t Mengelingen. Scheepvaart. Vervoermiddelen. Advertenticn. PLBLIEKE YERKOOPING Beurs-Marktberigten enz. Dc Dc J ecu barer kimlcren om gcdurcnde bare afwo- ziglicid op ecn jonger zusjc to passen van circa 1 jaar oud. YVeldra het gcliod dcr mocdcr overtredende lant zij hel wichl aan den dijk alleen en gaal elders spelen. 13ij de lerngkomsL vindt zij het kindje door ecn in de nabijheid loopend varken gelieel opgevrelen zoodal nog sleehts het hoofd en ecn der beide armpjes war den wedergevonden. Een vader te Tilhurg, J. P. gaf dczer dagen aan een zijner kindercn eeno kers toen het ruim ojarige kind die kers wilde opelen geraakl dezelve in ongekneusden slaal in de keel met het ongelukkig gevolgdat ztilks onrnid- delijk den dood door stikking ten gevolge had. Jl. zalurdag morgen ten 6 ure is te Gent O O wederom een doodvonnis vollrokken en wel aan Jan de Waetdoor het hof van assises te Gent ter dood veroordeeld wegens moord met voorbedachlcn rade op de pcrsoon van Clemence Walraevealdaar. Zekere dc Grnol. werd onlangs door het hof van assises te Anlwerpen wegens poging lot vergiftiging van zijne weltige vrouw ter dood veroordeeld en zijn bcroep op cassalie van dat vonnis door het hof van cassalie verworpen. Die vrouw welke gelukkigerwijze het haar hedrei- gend gevaar ontkwam heeft nil den 28 Julij eene poging aangewend welke haar hart eer aandoet. Zij wachlte namelijk den koning van Belgie aan den ingang van diens paleis af, viel hem te voel en smeekte genade voor haren mis— dadigen echtgenool af. Met hlijkbare aandoe- ning hief Z. M. dc vrouw op en zcide haar dat zij hoop moest voeden. Volgens het Journal d'Anvers hiedt een persoon te Antwerpen aan om in de maand October e. k. 10,000 mud Zeeuwsche aardap- pelen te levcren voor 4 francs dus nog gcen 2 gulden de mud. Te Marseille en ook te Genua liebben zich cholera-gevallen voorgedaan. Een dagblad van Milaan deell hel volgende treurige voorval medeTe Meraggio was een landman met zijne vrouw welke een kind aan dc borsl had naar het veld gcgaan om te ar- lieiden. Het kind werd in het gras nederge- legd. Na verloop van korlen tijd hoorde men bet sehrecuwen waarop de man lot zijne vrouw zeide naar het kind te zien dezedruk aan ilen arbeid zijndedraaldc daarmede nog lot dat nieuvve angstkreten haar naar het kind de- den Snellen zij vond hetzclve met eene klcine slang in den mond waarvan alleen de staarl rneer zigtbaar was hot kind was reeds dood. De vader over hel gebeurde in wocde orilslo- ken bragl in drift zijne vrouw met eene zeis f:enc vreesselijke wonde aan hel hoofd toe. Volgens mededeeling in do Nicuwsbode no. 22 van 5 Junij uitgegeven wordende bij J. Quin- lus te Sheboygan (Wisconsin) in dc Vereenigdc Stalen van Noord-Amerika was aan het bureau van dat dagblad voor de noodlijdenden door den walersnood in Nederland ontvangen eene som van 542 dollars 46 cents (Amerikaansch) d. i. 856,15 in Nederlandsch geld. A1 dc dagbladen uit Noord-Amerika mel- dcu eenstemmig dat den oogst daar ook bui- lengewoon is. In den avond van den 5 dezer hebben de Eussen te Sebaslopol weder een uilval beproefd doch werden leruggeslagcn zondcr dat de ge- allieerden ccnig verlies leden. Volgens te Weenen ontvangen berigtcn had eene Engelsche sloomsloep Taganrog verschil- lende dagen gebombardeerd. Zij was echler den 25 geslrand en door de Russen verbrand. De bemanning was gered. Berdianski was den 22 en 25 hevig gebombardeerd. Sedert den aanvang der expeditie zijn door do Engelsche bodems behalve krijgs- en levens- bchoeflen naar de Krim overgevocrd 246,000 manschappen en 52,000 paarden. In Engeland is een nieuw ltorps gevormd voor het arbeiden in de loopgraven in do Krim. Dil korps bcslaat uit 5000 aardwerkers welke eene verbindtenis voor drie jaren hebben ge- teekend zij liebben zich verbonden alio bun be- volen wordende werkzaamheden zelfs onder het vuur des vijands te volvoeren bun loon zal 50 francs in do week bedragen. Jl. dingsdag verscheen een Russische kaper naliij Ramsgate in helKanaai, en terstond zijn de wachlschepcn in zee geslokcn om dien gast op dc vlugt te jagen. STATISTIEKE MEDEDEELINGEN. {Vervolg van No. 73.) Geduremic het jaar 1854 zijn in de protin- cie Zeeland geborcn 5948 weltige en 257 on- cchte kinderen terwijl daarenboven a Is Icvcn- loos geborcn, nog zijn aangogeven 319 weltige en 16 onechte kinderen. In datzelfde lijdvak haddeti aldaar 98 twec- ling-geboortcn plaats, zoomede in Junij te We- meldingc en in November te Groede eene ge- boorle van drielingcn. Van de weltige bevolking dezer provincie zijn in 1854 overleden 4806 personenen van de feitelijke 4789. Het getal huwelijken in 1854 vollrokken be- draagl 1258. Hiervan vcrdiencn als bijzonder vermeld te worden die van 5 weduwenaars boven de 60 jaren metjonge dochtersen van 6 weduwenaars van dien leeftijd met weduwen. En in dat jaar zijn uit dit gewesl naar buiten 's lands en wel bijna alien naar de Vereenigde- Staten van Noord-Amerika verlrokken 323 hoofden van huisgezinnen of vrijgezellen waar- onder 10 welgestelden168 mingegoeden en 145 behoeftigen met zich nemende 175 vrou- wen 502 kinderen en 4 dienslboden te zarnen uilmakende een getal van 1004 personen. {WordI van lijd lol tijd vervolgd.) Te Dunmow een stadje van 3000 inwoners in het Engelsch graafschap Essex werd dezer dagen een vreemd feest gehouden. Hel gold het aanbieden van een vetten ham aan het ge- lukkigsle en meest eensgezinde echtpaar dier plaats. Zij die daarop aanspraak maaklen moes- ten op het Evangelic zweren dat zij van het oogenblik af waarop bun huvvelijk geslolen werd, nooit twist gehad en nooil een geheim voor el- kander verzwegen hadden en dat geen van beide ooil een oogenblik berouw over hunne echlverbindtenis gevoeld heeft. Eene uit jon- gclingen en jonge dochters zarnengeslelde jury beoordeelde volgens de uit het verhoor geble- kene feiten in hoever de mededingers aanspraak op den prijs maken konden. De behandeling dcr zaak geleek veel naar die op welke de zaken bij ecn gcregtshof worden behandeld. In weer- wil van hel slechle weder was het stadje bijna te klein om al de vreemdelingen te bevallen. De romanschrijver Ainsworlh presideerde. Twee paren de pachler Barlow en een Franschman van afkomstmet name Chalelain hebben, met hunne vrouwen dc ecreprijzen weggedragen. Bovendien werd, lot stichling en vermaning van loekomslige echlelingen een aantal brieven van mededingers die insgelijks nog al aanspraak daarop maken konden met luider stem voor- gclezen. Dal dcslavernij in hel menschlievende Noord- Amerika nog verre is van afgeschaft te zijn be- wijst de laalsle opgave waaruit blijkldat aldaar 547,445 slavenhouders en 5,525,412 slaven zijn. Een ander treurig bewijs is een annonce in den Louisville Courtier, met het opschrifteen prediker te hoopwaarin mr. James Mullan den verkoop aankondigt van een' neger, genaamd Ja mes Howell, behoorende tot de erven van Lewis Howell, en hebbende de bevoegdheid om te pre- diken volgensde leer derBaplisten teSimpsonlivel. Binnengekomen te Neuzen voor Gent beslemd Belg. bark Theodore, kapt. Meulenbroekvan Akyab met rijslen van Gent afgekomen Eng. schooner Helenkapt. Brown Eng. bark Corner kapt. Lincoln beide naar Sunderland Eng. brikken Tally Ho, kapt. Young, naar Hartlepool en Robert Stephenson kapt. Dunn naar New-Castle alien in ballast. Stoombootde Schelde Dagelyks uitgenomcn des Zondags. Van Vlissingcn naar Breskcns 's morgens 6£'s avonds 6 ure. Van Breskcns naar Vlissingcn: 's morgens 's avonds 6£ ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingcn 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Iloedckenskcrke 's morgens 11 ure. Van Ilocdekcnskerkc naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Vliss. op Rotterdam. Vastgesteldc urcn van vertrck. Van Vlissingen des MaandagsWoensdags en Vrydags 's morgens 8 urena aankomst der stoomboot van Breskcns. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagsen Zaturd. 's morgens 9 ure, na aankomst van den Istcn trcin uit "silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. WekeHjksche [dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags "s middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam:, Zondags "s voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen, Augustus 1833. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 9voorm.il u. nam. 3 u. Zat. 11 Zond. 12 Maand. 13 Dingsd. 14 Wjocnsd 13 Dond. 1G Vru'd. 17 Zat. 18 12 G 1 D 6* 5 voorm. 9 3A i 91 4 i0' 10' 11 G 11 s 6£- miad. 12" AMSTERDAM0 Augustus. Werkelyke Schuld 2| pct< G5j£; idem 5 pet. 73|; idem 4 pet. 95£. ROTTERDAM6 Augustus. TarwcZeeuwscheVlaamschc en Overm. vond heden alleen voor dc puikste partytjes tol vorige prjjzen koopers. De goede en mindere kwa- liteiten gingen tot 20 cents lager traag van de hand; goede en puike f 14,60 a 13,50; mindere 15,73 a 14,40. Roggc: Overmaassche Zeeuwsche en Vlaamschc 20 a 30 cents lager, 9,23 a 10;70. Gerst Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche Winter en dito Zomer 3,50 a G,30. Haver: Zeeuwsche en Inl. Korte /4,40 a 3,20; dito Range f 5,73 a 4,10. Erwten Zeeuwsche Groene 9 a 10,30; groote dito 10 a 11,30; Gelderschc Graauwe f 10,30 a 12,30. Roonen Zeeuw sche en Walchcrsche Bruine/10a/13; dito Raardebooncn 8 a 8,80. Koolzaad Van het nieuwe gewas circa 43 last aangevoerd, waarondcr weinig dat gocd droog was. Het bestc Overmaassche en Vlaamschc bragt 8283 opOostind Koolzaad werd voor 74A verkocht. MEEKRAP. Er werd heden weinig geveild tot prijzen van vorige week was cr kooplustdoch weinig te bekomcn. DORDRECHT, 2 Augustus. In weerwil de aanvoer van ZeeuwscheVlaamschc en Overmaassche Tarwc heden wederom gering was was de vraag by gebruikers onbe- duidend en warcn alleen de beste soorten tot 20 cents lager te verkoopen mooye Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche 13 a 13,30; Blaauwe en mindere 15,70 a 14. Rogge Zeeuwsche, Vlaamschc en Overmaas sche traag en wederom 10 cents lager afgegeven. Gerst: Winter 20 cents lager. Zomer tot vorige pryzen. I'aardeboonen dc aangevocrde partijtjes zijn voor de mesting van f 8,30 tot 8,80 betaald. Koolzaad Van nieuw was cr 52 lasten uit het Ilaarlcmmcrmeer en Zeeland aange voerd waarvan de kwalitcit wak was; het wakstc is h oC 62 verkocht het overigc werd van 68 tot 73 geveild doch is onverkocht gebleven 3 last, uit Belgie aangevoerd, is 73 waardig en werd op 78 gehouden. GENT5 Augustus. Dc aanvoer van grancn was heden ter markt gering, ten gevolge waar van dc Tarwc vlug opruimdc met eene kleine ryzing. Rogge ging 1 franc hooger van dc hand. Van nieuwe Gerst werden ecnige partijen gepresentcerd dc hoedanigheid was over 't algemeen schoon volgens soort en droogte bragt dezelve 11' a 15 francs op. Ilet nieuwe Koolzaad, dat ter markt werd aangeboden was droogcr dan verleden vrydag allcs vond koopers tot 55 a 54 fr. per hect. LONDEN, Maandag G Augustus (2 ure). Per tclcgraaf.) Tar we was heden 3 sh. lager. door het ministeric van den Notaris 3. J. Fercken, e Zaamslagop Maandag den 13 Augustus 855des namiddags ten een ure ten verzocke van de Heercn D. van WAES en R. RERKHAERT, in dc Reepwcideonder Zaamslagvan 10 bunders extra wclgewasscn TARWE, in koopen. e Notaris P. W. Steenkamp, rcsidcrcnde te Neuzen zalop Dingsdag den 14 Augustus 1855 des voordemiddags ten 10 ure ten verzocke van de meerderjai'ige en Voogden der minderjarige Kinderen van GERARD TOLLENAAR en diens Echtgenoot PIETERNELLA VERHEULE, beide overleden, ten liunnen Sterfbuize, in de gemeente oekin het openbaar presenteren te verkoopen: Ecn WOONIIUIS, SCHUUR en ERF, met 2 f roeden 80 ellen GROND staande en gelegen in de gemeente Hoek kadastraal bckend sectie G no. 201 waarvan men dadelijk aan bet gebruik kan komen En op Donderdag 16 Augustus 1855om 10 ure voordemiddagsalle de verdere LOSSE GOEDERENtot voorschreve Bocdels behoorende bestaande in ,Een Paardtwee Melkkoeijen ecn Karre-Chais, een Vrachlkar eenSnijbak, een Windmolen Karn- en Melkgereedscliap Tapperij- en Winkclgoederen Schalen Balansen en Gewigten drie Pluim-Bedden met derzelver tocbebooren een Ledekant, een Kabi- netKasten Kisten Tafels Stoelen Spiegcls Scliilderijen een Klok Porsclein Geleijerd Aar- dewerk, Glazen, Flesschen, Kruiken, Koper-Tin-, Blik- en IJzerwcrk een Toonbank, Winkclborden Doozen Bussen, Koftljmolens, Sterke Drankcn, Bor- stehverk, Tabak, VischRijst en andere Kruide- nierswareaen helgeen meerder zal worden geveild. e Notaris S. II. van Diggelen, reside- rende te Axel, zal, ten verzocke van den Heer J. J. FERCKEN, Notaris te Zaamslag in kwali tcit van onherrocpelijk gemagtigde van NEELTJE ftGIiW, thans Huisvrouw van Pieter Hamelink, V^oehouders te Zaamslag, publiek verkoopen, op fDingsdag 21 Augustus 1855des namiddags ten 3 ure, ten Huize en Herberge van Jacobus de Visser, te Zaamslag Drie—Achtste gedeelten in ecn HOFSTEEDJE, bestaande in WoonlmisScbuur en 1 bunder 28 roeden 30 ellen Moestuin Weiland Erf en beplante Zijkant dcr Weg, staande en gelegen in den Polder en Gemeente Zaamslagkadastraal scctie G, nos. 150, 151 151 it's, 152 en 155. e Notaris F. W. Steenkamp, rcsiderende te Neuzen, zal, op Woensdag den 29 Augus tus 1855, des namiddags ten 3 ure, in bet Imgement bij J. C. Steenkamp, Junior, te Neuzen, ten verzoeke van den Heer G. van den BERGE, Secre- taris der Gemeente Neuzen aldaar wonende in jjn prive en als Vader en Voogd zijner drie min- erjarige Kinderen, uit zijn Huwelijk met zijne voor- verledene Huisvrouw Cornelia van der PeijI verwekt, ten overstaan van derzelver toezienden Voogd, en op bekomenc magtiging der Arrondissements-Rcgt- bank te Goesin het openbaar presenteren te ver koopen 1.° Een WOONHUIS ERF en GEVOLGEN van dien, zijnde eene beklante BROODBAKKERIJ, staande en gelegen binnen de Stad Neuzen kadastraal bc kend scctie C, no. 54, groot 2 roeden 10 ellen, bewoond door M i c h i e 1 v a n d o n B e r g e Jr. om met bet begin van Januarij 1856 aan liet ge bruik te komen en 2.° Een WOONHUIS, ERF en GEVOLGEN van dien, mede staande en gelegen te Neuzen, kadastraal bckend sectie C, no. 408, groot 90 ellen bewoond door J. van den Bosch, om met 15 November aanstaande aan bet gebruik te komen j zijnde dit laatste perceel inmiddels uit de Hand te Koop waarvoor men zicb bij den Eigcnaargemel- den Heer G. van den Berge, kan vervoegen. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. XV. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2