NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD N.° 83. WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1855, k m Ml (tweede jaargang.) Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. fm gm YOOR r*«^t C 4 Dit Weekblad wordl el/cen Woensdag-morgcn uitgegeven bij C. W. Oveureeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in dc drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij dc Boek- handelaars en Poslkanloren zijncr woonplaats. Advertenlien gelieve men nan den Uilgeverin te zenden uilerlijh Dingsdag des namiddags ten 4 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor elken regel mecr 10 centsbchalve 35 cents zcgel- regt voor elke plaatsing. In eenen tijd waarin zoo veel (en in ondcr- scheiilene opzigten le regt) op vooruitgang en verlichling wordt geroemd is hel dubbel te be- jammeren dat er bij velen nog begrippcn bc- staan welke der menschheid zoo zeer tot oneer verslrekken en waarvan zich onlangszoo le Gent als le Rotterdam volgens berigt in de nieuvvsbladen weder een tweetal bewijzen hebben voorgedaan. Dergelijke verkeerde begrippen schijnen zoo diep in den volksgeest geworteld le zijn dat bet uitroeijen derzelve wel eenen reu- zenarbeid mag genoemd worden. Een vooroordeel van zoodanigen aard is de bewering dat men noch verdronkenen, noch opgebangenen enz. mag ophalen of afnemcn ja zeifs nict aanraken zon- der behulp of assislentie der policie. En deze on<rerijmdbeid wordl nog wel zoo verre gedreven dat sommigen eenen drenkeling, met een touw aan den arm of om hel lijf aan eenen paal of I rap gebonden als doode honden in hel waler laten "hangen lot dat do policie daar ler plaatso is aangekomen. Reeds menigwerf is hel gebcurd dat men drenkelingen en verhangenen schoon zij reeds van hel leven beroofd schenen bij hel beproeven van behoorlijke middelen en door eene spoedige doelmatige behandeling lot hel leven als terug- gcbragl en alzoo gered heefl zoo dat men bij gevolgtrekking moel aannemen dat er nog veel meer bij gemis van zoodanigo hulp werkclijk gestorvcn zijn. En alhoewel onlelbare inalen in hel openbaar de verzekering is gegeven dat er geene policie- bepalingen beslaan die aanleiding gevcn lot bet nog voortdurend in zwang blijven van dit laag- harligeongerijmde en middeleeuwsche denk- beeld en dat zoowel alio plaalselijko verorde- ltingen als 's lands welten allezins loelaten niet alleen de drenkelingen lerstond nil hot waler op te halen en dc verhangenen af le nemen maar ook aan deze ongelukkige slagtolfers hoezeer men die voor dood aanziet alio middelen tot redding en herstel te beproeven terwijl alleenlijk gevorderd wordt dat men van het gebeurdeen bercids aangewende terslond aan de justilie of policie kennis geve zoo blijft die schande- lijke gewoonte wclke men thans vooral niet nicer bij redelijke wezens aanlreffen moesl loch nog maar allerwegen stand grijpen waarom wij hel niet ondienstig zouden achten, dal de overheid eene strenge berisping gave aan hen van wie bet blijkt, dat zij aan de vervulling hunner ver- pligting te dozen opzigle te kort blijven om liever aan hel domme vooroordeel te gehoorzamen. Men schame zich dan loch over zulke ellendige kleingeestige ja onlmenschte wanbegrippen en bebbe meer eerbied voor het sloffelijke overschot zijner natuurgenoolen bedenkende hoeligteen ieder voor een dergelijk ongeluk allhans van le verdrinken bloot staatlerwijl men, niet altijd welende wanneer het origeval heefl plaals gehad, op die wijze vaak eene welligl nog mogelijke red ding onmogelijk maakt. En kan men het al niel verpliglend maken, eenen opgehaalden drenkeling hier of daar in huis le nemen men behandele zulk een lijk loch niel als een dier, maar gunne hel liever een plaatsje op den vasten wal in stede van het in het water le lalcn hangen terwijl inmi'ddels voor de onmiddelijke iveg haling en levens, zoonoodig, voot cewe doelmatige behan deling gezorgd wordt. Phil ant ropes. Bij Z. M. besluil van 20 Julij-j]. zijn benoemd tol dijkgraaf van den Angelinapolder de beer J. B. Thomaesen lot dijkgraaf van den cala- mileusen polder Oud- en Jong-Breskens de heer P. Lcenhouts. L. M. heeft pensioen verleend aan L. J. van Goetlicrn commies der Isle klasso bij's rijks be- lastingen le Oostburg ten bedragc van /"290. Bij de op den 25 Julij plaals gehad heb- bende opening der slembiljelten le Hnlst voor de verkiezing van een lid der provinciate stalen van Zeeland ter vervanging van den heer mr. G. W. T. Vogelvanger is gebleken, dal uilgebragl waren 358 slemmenwaaronder 8 in bianco en 9 van onwaarde blijft 341 geldige en alzoo de volstrekte meerderheid 171. Daarvan bekwamen de heeren Ph. J. Bachienerentmeesler van 's konings parliculiere domeinen le Honlenisse en oud lid van de tweede kamer der slalen-generaal 511 J. van Eck le Axel, 8; mr. F. van Deinse, le llulst8 L. II. Janssente Axel5 E. Malthon, le Hulsl 2 S. J. Hoffman te Neuzen 2 slemmen, en 7 personen elk eene stem zoodat eerslgenocmde is verkozen. Door den kerkeraad der Ned. Ilerv. gemeente te Wijk-bij-Heusden is beroep uitgebragl op ds. II. Rietveld Creyghlon predikant le Neuzen. Gedurende de maand Augustus vallen in Zeeuwsch-Vlaanderen de volgende kermissenin, als: le Klooslerzande den 15, te Clinge den 19 en le Hulst van 28 Aug. lot 4 September. In de afgeloopene week tusschen donderdag en vrijdag is 's nachts bij het ruimen van een secreet op de hofslede van B. v. II., in de ge meente Axel nabij do Axeisehe Sassing daarin het lijk van een pas geboren kind van het vrou- welijk geslachtgevonden. Bij een regterlijk on derzoek lerstond ingesleld is gebleken dat de dienstmeid op die hofslede de moeder van het kind was, die bereids zulks bekend en vcrklaard heeft, reeds in de eersto week van Junij van dit naar haar voorgeven lcvenloos geboren kind te zijn bevallen. Wij vernemen dal zich in onze omstreken eene aanranding op den openbaren weg heeft voorgedaan welke volgens ingewonnen beriglen, zich volgenderwtjze zoude hebben toegedragen: V66r eenige dagen in den avond ging de zoon van eenen Holiandschen vlasbaas van het huisje Driekwart geheelen tusschen Sluiskillo en Sas- van-Genl om den korlsten weg te nemen door den polder naar Philippine met f 200 bij zich gelijk zijn vader vroeger mede derwaarts was gegaan, evenwel den weg langs den dijk kiezendo met eene som van f 500, welke gelden moesten dienen tot uitbetaling van arbeidsloon aan Vlaam- sche werkliedendie zij zich verpligt gezien hadden le werk te stellen nit gebrek aan eigene arbeiders zoo als zij die anders gewoonlijk met zich voeren. Toen nu de genoemde zoon een cind wegs hadafgelegd, onlmoette hem een per- soon die hem vroeg om wat labak en na dit ontvangen te hebben ook nog om een paar kwartjes welke de zoon hem echler weigerde. Onmiddelijk daarop kreeg deze van den aanhouder met een mes eene snede over de borsten toen plolselijk meenende le onlvlugten nog een tweede snede over den rug welke evenwel beide niet verder doordrongen dan de kleederen. Nu eens- klaps zich omkeerende, had hij de vrijmoedigheid, met de tabaksdooswelke hij nog in de hand hadzijnen aanvallcr eenen fikschen slag aan de zijde van hel hoofd toe le brengenzoodat deze bewusteloos nederviel van welk gunstig oogenblik de gemelde zoon party Irok om de vlugl te nemen en alzoo zijne reis voort le zelten. De marechaussecs doen naar het gebeurde slreng onderzoek en men vcrmoedtdat de dader een der Vlaamsche werklieden is, die bij de genoemde vlasbazen in dienst geweest zijn. Den 22 Julij had le Kloosterzandegemeente Honlenisse, een in die slreken nagenoeg onbe- kend volksspei plaals, te welen eene ririgsle- king le paard. Daaraan namen 39 zonen en dienstknechten van landbouwers deel. Er waren 8 prijzen waaronder een zilveren horlogie kettingen enz.uilgeloofd. Hel ongerneen fraaije weder had eene groote menigle nieuwsgierigen uitgelokt lot het bijwonen van een feesldat daar weinig bekend was. Op het eiland Zuid-Beveland maken zich wederom eenige personen gerced om binnen wei- nige dagen naar Amerika le vertrekken; enkelen hebben aldaar reeds vroeger verlrokkene belrek- kingen die het goed gaat. Te Willemstad beginl de ziekte onder de varkens waarover ook op andere plaatsen ge- klaagd wordt, zich ook en in naburige gemeenten te verspreiden. Er zijn reeds vele aan gestorvcn en nog dagelijks sterven er aan. De ziekte beginl zich le vertoonen door eene weigering van alle voedsel waarop eene spoedige kwijning en dood volgt. Bij opening heeft men ontsteking aan de milt opgemerkt. In onderscheidene slreken van ons vader- land hebben zich sedert eenige dagen wederom sporen der aardappelziekte vertoond. Het Handelsblad deell eene ongcoorloofde inmenging in hel verkiezingswerk voor leden van den gemeenleraad in de plattelands-gcmeenlo N. in Zuid-Hollandvan de zijde des burge- meeslers mede. Deze namelijk zou de slem biljelten gezonden aan dc kiezerswelke zijnen candidaat niel genegen waren, van zeker merk- teeken voorzien hebben ten cindo te welen Op wien zij hunne stem hadden uitgebragl. Den minister van binnenlandsche zaken en gedepu- teerde slaten is van dit feil kennis gegeven zoodat men een slreng onderzoek in deze mag ver- wachten. Bij vonnis van den heer regter in hel kanlon Arnhem van 14 Julijzijn de diakenen derChris- telijk Afgescheidene gemeente aldaar ter zako van weigering om te doen de opgaven waartoe zij ingevolge art. 10 der wel tot regeling van hel armbestuur verpligt zijn, ieder in eene geld- boele van f 75 veroordeeld. Herhaaldelijk tot het doen dier opgaven aan het gemecntebesluur van Arnhem aangemaand zijn genoemde diakenen uilsluitend met het beheer der armen derGhris- telijk Afgescheidene gemeente aldaar belasldie blijven weigeren bewerende als bestuurders eener kerkelijke gemeente welke onafhankclijk van en buiten den staat is lot het doen der gevorderdo opgaven niet verpligt to zijn. Naar men ver- neeml hebben de armbestuurders van verschil- lende Christelijk Afgescheidene gemeenten in die provincie geweigeril bedoehle opgaven aan de gemeenlcbesluren te doen en zullen te dier zake vervolgd worden. De hoogleeraar A. des Amoric van der Iloeven bekend als de grootsle en welsprekend- ste kansel-redenaar van ons vaderland is den 30 Julij even boven Arnhem op eene sloom- boot waarmede hij uil Baden-Baden naar Am sterdam terugkeerde, onverwachts overleden. Uit Wageningen wordt van den 29 Julij ge- meld Heden namiddagomslreeks drie ure, woedde boven deze stad en omstreken een hevig onweder. De predikant te OpheusdenA. van Herwaardcnword op hel oogenblik dat hij de verschrikle gemeente vermaande om in het kerk- gebouw te blijven op den predikstoel door den bliksem getroffen en was dadelijk dood. De blik- sem welke den kerktoren inkwam sloeg naar beneden verbrijzelde den predikstoel, doch riglto verder in de kerk geene schade aan. De elfde of laalste verkooping van de gronden in den Haarlemmermeerpolder heeft den 20 Julij le Amsterdam plaals gehad. Er zijn geveild 1487,44 bunders en op nieuw in veiling gebragt 20 bundersten gevolge van wanbelaling die 1507,44 bunders hebben opgebragt f 675,500 of gemiddeld f 448 per bunder. In het geheel zijn in veiling gebragt 16,822,57 bunders die ge- zamenlijk zijn verkochl voor 7,972,400, en alzoo gemiddeld voor f 475 per bunder. Volgens do meermalen door ons aange- haalde ivcervoorspellcndc lafel voor 1855, zoude maand Julij in dc eersle helft schoon en warm weer opleveren doch in dc laalsle helft vcr- anderlijk en buijig worden welke weersgesleld- heid op den 3 of 4 Augustus door goed en warm weer gedurende 14 dagen afgewisseld zich in de laatste helft van Augustus en in de geheele maand September weder als veranderlijk koel ja buijig en winderigzou kenmerken. Ten gevolge van de voortdurende duurleder aardappelen le Gent hebben aldaar in dc vorige week eenige ongeregeldheden plaals gehad die echler spoedig door de policie zijn gesluil. Sedert zijn de prijzen dalende geworden. TeMeenen, bij Korlrijk (Wesl-Vlaanderen) zal op den 2 en 3 September aanslaandc door do handboogschutlerij Willem Tell, eene irion- sterschieling worden gegeven, waarvoorde vol gende hooge prijzen zijn uilgeloofd als voor den opper-vogel 1000 francs in geld; twee zij vogels ieder 500 fr.twee kallen ieder 200 fr. honderd kleine vogels ieder 15 fr. vijftig kleinere dilo ieder 10 fr. voor den laatsl afgeschotcn vogel 100 fr. verder drie gouden medaitles door de regering aangeboden hebbende ieder eene waarde van 100 fr. Het gezarnenlijk I edrag der prijzen is 4800 francs. De inleg voor elken m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1