MEUWS- ENADAERTEiATIEBLAD IIIfWSII-lIMIDIMI, IV.0 80. WOENSDAG II JULIJ1855. W" aP, i 1 u,- ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR Dil Weekblad wordt elken Woen sdag - m org en uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaals. (tweede jaargang.) Advertenlien gelieve men can den Uilgever mM zenden uilerlijk Ding sdag des namiddags ten 4 lirede prijs van 1 lot 4 regels is 40 centsvoor elken rcgel meer 10 cents, behalve 35 cents zcgcl- regt voor elke plaatsing. In no. 39 van (lit Weekblad koml eenarlikel voor uit Axelvan den 19 September 1854 waarbij de aandacht gevestigd wordt op eene gelegenheid die aldaar bestaat om onderwezen te kunnen worden in de zoogenaamde lsochromie of de kunst om stukken in olieverw te schilde- renzelfs door hendie nooil teekenen of schilderen geleerd hebben. Wij hebben van den onderwijzer in die kunst eenige stukken gezienen ofschoon dezelve slechls proeven en nog onvollooid waren zoo kunnen wij loch geruslelijk verzekeren dat hij die zich meer van nabij met die kunst wenscht bekend te ma- ken of daarin onderwezen te worden de koslen daaraan te besteden en den tijd daarmede door te brengen zich nimmer zal hebben te bekla- gen. Wij beschouwen deze kunstnaar ons oordeelals eene uilvinding, welke men onder die schoono welenschappen kan rangschikken gelijk aan de daguerriolipemet dit ondcrscheid echler, dat bij de lsochromie het penseel en do verw doen wat bij de daguerriolipe het lichl en de kunslbehandeling voortbrengen. Heden ziet men eene fraaije teekening of plaat in effen zwart en morgen is die herschapen in eene als op doek of paneel overgebragle schilderij in olieverw die men voor origineel zoude aanzien. Wij hebben genoemden onderwijzer aangemoedigd om zooals in bovengezegd artikel voorkoml en beloofd was, bij advertentie aan de bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen eene uitnoodiging te doen aan iederdie deze kunst zou willen aan- leeren. Niet alleen ongeoefenden in de teeken- of schilderkunstmaar ook schilders van be- roep kunnen daarvan profiteren. Ook jonge lie- den die thans met de vacantiedagen van hunne kostscholen huiswaarts zijn gekeerd durven wij aanbevelen om van deze zeldzaam voorkomende gelegenheid gebruik te maken. Door gedepuleerde statcn dczer provincio is op zijn daarloe gedaan verzoek cervol ontslagen als onlvanger der subsidien in het polder-arron- dissement Axelde heer J. C. Steenkamp PWz. De Slaats-Couranl deell den hoofdzakelijken inhoud mede van het proces-verbaal der ziltingen van de commissie lot beraming der grondslagen van de verdeeling van do opbrengst der alge- meene collecte tot ondersteuning van hulpbe- hoevenden ten gevolge van den watersnood in het voorjaar van 1855. Zulks wordt gevolgd door eene beschikking van den minister van binnen- landsche zaken waarbij de thans reeds beschik- bare som van /"509,000 wordt verdeeld als volgt Noord-Braband 78,895 Gelderland f 358,485, Zuid-IIolland 22,905 en Utrecht 68,715 ler- wijl gedepuleerde slaten dezer provincien zijn uitgenoodigd alsnu zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de verdeeling elk voor zooveel hen aan- gaalvan het aandeel hunner provincie lusschen de noodlijdendendien het ontbreekt aan eigen middelen tot herslel van het vcrlies of lot voor- ziening in hunne behoeflen. In de algemeeno Classikalo vergadcring den 27 Junij jl. te IJzendijke gehouden en waarin 19 predikanlen en 18 gecommitleerde ouderlingen legenwoordig waren, hebben do stemmingen plaals gehad voor de met het cindo dezes jaars aftre- dende besluursleden waarvan de uilslag is ge- weestdat deels benoemd en deels herbenoemd zijn: tot lid van het Provinciaal kerkbesluur: ds. L. C. Meijervan Ilonlenisseen lot diens sccundusds. G. Vrolij/cvan Schoondijke lot assessor bij het Classikaal besluur: ds. G. Vrolijk, van Schoondijkeen tot diens secundusds. J. van de Plasschevan Aardenburgtot gewoon lid bij het Class, bestuurds. II. J. Janssen vanGroede, en tot diens secundusds. A. Ilage van Zuidzande tot Class, ouderling de heer J. Blindenbachen lot diens secundus de heer A. van den Brocclcebeide van Aar<ienburg; en eindelijk tot secundus van den Classikalen ouder ling de heer D. Bekaarin plaals van wijlen J. Brevetde heer 31. M. 31eijcr van Breskens. Wij vernemen dat bij de bevoegde autorileit zwarigheid gemaakl wordt tot het verleenen der vereischte aulorisatie op de benocming van Abra- i ham van de Sande tot onderwijzer te Zuidzande en dat de gemeenleraad aldaar bij zijne eenmaal gedane keuze evenwel blijft volharden. Te Sluis is v66r eenige jaren bij het omploegen eener wcide (naar een aldaar vroeger bestaan hebbend klooster van Franciscaner-monikken Observanten of Graauwbroersde Kloosler- weide geheeten een fraai bewerkt ovaalvormig zegelstempel gevonden dat lot randschrift heefl s. dni. ihois. chefaVc. divini. p/rovidencia. dni. calipolensis. epis. De nasporingen van den heer J. II. van Dale in wiens tijdelijk bezit het on- langs is gekomen hebben daarheen geleid dat men bet zegelstempel houdt voor afkomstig van Johannes de Capislranoin vroeger eeuw vica- ris-generaal van de orde der Minderbroeders die zich in 1445 te Sluis heeft bevonden om de slichting van bovengenoemd klooster te bewerken. Mogt een en ander bevesligd worden dan voor- zeker is de ontdekking schoon en belangrijk. Het is hier de plaals nietom in verdere bij— zonderheden over een en ander te treden te meer daar wij vernemendat deze reeds naar het Ilistorisch genoolschap te Utrecht zijn opgezonden waarvan gemelde heer in den aanvang des vo- rigen jaarsom zijne oudheidkennislot lid is berioemd geworden. Is op het einde des vorigen jaars eene be- langrijke en dringend noodige vernieuwing van het kerkgebouw der Hervormde gemeente te Sas- van-Gent en van den daarop staandeu toren tot stand gebragtdezer dagen mogt ookdepas- torij dier gemeente eene aanzienlijke en gewenschle verbelering ondergaan. Tot dit een en ander is men in staal gesleld geworden door ruime by— dragen van Z. M. den koning alsmedo van de Eerw. Synodo en van het Provinciaal Collegie van loezigt op de Kerkclijke administration der Her- vormden in Zecland uit derzelver fondsen voor noodlijdende kerken. In den Haarlemmermeer-polder cischen do arbeiders voor het zigten van het koolzaad f 10 a f 12 van het bunder voor hetwelk men vroeger gewoon was niet meer dan 5 te belalen. Uit Hardenberg meldl men, dat de schaarsch- heid en duurleder eijeren naar het oordeel van handelaren in dit artikelveroorzaakt wordt door het omkomen van circa 20,000 hoendersalleen in de Beluwe door de overstrooming bovendien vooral ook door eene ziekte onder de hoenders in het graafschap Bentheim en Munsterland van waar de meesle groote verzendingen uitgaan. LI. zaturdag heeft binnen de gemeente EIsl een verschrikkelijk voorval plaats gehad H. Hart- man kleermaker gehuwd en met kinderen heeft in eene vlaag van waanzin het driejarig dochtertje van zijne nichtdat bij hem in den kost was besteed in den vroegen morgen terwijl het to slapen lag den hals afgesneden. De heer officicr van juslitie te Nijmegen van dit voorval onderrigt, is lerstond te Elst gekomen en heeft het noodige plaatselijke onderzoek ingesleld. De onverlaat is onder den loevloed van eene groote menigle gevankelijk naar het huis van arrest te Nijmegen overgebragt. In onderscheiden gehuchten der provincie Drenlhe bestaat nog de gewoonledat de by schoolhouders bij de ouders der schoolpliglige kinderen bij beurten ter tnaallijd rondgaan. Gedep. slaten overtuigd van het wenschelijke dat dit schadelijk gebruik geheel ophoude zijn er op bedacht geweesl pogingen aan te wenden om fondsen te vinden ten einde niet alleen aan de onderwijzersdie legenwoordig nog aan de hui- zen rondgaan om te eten toelage te verleenen maar ook om eene ruimere vergoeding to geven aan hen die dil zelfde vroeger deden doch in de plaals daarvan slechls ten deele zijn schadeloos gesteld. In den zomer van verleden jaar werden te Nistelrode, provincie Noord-Braband drie per- sonen in het veld door den bliksem gelroffen twee hunner bekwamen belangrijke brand wonden terwijl de ander onmiddelijk nevens hen dood ter aarde viel. Thans verhaalt men zegt het Han- dclsblad dat de personen die door den bliksem getroffen zijn de verwonderlijke kracht bezitlen om hunne natuurgenooten te genezen die door de jicht worden gekweld de loeloop naar hen is zeer groot rijken en armcn rijden of stom- pelen daarheeu zelfs de meest lijdende, zoo wordt aan genoemd blad gemeld die niet dan met be- hulp van krukken zicb kotide bewegen werpt naeenc korlslondige behandeling, die weg en keert met dankzegging naar zijn huisgezin terug. Het Belgisch gouvernemeni is voornemens gczegelde brief-enveloppes in te voeren, ten einde het bedrog te voorkomen beslaande in het af- wasschen van poslzegels. Op 31 December II. telde Gent 115,298 inwoners waarvan 55,578 van het mannelijk en 59,718 van het vrouwelijk geslachl. Op 31 Dec. 1853 was de bevolking 114,415 zielen. Den 2 dezer zijn te Brugge de doodvon- nissen vollrokken aan de personen van Bijs en de Praelerebeide daarloe veroordeeld wegens eenen driedubbelen moord gepleegd op den broeder en de zusters Hocedez landbouwers te Herseaux bij Korlrijk. De gemeenteraad van Eecloo heeft een re- kwcst ingediend aan den provincialen raad van Oosl-VIaanderen houdende verzoek tot verwer- ping van het voorstel lot wijziging der rigling van den ontworpen ijzeren weg van Gent naar Bassevelde. In het Fransche deparlement van Vaucluse is men thans druk werkzaam met het in- zamelen van den graanoogst. Al de landbouwers betuigen dat den oogst overvloedig is, de aireu zwaar en meer opleveren dan verleden jaar. Ook in Engeland zijn de oogsten overheerlijk. Do aardappelen worden daar ook in groolereu over- vloed dan ooit ingeoogst. In een brief uit Rome van den 50 11., welke door het Journal des Debals wordt medegedeeld leesl men het volgende Men verhaalt het vol- gende hetwelk den kardinaal Ferelli de grootsle eer aandoet. Zoo als men weet heerscht de cho lera in vrij sterke mate in de voornaamsle steden der legalien in een dorp had die ziekte eerst den geestelijke aangetastdie geslorven was, en vervolgens eene meniglo inwoners de beide onl- slelde kapellaans hadden de zwakheid te vluglen de kardinaal Ferellidie zich bij toeval niet ver van daar bevond veronlwaardigd over het ge- drag van deze geestelijken vestigt zich ver- gezeld van drie of vier kapucijnen in do ver- lalen pastoorswoningalwaar hij, zoo als men zegt nog de pligten van den overieden geestelijke vervult. A lie lofspraak zou zwak schijnen na het vcrhaal van zulk eene daad. »In de omstreken van Fermo zou eene groote misdaad gepleegd zijn. Zeker man had op zijn slerfbed aan zijn geestelijke om in het onderhoud der dochler die hij als wees achterliette voor- zien eene som van 5000 kroonen (een weinig meer dan 25,000 francs) loeverlrouwd op zekere plaats vcrborgen. Na den dood des vaders bleef dit meisje in een afgelegen huis met hare oude lanlo wonen. Eenige dagen geleden vroeg tegen den avond een soldaat van die bijzondere garde die in de Romeinsche Staten finanzieri genoemd wordtdoor een hevig onweder overvallen bij do twee vrouwen eene schuilplaats zij slonden hem die toe. Reeds eenigen tijd was alles in het huis in rusttocn aan de deur geklopt werd de oude tante opent die en wordt op helzelfde oogenblik gedood. De twee moordenaarsdie in het huis doorgedrongen waren en die zoo als men zegt niemand anders waren dan de gees telijke en do doodgraver kwamen in de kamer van het jonge meisje en zeiden haar schiclijk een gebed te doen ten einde hare ziel Gode aan te bevelen want dat haar dood bepaald was. Het meisje uilte een wanhopig geschreeuw en reeds werd zij door do moordenaars gegrepen toon do soldaataan wien men voor den nacht eene schuil plaats op den zolder had verslrektmet de pislool in de hand binnenlrad den doodgraver dooddo en zich van den geestelijke meesler maaklc." Wiborg en Nystadt, beide aan de Finland- sche golf gelegen (de eersle eene gewiglige vesting met 5000 inwoners)zijn door Engelsche oor- logschepen gebombardeerd en groolendeels vcr- nield. Eenige wels-ontwerpen welke den 2 dezer door de Fransche regering aan het welgevend ligchaam zijn aangeboden slrekken gelijk ver- moed waslot Jiel aangaan eener leening van r-?7 O D

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1