r*l FRANSCHE K0STSCH00L D, Scheepvaart. Mengelingen. Beurs- Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. VOOR ROOMSCH-KATIIOLIJKE JONGELIM PUBLIEKE VEBKOOPING AANBESTEDING. Zi {J' zieli van do bergen los en slorllen op do vcr- woeslc slad. Tol overmaat van ongeluk onlstond or brand die ook do houten huizen vcrnielde. Duizende monschen zijn er bij omgekomen. Ge- beel hel weslelijk gedeelle van Azie en het oos- ten van Europa hebben door aardbevingen ge- leden. In do afgeloopen maand Julij hobben de schokken zich op nieuw in Europa doen ge- voelen. Den 25 Julij, des middags ten een ure lieeft de aardbeving in het weslen van Frank- rijk in Piemontin Zwilserland en in het ge- heele Zuid-Duilschland gewoed. Op sommige plaalsen heeft men 12 tot 13 schokken geleld die elkander op korte tusschenpoozen opvolg- den en die zich van het ooslen naar het vvesten schenen to bewegen. In Zwilserland zijn de aardbevingen heviger geweest dan in hel zuid- westen van Duilscliland en het zuid-oosten van Frankrijk. To Zermatldal (Wallis) waren de schokken hevigde grond spleet vaneen de rolsen scheiden zich van do bergen te Visp slorllen schoorsleenen in en vielen vele slukken rots van de bergen. De invvoners te Visp moes- len in den nacht van den 25 op 26 Julij op het veld kamperen. Te INikolaas werden eenige men- schen zvvaar gewond door de rolsen. De loren en het gewelf van de kerk to Viegen storlten in. »De vergelijking van 1855 met 1755 is nog Ireffenderals men vveel dat de winter van laatstgemeld jaar even lang en hard was als in 1855. Den 16 Februarij 1755 lag do haven van Konslanlinopelde Gouden Horen genaamd met zoo sterk ijsdat men er te voel overging. Behalve dat de jaren 1755 en 1835 in vele op- ziglen overeenkomenheeft men opgemerkl, dat de aardbevingen in het midden van elke eeuw voelal voorkomen als in 1348, 1536, 1564, 1644 1755 en 1855." In de vorige week zijn door hel hof van assises te Gent wederom twee doodvonnissen uitgespro- kcn wegens gepleegde of poging lot moord enz. In verschillende dorpen in den omtrek van Parijs werden in den laalslen tijd inbraken ge- pleegd reeds herhaaldelijk had men den boos- doener overvallen en daarbij opgemerkldat hij een groot man met een langen baard was doch hij had nog steeds weten te onlkomcn. Ook had de policie hem nog niet kunnen op- sporen. Dezer dagen speelden eenige kinderen op het plein der kerk van een klein dorp van het deparlcment der Seine-et-Marnewaarbij een knaapje riep Wat zouden wij een pret hebben wanneer ik den grooten baard had dien vader in den kelder verbergt." Deze woorden werden gehoord door een gendarme die juisl voorbijging en verslerkten nog de verdenking jegens den vader van het kind. Er werd eene huiszoeking bewerkslelligd waarbij men den valschen baard en vele andere voorwerpen vond waaruit bleek dat deze persoon de bedrijver der diefstallen was waarop hij in hechlenis werd genomen. Sedert eenige maanden zijn over Hamburg en Bremen tusschen de 1700 en 1800 landver- huizers uit Amerika naar Duitschland lerugge- kecrdwaar hel hun niet mogelijk was zich met hoop op goed gevolg te vestigen. Nog vele anderen zouden hun voorbeeld gevolgd hebben indien bet hun niet aan het noodige reisgeld had outbroken. De jongsle berigten uit New-York luiden zeer gunstig omtrent den graanoogst in de Ver- eenigde-Slaten. Een van de voornaamste New- Yorksche dagbladende Herald, begroot de opbrengsl van den tarwe-oogst op 168i millioen schepeldat is ruim een derde mcer dan een gemiddeld gewas. De jongste van Sebastopol onlvangen berigten zeggendat men zichzoowel van den kant der Russen als van dien der geallieerden tot een grooten slag voor die vesting toebereidde. Bij de Fransche hospilalen te Ronstanlinopel was aanschrijving tot het in gereedhcid brengen van 6000 bedden ontvangen. Brieven uit de Krim meldendat de troe- pen welke zijn aangewezen oin bij het beslor- men van Sebastopol de eerslo kolonnes te vor- men met eene soort van kuras gekleed zijn, dat de bewegingen van den soldaat in niets belem- mert en dat het voorste gedeello des ligehaams van den hals tot aan de dijen bedekt. Binnengekomen te Neuzen, voor Gent bestemd Belg. bark Edouardkapt. Louws, van Liver pool, Eng. bark Montezuma, kapt. Atkin van Heyres beide met zout, Ned. kof Vrouw Pau lina, kapt. Eekma van Stallille, met bout, Fransche logger Euchariskapt. Bidaultvan Bordeaux, met wijnen Delg. pleit Maria, kapt. Andersen van Londen met suiker en kaloen en van Gent afgekomen Deensche galjas Maria, kapt. Nielsen, naar New-Castle, in ballast. GESCIIIEDKUNDIGE IIERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vervolg van No. 83.) 1805. 1596. 1825. 1714. 16 A u g. 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1556. 31 Het fort de Jonkvrouwenschans bij IJzendijke, door het Fransche gouvernement verkocht. Dio van IIulsl parlemenleren met den belegeraar Albertus van Oos- tenrijk. De eersle steen gelegd van de nicuwe paslorij te Zaamslag. De toren en kerk van de Herv. gem. te Ooslburg door het on- weder in de asch gelegd. 1704. De eerste steen gelegd aan de Bagijnepoort te Hulstdoor sche- peu Pieter Benjamin de Beaufort. 1768. Ds. Cornelius Wijnmalen lot pred. bij de Herv. gem. te Zaamslag beroepen. 1572. Koning Filips II geeft een privi- legie aan Axel en Axeler-ambacht. 1759. Het stadhuisklokje te Oostburg stort naar beneden. 1515. De godgel. Georgius Cassandcr in het Land van Kadzand gcboren. Ds. Johannes Sluirbout als eerste predikanl bij de Herv. gem. te Waterlandkerkje bevestigd. De stad Sluis door Fransche troe- pen bezet. 1655. H. H. Mog. bevesligen bij oclrooi de twee jaarmarklenreeds in de XIV eeuw door graaf Lodewijlc aan St.-Anna- ter-Muiden vergund. Resolutie van II. H. Mog. ler gun- ste van de Doopsgezinden te Aar- denburg. 1783. De waardigo Joh. van der Velden overlijdl. als pred. bij de Herv. gem. te St.-Anna-ter Muiden. Keizer Iiarel V en zijne beide koninkl. zusters bezigtigen het graf van Willem Bcuhelz. te Bier- vliet. 1847. Publieke verkoop van den dorps- toren te Ossenisse lot afbraak. Wordt vervolgd.) 1658. 1794. 1637. CALA5IITEUSE POLDERS IS ZEEUWSCII-VL A ANDEREN 1. Adornisschotbaar 55 b. 59 r. 97 e Nieuwvlietbedijkl in 1619. 2. Groot- en Klein-Baarzande en herdijkt ge- deelte van den Elizabeth scholb. 641b. 02 r. 06 ell.kadastr. ruim 771 b. gem. Breskens en Groedebe- en herdijkt in 1616, 1610 en 1682. 3. Oud- en Jong-Breskensscholb. 442 b. 32 r. 07. ell. kadastr. 448 b. 42 r. 78 ell. gem. Breskens; bedijkt in 1610. 4. Iloofdplaatscholb. 922 b. 94 r. 57 ell.; kadastr. 1125 b. 18 r. 11 ell.; gem. Hoofdplaalbedijkt in 1775 en 1778. 5. Magdalena scholb. 56 b. 20 r. 65 ell.; kadastr. 59 b. 13 r. 40 ell.gem. Biervliel bedijkl in 1780. 6. Tienhonderd- en Zwarteschotb. 215 b. 28 r. 80 ell.kadastr. 323 b. 09 r. 69 ell.; gemeente Kadzand en Nieuwvlietbe dijkt in 1623. 7. Eendragt, schotb. 169 b. 15 r. 34 ell. kadastr. 431 b. 69 r. 91 ell. gem. Zaam slag bedijkl in 1779. 8. Kleine-IIuissen scholb. 136 b. 39 r. 05 ell. kadastr. 192 b. 92 r. 61 ell.gem. Zaamslag, bedijkt in 1713. 9. Kouden scholb. 443 b. 73 r. 65 ell. kadastr. 508 b. 60 r. 26 ell.; gem. Iloek; bedijkl in 1545. 10. Margarelha schotb. 169 b. 77 r. 34 ell.kadastr. 350 b. 29 r. 41 ell. gem Zaamslag; bedijkt in 1743. 11. Stad—Philippineschotb. 17 b. 25 r. 50 ell. 12. Watering van Walzoorden schotb. 1096 b. 47 r. 13 ell. kadastr. 1202 b. 17 r. 15 ell.gem. Honlenisso en Ossenisse; be- staande uit 8 poldersop onderscheidene lijden bedijkt. AMSTERDAM43 Augustus. Werkclyke Schuld 24 pct« 63f|; idem 3 pet. 76£; idem 4 pet. 93£. ROTTERDAM13 Augustus. Tarwe: Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. werd heden bij zecr gc- ringen toevoer 50 a 70 cents duurder betaald; goedc en puike f 15,25 a 16; mindere 14,25 a 15. Rogge: OvcrmaasscheZeeuwsche en Vlaamsche 30 cents hooger9,50 a 11. GerstZeeuwsche, Vlaamsche en Ovcrmaassche Winter en dito Zomer 5,50 a 6,30.Haver: Zeeuw sche en Inl. Korte 4,50 a 5,30; dito Lange f 3,75 a 4,50. Erwten Zeeuwsche Groene /9a 10,50; groote dito 10 a 11,50; Geldersche Graauwe f 10,50 a/ 12,50. Boonen Zeeuwsche en Walchersche Bruine 10 a 15; dito Paardeboonen 8,25 a 8,80. Koolzaadcirca 165 last aangevoerd. De kwaliteit zeer uiteenloopend. Vlaamsch gestort pf 92, dito in zakken 89, Zeeuws.Overm. en Flakk. 85, 88, 88£90. MEEKRAP. Met eenigen handcl als voren. LONDENMaandag 13 Augustus (2 ure). {Per telegraaf.) Van vreemde graneu was heden rUkelijk toevoer, van Engelsche gering. Overigens vaste prtfzen. DORDRECHT9 Augustus. Onze markt van ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche Tarwe hedec wederom schaarsch voorzien zynde, moesten gebruikcrs om in hunne be~ hocfte te voorzien, 20 cents meerder besteden. Moojje Zeeuwsche Vlaam>- sche en Overmaassche 15,20 a 15,50; Blaauwe en mindere 14 a 14,40. Rogge: Zeeuwsche, Vlaamsche en Ovcrmaassche vond goede vraag enwa» tot 30 cents hooger grif te verkoopen 10,40 a 10,90. Gerst: De wei- nige aangevoerde partytjes Winter en Zomer vonden tot vorige prijzen genegen koopers. Haver wordt weinig meerder getoond en heeft vorige pryzen opgebragt. Paardeboonen de gevcild wordende partytjes zijn voor de mesting van 8,40 tot 8,80 vlug genomen. Van Koolzaad be- droeg de aanvoer heden ruim 250 last uit het Haarlemmermeer en het Overmaassche aangebragtdooreen merkelijk betere kwaliteit dan vorige weekvoor eene partu puik geslort Overmaassche is 89 en het beste zakgoed 88 besteed de mindere en niet drooge soorten zijn van 78 tot 86 ook langzaam opgeruimd. GENT10 Augustus. De aanvoer tcr markt was heden gering en ruimdc alzoo Tarwe en Rogge met eene verhoogimg van 1 fr. spocdig op. Gerst en Haver in een doen. Uit hoofde van den aanhoudenden regen was er weinig nieuwe Gerst en Koolzaad tcr markt. Laatstgemeld artikel wordt genoteerd 54 it 36£ fr. per hect. 227ste Staats-Loterij. Pru'zen van 100 en daarboven. Eerste Klasse. tste LjjstNo. 14288, f 20,000no. 5715, 4402 en 9310, ieiler 1000; no. 12389,/ 400; no. 5880, 8295 9377, 12625 en 16157, ieder/ 200; no 9144 11377, 14914, 17976 en 18792, icder 100. 2de LjjstNo. 13189, 5000; no. 9230, 2500; no. 4520 en 10459, icder 1230no. 18964 en 19990 ieder 1000no. 3569 6806 18392 19470 en 19846, ieder 400; no. 3589 16187 en 18063, icder 200 - no. 8439, 9228, 16140 en 18247 ieder 100. 3de Llist: No. 1523, 2634 en 13188, ieder 1000; no. 872, 1574 6110 en 19719, ieder 400; no. 8134 en 19313, ieder 200no. 7387 8464, 13481 en 19525, ieder 100. 4dc LijstNo. 5049 en 5232, icder 1000; no. 10218,/ 100. Stoombootde Schelde. Dagclijks uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen naar Breskens 's morgens 6|'s avonds 6 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 7£ 's avonds 6| ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedckenskerke 's morgens 11 ure. Van Hoedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgesteldc uren van vcrtrek. Van Vlissingen des MaandagsWoensdags en Vrijdags 's morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd 's morgens 9 ure, na aankomst van den Isten trcin uit 's Hagc. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. WekeRjkscbe dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Augustus 1855. Van Neuzen. Van Dond. 16voorm. 5 u. voorm 17 6 18 Vryd. Zat. Zond. 19 Maand. 20 Dingsd.21 VV'oensd 22 Dond. 23 Vrijd. 24 6| midd. 7 nam. 8 9 10 11 Zat. 25 midd. 12 Vliss. ,11 u. 114 12 1 2 3 4 5 6 11.; pCbestuurd door C. L. VERMEIRE, onder de bescher- kadaslraal 56 b. 47 r. 66 ell.; gemeente:/ minS van J- F- VAN GOETHEMte ZELZAETE, I ML i iciQ nabij Sas-van-Gent, aan het Kanaal van Ter-Neuzen. Jaarlijksch koslgeld 200,00 het Onderwijs de Schoolbehoeften en het Wasschen hieronder hegrepen. Zich aan te melden tot het bekomen van Prospec- tussenhij den Uitgever dezer Gourant. door het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslagop Woensdag' den 22 Augustus 1855, d es voormiddags ten 10 ure, ten Huize en Herherge van den Hecr Trapman te Neuzen, van eene aanzienlijke partij HUISMEUBELENbestaande in Kisten Kasten Stoelen Tafels Mahonijhouten v^Ledekant, Bedden en toebehooren Kahinetten, Kleer- kasten, Spiegels SchilderijenGlas Porselein Aarde-Geleijcrd-Koper- en Blikwerk Kagchels en Manufacturer)daags voor de verkooping voor een ieder te bezigtigen. Op Donderdag den 23 Augustus 1855des voormiddags ten 10 ure, ten Sterfhuize van den Heer A. J. Burger, te Zaamslag van eene groote partij zindelijkc HUISMEUBELEN, Bedden en toebehoo ren, Glas-, Geleijerd-Koper-, Tin- en Blikwerk, en mecr andere Goederen. n oor den Notaris S. H. van Diggelen, te Axel, zalin het Gulden Vlies aldaarop Woensdag den 22 Augustus 1855 des voor- iddags ten 11 ure, puhliek worden verkochtEen WOONHUIS en ER\ E, aan de Groote Markt te Axelgroot 1 roede 48 elien bchoorende aan de Wed. en Erfgenamen van den Heer P. M. Louis. De DIRECTIE van den LOVEN- EN TVIL- LEMSKERKEPOLDER gemeente Iloek zal op Dingsdag den 28 Augustus 1855des voor middags ten 10 ure, in het Logement van L. Ba- eman, aldaar, in het openhaar aanbesteden Het vernieuwen en op nieuw leggen van KRAM-, RIJS- en BEZODINGWERKEN aan den Zeedijk van bovengemelden Poldergedu- rende het loopende jaar, met bet onderhoud Van al de Werken tot ult.° April 1856, en met inbegrip van de daartoe henoodigde Materialen. Het Bestek zal 10 dagen te voren ter inzage leg gen in bovengemeld Logement, alsmede hij J. C. Stecnkamp, JCz.te Neuzen. De aanwijzing zal geschieden door de Directie des Polders op den 25 en 27 van de loopende maand beide de dagen tusschen 6 en 7 ure des voormiddags. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2