NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD N.° 711. WOENSDAG13 JINIJ1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR Bit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilqeqeven bij C. W. Overbeeke le Neuzen. De nriis is 80 cents in de dne maandcn en franco 'er Post 95 cents. Men abonneert zich bij deBoelc- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. De commissie van hel Classikaal bestuur van lJzendijke heeft zich op 50 Mei II. naar Sas- mn-Gent hegevenniet ten einde de geschi- hebbende partijen in de Hervormde gemeene aldaar te l.cvredigen maar wel ten einde de aewiqlige bezwaren lo onderzoeken welke inge- fr.gt iijn bij gezegci be.lmir legei tegMe amblsbediemiq den pred,kan. die, gemeente. Een twintigtal getuigen zijn opgekomen om die bezwaren to bevesligen en het hooren der getuigen heeft bijna twee dagen tnds 'erejscht. Daar van de uitspraak van hel Classikaal be stuur het heil en de instandhouding van de kleine Hervormde gemeenle groolendeels af- hangl ziJ mcl angsli§e "rwachling le aemoel gezien. Het Classikaal bestuur van lJzendijke heeft bovendien uitspraak le doen omtrent het oyer- treden zelfs na gegevene ernslige lereglwijzmg, van artikel 9 van hel hn.shoudelijk reglemcnt van de kerkeraden in Zceland rakende het builentijds benoemen van kerkeraadsleden en re heeft te beslissen of niet de benoeming van een kerkeraadslid moet worden vcrmeligd dal t>e- vviizen gegeven heeft van onversch.lligheid in de godsdienst door hem beledcntegen welke benoeming een lid der gemeente vdor de beves- li„ing krachlig heeft geprotesteerd en oyer welke benoeming vele gemeenteleden zich hebben be- klaa^d daar bet met ontbreekt aan andere per sonen die meer dan genoegzame geschiktlieui bezitten om lid des kerkeraads le wezen. Het Classikaal bestuur heeft alzoo eene gewigt- volle taak Zoo is dan toch eindelijk het jaarboekjeZee- land, voor 1855, verschenen De geeerde ver- zamelaarde heer H. M. C. van Oosterzee mo<*e op zijne hem eigene naive vyijze deze late verschijning trachlen te vergoelgken vvii acliten hel evenwel eigenaardigdat derge- liike jaarboekjes in tijds gereed zijn en hopen alzoo dat zijne belofto I zal met weer ge- h cur enhem waarlijk ernst zij. Inlusschen verblijden wij ons als hoogen pnjs slellende op dil letterkundig product van ons gewestdal onze vrees voor de staking der mtgaaf onge- -rrond is bevonden en zeggen dan ook nu met belangslelling beter laat dan nooit 1 De beoefenaars van Zeelands geschiedems vinden toch hier weder belangrijke slof ler bevred.ging van hunne weelgierigheid gelijk men d.t trou- wens van den kundigen verzamelaar en zijne volijverige medewerkers gewoon is te onlvangen; en hoezeer het buiten onze bedoeling ligt uit k het nagaan van den inhoud een aanprijzend ver- slag le ontleenenzoo mogen wij echler met onvermeld lalen dat het geleverde uit en over Zeeuwsch-Vlaanderen inzonderheid lioogsl be- langrijk is. Do bijdragenmet belrekking lot Adr Uijllenhoovende redding van Ooslburgin 1850, door dr. Callenfels, Cn het edele gedrag der Doopsgezinde gemeenle te Aardenburg in 1072 door ds. Jansscn, mogen deze geluigcms beves'tigen lerwijl wij ons gaarne vereemgen met den wensch van den laatstgenoemdeda do wakkere en achtenswaardige leeraards. 11. Ilroese, in wiens bezit Aardenburgs Doops- gezinden zich thans mogen verheugen, opwek- kinsi vinde, om uit de stedehjke en kerkelyke oorkonden eene volledige historic le leveren van ziine zoo zeer belangrijke en eerbiedwekkende ficmeenleaan welker heil ook de alom ver- maarde J. Nieuwenhuijzen de stichter van do maalschappij lot Nut van tAlgenwen, van 11 Sept. 1765 tot 21 April 1771 werkzaam geweest is. Merkten wij inlusschen bij eene vroegere ge- legenheid in dit weekblad (no 37) op dat de kulender-opgaven zoowel in Zeeland als in Cac - sandria voor 1854, niet met d.e zorg behandeld waren als zulks behoordeen is deze onze opmerking niet zonder vrucht gobleven voor Cadsandria 1855, - hel doet ons inmg leed dat wij ook in Zceland 1855 dienaangaande met de gewenschte verbeleringen mogten aanlreflen. He redactie moge de mengelstukkcnen met hel kalenderwerk als hoofdzaak beschouwcn deze jaarboekjes worden evenwel levens als Al- manak geraadpleegden alzoo heeft ook de (tweede JAARGANG.) bijzaak bij de bewerking aanspraak op eene naauwlettende zorg. Zonder nu le gewagen van dc onvolledige en veellijds verkeerde opgaven belreflende dejaar- en andere mark!en in Zceland welke vooral in den tegenwoordigen lijd me- nigwerf gewijzigd worden, lette men slechts weder op de opgegevene lijdstippen van den op en ondergang der zon inzonderheid zoo als die voorkomen op 1 en 10 Junij 20 October 1 10 en 20 November, 10 en 20 December, en wie daarin reeds zoo in het oogloopend misslel- lingen bespeurthoe zal die aan do ovcrige lijdsbepalingen der hemelverschijnselen zijn vol- ledig vertrouwen kunnen schenken? Andermaal hopen wij dusdat, gelijk bereids uit het Jaarboekje voor Zeeuwsch-Vlaanderen ook nil dat voorZceland, bij eerslvolgende gc- legenheid moge blijkendat ons schrijven de bedoelde uitwerking moge geliad hebben ge lijk wij mede vertrouwen dat men onze bedoe ling uit geen ander gezigtspunt zal willen be- schouwen als voortvloeijendo nil een slreven om de waarde dezer beide overigens hoogst belangrijke Zeeuwsche jaarboekjes zoovccl moge- lijk te verhoogen. Den 8 Junij 1855. een punctuaust. Advertenlien geheve men aan den Uitgeverin le zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4 ure; deprijs van 1 lot 4 regcls is 40 cents, voor elken regel meer 10 centsbelialve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. W'7.h a Bij Z. M. besluit van den 1 dezer zijn de kan- loren der directe belaslingen en accijnsen te Koe- wacht en Overslng c. a. vereenigd metdalder- zelfde middelen te Axel, als boofdplaals en dat te Zaamslag mcl dat der directe belaslingen in- en uitgaande region en accijnsen te Neuzen c. a. als hoofdplaals en zijn voorls benoemd lot onlvangers der directe belaslingen en accijnsen te Axel, Koewachl Overslag en Zuiddorpe en van de geriefkanloren voor do dagelijksche be- hoeften der grensbewoners to Roewacht en Over- slag de heer W. Sclwijlenburg llians onlvanger te Axelen der directe belaslingen in- en uit gaande regten en accijnsen le Neuzen Hoek en Zaamslag, de heer S. J. Hoffman llians ont- vanger en agent voor do hcfTing der schecpvaart- regten te Neuzen. Op vrijdag den 29 dezer zal te Neuzen eene luisterrijke gaaischieling plaals hebben waartoe van wege de koninklijke handboogschutterij de Prins van Oranje aldaar onderscheidene boog- schultersgilden zijn uitgenoodigd. De bepaalde prijzen zijn voor den opper-vogel f 50, voor elken zijlvogel f 25, en voor elke afgeschotene gaai zal ft worden gegeven. De inleg voor elken schutter is bepaald op fG le voldoen in het schuttershuis bij den heer Sleenkamp twee uren voor de schiet'ing welke zal aanvangen 's na middags ten 3 en eindigen ten 7 ure. Uit de Bclgische dagbladen vernemen wij dat de concessievragers der directe spoorbaan van St.-Ghislain op Gent, aan den heer minister der openbarc werken een voorloopig contract ge- vraagd en aangeboden hebben de borgstelling te slorten. Bereids hebben de heeren de Laveleye en Mouclieron zich bij contract verzekerd van hel gansche kapitaal benoodigd lot hel aanlcggen der spoorbaan van St.-Ghislain naar Neuzen met hare lakken en onverwijld zouden zij de voor- af"-aande onderhandelingen voor de onteigening aanvangen ten einde met de werken onmiddel- lijk te kunnen beginnen zoodra de bekrachli ging van de kamer zal bekomen zijn. TJil bij zondere beriglen vermeenen wij daarbij le kunnen voewen dal het Nederlandsche gouvernement ook nieT meer vreemd schijnl te zijn van hel beslaande plan om de gemeldo spoorbaan tot Neuzen voort te zetten alsmede dal hel voornemen om Eecloo daarin op le nemen waarschijnlijk zal vervallen daar men meer geneigdheid beloontzich aan te sluiten aan de spoorlijnen langs Dendermonde en Lokeren. Op den 7 dezer is le Hulsl ten gevolge van eene kwijncnde ziekte in 42jarigen ouderdom overleden de heer mr. Gerardus Wendelinus Thomas Vogelvanger regter in het derde kanlon van het tweede arrondissement dezer provincie en lid der provinciale staten van Zeeland. In den nachl tusschen zalurdag en zondag 11. heeft er to Hulsl weder een diefstal met in braak plaals gehad en wel in den keldereencr bierbrouwerij. De dader zeer verslaafd aan den sterken drank had juisl eenig bier naar zijne over de brouwerij staande wouing overgebragt en keerde weder met deledigekan terug waar schijnlijk met het doel om zich van nieuwen voor- raad le voorzien toen hij op hecter daad belrapt en onmiddelijk gearresteerd werd. In de zitting van den gemeenteraad le Zaam slag op jl. vrijdag den 8 dezer zijn de grond- slagen 'gelegd van het plan voor werkverschaf- fmg aan de behoefligen gedurende het winler- saizoen en is lot dat einde eene bijzondere com missie benoemd om dio zaak verder le regelen te besluren en over de werkzaamheden wanneer dio zullen aanvangen het vereischle toezigt to houden. Uit no. 25 der Kerkelijke Courant vernemen wij dat ds. Evert Cornells van der Zaag als predikanl bij de Herv. gemeente te Waverveen in Utrecht, den 15 Mei jl. ten huize zijner fa- milie le Sleenbergen in den ouderdom van bijna 53s- jaar overleden is. Z.-eerw. heeft bij de Herv. gemeenle van den Hoek als tijdelijk hulppre- diker voor den waardigen ds. C. lHeeuse ge durende bijna 3 jaar, van Nov. 1855 lot Sept. 1858, de dienst waargenomen. Te Goes moet de zekere tijiling onlvangen zijn, dat de hooge regcring hel voornemen heeft daar ler stede eene arrondisscmenls-gevangenis te bouwen waartoe reeds binnen korl zal worden overgegaan. Dit plan reeds in 1845 ontworpen en opgevatzal dan eindelijk lot rijpheid komen. Aangenaam vooral was deze lijding voor de in- gezelenen doordien hel plan tot verplaatsing van den zelel der regtbank nu ook wel als ver vallen kan worden beschouwd. Het koninklijk besluit van den 6 Mei jl., no. 52, waarbij de beruchteen nelelige zaak te Kockengen bemiddclerwijze geregeld wordt schijnt de Chrislelijke Afgescheideno gemeenle aldaar niet le bevredigen. De kerkeraad dicr gemeenle loch heeft zich andermaal lot Z. M. gewend met de bede dat hel hoogsldenzelven moge behagen met inlrekking van het zoo even vermelde besluit, de sluiling der nieuw gestichte R.-Ratholijke kerk te Kockengen te bevelen op grond van de bepalingen der wet van den 10 Sept. 1853 Staatsblad no. 102). Met zekerheid verneemt men dat de heer J. Zwijsen benoemd Roomsch-Kalliolijk aarts- bisschop van Utrecht, hel lo Zendcren in de (temeenle Borne gelegen buitengoed het IIul- scher genaamdvoor eene som van f 12,500 heeft aangekochl. Bij gelegenheid van het te 's Ilertogcnbosch in deze maand te houden liendo Landhuishoud- kundig congres helwelk met 's konings tegen- woordigheid zal vereerd worden wenscht men eenen nationalen wedslrijd tedoen plaals hebben met den handboogop vrijdag den 22 dezer, tot deelneming waaraan alle in Nederland ge- vestigde haridboogschullerijen zijn uitgenoodigd. De bij die gelegenheid uit te loven prijzen en zegeleekens zullen beslaan in zilveren rnedailles een eerekruis voor den schutter, die do mcesle punten zal behaald hebben terwijl daar- enboven nog aan ieder der opgekomen gilden als aandenken aan dil feest eene frauijc bron- zen medaille zal worden geschonken. Dezer dagen heeft le Zutphen plaals gehad eene veiling van ca. 5- a 600 konijnen uit de fokkerij in het voorgaand jaar opgerigt door do heeren W. J. C. Putman CramerL. Ed. Ten ting en W. de Bas aldaar. De opbrcngst moet niet aan do verwachting beanlwoord hebben en gemiddeld geen 50 cents liedragen hebbende in de eerste twee veilingen een groot gedeelle (ldein- sle soort) niet meer dan 10 en 20 cents kunnen gelden. De geheele verkoop zoowel van de ko nijnen als van het tot de fokkerij behoorende bewijstdat deze onderneming niet onder de lu crative kan gerangschikl worden terwijl men beweert dat het verlies van ieder der vennoolen in dil kort lijdsverloop fG 00, volgens sommigen /"1000 moet bedragen. Den 6 dezer zijn in hel dorp Nunspeet, in Geldcrland ruitn 40 woningen en dc kerk door brand vernield. Den 9 dezer heeft hel hof van assises to Gent •van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1