NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD V -VMM UT.° 83. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. *-AVv|. VOOR Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzxch bij deBock- handelaars en Posl/cantoren zijner woonplaals. (TWEEDE J A AII GANG.) Advertenlien gelieve men aan den Uilgever in le zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten 4 urede prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor cllcen regel meer 10 centsbchalve 35 cents zcgel- regt voor ellce plaatsing. den 10 July 1835. Voorzitter: tie heer P. P. T. Pierssensbur- gemccsler. De nolulcn der vorigo vergadering vvorden na voorlezing goedgekeurd. De voorzitter brengt ler lafel de navolgende slukken a. Missive van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluil tot onderhandsche aanbesteding der straatverlichting dezer gemeenle over 1855. b. Processen-ver- baal der gedane opneming van de kas van den gemeenle-ontvanger. c. Provincial bladen no. 30 64. d. De lijst van de in deze gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid opge- inaakl naar aanleiding van art 3 der Wet van 28 Junij 1854 Staatsblad no. 100). c. Twee missives, als eerie van den kerkeraad der Her- vormde gemeente en eene van bet Roomsch- Katholijk armbesluur te dezer stededaarbij in»evol<*e art. 7 der evengenoemde wet, de be- palingen van inrigting en bestuur hunner in- stellinoen aan het gemeenlebesluur medcdee- lentle T welke slukken alle voor kennisgcving vvorden aangenomen. Verder gedelibereerd zijnde op bet in de zil- ting van den 4 Junij 1854 ingekomen en in advies gebouden adres van P. J. Michielscn landbouwer albier verlangende do vereischle toeslcmming van dezen raad om bij den her- bouw zijner schuur staande aan bet zooge- naamde Godsplein binnen de kom dezer gemeenle, ler verkrijging van eerie regie lijn lot alligne- ment voor de builenmuur een klein gedeelle van stadsgrond in le nemen. Is goedgevonden bet gedane verzoek in le willigen mils onmid- dellijk met het uit le voeren werk een aanvang niakende. Voorls deell de voorziiler mede1.° eene circulaire van HH. Gedeputeerde Staten van 29 Junij 1853 Provinciaalblad no. 68) betrekke- lijk de vcrkiezing van twee gemeenleraadsleden op den 17 der loopende maand welke ingevolge art. 7 der gemeenlewet dit jaar moet plaals hebben naar den vastgeslelden rooster van af- treding, zijnde de heeren C. Fassaerl en J. C. Keqelaer. 2.° Een besluit van welgemelde llli. Staten, in dato 25 Junij dezes jaars Pro vinciaalblad no. 6) bepalendedal in dit hoofd- kiesdislrict de keuze van een lid voor de Pro vincial Staten op dingsdag den 24 Julij, en de herkiezing zoo noodig op den 7 Augustus aanslaande zal gescbieden ler vervanging van den heer mr. G. W. T. Vogelvangeroverleden. Overeenkomstig art. 45 der kieswet ovcrge- gaan zijnde tot de verkiezing bij beslolen brief- jes van raadslcden welke de respective bureaux van slemopneming zullen uilinaken benoemt de voorziiler de beer de Poller als slemopne- mer en is de nitslag der stemming geweesl a 1,1 us In het bureau van stemopneming voor gemeenleraadsleden: cersle slemopncmer de heer de Potter; tweede slemopnemer de heer A. Hombachecrsle plaalsvervanger, de heer JIardenbergIweede plaalsvervangerde heer Seydlitz. In bet bureau van stemopneming voor eeii lid der Provinciale Slalen eerste slemop nemer de heer de Potter; tweede slemopne mer de beer Uardenberg eersle plaalsvervan gerde beer C. FassaerlIweede plaalsvervan ger de heer J. C. Kegelaer. De werkzaamheden voor de openbare zitling afceloopen zijnde, zoo keurt de voorziiler het noodig de deuren to sluilen en is deze verga- dering nadien in bet openbaar door dcnzel- vpn ceslolen. l?ij besluit van den 6 dezer heeft Z. M. goed gevonden aan den heer J. II. Henneguinka- pitein bij bet 4dc balaillon der ruslende scbullerij in de provincio Zeeland op zijn verzoek een eervol ontslag le verleenen. Uit een van wege bet departement van financien openbaar gemaakt overzigt blijktdat de opbrengst der middelcn (boofdsom en opcen- ten) over de zes eersle maanden dezes jaars heefl bedragen f 28,619,485,11legen 27,574,14-.,09r in de zes eerste maanden van 1854. Indien onverhoopt mogt biijken dat de stem ming, welke gisteren (dingsdag) in het hoofdkies- district Ilulst plaals greep voor een lid der pro vinciale slalen ler vervanging van wijlen den beer mr. G. W. T. Vogelvangertol geene be- paalde uitkomst leidde, dan is de herslemming bepaald op 7 Aug. aanslaande. Ter vervuliing der vacature van kanton- regter te Ilulst, onlstaan door het overlijden van den heer mr. G. W. T. Vogelvangeris door de arrondissements-regtbank te Goesdo na volgende aanbeveling opgemaakt: 1.° Mr. P. Alvarez van Diggelengriffier van het kanlon- geregt te Heinkenszand. 2.° Mr. P. van der Meer Mohrgriffier bij de arrondissements-regt bank le Middelburg. 5.° Mr. II. C. van Dig gelen advocaat te Axel. In onderstaande plaatsen in Zeeuwsch-Vlaan- deren hebben de verkiezingen voor de gemeenle- raderi lot uitslag als Axelherkozen dr. II. J. van Eck. Herslem ming tusschen P. van Fraaijenhove en M.J. van Vessem (aflredend lid). Ilulst: h erkozen J. C. Kegelaer. Herslemming tusschen C. Fassaert (aflredend lid) en N. F. Verdurmen. Neuzenherkozen J. Lensen. Herstemming tusschen N. Grenu (aflredend lid) en C. Klaas- senMz. Ooslburg herkozen F. L. Benleyn. Herslem ming lusschen J. F. Bonte en 1. J. le Grand. Sluisherstemming lusschen A. de Buck, P. A. Pielerse (aftredende leden) E. Maertens en II. J. Bavez. Hoek herslemming lusschen J. van den Broeke, J. Haak (aftredende leden) D. Buijze en P. Geelhoed. Honlenisseherkozen J. SergeantP. F. Krieckaerl en E. F. Noel. Herstemming tusschen J. F. Meerssehaerl en J. F. Neve. Zaamslagherkozen L. de Begt. Verkozen J. J. Fercken. Zuiddorpe herkozen A. J. OnghenaenF. de Graeve. Neuzen, 24 Julij. Wij hebben voor ons een exemplaar eener kaart in twee bladen ge- lilhografeerd op zwaar teekenpapier van het grootsle formaat voorstellende de plalle grond van St.-Petersburg met eene aanhinding van het vaarwater van en naar Kroonsladt. Dil werk is, korl geledenin Rusland ge maakt door onzen landgenool, den oud-con- troleur van's rijks kadasler in Zeeland den heer J. de Bosaen waarop primilief door Z. M. den koning prinsen van den bloede het ministerie onderscheidene generaalsbinnen- en buiten- landsche haudelshuizen en een aantal notabelen is ingeteekend. De boekhandelaar C. W. Overbeeke te Neuzen, zal zich onledig houden met het debiel dezer kaarl voor Zeeuwsch-Vlaanderen, tegen eone som van I 6 per exemplaar met en benevens do ex- plicatie op dezelvc in de Fransche laal gesteld. (lie advertcnlie.) Jl. zondag namiddag (22 Julij) had in de kerk der Herv. gemeente te Neuzen de bijzondere plegtigheid plaals dat de drielingen genaamd Aagje Pieternella en Adriana (volgens ons berigt in no. 79, op den 30 Junij uit Adriana Hartog huisvrouw van P. Meeuwse Jz., geboren en bij voorlduring nog in goeden welsland verkeerende), door de hand van ds. Creyghlon het teeken des II. Waterdoops onlvingen. Eene dergelijke bijzonderheid viel op den 7 November 1841 in de naburige gemeenle le Zaam slag voor toen ds. Arnlzen den (loop toediendo aan Anna Pieternella en Maria de drie dochlers met welke Krijn de Blaeij en Adriana Meeusen den 51 Oct. van dal jaar aldaar verrijkl waren en die, nog in leven zijnde, met hare ouders nog in die gemeente woonachtig zijn waarbij evenvvel nog die zeldzaamheid plaals greep dat toen te gelijk ook een kind van Jan en een van Pieternella Meeusen broeder en zuster der eerst- gemelde vrouw gedoopl werden en dal de groot- moeder van dit vijftal als geluige zulks bijwoonde. Het lijk van eenen malroos die sinds don- derdag nacht den 19 dezer, van het naarGent bestemde Engelsche barkschip Corner, kapitein Lincoln vermisl was is zaturdag middag daar- aanvolgende uit den westelijken arm van het kanaal le Neuzen opgehaald. Van wege de koninklijke socieleit van den handboog, onder de benaming St.-Scbastiaan le Sas-van-Gentzal eene gaaischieting plaats heb ben op den 9 en 10 September aanslaande bij gelegenheid der kermis aldaar. De uilgeloofde hoofdprijzen zijn /'50 voor den oppcr-vogel en 25 voor elke zij-vogel. Vernemen wij uit de Utrechtsche Courant, dal de officier VV. F. del Campo genaamd Camp, als gepensioneerd generaal-majoor der artillerio in zeer hoogen ouderdom overleden is wij kunnen daarbij voegen dat deze krijgsman (wiens vader als ingenieur in de mijncn van Bergen-op-Zooin toen die vesting in 1747 belegerd werd, vijfwonden bekomen heeftwiens grootvader in den slag bij Oudenaarden door eenen kanonskogel hot leven heeft verloren en die negen zonen heeft alien officieren bij alle wapens in het Nederlandsche leger dienende) in 1794 Sluis heeft helpen ver- dedigen legen de Franschen en wel op zulk eene uilmunlende wijze dat de opperbevelhebber de generaal-majoor Willem Ilendrik baron van der Duyndie om zijn beleid en zijne standvasligo houding zeker de eer dezer verdediging loekomt evenwel niet geaarzeld heeft om openllijk de ver- klaring af te leggen dat hij den roem welken zijne verdediging zoowel bij vijand als bij vriend verworven heefteeniglijk vcrschuldigd was aan het manmoedig gedrag van den officier Camp die destijds als kapitein bij de arlillerie diende. Als eene bijzonderheid verdient gemeld to wordendat in de gemeenle Borsselen (Zuid- Beveland), bij eenen landbouwer een ei van een inlandsch hoen is gegaardhetwelk 10,9, of bijna 11 Nederl. looden zwaarte heeft. Wanneer men nagaatdat een gewoon hoender-ei slechts 5t lood en dat nog schaars weegtdan mag dit wel onder de zeldzaamheden gerangschikt worden. Den 20 dezer is den zijtnk van den Rhijn- spoorweg van Utrecht over Woerden en Gouda naar Rotterdam op eene pleglige wijze geopend. De aardappelenziekte welke den 12 dezer voor het eerst in den Zuidplaspoldertusschen Rotterdam en Gouda is waargenomen neemt sedert meer en meer toe niet cnkel het loof maar ook de vrucht draagl er reeds de teekenen van. Overigens spreken alle beriglen eenstem- mig over den uilmuntenden wasdorn dezer aard- vruchl. Nadat voor eenigen lijd door den gemeenle- raad van Deventer besloten was lot eene alge- meeno openbare verpachting der boeren-erven die het eigendom zijn dier gemeenle heeft II. maandag de inschrijving daarvoor plaats gehad. Voor de 13 erven waarvoor lot heden eene pacht werd genoten van [1310 's jaars, werd lhans eene pachtsom geboden van f 15,491, en zulks niellegenslaande er nog bijna 26 bunders land van de erven was afgescheiden om als los land afzonderlijk verpacht le worden. De gemeenle zal hierdooralzooecn jaarlijksch voordeel van p. m. 8000, en dus meer dan 100 pet. gewonnen hebben. De thansinOverijssel heersehendeschaarschte aan eijeren wordt door velen niet aan eene ziekte in het Hanoversche of Munstersche onder de kippen of aan het omkomen van 20,000 dezer dieren in de Beluwe loegeschreven maar aan de wrallen- of blarenbijters die zich bier en daar verloond hebhen. Men heeft reeds voor jaren en ook lhans weder opgemerktdat zij door de kippen grelig genultigd worden en deze daarna terslond do eigenschap verliezen do schaal van het ei le vervaardigen het enkel met een dun vlies om- geven en het ei als het ware verliezen. LI. maandag hebben op verscheidene plaatsen in de provincien Vriesland en Drenlhe zware on- weders gewoed en schade en ongelukken veroor- zaakt. Onder anderen werden te Ganijp in hot open veld twee kinderen benevens twee mans- personen door den bliksem gedood een vijfde persoon werd gewond doch naar men zegt niet gcvaarlijk te Slagharen is een huis door den bliksem in brand geraakt en in de asch gelegd door den aanhoudenden regen heefl het koren in Drenlhe iels geleden. De graan-koopman J. van der Kelenvan Eecloo is II. vrijdag in een hotel te Genl eene a H VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD TE I1ULST

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1