OPENBARE AANBESTEDING AANBESTEDING. ST.- PETERSBURG, A Scheepvaart. Beurs-Marktberigten enz. Yervoermiddelen. Advertentien. Openbare Verkooping y VAN EXTRA WELGEWASSEN VELDVRECRTEN tr a a**«p »De postbodo die heden hier van Lowisa aan- kwam kon naauwelijks zijne tranen bedwingen. Twee duizend menschen zwierven rondom de puinhoopen hunner den vorigen avond nog bloei- jende slad of lusschen het rookend puin hunner woningen. Zonder brood zonder huisdak ler naauwernood gekleedsloegen zij hunne met tranen vervulde oogen smeekend ten hemelook hun fraai kerkgebouw was lot asch verteerd. »De Engelschen zullen misschien voorwenden dat het hun doel niet was Lowisa te verbranden. Maar waarom schoten zij dan legen die slad con grevische vuurpijlen een zoo bij uilslek brand- slichlend werktuig af?" Berigten nil St.-Petersburg melden dat het garnizocn te Sebastopol zeer met ziektcn heeft fo kampen en dat de gewonden er zoo talrijk zijndat men ze heeft moeten transporteren naar Simferopol Nicolaieff en andcre plaalsen. Tot den 20 dezer was er voor Sebastopol niets van belang voorgevallen. De Pruissische regering zou uit Petersburg de gewigtige mededeeling ontvangen hebben dat het Russische leger in dit oogenblik 650,000 man slerk is. Het leger in de Krim tell 140,000 man de generaal Luders trekl met 80,000 en de ge- neraal Grabbe met 60,000 man ter hulp der be zetling van Sebastopol op. Deze mededeeling welke uit eene ofliciele bron komt moet le Berlijn een diepen indruk gemaakt hebben. Volgens berigten uil Konstantinopel van 9 dezer verlangen de Westersche mogendheden als waarborgen voor eene door rurkijc te sluilen geldleening van 125 millioen francs de overgave der kasteelen van de Dardanellen aan de En gelschen en van de veslingwerken aan den Bospho- rus aan de Franschen. Binnengekomen te Neuzen voor Gent beslemd Eng. schooner John kapt. Clark brikken Helen kapt. Brown Tally IIo kapt. Young alien van Hey resmet zoulen Belg. stoomboot Flecha, kapt. Seeuwen van Louden met stukgoederen en van Gent afgekomen Han. kof Ilo/feiiung kapt. HaijingaBelg. schooner Josephkapt. van der Heydebeide naar NoorwegenNed. brik Tweelingenkapt. van der Laan op avon- luurEng. sloepen Prince Albertkapt. liar- grave en Pirate kapt. Watson beide naar Lon- denalien in ballast. 4 JiAiXAiCXiCi a van som van GOO fr. onlslolen. De dief is onbckcnd. Uit do offieiele opgaven der regering van Frankrijk blijkldat cr op eene bevolking van 1,100,000 inwoners le Parijsslechts 46 R.-Kath. kerken zijn, dat is 6ene voor 23,913 inwoners. Daarenbovcn zijn deze onder de 12 arrondisse- nienten dier hoofdslad nog zeer ongelijk yer- deeld waul in bet 10dc arrondissement vindt men 8 kerken voor 114,000 inwoners d. i. 6eno kcik voor 14,250 zielen en in het 4dc arron dissement si edits eene kerk voor 43,000 zielen. Men meldt nil Florence, dat Ceccheltibe- rucht wegens zijnen overgang van de Roomsch- Katholijke lot tie Proleslantsche godsdiensten daarvoor tot ecu jaar gevangenisslraf was ver- oordeeld thans in vrijbeid is gesleld. Zijne straf is alsnu vcrandcrd in een jaar verbanning uil Toskanen. Te Raksan in bet Thuroczer comitaatzijn onlangs twaall' door dr. M. Luther eigenhandig weschrevene predikalien gevonden waaromlrent een Hongaarsch blad het volgende inededcell Hoe die predikalien daar gekomen zijn is nog niet uilgemaaktmaar wel is het bekend dat Luther met verscheiden Hongarenmet name met den baron Peter Revay langdurige brief- vvisseling hield. Met handschrift is in perkament gebonden en de twaalf leerredenen zijn op dik oeelbruin papiermet verbleekle maar nog zeer leesbare golhische letters geschreven. Deran- den der ldadzijden dragen nog sporen van ver- gulding .lederepredikatie is met Luther's eigen handig naamcijfer voorzien en wel zoo ge- lijkvormig dat zij ontwijfclbaar van dezelfde hand afkomslig zijn. Dit belangrijk boek is het eigen- dom van den te Bath, in het Honter comitaat wonenden algemeen geachtcn reglsgeleerde Paul Reksanhy die door erfenis in het bezil daarvan gekomen is. Be Felicedie den aanslag op het leven des kardinaals Antonelli gepleegd heeftonder- ging den 11 dezer op een der openbare pleinen van Rome de doodstraf tot welke hij veroordeeld was. Hij legde in zijne laalsle oogenblikken groote kalmle aan den dag en gaf blijkbare tcekenen van berouw. De kardinaaldie te vergeefs gc- nado voor hem gevraagd had, heeft de wedu we des moordenaars een maandgeld toegelegd en zich bovendien verbonden voor de opvoeding van diens beide kinderen te zullen zorgen. Het Journal de Saint Peter showy deell den volgendcn brief uil Helsingforsvan8Julij, mede Lovvisa is eene kleine lieve slad aan de oevers der golf, op ongeveer 15 Duilsche mijlen van Helsingfors en 10 van Friedrichsbamm in het gouvcrnement Nyland. In 1743 gebouwd ont- ving zij naar de ioenmalige koningin van Zweden den naarn Lowisa. Zij bloeide door hare nijverheid en inzonderheid door den zoulhandeltoen de Engelsch-Fransche oorlog voor de beschaving en het geluk der menschheid uitbrak. Aan den in- gang der niet zeer diepe en met rolsen bezelte haven lag het kleine fort Swarlholm dat onlangs verlaten en geheel onlruimd was. Lowisa was oeheel van bezetling ontblool en had slechts eenige kozakkcn die met de bewaking der kust belast waren. »Den 5 Junij vcrloonden zich vijandelijke sche- pen voor Swarlholm zes gcwapcndo sloepcn wer- dcn daarvan afgezonden en stcvenden naar de openliggende en onverdedigde stad. De vijand be«on congrevische vuurpijlen af te schieten en zetle 100 man aan land die de deuren en vensters van een ledig magazijn gingen vernielcn helwelk niet ver~ van de landingsplaats af lag. Weinige uren na de terugkeering der sloepcn naar Swarl holm was de geheele stad Lowisa de prooi van een algemcencn brand! loen liet de vijand de vvcrken van Swarlholm in de lucht s[iringen. »Ziedaar de daden welke eene vloot zich ver- oorlooftdie voorwendt voor de vrijheid van Eu- ropa en de algemeeno beschaving le slrijden In 1855 gelijk in 1884 brengt zij brand en vernie- ling in vreedzamc sleden over, waar zelfs geen timmerhout of pek te verniclen is wGislercn den 7 Julij heeft de vijand zijn brandslichterswerk voorlgezet. Hij heeft de hui- zen van Swarlholm in brand gesloken en de wcrken van het verlaten fort doen springen. Dienzelfden dag rigtlen de Engelschen hun vuur legen Nystad, een ander open en vreedzaam Finlandsch stadje. Eene ongelukkigo vrouw en een grijsaard zijn gedood. AMSTERDAM, 23 Julij. WerkelijXc Schuld 2J pet 03^ idem 3 pet. 73^; 'dem i1 ROTTERDAM, 23 Julij. TarweZeeuwsehe Vlaamschc eu Overm. vond heden bij kleinen aanvocr 10 cents lager slechts tragekoopcrsgoedcen puikc f IS,20 a 13,80- min- dcre f 14 a 13. UoggcOvermaasschcZeeuwsehe en Vlaamschc 10 cents lager, 9,73 a 11,30. GerstZeeuwsehe, Vlaamschc en Over maasschc Winter en Zomer 20 rents lager 3,30 a 0,40. Haver 10 cents laser: Zeeuwsclie en Inl. Korte 4,40 a 5,40; dito l.ange f 3,/«» a 4 10. Erwtcn Zeeuwsehe Groene 9 a 10,5*0; Geldersche Graauwe 10,50 a f 12,50. Boonen Zeeuwsehe en Walcherschc Wittc 13 a 10,75 dito Bruine 10 a 13 dito Baardeboonen 8 a 9. Van MEEKBAB werd zeer wcinig vertoond; door de hooge rraagpruzen was de omzet onbclangrijk. Onberoofde 23. DORDRECHT19 Jultj. Bu zeer kleinen aanvocr van ZeeuwseheVlaamschc en Overmaasschc Tarwe waren toch vorige prijzen wederom niet te bedingen en mocst men om te kunnen opruimcn de aaugevoerdc 20 cents lager argeven. Zomer- tarwe wordt niet meer aangevoerdmootfe Zeeuwsehe, Maamschc en Overmaasschc 15,20 a 15,60; Blaauwe en mindere/ 13 a 14. Boggc ZeeuwseheVlaamschc en Overmaasschc vond weinig begecrtc en is by kleinighedcn 20 cents lager verkocht, 10,30 a 10,80. Gerst: win ter en Zomer wcinig ter markt en goed vorige prijzen waardig. Haver kon bij zeer kleinen aanvocr zich naauwelijks in prijs staande louden Zeeuwsehe en inlandsche vocder /4a 4,50, dito dikke dito 5,10 a 5 40. Baardeboonen Overmaasschc en Zeeuwsehe bij zeer kleinen voor- raad voor de mcsting gevraagd van f 8,30 tot 8,80 naar kwaliteit ver kocht Witte Boonen niet ter veil. Bruine Boonen vonden weinig bc- geerte, hebben naar kwaliteit f 12 tot 13,50 opgebragt. Blaauwe Erwten tot vorige prijzen van 9,80 tot 10,40 verhandeld. hoolzaad zonder handel. GENT, 20 Julij. Tarwe, wclkc zeer weinig ter markt was aangeroerd werd dientcn- gevol-e 1 fr. lioogcr verkocht. Van ltoggc waren ongeveer 800 hccto- iiters aangevoerd dezclve ging 2 francs lager dan vorige week traag van dc hand eu blcvcn yerscheidcne partjjen onvcrkocht. LONDEJSMaandag 23 Julij (2 urc). Per telegraaf.) Voor Tarwe bljjrt dc markt zwak. Haver b(j genoegzamen aanvoer zeer flaauw. Stoombootde Sclielde. Dagclijks uitgenomen des Zondags. Van Vlissingcn naar Brcskens 's morgens 6£, 'savonds 6 urc. Van Breskensnaar Vlissingcn: 's morgens 7£ 's avonds 6* ure. Van Vlissingen naar Neuzen: 's morgens 9 urc. Van Neuzen naar Vlissingcn 'snamiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedekenskerke 's morgens 11 ure. Van lloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. J u 1 jj cn Aug. 183S. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 26voonn.ll u. nam. 5 u. Zat. 28 Zond. 29 Maand. 30 L)ingsd.31 Woensd 1 Bond. 2 Vrijd. 3 Zat. 4 12 6 1 3 t voorm. 9 3» 10 5 11 6 midd. 12 7 nam. 1 7 -« Wckelijksclic dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 urc. Van Neuzen naar llotterdam Zondags 's voormiddags 5 urc. Van Bottcrdam naar Neuzen en Gent: Woensdags's voormiddags 3 ure. in den Catharinapolder gemcente Boschcapelle te vcrgadcrcn aan het Paviljoen. Op Dingsdag den 7 Augustus 1855, des voor middags ten tien ure, ten verzoeke van de Familie Boeije t e Sint-Nicolaas van ROGGE, TARWE, BOONEN HAVER en GERST staande in de Nieuw Vogelschor- en Sint-Jlbertpolders genieenten Westdorpe en Sns-van-Gentop de Landen in half- baning bij C. Colpaert en A. Scheele te vergadercu aan de Hofstede van A. Scheele in den polder Oud~ Vogelschor. Door bet ministerie van den Notaris S e y d 1 i t z voornoemd cn den Deurwaarder Kruijsse, te Axel Op Vrijdag den 3 Augustus 1855 des voormiddags ten 10 ure Ten verzoeke van Madame de Wed. F.JF. van TVaesberghete Ilulst tvonende20 bun ders TARWE, ROGGE, GERST, HAVER en PAAR- DEBOONEN, staande in den Eendragtpolderop de Landen in halfbaning gebruikt wordende door A. SchelfhoutLandbouwer in den Huijssenspolder alwaar de vergaderplaats is. Ten verzoeke van Madame van de JVattijne te Zelsacte, 38 bunders TARWE, GERST, HAVER en PAARDEROONEN staande opde Landen van hare Hofst#de in den Nieu~ wen Neuzenpolderalwaar men zal vergaderen. flJBLIEKE VERKOOPING door het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag ten verzoeke van de Erven den Heer J. VERMANDEL i leven Rijks-Ontvanger te Zaamslag op Zaturdagr len 11 Augustus 1855, des namiddags ten een rJie op de Hofstede bewoond door Pieteb de Kraker, aan de Axelsche Sassing gemeente Axel, van 32 bunders extra welgewassen TARWE HAVER PAAR- DEBOONEN AARDAPPELEN PEiiN BETTE- RAVEN, KLAVERS en GRAS, wassendeop de Landen in gebruik geweest bij gemelden Heer Yermandei,. op Woensdag den 1 Augustus 1855des middags ten 12 ureten Herberge van de We du we G. Adriaansens, te Walzoorden van: 1.° Het uitbreken en herleggen van eenen STEENEN HEUL in de Perkstraat; 2.° Het afbreken van het SCHOFGEBIND, aan de zoete zijde van de Zeesluis bij Walzoorden en bet vervangen door HARDSTEENEN SCHOFBALK-STIJLENmet hctgeen daartoe verder betrekking heeft 3.° Het zuiveren en herstellen van ALLE MEU- LEN in de negen Polders van de Watering van Walzoorden alles met bijlevering der benoodigde Materialen. De plaatselijke aanwijzing zal geschicdcn op Maan dag den 30 Julij bevorenste beginnen des voor middags om 10 ure bij de Zeesluis van Walzoorden. Nadere inlichtingen zijn voorts te bekomen bij den Opzigter van den Waterstaat te Walzoorden en bij de Directie der Watering voornoemd. jJ, Te KOOP voor /80, eene Mahonijhouten tafel- )$yormige PIANOvan 6% octaaf, in goeden staat /(Fabriek van Collard, te Londen). Adresaanden Muziekmeester STEINZte Sluis. Brieven franco. door bet ministerie van den Notaris Seydlitz, l MyUulst AC' Op Bonder dag den 26 Julij 1855, des voormid dags ten negen ureop de Landen van de Burger- lijke Godsliuizen te Gent, 30 bunders WINTER- en ZOMER-GERST en 8 bunders ROGGEstaande Op Woensdag den 8 Augustus 1855, des voormiddags ten 11 urezal onder nadere goed- keuring, door de Directie van den Eendragtpolder, in bijzijn van den Ingenieur van den Waterstaat te Neuzen worden aanbesteed Het bouwen van een STEENEN DUIKER of WACHTSLUIS onder den Inlaagdijk nabij bet Hellegatin genoemden poldermet de levering der daartoe noodige Bouwstoffen en liet wegbreken der aanwezige Houten Buis. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod in liet Logemcnt van den Heer J. G. Steen- kamp te Neuzen. Het Bestek ligt ter lezing aan bet bureau van den Ontvanger-Griffler des polderste Zaamslagbij den Opzigter J. Sciiraver te Neuzen, en in bet Logemcnt bij Steenkamp. Zullende twee dagen voor de Aanbesteding aan wijzing in loco worden gedaan en voorts nadere in- formatien te bekomen zijn bij den Ingenieur en den Opzigter voornoemd. Bij den Boekhandelaar S. OCHTMAN, Jz., te Zierikzeeis de Inteekening opengesteld op eene met eene LOSSE SCHETS van de maritieme Vesting Cronstadteen en ander te St.-Petersburg zelve berzien gewijzigd en verbeterd door den ge- pensioneerden Controleur van's Rijks Kadaster J. de ROSA te 's Iiage en waarvan de bescbrijving en ettelijke statistieke toelichtingen in de Fransclie taal zijn gesteld. Prys 6. De Boekhandelaar C. W. OVERBEEKE, te Neuzen, is met het debiet dezer kaart belast voor Zeeuwsch- Vlaanderen. TE iNEUZE.V, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2