeeuwsch-Ylaanderen welke den 8 Junij 1854 le Oostburg zich geconslilueerd hebbende op den 5 Sept. daaraanvolgende te IJzendijke hare tweede bijeenkomst hield. Dingsdag namiddag (14 dezer) had op het kanaal van Gent naar Neuzen, bij Sluiskille een droevig ongeluk plaats. Een 24jarig en good oppassend jong mensch te Boschkapelle woonachlig en Cornelis van Kruijsse geheeten die voor zijne moeder en haar gezin den kost verdiendewas met zijn vletlerschuilje op weg naar den Nieu w-Papeschorpoldcr, van welken de omkadinggelijk wij gemeld hebbenden 11 dezer is doorgebroken ten einde aan de her- slclling daarvan mede werkzaam le zijn. Door middel van eene lijn aan het lijf vastgehechl zijn schuilje derwaarls voorltrekkende kwam ler gemelde plaats eene tjalk met vlas geladen het kanaal af hem tegen. Zeker moot hij nu zijne lijn niel genoeg hot gevierd hebben al- Ihans deze heeft zich van onder aan de tjalk gehecht en hem zoodoende daar "het hem ook niel gelukl schijntdo lijn in lijds aan zijn lijf los te maken, in het kanaal gelrokken waar hij verdronken is. Na vergccfsohe moeite tol redding le hebben aangewend is zijn lijk op- gehaald helvvelk le Neuzen ler aarde besteld is. Jl. dingsdag avond heeft zich een mili- tair van het garnizoen, Waterschout genaamd te Neuzen aan den Oostbeer door verdrinken van het leven beroofd. Van Honlenisse herkom- slig zijnde, meende men aanvankelijk loen hij vermist werd dat hij ontsnapt was om de ker mis te Kloosterzande bij le wonen doch 's an- deren daags loen men van een knaapje vernam dal een soldaat zich aldaar lo water begeven had, na eerst gevraagd le hebben, of het aldaar diep was, veranderdo dit vermoedenen later is werkelijk gebleken dat hij zich verdronken hecfl, daar zijn lijk le Ellewoulsdijk is aangespoeld. In de afgeloopene week had op den open- baren weg lussehen Axel en Zaamslagen wel midden op den dag, weder eene sloule aanran- ding plaals. Ecu lSjarige jongen voor zijnen baas, lo Axel lijnzaadmeel gehaald hebbende, hetwelk hij in een zakje op zijnen rug droeg, werd zich naar Zaamslag begevendconder weg eensklaps overvallcn door eenen persoon die zich in het graau verborgen had en daaruit bijna geheel naakt le voorschijn kwam. Zeker vermoedende dat de jongen geld in het zakje droeg, vroeg hij ecrsl om tabak, en daarna hem slevig vastgrijpende om geld. Juisl van pas kwam daar een landbouwer aan die alzoo den jongen verlostedaar de aanrander het op een loopen zelte doch deze den vreemden ar- beidcr eenigzins kennende, deed aanslorids berigt van zijne ontmoelingzijnde bet aan de mare- chaussees reeds gelukt dien vreemdeling op te sporcn en hem jl. vrijdag le Axel gevankelijk binnen le brengen. Bereids is hij naar Goes overgebragl en nit een voorloopig onderzoek is reeds geblekendat hij vroeger in Belgie arnb- lenaar van de eersto klasse was. Uil het signa- lement van den persoon, die onlangs den "zoon van eenen vlasbaas in deze omslreken aanrandde, schijnl te blijken, dat deze welligl dezelfde per soon is. Volgens mededeeling in de Goessche Courant hebben de werkzaamheden van indijking bij het fort Bath op nieuiv eenen aanvang genomen en meldl men levens van elders, dat de uilvoe- rmg van het vroeger geprojecleerde plan tot demping van het Sloe weder wordl voortgezel. De wellige bevolking van Zeeland beliep op den 51 December 1854 een gelal van 162,651 zielenzijnde sedert 51 Dec. 1853 met 526 zielen vermeerderd. Genoemde bevolking be- stond op dat lijdstip uil: 1 15,547 NcdenLHer- vormden 134 Waalsch-Hervormden 65 Engel- schen of Presbylerianen 2 Anglicaanschen of Episcopalen 1146 Evang. Lulherschen 4 Her- sleldo Lulherschen, 251 Doopsgezinden 7 Rc- monstranten, 3429 Chrislel. Afgescheidencn 41,493 Roomsch-Ratholijken 1 Oud-Roomscho of Jansenist657 Ned. Israelilcn 2 Porlugescho Israelilcn en 115 lot geene der genoemde ge- zindheden behoorende. Bij den menigvuldigen regenwelke er gedurende den hooi-oogsl gevallen is heeft men meer dan gewoonlijk hel gevaar te duchlen van broeijend hooigelijk daardoor bereids in den nacht van 15 op 14 dezer te Waarde in Zuid- Beveland de schuur van den landbouwer I). Leijsmet al den voorraad zich daarin bevin- dende, eene prooi der vlammen geworden is. Het is dus meer dan gewoonlijk raadzaam om niel allcen zulk eene ramp maar ook het nadeel van sleclit gewonnen en voor veevoeder miu deugdzaam hooi, zooveel mogelijk le voorkomen door hel vermengen van hel hooi'met zou!. Hel broeijen moge alzoo welligl minder zeker afge- weerd worden zonder den ininslen Iwijfcl even wel verandert daardoor hooidal geheel door het vce geweigerd zoude worden in een voc- der dal hel met graagle nutligl. Men weet dat le dien einde 2 pond zout op elke 100 pond hooi voldoende is en alzoo eene uilgaaf van omslreeks 30 cents voor zulk eene hoeveelheid. Ilet zoul wordt lussehen de lagen hooi, bij het opeenpakken in de schuren, geslrooid, en door het vocht dal liel hooi bevul smeltende ver- sprcidl zich het zout gelijkclijk door de gehecle niassa. Niet alleen heeft de Roomsch-Ralholijke pasloor te Borne appel aangeteekend van het den 2S Julij door de reglbank te Almelo over rt'-tb., H r> "i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1