NIEUWS- E> ADVERTENT N.» 75. WOENSDAG 6 JUNIJ1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. M m VOOR (tweede jaargang.) Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaals. r Adverlenlien gclicve men aan den Uitgever in zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten nre; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. De rivieren zijn weder binnen bare oevers gekeerd de dijkbreuken zijn omvangen maar hot vloedwaler heefl millioenen schade veroor- zaakt en eenige menschenlevens geroofd. Alge- rnpen was de deelneming van beklag en verblij- dend bet offer der liefde. Daaruit loch kunnen de hulpbehocvenden eenige maanden verpleegd de ineesle huisjes en hutlen weder opgebouwd en het verongelukle vee vergoed worden. Mel een slreelend genoegen vernamen wij betook nit dit weekblad, hoe de weldadigheidszin van Neerlands volk zich weder in volien Iuister ten toon gespreid heeften hoe nog bij voortduring rniddelen beraamd worden om de liefdeoffers voor de noodlijdenden ten hoogsten top te voeren, Wanneer wij evenwel opmerkendat zulk eene ramp als de verloopene winter aanbragt, lioogstens 5 of 6 maal in eene eeuw plaats heeft, en dat er een ander waterhet vuurwaler be- slaathetwelk in zijne alom verwoestende kracht eenen nood aanbrengtmet welken de doorge- slane watersnood in geene vergelijking kan Ire- den daar het jaarlijks 18 millioenen schade ver- oorzaakl gevangenissen vultde armenkassen voor f van hunne gelden berooften zeker jaar lijks 50 menschenlevens te gronde rigt door moord krankzinnigheid zelfmoord het ver- schrikkelijkc delirium tremens (ijlhoofdigheid met beving) en andero zieklcn en zal men dan nu dit water ongesloord zijne verwoestingen la- ten aanriglen Maar neen 1 de lijd is daar waarin de geest zich openbaart om krachfdadige rniddelen te be- denken ten einde de verwoestende kracht van het gedisteleerde water te sluilen. Mel geen minder streelend genoegen vernamen wij het dan c/ok ittl dit weekbladhoe uit de voornaamsle sleden onzes vaderlands bereids adrcssen aan de tweede kamer worden ingediend ter beperking van den handel in sterken drank, adressen, waarin met groole beknoptheid en duidelijkheid de talrijke molieven tot liet verzoek ontvouwd worden, en waarbij met gemaligdheid gevraagd wordt, watnaar onze meening reeds thans, zonder zwarigheid kan worden ingewilligd na- melijk a. een onderzoek in te stellen omlrent de wen- schelijkheid en mogelijkheid tot het invoeren eener wetwaarbij do vervaardiging en ver- koop van gedisteleerd wordt verboden, en b. inmiddels 1.° de beperking van het aantal plaatsen waar het gedisteleerd wordt verkocht 2.° het sluilen dier plaatsen des zondags en het in de week geopend zijn alleen van 's morgens 8 tot 'savonds 10 lire, 3.° verhooging van patentregt voor branders tappers en slijters met bepaling dat die beroepen niet in vereeniging met anderen zullen mogen worden uitgeoefend. En wij mogen het van onze Hooge Regering op goede gronden vertrouwen dat zij met 's lands vertegenwoordigers de handen in een zal slaan, oin Nederland uit den jammerlijken toestand waarin het door de jenever-consumlie gebragt iszooveel mogelijk te verlossen. Wij hebben toch reeds de blijken gezien dat de zaak der drankbestrijding meer en meer, ook bijdoaan- zienlijken in den lande bij de regering en de welgevende magt zclfsdeelneming wekt en lot ernstige overwegingen aanleiding geeft. Trou- wens waarom zou in Nederland niet hetzelfde kunnen geschieden als in Amerika of zou het eerst nog treuriger moelen worden eer de stem der waarheid weerklank vond in veler harten God verhoede hetHet treffende voorbeeld van de maligheid der Turken en Arabieren zij ons Ghristenen tot diepe beschaming Onthou- den zij zich van den sterken drank alleen om- dat in hun heilig boek de Koran, het gebruik daarvan verboden is, ook in ons heilig boek staal geschreven Wee dengenendie zich vroeg opmalcende in den morgenslondsterken drank najagen en vertoeven tot in de scliemering lot dat de wijn hen heeft verhit!,' Den 1 Junij 1855. een philantroop. Jl. woensdag (30 Mei) heefl eene commissie uit het klassikaal bestuur van IJzendijke be- slaande uit de heeren G. Batteke en W. ran Bietprcd. te Breskens en St.-Rruis, Praeses en Seriba des bestuurs, en mr. F. van Deinse klassikalen ouderling zich naar Sas-van-Gent begeven ten einde de geschilhebbende partijen in de Hervormde gemeente aldaar te bevredigen. De kermissen in Zeeuwsch-Vlaanderen welke gedurende de maand Junij invallen bepalen zich tot Ossenisse den 3 te Aardenburg den 4 tot 9te Lamswaarde (gem. Hontenisse) den 7 te Breskens den 11 lot 13, te Rapenburg (gem. Stoppeldijk) den 17, te Zuiddorpe den 17 tot 19, te SIuis den 18 en 19, te Oostburg den 21 lot 23, te St.-Jansteen Sl.-Anua-ler-Mui- den Heille en Eede in de Biezen den 24, te Kloosterzande (gem. Hontenisse) den 29, en te Schoondijke en Zaamslag den 28 lot 30. Do twee laatsto voorjaars-veemarklen in Zeeuwsch-Vlaanderen bepalen zich tot Biervliet, op donderdag den 21 Junij en IJzendijke op vrijdag den 29 Junij e. k. Het Provinciaalbladno. 48, beval eene circulaire van den 4 Mei jl. no. 54 waarbij ter algemeene kennis gebragt wordt het ver- langen van den gemeenteraad te Stoppeldijk om eene der jaarmarkten of kermissen in die gemeente n. 1. die op het gehucht Rapenburg ten vorigen jare vaslgesleld op den derden zon- dag der maand Junij voortaan to doen plaats hebben op den tienden dag na den tweeden Pinksterdag. (NB. Zoo die verandering al aanstonds toe- gepasl worde dan valt de kermis te Rapenburg in plaats van op zondag den 17 Junij, nu reeds op donderdag den 7 dezer maand.) Men meldt uit Hontenisse het volgende Eene oude weduwe die in de maand Februarij jl. 500 stukken van f 10 in eene oude siaap- muts onder den grond in haren slal verborgen had, heeft thans aan de juslilie bekend gemaakt, dat zij bij de opgraving daarvan thans 35 stuks vermist. Door de centrale directie der watering van den Kapilalen dam zal op morgen (7 Junij) to IJzendijke worden aanbesteed het vernieuwen van 2 pakbermen aan de buitenvleugels der sluis u.2 van den Kapilalen dam. De algemeene vergadering en lenloonslel- ling der Maalschappij lot bevordering van Land- bouw en Veeleelt in Zeeland zullen dit jaar op den 18, 19 en 20 dezer maand to Tholen worden gehouden. In de jongst verloopen week kwam een schip- per van Rotterdam te Middelburg met eene lading twist koffij en 100 melissen in het gewone vaarwaler oulmocl hij het op de Schelde gesta- lionneerd rechercbe-vaartuig de visiteur komt aan boord en ziet zijne papieren na op de vraag naar het gelei-biljet voor de suiker anlwoordt de schipper dit niet te hebben en ook niet te behoe- ven hierop wordt hij bekeurd voor den tiendubbe- len accijns suiker en vaartuig verheurd verklaard en opgebragt naar Middelburg. Aldaar aangc- komen heeft de visiteur (naar het schijnl loen eerst onderrigt dat in Zeeland geen gelei-biljel voor suiker noodig is) een proces-verbaal opge- maakl als had hij den schipper op het onvrij lerritoir aangetroff'en helgeen deze bepaald ont- kent. Overluigd van zijn goed regtwil deze geen borgtogt stellen voor de waarde van het verbeurd verklaarde hetwelk door de admi- nistralie onttakeld te Middelburg in de kade ligtde schipper heeft legen den visiteur ge- protesteerd voor kosten schaden en inlereslcn. Men meldt uit Arnhemdd. 1 Junij Over het algemeen kan men ook in deze streken het vooruitzigt op den aanstaanden oogst als gunstig voorstellen. Wei heefl de langdurige voorjaarskoude den wasdom van alles belemmerd, maar ook juist daardoor hebben de nachtvorslen niet zooveel schade aangerigt als vorige jaren. Inzonderheid verwacht men ook eene rijke op- brengst der ooftboomen die nu in volien bloei staan. Uit Veenendaal verneemt men dat de Ian- derjjendie overstroomd zijn gewcestgeheel van water bevrijd en bebouwd zijn en de vruch- ten aanvankelijk goed staan zoodat men buiten legenspoeden nog hoop op eenen redelijken oogst heeft. Met het opbouwen van de ingestorte wo- ningen is men druk bezig doch zij kunnen v66r den winter niet alien gereed zijn. Uit Harderwijk meldt men van den 50 Mei jl. het volgende Een afschuwelijk tooneel heeft hier in de bunrt plaats gehad. Zekere 11. S., daghuurder en houthakker, oud 56 jaren be- gaf zich met zijnen 68jarigen vader en eene vrouw heden morgen vroeg naar het Leuvenumsche den- nenbosch om hout te hakken. Toen do vrouw hem opmerkzaam maakte dat hij het hout te lang hakte vliegljhij eensklaps op haar af en brcngt haar met de scherpe zware handbijl een slag op het hoofd daarna in schouder en borsl toe zoodat eene der ribben brak en zij vreesselijk ja allergcvaarlijkst gewond was. Devaderschiet de vrouw te hulp en nu wierp de zoon zich op zijnen vader, en bragt hem met de bij 1 in den rug twee zeer diepe en lange wonden toe. Toen op het geschreeuw andere houlhakkers tot hulp kwamen lag de ilader hij het vuur en stak zonder te sprekenzijne handen toe om hem to binden. 11. Sell, was vroeger steeds een slil oppassend mensch doch van tijd tot tijd on- derhevig aan vallende zieklcn. Reeds een paar dagen was hij stil en afgetrokken geweest. Som- migen schrijven deze gruwelijke daad toe aan ijlhoofdigheid anderen aan huiselijke oneenig- heden tusschen den vader en de moeder in ver- band met de thans verwonde vrouw. Die hui selijke twislen moel de dader dan ook in zijn verhoor erkend hebben en zeide verder dat hij zoo handelen moesldat de booze in hem was gevaren. De verwonden verkeeren in zorgelijken toestand. Door het hof van assises te Brugge is we- dcrom een doodvonnis uitgesproken. Zekere Jo anna de Vriezeoud 52 jaren is lot die slraf verwezen wegens kindermoord. Ook het hof van assises te Gent heeft in de vorige week 5 doodvonnissen gewezen als 2 wegens diefstal met verzwarende omstandig- heden en 1 wegens brandstichting. Tegenwoordig wordt er slagtvee uit Enge- land te Antwerpen aangebragt. Met de sloom- boot Baron Osy verwacht men aldaar eerstdaags weder 50 a 40 velte ossen uit Londen Den 50 Mei kwam te Antwerpen een Hol- landsch schip aan, besluurd door een knecht en op welks dek zich zeven wecnende kinderen bevonden. Onder weg waren de ongelukkigo kleinen weezen geworden. Hun vader was ge- storven op het oogenblik dat het schip zou ver- trekken en men had het vertrek slechls eenige dagen uitgesleld om hem te begraven. Onder weg was de moeder onverwachls bevallen en met het pasgeboren kind overleden waarschijn- lijk bij gebrek aan de noodige bijsland en ver- zorging. In de jongst verloopene maand is te Bern (Zwitserland) een koopman F. Fuchs genaamd overleden die zijn gansche vermogen van 250 duizend francs per uiterslen wil bestemd heeft tot de verbetering van het lot der schaarsch be- zoldigde schoolonderwijzers. Bij de II. zondag te Chantilly gehouden wedrennen heeft het paard Monarque den eersten prijs verworven dit paard heeft thans in den loop van eene maand zijnen bezitter 150,000 francs opgebragt door het winnen van prijzen bij wedrennen. Te Londen heeft eene maalschappij het grootsche en zeker eenige plan gevormd, om eene geheel Londen doorloopende en 8 mijlcn lange slraat aan te leggen welke even als de Parijs- sche passages met glas overdeklen aan de zijden van huizen en winkels voorzien zoude zijn. Eene officiele depeche van admiraal sir Edmund Lyons van den 27 Mei meldtdat het eskader der geallieerden zich voor Berdiansky bevond en dat de Russen vier stoomoorlogschepen en verscheidcne volgeladen graanmagazijnen aan de vlammen hebben prijs gegeven. Den 28 hebben de geallieerden de forlcn Arabal gebombardeerd waardoor een kruidmagazijn in de Iucht vloog. Het aantal vcrnielde handelschepen is 106. In ■vim 1 U t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1