NIEEWS- EN ADVERTENTIEBLAD -VMM N.° 7S. WOENSDAG 27 JUNIJ 1855. Ingezonden Stukkcn. Nicuwstijdingen. (tweede jaargang.) *wa»r«, VOOR Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven big C. W. Overbeeke te Neuzen. Dc prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij deBoek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. In hct Nieuws- en Advertentieblad voor Zceuwsch- Vlaanderen wordt de naain van hct land en dorp van Kadzand soms met eene Ken soms met eene C geschreven trouwens de redaclie zal zich houden aan de spelling der ingezondene stukken of aan diewelke zij in andere nieuwspapieren vjndt. Het is jammer daltoen ons district in 1814 met het vaderland hereenigd werd men verzuimd heeftop de registers der provincie de spellingdie onder het Fransch besluur voor den naam dezer plaals gebruikl werd te ver- beteren men moesl wel I'Ecluse in Sluis ver- anderen. Er is een tijd geweestdal men in onze laal alleen do K gebruikte als v66r e en i eene harde uitspraak moest aangeduid worden maar overigens overal eene C plaalsle. Deze C bleef nog lang in eigennamen in zwangmaar is in de mecstc namen van plaatsen in eene K ver- anderd. In den naam van Kadzand was hiervoor nog meer reden dan in de namen van vele andere plaatsen. Het is toch wel zeker dat die naam afkoml van Kadezand. Kade verandert liier in Ka gclijk Spade in Spa en alle dergelijke woorden. Door dozen naam met eene C te spellen wordt zijne kenmerkende beteekenis verdnislerd. De inwoners van het dorp en van het land gebruiken bij voorkeur de K. Ik zoude kunnen bewijzen dat zelfs de zeer kundige dislricts-commissaris Hcnnequin hierin voorging. En misschien kan men voor geene plaals lie auloriteit van geachle schrijvers zoo slellig te baat nemen om het ge- bruiii der K in de naamspelling te verdcdigen als voor die van Kadzand. Men zie Bachiene Geographischcen Ilistorischebeschrijving vanStaats- Vlaandercnenz. te Amsterdam, 1794, hi. 48 Martinet Historic der Wacreld te Amsterdam 1784, deel 5 bl. 90; Dctegenwoordigc slaatvan allc vol kente Amsterdam, 1740, deel 12, bl. 472, enz. Maar is do naamspelling eener plaats ot van een land van zooveel belang Mag men die bij het openbaar beslnur wel veranderen Kan dit wel zonder groole bezwaren geschieden En hierop behoef ik slcchts te antwoordenMen heeft wel Vriesland in Friesland veranderd omdat de heer van Lcnticp aan laatstgemelde spelling de voorkeur gaf. II. A. CALLENFELS. Naar men vernecml heeft Z. M. dc koning afwijzend beschikt op het verzoek om gralie gcdaan door Ilendrik Beekmanler zake van brandslichtingwaarbij te voorzicn wasdal eenig mcnschenleven daardoor in gevaar kon worden gebragtonder de gemeente Apeldoorn door het provinciaal geregtshof van Gelderland ter dood veroordeeld en is die slraf den 21 te Apeldoorn aan hem voltrokken geworden. Bij de tweede kamer der stalen-generaal is in de zilling van 20 dezer, hoofdstuk VIII der slaalsbegrooting van 1855 (de begrooling voor marinemet 44 legen 16 stemmen aangenomcn. In de zilting van eergisteren (maandag) is bij die kamer ingekomen een voorslel van den heer Rochussen lot het inslellen eener enquete ora- trent het misbruik van den stcrken drank. Hu 1st, den 18 Junij. Heden trof do Her- vormde gemeente alhier een gevoelig verlies door het overlijden van den heer K. L. van Dort- mont, in leven notabele en diaken dievooral in laalstgenoemde belrekking ten alien lijdo met voorbeeldigen ijver zorg en bclangslelling werk- zaam is geweest. Zijne nagedachlenis deze welverdiende hulde toebrengendernoel daarenboven dankbaar ver- meld worden dat de overledene weinige dagen voor zijnen dood nog twee belangrijke giften in konlanten deed toekomcn aan de kerkelijke ad- ministralie en aan de diaconie to welen aan do eerste van /SSO en aan de laatsle van f 400. Eero zij den chrislelijken gever die zich alzoo tot aan zijnen dood de vriend der godsdiensl en der armen beloonde. In do aanstaande maand zijn cr vijf ge- mcenlen in Zecuwsch-Vlaanderen waar alsdan de kermis invaltn. 1. te Westdorpo den 1 Julg te Hoofdplaat en te Walerlandkerkje van 5 lot 7 te Sl.-Kruis van 9 lot 14 en to Bier- vliet van 12 lot 14 Julij. Wij vernemcn dat legen de benoeming van Abraham van dc Sonde tot onderwijzer to Zuidzande waartoe de raad dier gemeento den 8 Mei jl. bij meerderheid van stemmen beslolcn heeft, met nadruk geprolesteerd wordt, zoowel uit den boezem der gemeente zclvo als door belanghebbenden daar builen. Uit Middelburg meldt men, dal dc in-be- slagneming van een binnenvaartuig met 100 me- lissenwelke onlangs door een visiteur der re cherche te water op de Schelde plaats had en waarvan vroeger melding gemaakt is nict is gehandhaafd. Do minister van financien heeft, op voordragt van den heer provincialen directeur in Zeeland de bekcuring en aanhaling onmid- delijk buiten gevolg gesleld en het vaartuig be- nevens de melissen aan denschipper doenterug- geven terwijl er thans lusschen de administrate en hem over het bedrag der hem ter dezer zake toe- komende schadevergoeding wordt onderhandeld. De arrondissemenls-reglbank te Groningen heeft den 21 dezer vonnis uitgesproken in de zaak van zekeren dorpspredikantdie wegens diefslal van een aantal lijnkoeken was aange- klaagd en hem naardien zij het beweren dat die daad uit monomanie ontslaan was niet aan genomcn maar die aan hebzucht toegeschreven heefthem tot een jaar gevangcnisslraf en in de koslen veroordeeld. LI. donderdag zijn te Anloo provincie Groningen vijf huizen afgebrand de brand is ontslaan in het woonhuis van den koopman G. SmitWaar men bezig was om spek uit te braden doch de pan ongedekt en to digt boven het vuur hangende, bereikle de vlam het spek. Ilet is gewis eeno groole zeldzaamheid dat menschen in het midden der maand Jnnij in Frank- rijk dood vriezenzoo als het volgend berigt in een dagblad van de Aller bewijst dat thans het geval is geweestDen 16 Junij des mor- gens ten 10 ure, werd de commissaris van policie te Mont Dore gewaarschuwd dal twee personen uit do gemeente Saint Sanve kanlon Trouve, die naar Brion gegaan waren om veelekoopen, den nacht van 15 op 16 dezer op den nog met sneeuw bedekten top van den berg Saney hadden doorgebragtdat een van hen Cliosson ongeveer 62 jareri out! en ongehuwd aldaar was overledeh en dat Dttpuy zijnncef, in gevaarlijken loestand verkeerde. Hij begafzich onverwijld derwaarts en vond het lijk van Cliosson die dood gevrozen wasin een koeslal nedergelegd terwijl Dupuy door aangewende zorgen nog in het leven ge- spaard werd." Een dagblad maakt de opmerkingdat do wereldtenloonstelling te Parijs van den 16 Mei lot den 18 Junij nog slechls door 180,000 personen is bezocht, terwijl het getal bezockers van het kristallen paleis te Londen gedurende de eerste vier weken reeds 700,000 beliep. Ilet schip Leopold 1van Antwerpen met 320 passagiers to New-York gearriveerd was, alvorens die haven te mogen binnenkomenon der quarantaine gesleld ten einde men zich zou kunnen overluigcn dal het geene behoef- ligen aan boord had. Den met dat onderzoek belastcn oflicier is het gebleken dat de geza- menlijke passagiers een kapitaal van minstens 50,000 dollars bezaten. Binnen weinige weken zal de telcgrafische gemeenschap lusschen Europa en Amerika we- derom nieuwe vorderingen gemaakt hebben. De kabel die kaap Breton met het eiland Terre Neuve verbinden moet wordt nu te Greenwich aan boord van de Sarah ingescheepten zal binnen twee maanden gebruikt kunnen worden. Uit al de geweslen in hct noorden of het westen van de Vereenigde-Staten van Noord- Amerika gelegen alsook van Centraal-Amerika onlvangt men do gunsligste beriglen over den oogsldie belooft zeer overvloedig te zullen Advertenlien gclieve men aan den Uitgeverin t'c zenden uiterlijlc Dingsdag des namiddags ten 4 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor elite plaatsing. de vrij-verklaring der Noord-Amerikaansche sla- ten een gedenkwaardige feesldag welke alsnu zal gekenmerkl worden door vrijheid van buiten- landsche opperheerscliappij en vrijheid van den groolslen der binncnlandsche vijanden. Hct Fransche regeringsblad bevatte den 22 dezer twee depeches van den generaal Pelissier van den 17 en den 18 dezer. In de eerste wordt gcmeld dal de generaal Bosquet de Tscherna'ia bezetle en dat dc Franschen en Engelschcn den volgenden dagden 18 den grooten Redan den Malakoff-toren en de daarbij behoorende bal- lerijen moeslen aanlaslen. In do tweede depecho berigt de generaal Pelissicr dal die aanval welko in den morgen van den 18 dezer heeft plaats gehad mislukt is; in weerwil van de groole geestdrift der troepen en ofschoon zij den voet reeds in den Malakoff-toren hadden gezet, had de generaal bevel moeten geven tot het terug- trekken in de paralelhctwelk met ordc geschieddo en zonder dat men door den vijand verontrust werd. Do generaal voegt er bij dat hij het op dien dag geleden verlies niet met juislheid kan opgeven. Later behelsl genoemd blad nog eene depecho van generaal Pelissicr van den 19 van den vol genden inhoud In weerwil van onzen mis- lukten aanval op gisleren heeft de vijand dezen nacht vrees gckoesterd en heeft hij langen tijd in den blinde uit al zijne stukken gevuurd. »Ten 4 ure heeft er een wapenstilstand plaats om de dooden te begraven." Eene depeche van den 20 luidt als volgtDe belegerden worden aan de zijde van het ccnlralo ravijn naauw ingesloten. In eene kleine voorstad bij de zuidelijke haven was brand ontslaan. Wij werpen batterijen op van zwaar kaliber op do werken die wij den 7 hebben veroverd welko batterijen de groole haven regtstreeks bedreigen." De Russische prins Gorlschakoff meldt van den 17 De vijand heeft heden morgen eeno hevige kanonnade hervat op onze linkerzijde en in den namiddag ook op onze regterzijde. Wij hebben het vuur levendig beanlwoord. Een gedeelle der geallieerden is heden de Tscherna'ia overgelrokken en heeft zich gevestigd tusschen do dorpen Kulchana en Schulo. Men heeft te Weencn depeches uit dc Krim van Russischen oorsprong onlvangen welke den 19 dezer des avonds afgezonden zijn. Zij zeggen dat het Fransche leger den vorigen avondna een moorddadig bombardementdat 24 uren aanhield beproefd had slortn te loopen tegen het bastion Kornilof, hetwelk de gealli eerden gewoonlijk den Malakoff-toren noemen. Die aanval is met een onlzettend verlies afge- slagen en met achterlating van 600 krijgsge- wezen. Dal de verbodswel op den slerken drank ge- lijk wij in ons laalstvoorgaand nommer medcdeel- den in den staat New-York op den 4 Julij aanstaande in werking zal treden heeft zeker eeno dubbclc beteekenisals zijnde deze dag door vangenen in handen der Russen. Men heeft tijding uit Konstantinopel.dat, op slerken aandrang van den generaal Pelissicr al de te Varna gestalioneerde reserves onverwijld naar do Krim zijn ingescheept. Telcgrafische beriglen uit Berlijn van den 20 dezer melden dat eene keizerlijk-Russische ukase beveelt dal de gedoople Joden die lot heden vrij waren van de dienst, 50 rekruten op iedere 1000 zielen aan hct Russische leger zullen moeten leveren. Een brief nil Berlijn zegt, dat, behalve den secrelaris van den Engelschcn consul nog vijf andero personen in Pruissen wegens het aan- werven van manschappen voor het Engelsch vreemden-legioen gearresteerd en zeer ernsligo gedingen legen hen aangevangen zijn. De handel in Wallachije is voor eene hevigo crisis beducht. Naar men weet, bepaall zich die in do vorstendommen voornamelijk tot do granen maar naardien do graanhandelaars van alien uitvoer verstoken zijn leveren do kapi- talen welke zij aan hunno inkoopen besleed hebben niet alleen geen voordeel opmaar loopen zij bovendien gevaar hun graan zelf to verliezen want het ligt in de havens van Braila en Galatz zoo hoog opgetastdal de magazijnen al den voorraad niet bevatlen kunnen, zoodat reeds een grool gedeelle in de open lucht ligt te bederven. Van hooi vindl men thans in do vorstendommen insgelijks grooten overvloed maar om do treurige reden dat de bezelting door de Russen en Oostcnrijkers zeer veel vee heeft doen verloren gaan. o o o Vr-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1