NOORD-AHERIKA. Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-Marktberigten enz. TE KOOP: GERSTE-STROO. Vervoermiddelen. Advertentien. STOOMBOOT i JACOB VAN ARTEVELDE. t Nyr, -/YSM G STOOMBOOT: DE SCHELDE. rnidilcls liomil Pruissen aicli op ecivc kraolilvolle vwjze onzijdig. Uit Wcenen worden de volgende bcrigtcn nil Kcrtch van 9 dezer gemchl Do Zee van Azof was den 9 geheel sehoon geveegd en wal er overgehlevcn was van koopvaardijschepen is in handen der geallieerden gcvallen. To Taganrog heeft vriend en vijand vreesselijk huis gebouden wal de kogels der geallieerden spaarden heb- ben de Russen vernield. Het vuur woedde ont- zellend en de meesle inwoners vloden mclach- lerlaling van have en goed nit destad; de nicer welgesteldcn waren reeds vroeger op het berigt van het voorgevallene to Berdianski naar bin- nenslands gevlugt. Ieder die mensehelijk gevoel heeft zal gewis de volgende woorden van een dagblad waar het van de jongsle reeds medegedeeldo verriglingen in de zee van Azof spreekllot de zijne maken De operalien der flotille hebben daar weinig tegenstand onlmoetmaar tot hiertoe leveren do mililaire operation daar een hoogst bedroevend schouwspel op. Eigeidijk zijn daar geene vastc punten ingenomen maar alles hepaalt zich lot aangerigle sehade lot gebornbardeerde en in brand gesloken magazijnen lot het vernielen en in den grond boren van vaartnigen bij honderden. Dal men de voorraadmagazijnen des vijands be- magtigt zeer goed, wat tot voeding des eenen niet dienen kan dient lot voeding des anderen; maar wanneer men het bedrag der binnen weinige dag'en vernielde granen nagaaldie hondcrd- duizenden menschen maanden lang hadden kunnen voeden en daarbij aan den nood van andere bevolkingen denkldan krimpt het hart weg dan verlangl men vnrig het einde van dezen slrijd en dan moelen de beden voor de herstelling des vredes wel ernstig wezen." Het dagblad le Pays behelst een vertoog over de vermoedelijke bedoelingen der geallieer den met hnnnen strijd tegen Rusland en mcent dat zij niet verder zullen gaan of behoeven le gaan dan de Krim in bezit le houden tot dat Ruslands trotsch door den loop der omslandig- heden geheel vernederd wezen zal. De Krim eenmaal in hun bezit, zou nog veel minder herneembaar zijn dan Gibraltar of dan vroeger Calais, waar Frankrijks voormalige overwinnaars zich drie eeuwen lang staando hidden. Een maal meesters van die heerlijko landslreek zouden de geallieerden daarvan de graanschuur van Europa maken en die voor alle volkeren der wereld behalve voor het verarmd en uil- gehongerd Rusland openstellen. Het Journal de Saint Pelcrsbourg decll een arlikcl rnedein helwclk in zeer verzoenenden geest wordl gesproken over de nola van graaf Walewski van den 9 Mei betrekkelijk de vier waarborgpunlen terwijl daarin ten slotle wordl gezegd dat nieuwo vredes-onderhandelingen zeer mogelijk zijn. GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-VL A ANDEREN. Vervolg van No. 7ti.) 1GJunijl075. De beroemde predikant ds. Paulas Ilulsiusaanvaardt zijne belrek- king bij de Herv. gemecnle te Aardenburg. 17 1827. De verdienstclijke walerbouwkun- dige Andries Schraver, ovcrleed le Neuzen. 18 11)57. Keizer Karel V verleenl oclrooi tot bedijking van de polders in de Watering van Kadzand. 19 1854. Algemeene vergadering te Hulst van de Maa tschappij tot bevordering van Landbouw en Yeeleelt in Zeeland. 20 1550. Lodewijlcgraaf van Vlaanderen, verleentaan Hulst bijzondere pri- vilegienonder anderen van 2 jaar- marktenin het begin van Mei en op het einde van Augustus. 21 1677. Elias Beekman de held van Aar denburg overlecd to Dixmuiden in een tweegevecht. 2'2 1662. Do later zooveel geruchl gemaakt hebbende predikant ds. Jac. Koel- manbij de Herv. gemeenle te Sluis beroepen. 23 1827. Algemeene vergadering te Oost- burg van de 3 onderwijzers-ge- zelschappen in het vierde school- district van Zeeland. 24 1485. Heer Judocus van Ghislele (dein- voerder der boekweil-tecll) komt,/ van zijne reis naar Paleslina be-/ houden aan op zijn kasteel te Zuid- dorpe. 25 1587. Hevige uilval uit Sluis op de Span- jaarden waarbij dozen als bele- geraarseen groot verlies lijden. 26 1672, De eerste aanval der Franschen op Aardenburg, door do burgers kloekmoedig afgcslagen. 27 Ju11ij 1772. Plegtigc viering van bet eenwfeesl le Aardenburg van de verlossing dier stad van de Franschen. 28 1492. Begin der bclegering van Sluis door de Kabeljaauwschen. 29 1468. Karel de Sloule en Margarelha van York, le Sluis in onderlrouw op- genomen door den bisschop van Doornik. 50 1775. De eerste sleen gelegd van de pui van het sladluiis le Bienliet. Wordt vervolgd.) Berlijn de zegt volgende dat d'e uilkomst Gouden Iloorn (Klein Een schimpblad van kwestie van het Oosten zal hebben Rusland bekomt den Azie)en is aid us gedwongen den vrede le slid- ten. Engeland krijgl Europeesch Turkije, uitgezonderd al de harems. Frankrijk ont- vangl deze laatste alsook de vaandels slandaar- den en andere ovcrwonnen zegeleekenen. Ooslenrijk vergenoegd zich met de Donau-vor- slendommen. Aan Pruissen en Sardinian valt de rol van aanschouwers ten deel en Tur-^, kije bekomt het overige senti Binnengckomen te Neuzen voor Gent bestemd Han. galjas llo/fnung kapt. Heijinga van Lou den met guano; en van Gent afgekomen Han. kof Ocean, kapt. GruberNed. kof Vrouw Paulina kapt. Eekma beide op avontuurEng. brik Euroclydonkapt. Fielder, naar Sunder land Zwcedsche schooner Fina kapt. Homberg naar Afrika Eng. schooner Janes kapt. Arnold, naar Eoole alien in ballasten Belg. slooinbool Flecha kapt. Seeuwen naar Londen met sluk- goederen. AMSTERDAM18 Junu. WerkcHjke Schuld 2^ pet 63£idem 3 pet. 74£; idem 4 pet. 93T'E. ROTTERDAM18 Junu'. Tarwc: ZeeuwscheVlaamschc en Overmaassche vond btf weinig aan- voer tragekoopers en werd 10 a 20 cents lager afgegeven; gocde en puike 16 a 16,30: minderc 14,23 a 13,73. Boggc traagOvermaassche, Zeeuwsche en Vlaamschc 10,23 a 11,73. Gerst: Zeeuwsche, Vlaam^/ sche en Overmaassche Winter en dito Zomer 3,70 a 6,70. Ilavcr^ Zeeuwsche en Jul. Korte 4,80 a 3,80; dito Lange 4,23 a 3,40. ErwtenZeeuwsche Grocne /9a 10,30; groote dito 10 a 11,73; Geldersche Graauwe 11 a 12,30. Boonen Zeeuwschecn Walchcr- sche Witte 13 a 16,73; dito Bruine 10,30 a 13; dilo Paarde- booncn 10 cents lager, 8 a 9. Koolzaad zonder handel. MEEKHAP zeer weinig vertoond tot vorige prjjzcn een en ander gedaan. VLAS. Op het land was er tamclijk veel handel: de aanvoer ter markt van heden werd grootcndeels opgeruimd tot onveranderdc prtfzcn. DORDRECHT, 14 Junu'. Niettcgenstaande de aanvoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche Tarwe heden aan onze maikt gering was, bestond voor dezelve zeer weinig kooplust en konden de prjjzcn van vorige week slechts gcdeeltelijk bedongen worden. RoggeZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche wordt weinig meerder aangevoerd en houdt zich daardoor de prjjs staandc. Gerst en Haver stil. Paardebooncn worden schaarsch; de aangevoerde^,/ zoowel zakgoed als gestorte partutjes, zijn a 8,80 ter verzending grif' genomen. Witte en Bruine Booncn prijshoudend. Blaauwe Erwten worden weinig meerder getoond en z(jn van 9,70 tot 10,30 wel te vcr- koopen. Koolzaad met beperktcn omzet. GENT13 Junu'. De markt was heden ruini van granen voorzien ten gevolgc waarvan de Tarwe franc en de Roggc 2 fr. per hect. daalde; bu gebrek aan koopers zu'n nog verschcidcne partijen opgezet. GerstHaver en Bock- weit als voren. Ten gevolge van aanzienlijkcaanvocren van Paardeboo ncn uit Egypte daalde dit artikel 1£ fr. per hect. Naar vette Zaden en Olie geene vraag. LONDENMaandag 18 Junu (2 ure). Per telegracif.) Granen vast; de aanvoer was middclmatig; de handel stil. e Notaris P. W. Steenkamp, residerende te Neuzen zalop Bonderdag den 28 Junfj 1855 des nademiddags ten 3 lire in het Logeinent bij J. C. Steenkamp JCz.te Neuzen ten ver- zocke van Sieur KLAAS TIBOUTMr. Srnid te Serooskerke in Scliouwenin het openbaar pre- scnteren te verkoopen :en WOONHUIS en ERVE zijndeeene GROF- MEDERIJstaande en gelegen binnen de Stad Neuzenkadaslraal bekend sectie Cno. 360 en 361 op 7 roeden 66 ellen Grond om dadelijk na de toewijzing aan het gebruik te komen en 1 Op Zaturdag den 39 Junij 1855 des voor- middags ten 10 ure ten verzoeke van den Wel- Edelen Heer A. de Loose Grondeigcnaar te Gent 35 a TO bunders extra wclgewasscn WINTER- GERST TE YELDE, staande in den Loosenpolder gemeerite Hoek te vergaderen op de Hofstede bewoond bij E. van Damme, in den Koudenpolder gemeente Hoek. N^V"l5ene groote partij VLOTDEELENvan onder- ^sclieidene breedteneen Smids SNIJ-IJZERmet regtscbe en linksche tappen; een dito BANKSCHROEF en BLAASBALG bij K. Hamej.ink Sz.te Neuzen. fe bekomen in den Frederikapolder nabij Bath 'eene groote partij goed GERSTE-STROO ivegendc nagenoeg kil. per Bos, tegen 1 gulden per hon- derd ISossen genomen aan de klampenwclkc slechts 500 ellen van den Zeedijk staan. 226stc Staals-Lotcrij. Prijzen ran 100 en (laarboven. Vljfde Ktasse. Sde I.listNo. 4136, 8268 on 8316, ieder 1000; no. 13441 400; no. 192, 200; no. 101 3742, 3290, 8237, 11334, 11910, 14210, 14403, 13241, 13343, 13996, 16147, 17174, 17938 en 18770, ieder 100. Ode Lijst No. 164, 1000; no. 3832, 8347 en 14831ieder 400; no. 1406, 1800, 4979, 3017, 9084, 9726, 10689, 11432, 13389, 13763, 17512, 18639 en 18933, ieder f 100. 7de Lijst: No. 17668, 2300; no. 11485, 13431 en 19722, ieder 1 1000; no. 18482,/ 400; no. 12220 en 12796, ieder 200; no. 2199, 3931, 3024, 7364, 7690, 11660, 11709, 12181, 12328 ,12903, 12973/ 13422, 15489, 13774, 16016, 16700 en 19091 ieder 100. 8ste L(jstNo. 7131000: no. 10663 en 19381, ieder f 400; no. 4246, 200; no. 4739, 6736,8822, 11531 13382, 17226, 17286 cn 17888, ieder 100. Stoombootde Schelde. Dagelijks uitgenomen des Zondags. Van Vlissingcn naar Breskens 'smorgens 6£, 'savonds 6 ure. Van Breskens naar Vlissingcn: 's morgens 7£ 's avonds 6A ure. Van Vlissingcn naar Neuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 'snamiddags i ure. Van Neuzen naar Hoedekenskerke 'smorgens 11 ure. Van Hoedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Dond. Vru'd. Zat. Zond. Maand. 25 Dingsd.26 Junu 1855. Van Neuzen. Van 21 voorm. 7 u. nam. 22 7* 23 8 24 9 10 11 Wocnsd27 midd. 12 Dond. 28 nam. 1 Vrud. 29 voorm. 3 Zat. 50 3' Vliss. 1 n. 2 3 4 5 6 64 9 94 &al Y ulst den 18 Junij 1855. Heden overleed alhier, de Wel-Edele Heer KORNELIS LEVINUS VAN DORTMONT, in den ouderdom van 36jaren. oor de vele bewijzen van deelneming en be- langstellingons betoond ter gelegenheid van bet yyoor ons zoo smartelijk en plolseling overlijden van ^Lons bartelijk geliefd DochtertjeWILHELMINA DANIeLA op den 11 dezer, en verhinderd wor- dendc aan alien die ons liunne deelneming en be- langstelling in die droevige omstandigheid hebben doen kennenin persoon on7.en welmeenendeiis dank te betuigenzoo doen wij dit met alle op- regiheid langs dezen openlijken weg. Neuzen, J. J. STEINBUCH. den 19 Junij 1855. J. M. STEINBUCH, van Eck.. Op 1 Julij aanstaande bestaat er gelegenheid, op Jordeelige voorwaardenvan Rotterdam naar sw-York te vertrekken, met bet Amerikaanscli regat CUMBERLANDKapitein R. H. IjAmbert. Adres J. T. de SMIDTte Neuzen en E. H. WORTMAN, te Zaamslag. Gcdurende de stremming dor vaart op het Kanaal \van Neuzenzal bovengenoemde Stoomboot van Y\frenl langs Antwerpen des Zondags morgens ten (3 Xnre vertrekken, cn het VERTREK VAN NEUZEN NAAR ROTTERDAMin plaats van Zondag, des Maandags morgens ten 5 ure plaats hebben. Namens de Directie De Agent te Neuzen J. T. de SMIDT. ZEEUWSCHE MAATSCHAPPIJ VAN STOOMVAART. De DIRECTIE maakt bekend dat, aan te vangen den 15 Junij eerstkomendede Passagiers-vracliten van Vlissingen tot Rotterdam zullen verminderd worden als volgt Groote Kajuit f 5 per Persoon. Voorkajuit f 2,50 per Persoon. Ecne evenredige vcrmindering zal ook op de Tus- schenveren worden toegepastvoor zoo ver dit naar tlMJJijbheid kan geschieden. N/r Wijders maakt de Directie nog bekend dat, mede van af den 15 Junij, bet uur van vertrek van Vlissin gen voor vast wordt bepaald op 's morgens ten 8 ure in verband met de Stoombootdicnst op Bres kens (I,and van Cadzand). De dienst zal dus voortaan aldus geschieden Van VLISSINGEN, des MaandagsWoens- dags en Vrijdags 's morgens ten 8 urena aan- komst der Stoomboot van Breskens. Van ROTTERDAM, des DingsdagsDonder- dags en Zaturdags 's morgens ten 9 urena aankomst van den eersten trein uit 's Ilage. Ten gevolge dezer vaste regeling zullen voortaan geen Afvaartlijsten meer worden uitgegeven. aen N6l i Dienst op Breskens. De Ondernemers adverteren datte beginnen met den 1 5 Junij de uren van afvaart worden veranderd aj#, volgt Van VLISSINGEN naar BRESKENS, Js morgens 6| ure en 's avonds ten 6 ure. Van BRESKENS naar VLISSINGEN, 'smorgens ure en 's avonds ten 6^ ure. Geschiedende deze verandering om deze dienst in onmiddellijk verband te brengen met de dienst van Vlissingen op Rotterdam. De afvaart naar en van Neuzen en Hoedekens kerke blijft als vroeger geannonceerd. TE NEUZEN, TEIt DHUKKERIJ VAN C, OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2