D PliBLIEKE verkooping Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advert en lien. STOOMBOOT: DE SCHELDE. dc Z,co van Azof is slcchls ecu klein I\ussist-li stoomschip gebleven. Volgens lierigl van vorst GorlschakofJ van den 29 Mei 11. waren de geallieerden den 24 11. do Kaap van Karniesch omgeslevend en kwa- mcii zij Kertch en Jenikale bezetten. Na_ de kanonnen vernageld en do geboinven vernield lo bebben had doRussischo bezetting zich zon der gevoeligc verliezen naar Arghynska verwij- derd. Do vijand was den 29 niet in hel bin- ncnland doorgedrongen. Do flottille der gealli eerden was voor Berdiansky verschenen. De Engelsciie dagbladen deeleu eene depeelie van lord Raglan mede vermeldende hetinbezil nemen der Zee van Azof door de geallieerden met bijvoeging dat deze laatsten een vijfligtal stukken artillerie der marine bebben bemagligd. De Times deelt ecu brief nit bet kamp voor Scbastopol van 18 Mei mede. Daarin wordt over de drnkkende hilte geklaagd die schade- lijke gevolgen van de marschen in de brandende zon deed duchten. Vooral in de loopgraven was de hitte onverdragelijk. Do Engelsche consul te Elsenenr heeft be- rigt ontvangen dat door do Russischo rogering lasl gegeven is al do oorlogschepen voor Kron- stadtmet uilzondering van 8 linieschcpen te doen zinken. 0 9 10 geschiedkundige herinneringen voor ZEEUWSCII-VLAANDEREN. (Vervolg van No. To.) 1 Junij 1727. Inwijding van de herbouwde kcrk voor de Ilcrv. gem. Ic Oostburg. 2 1765. De Nederd. dichter ds. Andreas Andriessen (geb. te Schoondijke) wordt cmerilisch predikant bij de llerv. gem. to Vere. 1781. De vermaarde ds. Dirk Corn, van Voorst wordt lot prod, bij de Herv. gem. te Kadzatid bevestigd. 4 1658. Octrooi lot bedijking van den Ame lia- en den Mariupolder (gem. Biervliet). 5 1854. Inwijding van hel vernieuwde kerk- gebouw met deszelfs orgel voor de Herv. gem. te Aardenburg. 0 1562. Zware brand te Hulst, waardoor het kerkgebouw en meer dan 300 huizen in de asch gelegd worden. 7 1644. Prins Frederik Ilendrikmet zijn leger van Rammekens afgevaren landt te Phili}>pine. 8 1854. Oprigling lo Oostburg van eene predikanlen-vereeniging in Z.- Vlaanderen. 1816. Ds. Willem Samuel de Visser wordt lot pred. bij de llerv. gem. lo Zaamslag bevesligd. 1725, De vermaarde ds. Jac. Rolandus doct zijne inlree-predikatie bij de Herv. gem. le Honlenisse. 11 1252. Graaf Willem II verklaarl de vier Ambachlen van Vlaanderen waar- toe ook Hulst en Axel behoorden, aan het rijk vervallen. 12 1840. Oprigling van het nieuvve depar- tement der maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Biervliet. 15 1587. De Spanjaarden bezellen St.-Anna- ter-Muidenler belegering van Sluis. 14 1848. Aanbesleding van belangrijke ber- stellingen aan hel kerkgebouw der Herv. gem. le Groede. 15 1847. Algemeene vergadering te Sluis van de Maatschappij tot bevorde- ring van Landbouw en Veeteelt in Zeoland. Wordt vervolgd.) In de Java-Bode leest men de volgende huwe- iijks-aankondiging Gelrouwd Tiieodorus Poland gepensioneerd kolonel-titulair ridder der beido Nederlandscbe orden met de moe- der zijner kinderende Javaansche vrouw Fien. Dit huwelijk heeft plaats gehad uit erkentelijk- heid en tot belooning harer heldbafligheid aan hem in het jaar 1833 bij gelegenheid van den terugtogt uit het fort Amerongen (Sumatra's Balta-Landen) bewezen toen zij hem die zwaar aewondwas, van een' gewissen dood redde door hem, met behulp van een bediendo drie pal en vcr, in een deken aan een bamboe han- o-endeweg te dragen hevig vervolgd als zij werden door den najouwenden vijand en hem later door de linie der vijanden in veiligheid le hrengen, terwijl zij zelve zich in eenen slaal van vergevorderde zwangerschap bevond. Poerworendjo21 Maarl 1855. Een dagblad van Worcester deelt de volgende anecdote mede Een handwerksman die op vrij grooten afstand van Overlniry woont ver- toonde zich voor den amblenaar van den bur- gerlijken stand aldaar om hel overlijden zijns bojaar<len vaders aan le geven. Nadat hieraan het noodige verrigt was, verzocht hij dat men het overlijden zijner moeder insgelijks in de re gisters zon opteekenen; maar op de vraag op welk uur van den dag deze vrouw gestorven was gof de teederhartige zoon ten anlwoord 0 zij is nog wel niet dood, maar zij zal het spoe- dig wezen daarom dacht ik dat gij het wel ge- lijktijdig zoudtkunnen opschrijven want ik ben hierrnede reeds een geheelen dag kwijt en mijn lijd laat niet toe daarvoor hier terug le komen." De daarop gevolgde weigering deed hem zeer misnoegd weggaan. De wetgevende magt van den slaat New- York heeft thans op het voorbeeld van den staat Maine, verboden sterken drank bij kleine hoeveelheden to verkoopen en openlijke dron- kenschap met eene geldboete van 25 bedreigd. Deze wel moet met den 4 Julij aanstaande in werking komen en zou ook naar men ver- wachlleop den gang der handelszaken invloed hebben, daar er thans voor nagenoeg 24 mil- lioenen gulden slerke drank jaariijks van buiten 's lands ingevoerd wordt. Men belwijfelde ech- ter of de wet lang zou stand houden en of zij de dronkenschap wezenlijk zou doen afnemen daar de inwoners der stad New-Aork slechts eene brug behoeven over le gaan om in den staat New-Yersey le komen alwaar dergelijke welsbepalingen niet bestaan. Binnengekomen te Neuzen voor Gent beslemd Belg. kof Gaston, kapt. van der Heydevan Liverpoolmet zouten Deensche brik Walhalla kapt. H. Peltersen van Gotlenburg, met bout en van Gent afgekomen: Pruiss. brikken Duilsch- land kapt. Zepliennaar New-Castlein ballast, Juno, kapt. Juchler, naar Memelmet gebak- ken steeu Belg. kof Loochrislykapt. Nefors naar Liverpoolin ballastEng. sloep Friends kapt. Ellis, met suikeren Belg. sloomboot Flecha kapt. Seeuwenmet stukgoederen beide naar Londen. AMSTERDAM4 Junij. WerkeRjke Schuld 24 pet. 634; idem 3 pet. 7S|; idem 4 pet. 93£. ROTTERDAM, 4 Junij. TarweZecuwscheVlaamsclie en Overmaassche matlg aangevoerd en 73 cents a f 1 per mud hooger tcr verzending en eonsumtie verkocht gocde en puike 13,90 a 16,30: minderc 14,23 a 13,60. Rogge OvermaassclicZecuwsche cn Vlaamsclie schaarseh en 25 eents hoogcr 10 25 a 11,50. GerstZecuwsche. Vlaamsche en Overmaassche Win ter en dito Zomcr 5,70 a 6,70. Haver 10 cents hoogerZeeuwsche en Inl Korte /4,80 a 5,80; dito Lange 4,23 a 5,40. Erwten Zeeuw sche Grocne/9,30 a 10,73; groote dito 10,30 a 12; Geldersche Graauwe f 11 a 12,73. Boonen Zeeuwsche cn Walchcrsche Witte 13 a f 16,75; dito Bruine /II a 13,25; dito Paardeboonen 10 cents hoogcr, 8,20 a 9. Kooizaad zonder handel. VLAS was op het land tot ruim vorigc prijzen zeer govraagd. Deaan- vocr ter markt vond in diezclfde verhouding vlugge koopcrs. DORDRECHT, 31 Mel. Onzc markt was heden van ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche Tarwe iets beter voorzien dan vorige week: gebruikers mocsten om in hunnc behoefte te voorzien voor de besle soorten 20 cents meerder beste- den. Moojjc 13,20 al3,40; mindere/ 13,50al4,60. Rogge: Zeeuw sche Vlaamsche en Overmaassche ging tot onvcranderde prijzen goed van de hand. Gerst wederom schraal aangevoerd Winter en Zomer beide tot 10 cents hooger vlug opgeruimd. Haver ging bjj matigen aanvoer traaf af. Paardeboonen flaauw. Witte Boonen 14,50 tot 16. Bruine Boonen 11,30 tot 13. Blaauwc Erwten schaarseh en prijsboudcnd. Kooizaad wederom zonder handel. GENT, 1 Junjj. Heden was er een gcringe voorraad van Tarwe cn Rogge ter markt. Dc Tarwe wcrd 2 en de Rogge 1 rranc per hect. hooger betaald dan vo rigc week. Met eene spocdige opruiming wcrd allesvoor het vcrhruik van/^ dc markt genomcu. Gerst cn Haver mede fr. hooger. LONDEN, Maandag 4 Junij (1 «re). Per telegraaf.) Tarwe 1 sh. hoogcr, in wecrwil van ruimen aanvoer van buitenslands. 226ste Staals-Loterij. Pru'zen van f 100 en daarboven. Vnfde Klasse - IsteLijst: No. 8896 /100,000no. 6969, /5000no. 4889 en 11731, ieder Z400; no. 2529, 11730 en 16592, ieder/200; no. 1301, 1382, 4352, 5933, 8758, 11631, 15363en 19877, ieder/100. Stoombootde Sclielde, Dagelijks, uitgenomen des Zondags. "Van Vlissingcn naar Brcskcns 's morgens 7£'s namiddags 4 lire. Van Breskcnsnaar Vlissingcn: *s morgens 8 's namiddags 4i ure. Van Vlissingen naar INeuzcn 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedekenskerke 's morgens 11 ure. Van Hoedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Junii 1835. Van Neuzen. VanVliss. 7 voorm. 7| u. nam. l£u. Dond. Vrjjd. Zat. Zond 9 10 9 10 Maand. 11 11 Dingsd.12 midd. 12 Wocnsdl3 nam. 1 Dond. 14 voorm. 3 Vrjjd. 13 3| Zat. 16 4 i 5 6 G' voorm. 9 9i i 10 Schroef-StoombootJacob van Artevelde. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 3 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags's voormiddags 3 ure. Pe COMMISSARIS DES KONINGS in dc Pro- vincie ZEELAND maakt bekenddat, uit lioofde van noodzakelijke herstellingen aan liet Belgisch ge- deelte van het Kanaal van Neuzen naar Gent, volgens beschikldng van Zijne Excellence den Mi-AfYC^L nister van Binnenlandsche Zakende aftapping van dat Kanaal onafgebroken zal plaats vin- den gedurende het tijdvak van 15 Junij 1855 tot 10 Julij daaraanvolgende. Middelburgden 18 Mei 1855. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. "egenen welke nog Gelden verschuldigd aan den Heer D. C. de PREEvroeger Meester 3mid te Neuzenworden verzocht daarvan ten spoedigste betaling te doen bij Mr. J. P. DRON- KERS Advocaat aldaar. sche .erstond een BAKKERSKNECHT henoodigd Te goed in den trog kan werken van de Protestant- ie godsdienst. Adres met franco brieven doch liefst in persoon bij den Uitgever dezes. door bet ministevie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag Op Maandag 11 Junij 1855, des namiddags ten een ure in den Nieuw-Othenepoldergemeente Zaamslag, van 10 a 12 bunders extra welgcwassen KLAVERS. Dingsdag 5 Junij 1855 Inst el en 19 dito/inaal Verblijfbeide des namiddags ten 2 ure ten Raad- buize, bewoond door deWeezen Colpaert te. Koe- ■wachtonder directie van den Notaris Willems te Zelzaete ten verzoeke van de Weduwe en Erven den ^eer JOSEPHUS VERMANDEL in Ieven Rijks- Ontvanger te Zaamslag 1ste Koop. Eene ivelbebouwde MDFSTEI5E!met mede- gaande GROND groot ointrent 2 bunders 14-roeden 27 ellen aan de Axelsche Sassing gemeente Axel met voorrqgt aan den Kooper meer dan 60 bunders Bouw- en Wetland ODmiddellijk in pacht over te nemen. 2de Koop. Een WOONHUIS ^STALLING MOESTUIN en ERVE, op bet dorp Zaamslag. 5de Kn <4de Koop. Twee WOONIIUIZEN MOESTUINSTALLING en ERVEte Koewacht. Dingsdag 26 Junij 1855 ten 8 ure voormiddag, op de Hofstede aan de Axelsche Sassinggemeente Axelgebruikt geweest door wijlen gemelden. Hcce Vermandei,, van 10 schoone WERKPAARDEN1 Veulen, 15 Melkkoeijcn 2 Slieren 5 Runders en vcrdere Beestialen mitsgadcrs Bouw- en Melkgerecd- schappen en Huis-Meubelcn. Woensdag 13 Junij 1855, des morgens ten 10 ure, ten Iluizc en Herberge van den Heer Trapman in 'sLands Wclvaren, te Neuzenvan allcrhande MEUBILAIRE GOEDEREN als Mahonijhoulen Secretaire KabinetLedekanten Bedden en tocbc- liooren Kasten Kisten Stoelen Tafcls, Spiegels, Schilderijen Porselein Koper- en IJzerwerk, Kar- pettcn Matten en andere Goederen daags te voren van 9 ure 's morgens tot 's namiddags A lire voor een ieder te zien. ZEEUWSCHE MAATSCHAPPIJ VAN ST00MVAART. De DIRECTIE maakt bekend, dat, aan te vangen den 15 Junij eerstkomendede Passagiers-vracliten van Vlissingen tot Rotterdam zullen verminderd worden als volgt Groote Kajuit f 5 per Persoon. Voorkajuit 2,50 per Persoon. Eene evenredige vermindering zal ook op de Tus- lenveren worden toegepastvoor zoo vcr dit naar aillijkheid kan gescliicden. Wijders maakt de Directie nog bekend dat, mede van af den 15 Junij, het uur van vcrtrek van Vlissin gen voor vast wordt hepaald op 's morgens ten 8 ure j in verhand met de Stoomhootdienst op Bres- kens (Land van Cadzand). De dienst zal dus voortaan aldus geschieden Van VLISSINGENdes MaandagsWoens dags en Vrijdags 's morgens ten 8 ure na aan- komst der Stoomboot van Breskens. Van ROTTERDAM, des DingsdagsDonder- dags en Zaturdags's morgens ten 9 urena aankomst van den eersten trein uit 's Hage. Ten gevolge dezer vaste regeling zullen voortaan geen Al'vaartlijsten meer worden uitgegeven. Dienst on Breskens. De Ondernemers advertcrcn datte beginncn met den 1 5 Junij de uren van afvaart worden veranderd ife^volgt /Van VLISSINGEN naar BRESKENS Js morgens vi ure en 's avonds ten 6 ure. 2Van BRESKENS naar VLISSINGEN, 's morgens 7| ure en 's avonds ten 6§ ure. Geschiedende deze verandering om deze dienst in onmiddellijk verband te brcngen met de dienst van Vlissingen op Rotterdam. De afvaart naar en van Neuzen en Hoedekens kerke blijft als vroeger geannonceerd. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2