N1EUWS- EN ADVERTEN N.° 77. W0E1DAG 20 JUNIJ ISIili, Ineezonden Stukken. (tweede jaargang.) Nieuwstijdingen. VOOR #Z£GEi r®^ Bit Weelcblad wordt elken Woensdag-morgen uilqeqeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De pr 'ijs is 80 cents in de drie maanden en franco ■per Post 95 cents. Men abonneerl zich bij de lioelc- handelaars en Posl/cantoren zijner woonplaats. Zoo is dan de tijd weder daar in vvelken do broeders van den boog zich op eene allezins ge- pasle wijze aan eeno cdcle uilspanning kunnen toewijden Trouwcns zoo hier als elders ko- men de schultersgilden ilan ook met graagte op ter plaalse waar zij zich tot eene doelmulige ontwikkeling van de krachten des ligchaams, kunnon oefenen in hetschieten met den handboog, tenviil brocderlijke uilnoodigingen lot deelneming aan luislerrvjko gaaischielmgen en hel houden van wedslrij'den niet weinig bijdragen zoo lot hel voortdurend aanwakkeren van den lust tot deze eigenaardige volksuitspanninga s tot e naauwer loehalen van den band welke breeders aan brooders als zonen van helzelfde vaderland behoorl te verbinden. Elke aankond.gmg van dien aard welke vvij telkens gelijk ook in het jongste nonimcr van dil Wcekblad rnogen vei netnen, ontgaal onze opmerkzaamheid met ten blijke van onze bijzondere ingenomenheui met dal»ene hetwelk door alio eeuwen heen in,dc, Nederlanden met geesldrifl beoefend werd; en deze onze ingenomenheid zij moge ook op- wemaakl worden uil ons voortdurend slreven om bekend le worden met al de handboogschulte- riien onzer gewestgenoolen waartoe wij bereids ten vorigen jare in no. 21 van .lit Weekblad, eene poging hebben aangewend. Dankbaarvoor de destijds bekomene inlichlingen wagen wi] bet alzoo in het gunstig vooru.lzigt ona daar- niede ons doel le bereiken onze poging bij ver- nieuwing aan le wendcn en deelen le dien einde onze sinds aanmerkelijk vermeerderde Naamlijst derin Zeeland bestaandc Handboogschutlenjen weder mede ten einde die van lieverledo zoo mogehjk lot voUedigheid le zien aangroeijen Baronnie van Borselen le Borsclen. J)e Eendragt, te Boschkapelleden 10 Mei 1850 opgerigt. Slot te Ellewoutsdijk te Ellewoutsdyk. Altijd in Boeren te Goes. Jacoba van Beijeren De Friezen, te Zandberg, gemecnte Graauw. te 's H eer-Arendskerke. f te 's Hcerenlioek. 9. Soranus te Heinkenszaud. 10. St.-Sebastiaan 11. St.-Sebastiaan of altijd aanhlevende telvwa- dendamme gcmecnte Hoedekenslerke. 12. Concordia-Nov a te Groenendijk den 17 Nov. 1850 opgerigt. 13. Willcm Tell, to Kloostcrzandc. 14-. St.-Sebastiaansgilde te Lamswaarde. 15. De Batavieren 16. St.-Sebastiaan te Hulst. 17. De Batavieren 18. De drie Korenbloemkens met de spreuk In minnen versaemd, te Kruimngcn. 19 De Eensgezindheidte Middelburg. 20. Zelandia den 0 Nov' 1849 ingewijd. 21. De Prins van Orange, te Neuzen in 1851 opgerigt. 22. St.-Sebastiaan te Ossenisse. 25. St.-Sebastiaan te Ovezande. 24. St.-Sebastiaansgilde te Sas-van-Gent, 25. Louis-Napoleon te Luntersliockin 1853 gevestigd. 26. Amicitia, te Pauluspolder. 27. De Kruisvaarders te Rapenburg, 5. 6. 7. 50, 32 53, 54 28. Non Semper te Tholen. 29. Witlem III, te Ylissingen. La Fraternite, te Waarde. St.-Sebastiaante Yerseke. Willem Tell, te Yzendijke. St.-Sebastiaan te Zierikzee. St.-Sebastiaan te Zuiddorpe. NB. Voor zoo verre ons bekend is voeren die sub no. 1 4 21 2b cn 29 opgenoemd den naam van Koninklijke Handboog schutlerij. Moat men nu weder gelijk vroeger bcreid- willig° genoeg zijn om door aanvulling van het ontbrekendedoor herslel van het verkecrde en door opgaaf van de dagteekemngen waarop deze Zeeuwsche broederschappen gevestigd zijn mede te werken aan het voorgeslelde doel op nieuw zullen deze mededeelingen met erken- tellikheid ontvangen worden aan hel adres van den uitgever dezes tot bevTediging van het weet- gierig verlangen van Den 16 Junij 1855. Soranus. Z. M. heeft benoemd tot burgemeesler der gemeenle Graauw c. a. de heer A. Bogaert. I)e bcraadslagingen over de wet tot nf- schafling van de belasting op het gemaal heb ben de tweede kamer sedert den 2 dezer onle- dig gehouden. Onderscheidene sprekers heb- ben zoowel tegen als vodr die wet het woord gevoerd en eindelijk heeft de liberate parlij toch gezegevierd daar de wetin de zitling van den 14 dezer, met 45 tegen 22 stemmen is aangenomen. De minister van juslitie heeft dezer dagen aan de heeren procureurs-generaal bij de pro- vinciale geregtshoven eene belangrijke circulaire gerigthoudende opheldering van den waren zin van art. 167 der grondwetwaarbij bepaald wordtdat openbare godsdiensloefening alleen mag geschieden binnen geboinven cn besloten plaalsen onder voorbehoud der noodige maatregelen tot ver- zekering van orde en rusten buiten gebomven cn besloten plaalsen zoo daartoe door ivetten of reglementen voor de grondwet van 1848 een rcgl is verkregen ten einde alien twijfel over do slrekking van deze bepaling hoe duidelijk an- .iers ook weg te nemen. Do ministor toont daarin de onjuistheid aan van de deswegens be- staande meeningen waaruit bereids afwijkingen van hel doel der grondwet, en tevens van do wet van 10 Sept. 1853 (Staatsblad no. 102), zijn voortgevloeid cn cindigt met te verklaren dat dddrwaar op de gczcgde vcrkeerdc wijzedoor ivien ook wordt gehandeldde godsdiensl open- baar in strijd met de grondwet wordt uitgeoefend en dat alzoo dddr hel gczag moci lusschen beide treden en verhinderen wat de grondwet niet veil toegelalen hebben; waartoe dan ook ten slotte den voormelden heeren procureurs-'generaal stip- lelijk wordt aanbevolen dat door hen, zoowel als door fungerende directcuren van rijkspolicic en door de ofliciercn van juslitie naar deze bc- ginsclen zal worden gehandeld. Te Neuzen is de 37ste verjaardag van II. M. de koningin en tevens de 58ste verjaardag van Z. M. den koning, behalve door het uitsleken der vlaggen van alle o|ienbare gebouwen en uil het meerendeel der woningen gelijk ook door hel afschielen van voctzoekers en andere der- gelijke vnurwerken op jl. maandag gevierd ge- w orden door hel schieten naar den koningsvogel, van de leden der koninklijke handboogschutlerij de Prins van Oranjcwelke eer nu wederom even als ten vorige jare is le beurt gevallen aan J. B. Doppegieter teNeuzen. Ook het muzijk- gczelschap Uilspanning heeft zich aan den avond van dien dag laten hooren. Hoezecr de hevige onweersbuiwelke jl. woensdag namiddag in onze omstreken losbrak door den bagel ja stukken ijswaarmede zulks vergezeld ging hier en daar nog al eenige schade, inzonderheid aan hel vlas heeft toegebraglzoo moglen wij ons evenwel groolelijks verheugen ove" den weldadigen regen welke daarmede ge- paard ging cn die nog etlelijke dagen aanhield waardoor luin- en veldvruchten verfrischl werden en de behoel'le aan drinkwater eene gewenschte vcrvulling erlangde. Heerlijk prijken thans alle le velde staande gewassen welke zoowel als de vruchtboomen eenen gocden oogst beloven. Ook uil Groede wordt berigldat dit onwe- der aldaar op dien tijd gewocd heeft en er in het ooslelijke gedeelte dier gemeente vele en zware hagelsteenen gevallen zijn waardoor het vlas en de paardeboonen aanmerkelijk geleden hebben, terwijl door eenen hevigen wind daar mede vergezeld eenige boorncn omver gewor- pen zijn. Nader vernemen wij dat de hagelslag ook in een gedeelte onzer omstreken en wel in de gemeenle van Axel nog al belangrijke schade aan vlas, paardeboonen en andere vruchten heeft toegebraglen dat aldaar tevens veischeidcnc boomen onlworleld zijn. Wij vernemen van eene vertrouwde zijde dat men ernstig gezind is om de jaarlijksche kermis te Zaamslag geheel af to schaffen zoo- dat deze eerlang aldaar hoogstwaarschijnlijk voor de laalsle maal zal plaals hebben. Bij den hevigen storm welke in den avond enlien gelxcvc men aan den UilgevhAn te) p ilerlijk Dingsdag des namiddefgs J 'J mis van 1 lot 4 reacts is 40 cNils.fdoor Adverlenlier zenden idlert ure; deprijs van 1 lot 4 r eg els elken regel mcer 10 cents, behalve 33 cenli regt voor elke plaatsing. van woensdag 15 dezer ook in deze slreken gc- woed heeft, bevond zich lusschen Bath en Bergen- op-Zoom een llollandsche Ijalk geladen met zinkstccnen in den uitersten nood als zijnde door den alles overweldigendcn wind buiten het gewoon vaarwater gesluwd en aan den grond geraaklmet dat gevolg dat de hoogloopende golven er bereids over henen sloegen en de he- manning beslaande uil drie personen in levens- gevaar verkeerden. In dat hagchelijk oogenblik werd van hel lands-vaartuig voor de rechcrche- dienst op de Wester- en Oosler-Schelde gesta- lioneerdonder de bevelen van den visileur Wickers enschipper de Ruijter de sloep uilgebraglom met de groolsle inspanning de bemanning van de in nood verkeerende Ijalk te hulp te komen waarin zij volkomen mogten slagen. Een gedeelto der equipage van het recherche-vaarluig aan boord der Ijalk overgezet hebbende ging men geza- menlijk aan den arbeid om een grool gedeelte der lading over boord to werken to! dat het schip vlot en weder in hel vaarwater gebragt werd alwaar het tot aan hel bedaren van den storm eene veilige legplaats vond. Zal de stad Goes eerlang drie poorlen door afbraak verliezcn ook de vcrmaarde en an- tieke lorcn te Zierikzee wordt met vernietiging bedreigd wanneer allhans de stem van die in- gezelenen welke op het behoud daarvan aan- dringen, bij den gcmcenleraad niet zwaar ge noeg zal bevonden worden te wegcu. Een laudbouwer in de gemeenle Wielsbeke Oosl-Vlaanderen E. de Brabander heeft een grool verlies geletlen daar melkkoeyen hem door de longziekle zijn ontrukt. De schade be- draagl 4000 francs. Hit St.-Denys-Westrenaan de Schcldo (Belgie) wordt berigtdat in den avond van den 7 dezer omslreeks 8 ure aldaar een soort van sleen uit de lucht is gevallen gepaard met een groot gedruischhetwelk meer dan 100 personen derwaarts deed toesnellen Die sleen welke ruiin 15 Ned. onsen woogen een gat van wel 2 voet diep in den grond gemaakt heeft gelijkt uilwendig naar ebbenhoutis inwendig wit- zilvcraehlig en heeft den vorm van een driehoek. l)e beriglen uit Engeland nopens de ge wassen te velde, luiden uil alle deelen des rijks zonder eenige uitzonderingzeer voldoende vooral kan dit gezegd worden van de tarwe ook de aardappelen beloven eenen ruimen oogst. Ook volgens beriglen uit Frankrijk en wel voornamelijk uit alle deelen van den Elzasprij ken al de velden op de weligste wijze en belo ven een rijken oogstslechts weinige slreken hebben door do vorst en bagel geleden. In weerwil dat de voorraad gering is openbaart zich sedert eenige dagen eene vermindering in de graanprijzen. De lijdingcn uit de Vlaanderens alsmede uit de overige provincien van Belgie, gewagen ook van eenen veel belovenden oogst. Te Brussel op de marklworden de nieuwe aardappelen verkocht voor 2 francs per kilo. Veel opziens baart een dezer dagen in Frankrijk in het lichl verschenen geschrift van een bekend geneesheertegen de koepok-inen- tingaan welke uitvinding van Joiner hij do ligchamelijke en zedelijke verbaslering van den mensch loeschrijft Volgens berigt uil Rome is den 12 dezer een moordaanslag op den kardinaal Anlonelli ge- pleegd de poging was echler mislukt cn men had den dader in hechlenis genomen. Vorst Gorlscliakoff berigt uit Sebastopol den 9 dezer hel volgende De kanonnade tegen de bastions Korniloff en no. 5 duurt voorl. Do vijand heeft eene wapenschorsing gevraagd om zijne dooden le begraveu. Zijn verlies op den 7 dezer gaat de 4000 man te boven." Hoeveel hoop op vrede men reeds lang uit do weifelende houding van Ooslenrijk moge geput hebben, die hoop is, sedert de vredes-onder- handelingen den 4 dezer le Weenen bepaald af- gebroken werden gebleken ijdel te zijn. W ij verwachtpn dat zulks nu eerder te Berlijn of te Ronslantinopeldan wel le Weenen zal ge- lukken hoezeer voor alsnog Engelands eerzucht en Napoleons belang den oorlog eischen. In- ^4 o 1. 2. 3. 4. 31 t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1