i p, AANBESTEDING. D< Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-Marktberigten enz. Yervoermitldclen. Advertentien. 2406 2587 2570 2585 2701 2964 1089 1055 1048 1047 1806 1815 1552 1550 678 680 1500 1490 4679 4766 1885 1965 817 812 478 502 514 508 1637 1645 1505 1511 1467 1463 2514 2504 910 919 schullci is Itepu slil op 0 I:.; iietcollier lij- staan dulihelc inleg lc hetalen om alzoo in elko rondo I wee malen le mogen scliielen. Lit Enibden meldl men, dal de twee land- loopers die dezer dagen van hel raadhuis aldaar on Unapt waren en den ci pier in liunne plaals hadden opgesloten op nicuw door de gendarmes gevat en naar Einbden teruggebragt zijn. I let Parijscho daghlad Univcrs berigt, op grond zijner brieven nit Rome van 20Jnlij, dat van de twee hondenl bisschoppen, die in de maand December 11. do afkondiging van hel leer- stuk dev Viekkelooze Ontvangenis hebben bij- gewoond bijna geen meer te Rome zijn bchalve degenen die aldaar gewoonlijk verblijf houden. Het kerkelijkgczinde dagblad voegl hicrbij de opmerking dat het verkeer der bisschoppen met den Heiligen Stoel thans niet langcr zoo als vroeger eeuwen lang door het burgerlijk gezag belet wordtterwijl de heilrijke working van dat vrijo verkeer voor de gehecle kcrk ook nu dui- delijk ziglbaar werd inzonderheid in do vasl- stelling van het concordaal met Oostenrijk. In het Lyonsche dagblad Saiut public leest men het volgendeWij verncmen met leed- wezen dal ceil eerwaardig zendeling wiens fa- inilie onze stad bewoontde heer Uyacinlhe Fro- qellc en met hem twee andere geestclijken den 1 February 1855 in de provincie Tappanouli (Oceanie) zijn vermoord door de Battas die zij tot hel Christendom poogden le bekeeren. Z.00 als men weelzijn deze stammen mcnschenelers, en men verzekert ons dat de moordenaars na hel overlijden der drie martelaarshunne lede- maten op een afschuwelijk feslijn hebben ver- deeld. Deze trcurigc bijzonderheden zijn vervat in een de vorige week le Lyon ontvangen briei welke was gerigt aan den breeder van den heer Frogelle." ])e geestdrift voor de bekende Maine-wot, hondende verbod van den handel in geestrijke vochlen begint zich ook in Engeland meer en meer le openbaren. In Exeter-Hall vond onlangs eerie meeting in dien geest plaatswaarop 4-a 5000 personen tegenwoordig waren en ver- schillende sprekers het woord voerden. De graaf van Harrington zeide onder anderen woordelijk dal do Maine-wet een keerpunt in de geschie- denis der menschheid daarsleldehet was de ineesl wijze wet van alio tijden en overtrofaan zegenrijk gewigl de Magna Charlascderl 1215 de grond wet der Engelsche staats-inrig- tin<r, de wet lot afschaffing van den slayen- hand'clen de wetwaarbij aan 100 millioen Britsche onderdanen do vrijheid van drukpers word geschonken. IJet Fransche regeringsblad deelt een lelegra- fisch berigt mede van den gcncraal Pelissier, gedagteekend den 25 Julij des avondswaarin wordt gerneld hoc de Russen na eene levendige kanonnade, een uitval hebben gedaan uit de kleine Redan; zij waren krachtig leruggeslagcn en in allerijl binnen Sebastopol leruggekecrd met achterlaling van eenige gewonden en 8 dooden. Onder de geruchten behoortdat de gealli- cerden voornemens zijn de Krim le verlaten. GESCIIIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCII-VLAANDEREN. (Yervolg van No. 81.) 1 Au". 1580. Classikale vergadering van Ilerv. predik. te Beooslen-blije (voor- malige gerneente in Axeler-am- bacht). 2 1851. De Nederlandsche troepen, onder bevel van den kolonel Leclelver- overen denKapitalen dam. 3 1704. Het fort Isabella bij Sluis door de onzen op de Franschen veroverd. 4 1721. Jonkheer Bonifacius Jan van Bors- sele van Spreeuwenstein te Sas-van- Gent geboren. 5 1617. Octrooi lot bedijking van den Oran jepolder (gerneente Biervliel). 0 1688. De predikant Abraham Ralel neemt met den kerkeraad der llerv. gem. te Axel een besluit tot verbetering der scholen aldaar. 7 1772. Ds. Into ter Sweege (in leven pred. bij de Hervormde gemeenten te Zuidzande en Zaamslag) overlijdt te Neuzen, als emeritus predikant van Vere. 8 1845. Ovcreenkomst geslolen tusschen Belgiecn Nederland betrekkelijk de grensbepaling van Zeeuwsch- Vlaanderen. 9 1844. Koninklijke magliging tot het op- rigtcn eener Roomsch-Ratholijke gerneente le Neuzen. 10 1675. Neuzen zendl eene compagnic ge- wapende burgers naar Biervliet om die plaals legen de Franschen te bcveiligen. 11 Aug. 1268. Gravin Margarelha verlecnt aan do stad Rodenburg (Aardenburg) eene vrije jaarmarkt van 14 dagento houden 8 dagen ha Pinksteren. 12 1492. Ridder Joos van Ghislele, heer van Axel enz. wordt lot hoog-baljuw van Gent benoemd. 13 1588. Axel, Neuzen en Biervliet komen onder het commitlimus d. i. onder heloppergezag van gecommilleerde raden van Zeeland. 14 1808. Ds. Jean Jaques Bourdeau neemt als de laalsle predikant bij de Waalscho gerneente te Groede af- scheid van die gerneente. 15 1851. Eerste gaaischieling le Neuzen van de aldaar pas opgerigte handboog- schutterijde Prins van Orange. [Wordt vervolgd.) STAAT DER BEVOLKING IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN op den 1 January 1855. (Naar de officiele opgaaf in het Provinciaalblad no. 53uitgegeven den 15 Mei 1855.) Burgcrl. gemeenten Bevolking in Z.-Vl. wcstel. deel. wett. fcit. Sluis1491 1531 Aardenburg1624 1639 Oostburg1699 1744 IJzendijke2444 2456 Biervliet2171 2171 Breskens1733 1867 Eede 1168 1247 Groede2519 2521 Hcille590 581 Hoofdplaat1578 1568 Kadzand1144 1138 Nieuwvliet729 715 Retranchement 763 754 Scboondijke1705 1795 St.-Anna-ter-Muiden 257 249 St.-Kruis599 601 Waterlandkerkje 592 594 Zuidzande1007 1010 Totaal der 18 gem. 23815 24159 Burgerl. Gemeenten in Z. Yl. oostel. dccl. Hulst Axel Neuzen Sas-van-Gent Bosclieapelle Clinge Graauw Ilengstdijk Hoek Hontenisse Koewacht Ossenisse Overslag Philippine St.-Jansteen Stoppeldijk Wesldorpe Zaamslag Zuiddorpc Revolving wctt. feit. GEJST, 27 July. Tarwe ruimde langzaam op met eene dating van I J l, franc per beet. Rogge werd mede 1,J- a 2 fr. lager vcrkocbt. Eenige partijen nieuw Koolzaad waren ter markt aangcbragtdie echter over het algemeen veet te wensehen overlietenzoo opzigtensde hoedanigheid als van de droogte. De gebeelc aanvoer werd verkocht tot 50 4 51 fr. per liect. LONDEN, Maandag 50 July (2 ure). Per telegraaf.) By rykeRjken aanvoer was de handel in grancn heden gering. Totaal der 19 gem. 51756 52168 Te zamen voor geheel Zeeuwscli-Vlaanderen eene ■wettige bevolking van 55,569, en eene feitelijke van 56,327 zielenen voor geheel Zeeland eene ■wettige bevolking van 162,651 en eenc feitelijke van 165,257 zielen. Binncngekomen le Neuzen voor Genl bestemd Han. schooner Comitas kapt. Garrelsvan Tries! met tar we Deensche g a I j a s Maria, kapt. Niel sen van Weile met gerstSpaansche brik Ilora- cis, kapt. Asgueta en Eng. brik Adelaida kapt. Jones beide van Havana met suiker en van Gent afgekomennaar zee bestemd Belg. schooner Gaston kapt. A. van der Heyde naar Li verpoolEng. schooner Johnkapt. Clarck, naar Hartlepool Eng. brik Harkaivaykapt. Scheesman naar Sunderland Fransche schooner Mix kapt. Mesple op avonluur alien in ballast en Belg. stoomboot Flecha kapt. Seeuwen naar Londen met stukgoederen AMSTERDAM30 JuUi. Werkelyke Schuld 21 pet. 63^.; idem 5 pet. 73J; idem 4 pet. 95^,. ROTTERDAM, 30 Jul(j. Tarwc: Zccuwsche, Viaamschc enOvcrm.ging heden 40 a 50 cents la ger moeijelyk van de hand; goede en puike /,14,80 a 15,50; mindere f 13 7b a 14 60. Rogge; Overmaassche, Zceuwschc en Vlaamsche oO cents lager,'/9,50 a 41. Gerst: ZceuwschcVlaamsche en Over maassche 10 cents lager Winter en 7-omer 5,50 a 6,30. Haver 10 cents lager: Zeeuwsche en Inl. Korte 4,40 a 5,30; dito Lange f 3,75 a 4 |0 Erwten Zeeuwsche Grocne /9a 10,50; groote dito 10 a 11 50 Gelderschc Graauwe 10,50 a 12,50. Uoonen Zeeuwsche en Walcliersche VVitte 13 a 16,75 dito Rruine 10 a 13; dito laar- deboonen 20 cents lager8 a 8,80. Koolzaad zondcr handel. MEEKRAP. De aanbiedingen waren gering en door de hoogc vraag- pryzen is er weinig gedaan. DORDRECHT, 2G July. Nicttcgcnstaande den aanvoer van Zeeuwsche, Viaamschc en Overmaas sche Tarwc heden aan onze markt klcin was, blyft de gesteldhcid luste- loos en ging de aangevocrde tot lager pryzen zeer traag van de hand. Mooyc 15,20 a 15,50; mindere 13 a 14. Rogge: Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche met beperkten aftrek tot 10 cents lager, f 10 a 10,70. Gerst: Winter door schaarschtc pryshoudend. Zomcr tot 10 cents hooger begcerd. Ilavcr vond weinig vraag en is tot vorige prijzen by geryven verkocht. Paardcboonen worden weinig meer getoond. Wittc Roonen niet ter markt. Rruine Roonen icts lager van 12 tot 13 verkocht. Blaauwc Erwten hebben bij kloinighcdcn 9,80 tot 10,40 opgebragt. Stoombootde Schelde Dagelijks uitgenomen ties Zondags. Van Vlissingen naar Breskens 's morgens 6^'s avonds 6 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 7^ 's avonds G| ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen *s namiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedckenskerkc 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskcrke naar Neuzen 's middags 12 ure. Van Fliss. op Rotterdam Vastgestclde uren van vertrck. Van Vlissingen des Maandags, Woensdags en Vrydags 's morgens 8 ure na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam des Dingsdags, Donderdagscn Zaturd 's morgens 9 ure, na aankomst van den Istcn trcin uit 'silage. Schroef-Stoomboot Jacob van Artevelde. Vckelykschc dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Augustus 1833. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 2voorm. 6 u. midd. 12 u. Vryd. Zat. 4 Zond. 3 Maand. G Dingsd. 7 Woensd 8 Bond. 9 Vrjjd. 10 midd. 12 Zat. 11 nam. 1 9 10 10* 11 UBLIEKE VERKOOPING door het ministcrie van den Notaris J. J. Fercken te Zaamslag ten verzoeke van de Erven den Heer J. VERMANDEL in leven Rijks-Ontvangcr te Zaamslag op Zaturdag ten 11 Augustus 1855, des namiddags ten een -are op de Hofstede bewoond door Pieter de Kraker, v^an de Jxelsche Sassing gerneente Axelvan 32 bunders extra welgewassen TARWE HAVER PAAR- DEBOONENAARDAPPELEN, PEeNBETTE- RAVEN, KLAVERS en GRAS, wassendeop de Landen in gebruik geweest bij gemelden Heer Vermandei.. Jc Notaris Is. W. Steenkamp, residerende te Neuzen zal op Bingsdag den 14 Augustus 1855 des voordemiddags ten 10 ure ten verzoeke van de meerderjarige en Voogden der minderjarige V) Kinderen van GERARD TOLLENAAR en diens Echtgenoot PIETERNELLA VERHELLE, beide iOverleden ten bunnen Stcrfhuizc, in de gerneente ''lToeA, in bet openbaar prescnteren te verkoopen Een WOONHUIS, SCHUUR en ERF, met 2 roeden 80 ellen GROND, staaride en gelegen in de gcmeenlc Hoek kadastraal bckend scctie G no. 201, waarvan men dadelijk aan bet gebruik kan komen; En op Donderdag 16 Augustus 1855om 10 ure voordemiddags, alle de verdere LOSSE GOEDEREN tot voorscbrcvc Boedels beboorende bestaande in Een Paard twee Melkkoeijen een Karre-Cbais een VrachtkareenSnijbak, een Windmolen Karn- en Melkgereedscbap Tapperij- en Winkclgoederen Scbalen Balansen en Gevvigtcn drie PIuim-Bedden met derzelver toebebooren een Ledekant, een Kabi- nct Kasten, Kisten Tafels Stoelen Spiegcls Scbilderijen een Klok Porselein Geleijerd Aar- dewerk, Glazen, Flesschen, Kruiken, Koper-Tin-, Rlik- en JJzerwerk een Toonbank, Winkclborden Doozen Bussen, Koffijmolens, Sterke Dranken, Bor- Stelwerk Tabak Visch Rijst en andere Kruide- nierswaren en lietgeen meerder zal worden geveild. Op Woensdag den 8 Augustus 1855des voormiddags ten 11 urezal onder nadere goed- keuringdoor de Dircctie van den Eendragtpolder in bijzijn van den Ingenicur van den Walerstaat te Neuzen worden aanbesteed Het bouwen van een STEENEN DUIKER yj^ of WACHTSLUIS onder den Inlaagdijk nabij /9p het Hellegatin genoemden jioldermet de levering der daartoe noodigc Bouwstoffen en het wegbreken der aanwezige Houten Buis. Deze Aanbesteding zal gescbieden bij insclirijving en opbod in het Logement van den Heer J. C. Steen kamp te Neuzen. Het Bestek ligt terlezing aan bet bureau van den Ontvanger-Griffier des polders, te Zaamslagbij den Opzigter J. Sciiraver, tc Neuzen en in bet Logement bij Steenkamp. Zullende twee dagen voor de Aanbesteding aan- wijzing in loco worden gedaan en voorls nadere in- formatien te bekomen zijn bij den Ingenieur cn den Opzigter voornoemd. ondergeteekende brengt bij deze ter kennis dat bij hem van heden afaan gelegenheid bestaattot bet bijbrengen van ALLERLEI GOEDEREN, tot rhet houden van eene OPEN RARE VE RKOOP/AG, 'welke zal plaats hebben op den 22 Augustus aanstaande. L. J. van LEEUWAARDEN Ondernemer van Openbare Verkoopingen te Neuzen. NB. Alle Goederen kunnen dagelijks bezorgd worden bij den Heer Trapman, in 's Lands Wel~ varen, te Neuzen. TENEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C, W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2