N1EUWS- EN ADVERTENT1EBLAD ZEEUWSCH-VLAAND N.° 81. WOENSDAG 18 JUL1J1855. r v- Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. Mengelingen. l/.f wjfn VOOR Dit Wcekblad wordt elken Woensdctg-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij de Boek- handelaars en Poslkanloren signer woonplaats. (tweede jaargang.) Advertenlien gehevc men nan den Uitgever in zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten 4 urede prijs van 1 lot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behalve 3b cents zegel- regt voor elke plaatsing. ■i'-Mk? Hel zal wel niel bij iemand verwondering baren dat bij de zoo aanhoudend drukkende lijdsom- standighedenhoofdzakelijk van wege eerie on- gcmeene duurle van alio levensbehoeften zoo menigeen en wel bepaaldelijk uil de arbeidende volksklasse vol hoop en verlangen uitziet naar den tijd des oogstes waarin de velden en akkers op uieuw voedings-producten opleveren ofook die nieuwe voorraad soms de thans zoo drukkendo duurle eenigermate mogle temperen. Ailhans hel gezigt van de alom zoo rijk gezegende lan- deryen en dan inzonderheid de tol hiertoe nog zoo heerlijk slaande en veel belovende aardap- pelvruchthel kan niel andersof bij ieder die lhans gebukt gaat onder de levenszorgen moeten de legenwoordige dagen hoogst welkom zijn als alle vooruilzigt op verligting in den druk met zich voerendo. Maarhelaasdie blijde hoop welke ons uil den zegen des hemels loe- lacht, hoe wordt zij dikwerf en ook nil weder door de boosheid en de hebzucht der menschen ontroofd Wij zien er in ons midden op nieuw een Ireurig bewijs van. Eerst aan hel einde der vorige week zagen wij den uitvenler van nieuwe aardappelen uit Hulstdie ons jaarlijks zoo vroeg mogelijk met dit zoo onmisbaar ge- worden product p 1 agI te komen gerieven alhier vcrschijnen. Dil niet alleen bevreemdde onsmaar meer nog, dal, loen de man dan toch eindelijk met z,y'ne gezochle waar afkwam en die voor een mali- gen prijs uitverkochtzeker iemand al aanslonds kon goedvinden hem een grool gedeelte van den voorraad welken hij bij zich had in cens af le koo- pen zeker om zoo mogelijk nog eenigen lijd van den aanvankelijk hoogen marktprijs te profilcren. Maar ook nu lekten de redenen uitwaarom onze Hulstenaar dit jaar niet vroeger ons zijne waar was komen aanbieden toen hij openbaarde eenen brief van hier te hebben onlvangen met eenen gefingeerden naam onderleekend ailhans eenen naain welke in Neuzen onbekend isen waarin hem ten sterkste aangeraden werd naar zijne gewoonte ditmaal niet herwaarls met nieuwe aardappelen te komen als hem geen voordeel te zullen aanbrengen. Wij hopen dat deze briefschrijver uit zijn schrift moge herkend wor- denoptlat hel algemeen bekend gerake wie de zelfzuchlige man isdie in deze zoo algemeen drukkende dagen, door onmenschelijke practijken, zich zelven wil trachlen te verrijken. Gaarne kunnen wij lijden dat iemand winsl en voordeel door midd'el van eenen eerlijken handelzoekt te verwerven maar wij verfoeijcn hem die on- eerlijke ja schandelijke middelen te baal neemt en dalniet om eene billijke winsl le bejagen maar alleen om zijne hebzucht le bevredigen ten koste van het zweet der minvermogenden en ieder weldenkende zalgelijk wij vertrouwen le dezen opzigle wel met ons instemmen I Neuzen, 16 Julij 1855. Bij Z. M. besluit van den 6 dezer is de heer D. M. Catsonlvanger der direclo belastingen en accijnsen te Groede c. a. in diezelfde be- trekking overgeplaalst to Zalt-Bommcl c. a. De wet tot afschafling van de belasling op het gemaal is ook door de eerste kamer aan- genomen met 22 legen 15 stemmen in hare zilting van den 11 dezer. De beide afgevaar- digden uit Zeeland de heeren jhr. mr. M. C. Paspoort van Grijpskerke en mr. C. van der Lek de Clercq stemden legen. De wet lot wijziging van de wet van 12 April 1850waarbij het briefport vaslgesleld en de brievenposterij geregeld wordtzal hoogst- waarschijnlijk met den 1 September aanstaande in werking treden. In de zilting van de vergadering der prov. staten van Zeeland van den 6 dezer, zijn op de vier adressen uit Zeeuwsch-Vlaanderen belrekkelijk de tolheffing en dejagt, rapporten uilgebragt ten gevolge waarvan besloten is, deze te stellen in handen van gedeputeerde staten to\; net doen van een bepaald voorslelin die van 7 dezer is onder anderen besloten tot het verleenen van een renteloos voorschot aan de heeren J. Borghsteijnto Biervlielen A. B. Carpreauto IJzendijke ten bedrage van f 12,000 voor ver- belering van den weg tusschen die beide ge- meenten en in de lautste zilting, van den 10 dezer is besloten het adres van burgemeesler en welhouders .van Zaamslag om teruggave van lolgelden belaald voor den aanvoer van grind ten behoeve van wegen onder die ge- meenle le verzenden aan gedeputeerde sta- lea»4et e^lerzoek zijnde in diezelfde zilting met meerderheid van stemmen besloten om het ingediende verzoek van den heer A. W. Olivier, provincialen opzigler der wegen lot verhooging zijner jaarwedde onder 's konings goedkeuring toe te slaan. In het Junij-nommcr van de Nieuwe Bockzaal wordt berigt dal ter vervulling van de vace- rende gemecnte to Angeren (classis Nijmegen) op het tweetal gebragt zijn ds. E. F. II. Wolf, predikant te Zaamslag en ds. P. M. Lamping predikant te Lobith waaruit de keuze staat aan het ambt van Over-Betuwo als de collalie hebbende. Bg de provinciale commissie van onderwijs in Zeeland zijn in hare voorjaarsvergadering ge- examineerd tol onderwyzers van den 2den rang 2 van den 3den 2 en van den 4den rang 9. Onder deze laatslen waren uit Zeeuwsch-Vlaanderen J. P. Leysennaar en A. Masclee kweekelingen le Biervliel en le Oostburg. Diezelfde commissie zal hare gewono zomervergadering houden lo Middelburg op dingsdag en woensdag den 14 en 15 Aug. aanstaande, terwijl in diezelfde week op vrijdag en zaturdag 17 en 18 Aug., mede te dier plaats zal gehouden worden de lldeal- gemeene vergadering van het Nederl. onderwy- zers-genootschap onder voorzitting van prof. Ilofstede de Grootschoolopziener in het 3dc district van Groningen die de zamenkomst met cene aanspraak zal openen. De werkzaamheden zullen daar belangryk zijn en de ambtenaar die bij hel ministerie van binnenlandsche zaken belast is met de zorg over het lager onderwijs gelijk ook de schoolopzieners uit alle provincien onzes vaderlandszijn uitgcnoodigd tol het bij - wonen dezer vergadering. Ilebben wij in hel begin dezes jaars berigt dat op de hofstedebewoond door den land- bouwer Jan Staalin de gemeente Zaamslag door cene zeug in eene dragt19 biggen ge- worpen zyn, ook nu mogen wij dan niet onvermeld lalen dat diezelfde zeug nu onlangs aldaar weder 18 biggen te gelyk heeft voort- gcbragl. Als eene zeldzaamheid wordt uit de Lang- slraal medegedeeld dat in de eerste week van den hooibouw reeds 23 schepen elk met ge- middeld 40 mille hooi naar Holland en Belgie zijn uilgevaren. Den 12 dezer beviel do huisvrouw van A. Vosdaglooner te Genderen van drie welge- schapen levende kinderen twee van het vrou- welijk en een van het mannelijk geslacht. In Frankrijk zyn de graanprijzen algemeen dalende le Fauville is de tarwo in de vorige week 6 francs en te Fticamp 7 francs gedaald. In de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rika heeft men nog nooiteen zoo overvloedigen oogst gezien als dil jaar. De granen zijn reeds in hel zuiden gepikt. De te Marseille en Toulon verordende toe- bereidselen stellen het buiten alien twyfel dat hel Fransche leger in het Ooslen weldra aan- zienlijk vermeerderd zal worden. Niet slechls geldt het versterkingen die naar de Krim ver- trekken om de door gevechten ziekten en verleend verlof ontslane gapingen in de gelederen der regementen aan te vullenmaar ook een geheel nieuw legerdal minstens 50,000 man sterk zal zijn. De loebereidselen voor eene nieuwe expe- ditie naar de zuideiyke kuslen van Rusland worden in de Engelsche havens ijverig voortgezel. Authenlieke berigten zeggendat de En gelsche schepen den 5 dezer het sladje Lovisa gcbombardeerd hebben en dat het geheel in do asch is gelegd. (Lovisa ligt in de Finlandsche golf, eenige mijlen noordwaarts van Helsingfors en telde tusschen de 3-en 4000 inwoners.) De wetlen nopens de leening van 750 mil- lioenen en de ligting van 140,000 man hebben de goedkeuring des keizers van Frankryk ver- worven en zijn onder dagteekening van 11 dezer uitgevaardigd. Brieven uit Konstanlinopel van den 2 dezer hangen een donker tafereel op van den loestand van het Turksche leger in Azie zy melden dat volgens depeches uitRars van den 19 Jung de Russen die stad ingeslolen en met hunne arlil- lerie de gemeenschap afgesneden hebben van do belegerde stad met Erzerum die berigten melden nogdat Kars voor twee maanden van het noodige voorzien isdoch dat de Europeanen zich ge- reed maakten Erzerum te verlaten. Bij besluit des keizers van Rusland is den gouverneurs van Nieuw-Rusland en van Bessa- rabie opgedragen het leger der kozakken aan den Donau zooveel mogelyk te versterken door daarbij vrywilligers van alle klassen der bevol- king op te nemen. In Engeland worden thans bommen ver- vaardigd van een Ned. el doorsnede en een ge- wigt van meer dan 1000 ponden. Men heeft lijding van het herslel der orde te Barcelona. In verscheiden fabrieken zijn de werkzaamheden hervat. Ten gevolge van plaats gehad hebbende ge vechten of geheerscht hebbende ziekten is de slaf van hel Engelsche leger in de Krim allcngs schier geheel vernieuwd Baglan EslcourtCalhcart en Campbell zijn overleden Brown, Codrington en Pennefalher zijn nog ziek de herlog van Cam bridge Lacy-EvansTorrens Lucan en Cardigan zyn in Engeland teruggekeerd. Van den staf van hel Fransche leger zgn de St. ArnaudBey en Carbuccia aan de cholera overleden zijn Bizot Mayran Bruneide Lourmel en de Lavarande gesneuveld CanrobertThomas de Monet de Saint- PolNiol de Failly en de Villers gewond Bouatd' Allonville de Bousingen Coeur en Duvel ziek en gedeeltelijk in Frankryk teruggekeerd. Een in den Times opgenomen brief uit het kamp voor Sebaslopolvan 29 Junij behelst het volgende Gedurende de wapenrust den 19 de zer voor het begraven der dooden gesloten is alles met meer waardigheid dan bij vorige soort- gelijke gelegenheden geschied. Ik heb het volgend gesprek aangehoord een Russisch offi- cier vroeg aan een der onzen Hoe maakt gij het met de voeding? Dank zij aan de vloot hebben wij alles wat wij behoeven." Goed maar er is iets dat de vloot u niet geven kan namelyk den slaap." Welwg slapen even goed als gij." Gelooft gij nog altijd dal gij Sebastopol zult innemen Wij moeten het innemen. Engeland en Frankrijk willen het." Zeer welmaar Rusland heeft zich wel voor- genomen het niet te lalen innemen en wg zullen zien wie het langsl zal willen en de meeslo men schen zal kunnen veriiezen." Dit onderhoud ging van wederzijdsche wisseling van cigaren en andere boleefdheden vergezeld. Vervolg van No. 79.) 16 Julij 1830. Aanbesleding van het stichten van een nieuw school-lokaal le Zaam slag- 17 1836. Viering van het 250jarig jubel feest te Axelwegens de ver- lossing dier stad uit de magt van Spanje. 18 1745. Ds. Johannes Luiningh doet zijne intree-predikatie bij de Hervormdo gemeente te Neuzen. 19 1437. De Bruggelingen trekken af, na Sluis gedurende 18 dagen vruch- teloos bestormd te hebben. 20 1614. Ds. Gulielmus Bogaert tol eersten predikant bij de Herv. gemeente le Breskens bevesligd. 21 1674. De raad van slate verleent een sub- sidie van f 20,000 tot beversehing van denRielveld- of Clingepolder in Hulster- ambacht. - j£ GESCIIIEDKUNDIGE IIERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1