NIEL'WS- EN ADVERTENTIEBLA ■WSiH-VMAN W.° 84. WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1855. Ingezonden Stukkcn. Nieuwstijdingen. VOOR Bit Weekblad wordl elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars cn Poslkantoren zijner woonplaats. (tweede jaargang.) CADSANDRIA. V6or een paar jaren beslond in Zceuwsch- Vlaanderen's weslelijk gedeelte ecn genoolschap van jongelingen, weldra ook door aclitbare man- ncn versterktonder den naam van Cadsandiia. Ofschoon ik het lhans bier de plaals nietacht, over dit en dergelijke genootschappen eenig oor- deel uil te brengen mag ik nogtans zeggcn dat dit genoolschap aan deszelfs sprenk en doel heeft beanlwoord en de leden elkander onder- ling mogten stichten en leercn en de maanden die ik als voorziller van Cadsandria werkzaam wasstaan bij mij hoog aangeschrevenals zoo vele vriendelijke dagen op mijn anders vrij een- toonig levenspad. Cadsandria iel, doch des zelfs geest bleef leven. Een jaarboekje onder zoodanigen naamdoor drie der leden verza- meld, zag in 1854 het licht en mogt op meer dan vvelwillcnde ontvangst bogen. Voor het daaropvolgenile jaar werd het in een Zeeuwsch- Vlaamsch jaarboekje herschapenMen zegge nietGij hebt alzoo medegewerkt tot insland- houding van den geest van het provincialisme iieen wij verfoeijen zelfs dien geest: Maar, het werd tijd meer dan lijd oris gewest uit de vcrdrukking van meer dan twee eeuwen ook in de letterkundeop te beuren. Gccnc geschiedenis toch ishouden wij de geringhcid van dezen landslreek in 'toog, meer belang- wekkcnd dan die van dezen bodem Veel duis- ters ligt er over verspreid veel kon worden opgehelderd. Uit de gevveslenten noorden van onswordl alsnog met zekere minachling op ons en onze landslreek (een oord van dorn- heid en mocrassennedergezien. 'I Is onze schuld zoo die waau blijft duren Nu haddcn wij gevvenschl door Cadsandria onze ontluikende letterkunde to bevorderen hetzelve in te rigten tot eene blijvende bewaarplaals voor onze ge schiedenis en alzoo hetzelve levens te doen dienst- baar zijn aan het belang van het gcmeenschap- pelijke vaderland Dan ziet hebben Redactie en Uitgever gedaan wal mogelijk was voor het zedelijk en sloffclijk bestaan van Cadsandt in dat bestaan is in gevaarDal bestaan is in gevaar door do handelwijze van hen voor wio Cadsandria beslemd is. Landgenooten 'liswaar wij vroegen u tweemaal eenige peuningen voor een werkjehelvvelk ja duurder maar tocli oneindig nulliger is dan de van Ztvaamen s en Thompson''s Almanackdie jaarlijks onder u wordl verspreid; gezwegen nog van de zede- loozeflaauwe Snoeck's Almanakken die luj dui- zenden worden rondgeventWij erkennen het, niet ieder kan jaarlijks achllicn sluivers mis- sen, doch er zijn er velen die ditkunnen, doch het'niet schijnen te willen. Geloof niet dat Redactie en Uitgever er voordeel bij vonden wij zijn overtuigd dat de Uitgever er aan loe- «edragen heeft en daardoor zich den moed voelt oninemen om alleen, zonder dank of hulp voor anderen werkzaam te zijn. Wij beoogen geene winslenmaar wij verkiezen ook geene schade Wij celoovcn nietdat iemand uwer zulks vor- dereif zou. Enkele gemeenten hebben ons lof- fclijk ondersteund anderen bleven ganschelijk achler Was Cadsandria dan z66 gebrekkig z66 partijdigwij gelooven dat het zijne gebreken had, echler heeft men ons niels be- paalds aangewezcn een enkele bijna onleesbare brief, eene enkele beoordeeling uitgezonderd kwam ons niets ler oore Van waar die laauw- heidWil men de dagen van het Sluische Maandblad terug toen men elkander raadselljes op«af of rckcn- en meelkundige voorstellen Ook over het oostelijke deel van ons gewest heb ben wij ons te beklagen medewerking hebben wij er gevonden koopers echler bijna geen - en toch wij waren het, die het eerst de hand van toenadering aanboden wij herschiepen Cadsandria in een Zeeuwsch-Vlaamsch Jaar boekje; wij willen er nog de hand aan houden wij willen het u gevengeef gij ons slechts eenige weinige penningen of Cadsandria zal ophouden te bestaan! Aangenaam zal het mij zijn zoo de openbare meening eenigen weer- klank wil geven op deze regelen. Aardenburg, 1 Augustus 1855. G. P. Roos. ft Bij L. M. bcsluit van 29 July jl. is de heer M. C. de Die benoemd tot burgemeester te St.-Kruis. Z. M. heeft de ontvang-kanloren der direcle bclastingen te Groede c. a. en Cadzand c. a. gesupprimcerd de gemeenten Groede, Nieuw- vlict en Schoondijke gevoegd bij het onlvang- kantoor te Breskensde gemeenten Zuidzando en Cadzand gevoegd bij dat te Ooslburg c. a., waarvan de gemeente Schoondijke wordl afge- scheiden de gemeente Retranchement gevoegd bij de ontvangst te Sluis c. a. en voorls benoemd tot onlvanger te Breskens c. a A. van 'tLin- denhoutlhans to Ooslburgen te Oostburg c. a. A. J. Fokkerthans te Cadzand c. a. De kantoren der direcle belastingen en accijnsen te Zaamslag, Koewacht en Overslag c. a. sedert het overlijden van den heer J. Vermandel tijdelijk beheerd door den heer van Rcrkwijk surnumerairzijn met 1 Augustus overgegaan aan de respectivelijk daarloe benoemde onlvan- gers do heeren S. J. Hoffman te Neuzen en VV. Schuijlenburgte Axel. Tot op het einde van Junij dezes jaars zijn bij de tweede kamer der staien-generaal 55 adressen lot beperkings- of vcrbodsinaalregelen legen den handel in sterken drank uit onder- scheidene oorden des lijks ingezondenwelke te zamen 4547 handleekeningen lellen zoowel van de aanzienlijksle ingezetenen als uit den burgerstand en onder deze worden 1 slyter en 4 tappers opgemerkt. lleden (8 Augustus) v6or 25jaren, aanvaardde dc wcl-eerw. heer A. Heijblom predikant bij de Herv. gemeente te Axel, zijne ambtsbelrek- king bij zijne eerste gemeente te Noordgouwe welke z.-cerw. sinds 19 April 1849 to Axel mogt voorlzctlcn. Men verneemt dat door het hooger bestuur voor de tweede maal geweigerd isgenoegen te nemen in de op A. van de Sande te Zuidzande uilgebragle keuze tot school-onderwijzer aldaar en dat er een drietal is gesteld waaruit de keuze tot benoeming den gemeenleraad wordt vrijgelaten. De herslemming voor leden van den gemeente- raad waar die gevorderd is geworden heeft in de onderstaande gemeenten van Zeeuwsch- Vlaanderen de volgende uilslag gehad Axel herkozen M. J. van Vessem. Hulstherkozen C. Fassaert. Neuzen herkozen N. Grenu. Ooslburg verkozen JF. Bonten. Sluis: herkozen A. du Burck. Verkozen E. Maertens. Hoek herkozen P. van den Broeke en JIJaak. Honlenisse: verkozen J. F. Meerssehaert. Te Sluis had het aftrcdende lid A. de Pnes- ter te kennen gegeven niet op nieuw in aan- merking te mogen komen. Aldaar hebben van dc 80 kiezers 75 aan hunne verpligting voldaan. Jl. woensdag (1 Aug.) heeft op de hofslede van A". Verkouleren, in den Klein-Zcvenaarpol- dergemeente Neuzeneen ijsselijk ongeval plaals gehad. Gemelde landbouwer een 70jarige weduwenaar, alleen te huis zijnde en bemerkende, dat de stier uit den stal losgebroken zich op den mestput bevindtbegeeft zich derwaarls om dit dier weder binnen te krijgen waarin hij wel slaagt. Doch nu de deur achler zich gesloten hebbende en vcrdere maatregelen wil- lende nemen om het onlsnappen te beletlen wordt hij eensklaps door den slier op den grond geworpcn en onder de etenskrib gcslooten ver- volgens op de horens genomen en in de krib gesmeten en na aldaar verschrikkelijk gehavend en gewond te zijn weder uit de krib geligt en door het luik op den dorschvloer geworpen, waar de ongelukkige eindelijk door zijne huis- genooten in eenen deerniswaardigen toestand is gevonden. De bekomene wondenvooral die aan het hoofd en in den onderbuik zijn van eenen hoogst bedenkelijken aard en doen niet zonder reden aan 's mans behoud wanhopen. Advertentien gelieve men aan den Uilgevet zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags I are; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 centsbelialve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. Ook allerwegen in Zeeuvvsch-Vlaanderen wordl weder meer of min de aardappelziekto waargenomen hoezeer die lot nog toe zich niet in die ernsligc male verloonlals ten vorigeu jare. Wat evenvvel den graanoogst in deze land slreek betrefldie belooft over het algemeen eene ruim zoo goede opbrengst als die van 1854. Ook van elders komen van alle kanlen berig- ten in, dat de aardappelziekle zich hier meer daar minder heeft vertoond doch tevens wordt van alle plaatsen gemelddat de hoeveelheid land met aardappelen bepool en de stand van het gewasnicltegenslaande het door de ziekto is aangelasttoch een ruimen oogst doet vcr- wachlen. Daarbij komen dc uitmuntende bcrig- ten over alle andere gewassenzoodat men do klaagtoonenwelke reeds worden aangeheven meer aan speculatie dan aan wczenlijk gevaar van hooge prijzen moet toeschrijven. Tegen A. Kruyl en VV. 0. Kluterbeiden vroeger gcemploijecrd aan de Handel-maal- schappijdoch thans voorlvlugligis den 25 July jl. door do arrondissemenls-reglbank te Amsterdam een bevel lot gevangenneming uil- gevaardigd ler zake van diefstal eener soin van f 44,705,72 aan wissels ten nadeele dier maat- schappij gepleegd. Men leesl het volgende in het Amslerdam- schc HandelsbladWij melden met leedwezen dat zich in de laatsle dagen wederom ellelijko gevallen van cholera in onze hoofdslad hebben vertoond. Wij haasten ons echter er bij to voe- gendat, ondanks eenige bedroevende voor- beeldende ziekle geen onruslbarend karakler verloont en ook het gelal der aangetaslen voor zoover wij hebben kunnen nagaan zeer gering is. Wij hadden gewenschtler voorkoming van ongerustheid daarvan geheel te zwijgenhet is ons evenwel gebleken dat de daaromtrent versprcide geruchten overdreven waren en dat alzoo deze vcrmelding eer dienslig dan nadeelig zou zijn." Bij vonnis der arrondissements-regtbank te Almelovan den 28 Julij is de wel-eerw. heer J. F. WarninkRoomsch-Katholijk pries- ter en pastoor te Borne beklaagd van in slrijd met art. 6 der wet tot regcling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenoolschappenvan 10 September 1855 het gewaad voor kerkelijko plegligheden of bij de uiloefening van de open- bare godsdiensl in zijn kerkgenootschap gebrui- kelijk te hebben gedragen op eene niet beslo- ten plaals (het R.-K. kerkhof te Borne) te dier zake van alle regtsvervolging onlslagen. De regtbank heeft daarbij overwogen dat het gemelde kerkhof wel is waar niet behoort tot de beslolene plaatsen in den zin der wet maar levens dat het opzet van den beklaagdc niet was gebleken en zijn wel-eerw. dus het ineergemelde kerkhof kan geacht hebben eene beslotene plaals te zijn, te meer daar tijdens het plegen van het feit de bekende circulaire van z. exc. den mi nister van justitie aan den procureur-generaal tot regt verstand der gemelde wet nog niet ver- schenen was. Ecn raadslid der gemeente L.in de pro- vincie Overijssclvereenigde terwijl hij wegens verregaande mishandeling in het huis van bur- gerlijke en militaire verzekering voor den tijd van zes maanden te Zwolle correctioneel gede- lineerd was, bij de jongste verkiezing de meeste stemmen op zich en werd alzoo herkozen. Door tusschenkomst van het gemeentebesluur van Zwolle is hem het proces-verbaal van de opening der slembriefjes uitgereikten heeft hij het in art. 13 der gemeentewet gevorderde bewijs van ontvangte gelijk met de verklaring van aan- neming afgegeven. In no. 110 van de Volksvriend wordt be- rigtdat toen men onlangs bezig was het kerk- gebouw der Herv. gemeente te Hoogvliel (prov. Zuid-Holland) met water en kalk te reinigen het te gelijker tijd met slroop-jenever ontrei- nigd werd waarbij de prediksloel voor buffet diendeten gevolge waarvan de liedenmet de reiniging van dat Godshuis belastzoo zeer beschonken waren dat zij met elkander in twist geraakt zijn en de glasruiten van het kerkge- bouw aan slukken geslooten hebben. Op den 1 dczer moet te Afferden (Gel- derland) een vreesselijk ongeluk hebben plants gehad. De vrouw van zckeren landman belastle s&ii* f*- r .A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1