NIEUWS- EN ADVERTENTIEBEAD -VL AAN N.° 79. WOENSDAG 4 JULIJ1855. (tweede jaargang.) Ingezonden Stukkcn. Nieuwstijdingen. VOOR Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven big C. W. Overbeeke te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich big de Boek- handelaars en Postkanloren zigner woonplaats. Advertenlicn gelieve men aan den Uilgeveri zenden uiterlijlc Dingsdag des narniddags ten 4 nrede prigs van 1 lot 4 regets is 40 centsvoor elken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zegel- regt voor elke plaalsing. Elk mensch is zoo gemaaktdal hij zicli soms eens moel loslalen altijd stijf over het werk dal kan loch nielde boog moct nil en dan eens onlspannen wordenwanneer de pees niel vcr- slappen zalzoo zegt men en gansch niel len onregte. En daarom is het goed dat het Opperwezen de vvercld en de mensclielijke zaken z6o heeft ingerigtdal elk op zijn'lijd pleizier hebhen kan tnaar, daar komt het slechts op aan wat men eigcnlijk pleizier noemten zeker is dat het beste pleizier, waarop geen naberouw volgt. Veel wordt er in onze dagen over het afschaf- fen der kermissen gehandeld. Ook in dit Week blad is die zaak reeds een- en andermaal be- sproken zoodal men het wel overtollig zoude kunnen achlen daarop nogmaals lerug te komen. Overtuigd evenwel van de zeldzaamheid dat waarheden, slechts eenmaal uitgesproken aan- stonds gehoord worden deelneming verwekten en weerklank vinden zoo moel men die wel dik- wijls zeggen en bij elke vnorkomende gelegenheid herhalen oin alzoo eindelijk het beoogde doel le bereiken. Mel het uitzigt hierop willen wij dan ook nog een enkel woord voegen aan hetgeen door anderen is in het midden gebragt om de wenschelijkheid van het afschaflen der kermissen aan le loonen. Trouwens als wij nagaan hoe er in de sleden en inzonderheid op de dorpen kermis gehouden wordt, dan kunnen wij hoe ,Tioote voorstanders wij anders van betamelijke vrolijkheid zijn mogen zulks waarlijk geen pleizier hebben noemcn. Wat hooren en zien wij loch daar Ze brullen enjanken, dat hooren en zien je vergaat vloeken en lieren geen gebrek en dat noemen ze zingenZiet men in de herbergen daar springen ze als bokken en dat noemen ze dansen En als ze dan braai ge- schreeuwd gesiirongen en ter dege gedronken hebben, dan hebben ze kermis gehouden en zoo- •renaamd pleizier gchad. Even als of een mensch allecn pret kan hebben door een geweldig leven te makenen zijn gezond verstand le verdrinken. Waarlijk, de wijze waarop bij ons het volk zich vermaakl en zijne feesten viertkan geen wel- denkend mensch bevalleu. Zingendansen en drinken geven overal vrolijkheid te kenncn dat heel in ife heele wereld fceslvieren. Maar hoor me nu dat volk je eensdaar lusschen de kramen vodr ons en in de herberg achtcr ons Ze bulken als stieren en maken een geraaswaarvoor men zijne ooren moel stoppen. En welk een pret om daar in een naauw verlrek rond te springen er is een benaauwde luchtwelke men haasl niet kan uithouden en men staat op elkander als gepakle haring. En drinken? om geen ander woord te gebruiken Ziet men niel de meeste dronken menschen op kermis en nieuwjaar op PaschenHemelvaartsdagPinksleren en de Kers- dawen Men drinkl en bedrinkl zich als er een kind geboren wordtals er een mensch slerftof als er ecu jong paar trouwt; ja als men het wel bezieldan zijn feeslvieren en veel drinken in ons land zoo wat woorden van dezelfde beleekenis. Moel het ons niet diep schamen wanneer wij van reizigers of geloofwaardige schryveis verne— men hoe op de feestdagen van vele Heidensche volken nergens do orde gesloord wordten hoe daar eene algeineene beweging en vrolijkheid heerschen zonder woesl getier En zouden wij Chrislenen de inaligheid en onschuldige vro lijkheid der Japanezen b. v. op limine feesten met onze dolle kermispret vergelijkende dan bij dit volk nog een lesje moelen gaan nemen wanneer het als indeoogen springlhoe die Heidensche Japanezen ons in dit opzigt verre de loef afsteken Doet het ons alzoo goedwanneer wij vernemen dat in vele gemeenten onzes vaderlands de ker missen als vcrouderde onlaardecn verderfelijke instellingen welke niet meer in overeenstemming zijn met de legenwoordige orde van zaken, worden afgeschaftdan juichen wij zulks toe maar ho°uden oris daarbij levens verzekerd dat met die afschafling het beoogde doel niet zal bereikt worden wanneer men geeno volksfeesten daar- voor in de plaats slelten wel feesten zoodanig ingerigt, dat het volk zich op gezelle tijden aan betamelijke vrolijkheid kan overgeven iets, waaraan de menschelijke naluur behoefte heeft en derwijze bestuurd dat alle grove buitenspo- righederi daarvan geweerd blijven. Moglen de gemeenteraden alom de dure ver- pligling welke te dezen opzigle op hen rust levendig beseffen en zij wat de volksvermake- lijkheden betreftzoodanige besluiten en maat- regelen nemen, dat men die, niel al zuchlende en met afkeerigheid maar met een waar ge- noegen moge kunnen bijvvonen dan zeker zullen zij geacht worden het waarachtige volksheil te bevorderen 50 Junij 1835. Naar aanleiding van de uitnoodiging in no. 77 van dit Weekblad gedaan neemt de onderge- teckende de vrijheid zoo tot uilbreiding als lot wijziging van do aldaar medegedeelde Naamligst der Handboog schutterijen in Zeelanden tevens ter bevrediging van het weelgierig verlangen van SORANUS bereids het volgende ter zijner kennis te brengen onder voorbehoud van daarop nog nader te zullen lerugkomen 1. Altijd in Rocren te Goes is den 30 April 1853 opgerigt. 2. Jacoba van Beigeren te Goesis in 1849 tot stand gebragt. 3. De socieleit te Kruiningen dagleekenl van den 25 April 1850. 4. St.-Sebasliaan te Heinkenszandbeslaat sedert den 24 Januarij 1849. 5. Te 's Gravenpolder is eene socieleitDoor eendragt herlevendewelke, bij een vroe- ger beslaan in 1848 op nieuw verrezen is. 6. Te Kapelle beslaat de socieleit: Decdele Handboog. 7. Te Wolfaarlsdijk eene schutlerij met de zinspreuk Naar hooger. 8. De schutlerij te Ossenisse voerl den naam van Het jonge gildevan St.-Sebasliaan. 9. De socieleit: de Vriezente Zandberg gemeente Graauw is vervallcn. 10. De socieleitWillcm Tellte Kloosler- zande is eene koninklijke handboogschut- terij. 11. Te Vlissingen bestaat nog eene handboog- schulterij genaamd de Vriendschap. 12. En te dier plaats ook nog eene socieleit, onder de kenspreuk Ilarmonie. Bij koninklijk besluit van den 28 Junij II. zijn onder meer anderenpensioenen verleend aan de volgende personen alsD. II. Lawaa com mies der 2de klasse bij 's rijks belastingen te Hontenisse 298, J. F. C. Schroefidem der 2de klasse te Oostburg f 267, beide wegens lig- chaamsgebreken en J. P. de Virieucommies der Isle klasse le Hulstf 535 wegens verkregen reglen. Blijkens circulaire van gedepuleerde staten van Zeeland, van den 8 Junij jl. no. 45, me- degedeeld in Provinciaalblad no. 61 heeft de gemeenteraad van Breskens zijn verlangen te kennen gegeven om de weekmarkt, die aldaar lot nog toe des maandags werd gehouden voortaan des vrijdags en wel des voormiddags van 10 tot 12 ure te doen plaats hebben. Gisteren avond (3 Julij) is te Middelburg geopend de zomervergadering der provinciate staten van Zeeland in welke vergadering onder anderen ter lafelzulleu gebraglwordendeadressen, uit de kantons Hulst en Axel ingediend hou- dende bezwaren tegen de heffing van lolgelden milsgaders een adres van eenige ingezetenen uit het voormalig 4de district, met bezwaren tegen onbeperkte uiloefening der lango jagtalsmede tegen de afgifte van jagl-acten aan vreemdeliugen. De verkiezing van een lid voor de provin- ciale staten in het hoofd-kiesdistrict Hulstter vervanging van het onlangs overleden lid de heer mr. G. XV. T. Vogelvangeris bepaald op dingsdag den 24 Julij aanslaande. Op vrijdag jl., 29 Junij heeft do aangekon- digde luisterrijke gaaischieling op uitnoodiging van de koninklijke handboogschutterij de Prins van Oranje, le Neuzen, plaats gehad.. Onder- scheidene gilden zoo uit Zeeuwsch-VIaanderen als nil naburige gemeenten in Relgic warcnop- gekomen om aan den wedslrijd deel te nemen en door het heerlijkste weder begunstigd had deze feeslelijkheid eene menigle van belang- slellenden herwaarls gelokl. Zoo uit Neuzen als uit Uzendijke Boschkapelle Sas-van-Gent ZuiddorpeZelzaele en Kemsekehebben le zamen 47 schutlers aan do schieting deel genomen en is de prijs van f 50 voor den opper-vogel behaald door den heer Pcrets te Zelzaete terwijl de eersto zij-vogel door den heer Schmtink, te Sas-van-Gent, en de tweede door den heer Steens te Kemseke is afgeschoten aan welke alzoo ieder de premie van f 25 is ten deele gevallen. Na den afloop is het vrolijk bijeenzijn niet weinig veraangenaamd door het muzijkgezelschap Uitspanning, le Neuzen, met in het openbaar eenige muzijkstukken uit te voeren. Als eene zeldzaamheid kan men melden dat in de gemeente Neuzen onder bijstand van uen heer J. van Pienbroek Jz., genees- heel- en verloskundige aldaarop den 50 Junij jl. verloste van drie welgeschapene dochtersAdriana IJartog huisvrouw van P. MeeuivseJz., pach- ler van den tol lusschen Neuzen en Spui welke kinderen tot heden met de moeder nog in den besten welstand verkeeren. Gemelde vrouw be- viel ruim 16 maanden geleden van tweelingen (zoon en dochler,) welke ook bij voortduring welvarende zijn. Bij de op gisteren (dingsdag) te Neuzen plaats gehad hebbende aanbesteding van onder- scheidene werken aan den Nieuwen Neuzenpoldcr in twee perceelen zijn daarvan aannemers ge- worden van het Isle perceel D. de Looile Ellewoulsdijk voor eene som van f 5800, en van het 2de perceclde Rechler te Moerbeecke voor f 15,42 per 5 last brikstecn. Als eene bijzonderheid wordt ons gemeld dal bij den lamlbouwer F. A. Buijse op bet Zoulo Spuigemeente Axel eene rogge-halm van dezen oogst aanwezig iswelke de builengewone lengto heeft bereikt van ruim 2 ned. ellen. Zoo in als builen ons gewest begint men reeds nieuwe aardappelen aan te brengen welko voor 40 a 50 cents de vijf kop verkocht wor den. Ook in onze omstreken zijn die bij particulieren uit de hoveniering bereids genul- tigd en van eenen goeden smaak bevonden. Verleden zaturdag zijn door het gemeentc- bestuur te Goesde builen- en binnenhaven- poorlen alsmede de koepoortvoor afbraak aan den heer D. A. Dronkers loegewezenvoor de som van f 120met het bij le maken met- selwerk afgraven wegvoeren en gelijk maken van gronden enz. Volgens de jongsle opgaaf in de Slaals- Courant bedraagt de opbrengst van de algemeeno collecte ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood f 509,441,95s, behalve eenige nog aanzienlijke memorie-posten waarvan eerst later na incassering het bedng kan worden mede- gedeeld. Zeeland conlribueerde f 13,957,70{ met inbegrip van f 88,98 zoo door particulie ren gezelschappeu als lolerijenenz. lot dit doel ingezonden. De lenloonstelling van vee van Iandbouw en nijverheid bij gelegenheid van het landhuis- houdkundig congresin de jongsl verloopene maand te 's Hertogenbosch gehouden is aller- belangrijkst geweest, en heeft aldaar, ook door de belangslellende tegenwoordigheid van Z. M. onzen koningeene groole drukte gegeven. Aan den wedstrijd met den edelen handboog, te dier gelegenheid gehoudenop uitnoodiging van de handboogschutlersgilden St.-Sebasliaan de Unie en St.-Joris aldaar hebben vele socie- teilen deel genomen welke alien zonder onder- scheid met broederlijke gulheid en tevens op eene eervolle wijze zijn onlvangen en onthaabl geworden. Aan de koninklijke handboogschut terij Jacoba van Beigeren, uit Goes, is de zil— veren medaille loegekend als de verst-afgelegeno der opgekomene gilden. Het eerstvolgende Iandhuishoudkundig congres zal in 1836 le Maastricht plaats hebben. Den 27 Junij jl. bevonden zich twee gendar- men met een aangehouden dief op het konvooi dat van Lokeren naar Gent reed die voor den regter van instructie aldaar moest verschijnen. Schoon gebonden had den dief de onbegrypelijke mtm EEN DORPELING. DE SECRETARIS van eene Ilandboog-socieleit in Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1