ORD-AMERIKA. Mengelingen. Scheepvaart. Beurs- Marktberigten enz. Vervoermicldelen. Advertentien. AANBESTEDING. n STOOMBOOT: DE SCHELDE. na eon vcrhoor van 5 dagen Jan Baplisle Dewaet «nd 56 jaren bakkersknechtgeboortig le Over- rysche bij Brusselter dooii veroordeeld vve- gens nioord gopleegd niol voorbedachten rade op Clemence Waelraevr herbergiersler te Gent m den nacht van den 30 op den 51 Januarij II., welke door diefstal is gevolgd. Hot vonnis zal worden vollrokken on eon der publieke plaulsen hinnenGent. Dewaet blijl't volstandig alios ont- kennen. Do persoon van Francies Cooremansdie als korporaal by de grenadiers in bellste regi ment van het vreennl legioen in Afrika en nil laalst bij bet leger in bet Ooslen gediend heefl en van vvien wij in ons no. 47, 55 en 60acb- tervolgens een drietal brieven hebben medege- deeld door hern aan zijnen oom den heer Peelerste Sl.-Nikolaas geschreven is den 5 dezer als gepasporleerd miliLair in zijne geboor- leplaats St.-Nikolaas aangekomen. Onbeschrij- felijk was de toeloop van menschen bij zijne aankomstdie elkander als verdrongen om hem te zien rnaar meer nog om eenig nicuvvs op le doen van hem wieirs onlmoetingen zeker merkwaardig genoeg zullen geweest zijnom daarvau mededeeiing le doen. JL zalurdag vverd ter beurze van ParijsJ de na- volgende ofiiciele depeche aangeplakt v Oe generaal Pelissier meldl uit de Krim van »G Junij dal dien dag bet bombardemcnt van wScbaslopol berval en voortgezet is. In den mor- »gen van 7 Junij nerd een gedeeltelijke stormloop »op de vijandelijke buitenvverken ondernomen. »Een nur later vvapperde onze (de Fransche) »vlag van het Mamelon Vert en van twee redoutes »van deGarenage. De Russische arlillerie is ons »in banden gevallen en zijn 400 Rnsscn door ons »gevangen genomen. De veroverde werken zijn »thans door ons bezel. Onze Iroepen gedroegen »zich op bevvonderensvvaardige wijze. Onze bond- ngenooteu van hunne zijden hebben gelijklijdig »de Russische werken Caricres genaumd ver- woverd en hebben zich daar thans geneslebl." Door de te Danlzig binnengeloopen schroef- sloomboot Bulldog weet men dat bet gros van bet Engelsch eskader en vier Fransche oorlog- schepen den 4 dezer op zcer korten afstand van Kronstadl geankcrd lagen. De Russische vloot Jag, groolendeels van want en zeilen onldaan hinnen de haven; slechls drie van hare sloom- Looten hidden zich in zee. Omtrent een aanval op Kronstadt was nog niets beslist. De admiraal Dundas was aan boord der stoomboot Merlin ge- gaan en hield zich met de naauwkeurigo ver- kenning der vestingwerken bezig. Men geloofde echler dat een aanval tegen de haven tot niets baten zou uit hoofde der nieuw7e ter harer be- sehertning opgevvorpene werken. -De Engel- schen hebben dezer dagen niet ver van Kron- sladtvijf Russische handelsvaarluigen vernield welke groolendeels met houl bevracht waren. Verscheiden andere vaartuigen die nagezel wer- den zijn op de kust geslrand. Uit het legerkamp voor Sebaslopol vcr- neemt men nader dd. 8 dezer dat de Franschen bij den aanval tegen de verschansingen 400 man hebben verloren. De vijand heeft mede onzet- tende verliezen geleden door het verbranden zijner magazijnen met leeftogt en de openbare gebouwen. (Volgens te Weenen onlvangen telegrafisch berigl van den 11 dezer, zou de loren Mala- kof thans geheel in het bezit zijn van do ge- allieerden. In de conferentie welke den 4 dezer te Weenen heeft plaats gehad zijn de vredesonder- bandelingen bepaald afgebroken. Te Londen zijn reeds 9 door Engelscho kruisers buit gemaakte schepcn aangekomen. De Engelsche admiraal Boxer is te Bala- klava aan de cholera overleden. To Vlissingen is men bezig eenn nieuwe sluis in de Westerhaven to bouwen. Een der heeren van dit groole werk dat f 120,200 koslen moel onlangs gevraagd zijnde of het niet moeijelijk was allijd goede orde le houden onder zoo vele werklieden gaf ten anlwoord dat dit niet veel zwarigheid opleverde omdat er allijd stipt ge- zorgd werd dal gedurende de werkzaarnheden geen sterko drank werd gebruikt. Wie zulks doetmoet zich aanstonds van het werk ver- wijderen. (De Vol/csvricnd, no. 108, van G Junij 1855.) De stedelijke raad van New-York heeft een bevelschrift uilgevaardigd waarbij tot 25 dollars boele en verbeurlo van het voorwerp der over- treding veroordeeld wordt elk persoon die te New-York kalveren aanbrengt welke minder wegen dan llOponden ieder en alle vleeschhou- wers welke cr le koop bieden waarvan de voor- kwartieren minder dan 15 en de achterkwartieren minder dan 18 ponden wegen. Volgens de San-Francisco Price Current is den tax der maandloonen in Californie als volgt Schippers 60 dollars; ingenieurs 200; hulp- ingenieurs 125 vuurslokers 50 hotelsbedienden 40; meesterknechts 125; loodsen 175; koks 100; kleermakers 75; malrozen 55; dienslmei- den 20 houtzagers en scheepssluwers 100 bak- kers baardscheerders vleesclihouwers en be- hangers 75 dollars. De drukkers ontvangen iedere week 40 dollars. Rijna al de andere werklieden worden per dag betaald van welke het hoogste dagloon van 5 tot 7 dollars beloopl. Een dollar is f 2,50. Binnengekomen te Neuzen voor Gent beslemd Eng. brik Euroclydon kapt. Fielder van Alexan dria, met paardeboonen Han. kof Ocean kapt. Gruber van Memelmet vlasNederl. kof Vromv Paulina kapt. Eekma van Droback met houl Zweedsche brik Sundsvallkapt. Pellerson van Marseille Han. ever Capella kapt. Heinrich van Hamburg beide met tarwe Belg. stoomboot Flecha kapt. Seeuwen met stukgoederen Belg. pleit Mariakapt. Andersen met salpeleren Eng. schooner Janes, kapt. Arnold, met rijsl alien van Londen en van Gent afgekomen Noordsche brik Walhalla kapt. Pettersen naar New-Castle, en Belg. schooners Joseph, kapt. van der Ileyde naar Liverpoolen Gaston kapt. van der Heyde op avontuur alien in ballast. AMSTERDAMII Junij. Werkcliikc Schulil 2J pet. 63^,; idem 3 pet. 74|idem 4 pet. 93|. ROTTERDAMII Jun(j. Tarwe: Zeeuwsche, Ylaamsche en Ovcrmaassche vond heden bij klci- non aanvoer tot 25 ecnts hoogcr sleebts trage koopersalleen voor eon- sumtie: gocde en puike 16,20 a 16,00mindere 14,50 a 15,90. Rogge tot ruim vorige prjjzcn weinig bcgcerdOvermaassclieZcc'uwsche cn laamsche 10,25 a 11,80. GerstZeeuwsche, Ylaamsche en Over maassclie Winter en dito Zomer 5,70 a 6,70. llavcr' Zeeuwsche en Jul. lvorte 4,80 a 5,80; dito I.ange 4,25 a 5,40. Erwten 25 cents lager Zeeuwsche Groene /9a 10,50; groote dito 10 a 12; Geldcrschc Graauwe 11 a 12,50. Booncn Zeeuwsche cn Walchersche Witte 13 a 16,75 dito limine /II a 13,25 dito Paardeboonen 8,20 a 9,10. Koolzaad zonder handci. MEEKRAP weinig geveild en door enkelc orders weder icts hoogcr urns betaald. YEAS. In de vorige week was de handel op het land minder levendig. Ook ter markt van heden was de kooplust minder algcmeen prh'zen als vorcn DORDRECHT, 7 Junjj. De aanvoer van Zeeuwsche, Ylaamsche en Ovcrmaassche Tarwe was heden icts kleincr dan vorige weekdezelve ging aan gcbruikers tot 80 cents hoogcr traag van de hand. Zomcr-Tarwe was weinig ter veil en vond tot 50 cents hooger gocde vraagmooije Zeeuwsche Vlaamsche cn Ovcrmaassche 15,80 a 16,20, Zomcr-Tarwe 13,50 a 14,50. Ilogge Zeeuwsche, Ylaamsche en Overmaassche wederom weinig ter markt cn 20 cents duurdcr betaald, 10,80 a 11,40. Gcrst: Winter was tot 20 cents hooger wei te verkoopen Zomer werd tot genoteerde prjjzcn grctig genomen. Haver heeft bij redelijkcn inlandschcn aanvoer 10 cents hoogcr prjjs opgebragt. Paardeboonen en Wittc en liruinc dito tot vorige prH- zcn. Blaauwe Erwten vonden van 9,70 tot 10,50 eenige vraag. GENT8 Junij. Ilcdcn was er weinig voorraad van Tarwe cn Rogge ter markt. De Tarwe is 4 francs cn de Rogge 2 francs vcrboogd. Ilet is aan de specu late dat dien tocncmenden opslag van grancn tocgeschrcven wordt. Uit Audcnaerde, b. v. schrijrt men, dat de buitengemeenten aanlioudend bc- zocht worden door graankoopersdie de pachtcrs hoogere prjjzcn dan die der laatstc markt aanbieden. Dat gemak van te huis te verkoopen houdt de dorpclingen van de markten tcrngtvaardoor dezenict genoeg voorzien worden voor de behoeften van de verbruikers. LONDENMaandag 11 Junjj (2 ure). Per telegraaf.) Tarwe 2 sh. lager. Van vreemdc was een aanzienljjke tocvoer. 22Gste Staats-Loterij. ^Op 1 Julij aanstaantle Lestaat er gelegenheid op yordeelige voorwaardenvan Rotterdam naar yew-York te vertrekken, met het Amerikaansch Fregat CUMBERLANDKapilein R. H. Lambert. Adres J. T. de SMIDTte Neuzen en E. If WORT MAN te Zaamslag Be Notaris S. TI. van Digpg-elen, reside- rende te Axelzal in het openbaar verkoopen Op Zaturdag den 16 Junij 1855, des voor- nnddags ten 11 ure, ten huize van P. Raijmond in den Verloren Hock, te Axel. De MEUBELEN, het IIUISRAAD en de" 5 snoer groote Bloedkoralen met gouden Slot. En op Woensdag den 20 Junij 1855 des namiddags in het Logement van L. B. A. Rolff te Axel. Een YVOONHUIS en ERVEstaande en ge- legen aan de Groote Markt, te Axel, kadas- traal hekend sectic G no. 195 ter grootte van 91 ellenvroeger bewoond geweest door Pauuus Speelman. Prjjzen van 100 cn daarboven. Vjjfde Klasse. 2de Hist: No. 13482, 400; no. 14870,/ 200; no. 11779, 15532, 15889 cn 344-2 4272 6311 6377 7077 795610441 16129 ieder 100. ode Lijst: No. 12854, 1300; no. 8536 200; no. 1664, 2218 2607 2819 2915 3060 5857 6407 7868, 11755, 13778, 13267 'l8129 18637 en 19950, ieder 100. 4dc Lijst: No. 5656,/ 1000; no. 1635, 3956, 14159 en 13133 ieder 200; no. 323-2, 5459, 4343, 4769, 13625, 17875, 18207 cn 19-267 ieder 100. Stoombootde Schelde. Dagelijks uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen naar Breskcns 's morgens 's namiddags 6 ure. Van Breskensnaar Vlissingen: 's morgens 7£ 's namiddags ure. Van Vlissingen naar JNeuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags i ure. Van Neuzen naar Hocdekenskerke 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskcrke naar Neuzen 'smiddags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. J u n Lj 1855. Dond. Vrijd. Zat. 16 Zond. 17 Maand. 18 Dingsd. 19 VVoensd 20 Dond. 21 Vrijd. 22 Zat. 25 Van Neuzen. VanVliss. 14 voorm. 5 u.voorm. 9 u. 10 10» 11 114 midd. 12 1 nam. 1 li Schroef-StoombootJacob van jirtevelde. Wekelykschc dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent Woensdags, 's voormiddags 5 ure. i a **eden overleed plotseling ons hartelijk geliefd jV&ochLerljeWILHELMENA DANIeLA iu den Jouderdom van circa 5J jaar. Neuzen, den 11 Junij 185! J. J. STEINBUCH. J. M. STEINBUCH, vanEck. Op Ding-sdag- den 3 July 1855, des voor middags ten 11 ure, zal, onder nadcre goedkeurinc door de Dijks-Directie van den Nieuwen Neuzen- i polder in het Logement bij den Heer J. C. Steen- kamp, te Neuzen, worden aanbesteedin twee perceelen Eerste Perceel. A?akiCD V3n on8evccr 3b00 vierk. ellen RIJS-1 BF8LAG, bet verngten van eenige AARDEWERKEN het ZINKEN van 800 vierk. ellen, in twee stukies' met het leveren en verwerken van 40 last VTT VOORDSCHE STEEN en 80 last STEENPUIN alsook het vernicuwen van plus minus 2500 vierk' ellen WINTER- en ZOMERMAT, cn de te leveren VOORRAADSMATERIALEN. Tweede Perceel. 1het leveren cn verwerken van 200 Last DOORNIK- wo SCHEAFVAL. J- 375 last VILVOORD- SGHEAFVAL;en 4001. STEENPUIN. cn ^pbo jAanI)estcdin8 zal 8esc^ieden bij inschrijving Het Bcstck zal tien dagen vo'o'r de Aanbcstcding ter lezing bggen in bovengenoemd Logementen voorts nadere informatien te hekomen zijn bij de D.jks-Dnectiealsmede bij den Dijkbaas van Ce- noemden polder. De aanwijzing zal geschieden drie dagen vo'o'r dc Aanbesteding-. ZEEUWSCHE MAATSCHAPPIJ VAN ST00MVAART. De DIRECTIE maakt bekend dat, aan te vangen uen 15 Junij ccrslkomendede Passagiers-vrachten \an Vlissingen tot Rotterdam zullen verminderd worden als volgt Groote K a j nit f 5 per Persoon. ^--4 Voorkajuit f 2,50 per Persoon. Eene evenredige vermindering zal ook op de Tus- schenveren worden toegepastvoor zoo ver dit naar bjjlijkheid kan gescliieden. AKWijders maakt de Directie nog bekend dat, mede /Yvan at den 15 Junij liet uur van vertrek van Vlissin- gen voor vast wordt bepaald op 's morgens ten 8 ure in verband met de Stoombootdienst op Bres- kens (Land van Cadzand). De dienst zal dus voortaan aldus geschieden Van VLISSINGEN, des Maandag-sWoens dags en Vrydags 's morgens ten 8 urena aan komst der Stoomboot van Breskens. Van bo I I ERDAMdes Ding-sdag-s Donder- dag-s en Zaturdag-s's morgens ten 9 ure na aankomst van den cerstcn trein uit 's Hage. Ten gevolge dezer vaste regcling zullen voortaan geen Atvaartlijsten meer worden uitgegeven. Dienst op Breskens. De Ondernemers adverteren dat, te Leginnen met den 1 5 Junij de uren van atYaart worden veranderd yds volgt VY/Van VLISSINGEN naar BRESKENS, Js morgens A '6j ure en 's avonds ten 6 ure. YTan BRESKENS naar VLISSINGEN, 's morgens 7f ure en 's avonds ten 6i ure. Geschiedende deze verandering om dcze dienst in onmiddellijk verband te brengen met de dienst van Vlissingen op Rotterdam. De afvaart naar en van Neuzen en Hoedekens- kerke blijft als vroeger geannonceerd. TE NEUZEN, TER DRUKKEUM VAN C. W. OVERBEEKE,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2