PUBLIEKE VERKOOPING Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-Marktberigten enz. Yervoermiddelen. Advertentien. {J STOOMBOOT: DE SCHELDE. boor lli/polilc hammers grondcigenaar to Gcnl o. s. zoo in prive als kwalileil als gedaagden voor tlio regibank aanhangig. Ook in oiis vaderland begint men uit on- derscheidene oorden adressen in te zenden bij de Ivveede kamer der stalen-generaallen eindc bij de regering aan te dringen dat in Nederland tn'ede eene beperkingswet op den verkoop vansterke dranken worde uitgevaardigd. Wie bet oog ves- tigt op dc vreesselijke nationale rampen welke bet 'inisbruik van slerken drank alom in ons va derland te wceg brengtwie levens de nilkomst gadeslaat welke de zoogenaamde Maine- wet bin- nen een lijdsverloop van drie jaren in dezen staat van N.-Amerika beeft opgeleverd en hoe van de deugdelijkheid dier wet een klemmend bewijs bestaatdaarin dat nil reeds 8 N.-Amerikaansche staten in bet vaststellen eener verbodswet hel voorbeeld van Maine gevolgd hebben wie zou dan niet wenschen dat ook in ons midden de zegenrijke vruchten geplukt wierden welke door de Maine-wet bereids in Amerika op eene trcffende wijze gezien worden De algemeene commissie voor den waters- nood te Amsterdam heeft bekend gemaakt dat behalve voor aanzienlijko waarde aan kleeding- slukken en levensmiddelendoor haar aan geld is onlvangen de belangrijke som van/'122,156,53i; waarvan aan 123 gemeenten uitdeelingen gedaan zijn Het aantal Iandbouwerswoningen zonder de zoogenaamde keeten of lijdelijke vorblijven van werklieden daaronder to begrijpen, welke thans reeds in den Haarlemmermeerpolder zijn of nog worden gebouwd wordl op omstreeks 200 begroot. Te Parijs is den 25 dczer eene depeche onl vangen van den generaal Pelissicrin welke de bemagtiging wordt vermeld der voor Sebaslopol gelegen voornilgestelde werken der Russen. De geheele bezetting deed een uilvul len einde ze te hernemen doch werd volkomcn leruggesla- gen en de werken bleven in het bezit der Fran- schen. In de depeche wordl hel bemagligen van den Malakoff-loren op den 26 als waarschijnlijk genoemd. (Een later berigluit Parijs zegtdaldevoor- deelen door de Fransche troepen nu laalstelijk voor Sebaslopol behaald niet van dat belang waren als men eerst gezegd heeft. Mel dat al schijnt hel er hevig te zijn loegegaan want de Franschen zelven begrooten hun vcrlies op circa 1200 man waaronder 22 officieren.) Derlig kisten bijlen voor de Zouaven be- slemd bij den aanstaanden slormloop legen Se baslopol zijn te Marseille ingescheept. Brieven uit Reval van den 15 Mei melden dat de gezondheidsloesland aan boord van het Engelsch vliegend eskader veel te wenschen over- laat; verschillende zieklen heerschen aan boord. De verschijning van het Engelsche eskader tc Reval heeft onder de bevolking dier slad groo- ten schrik te weeg gebragt. De vrouwen en kinderen hebben de slad moelen verlalen en elk eigenaar heeft bevel onlvangen zich voor 6 maan- den van leeftogt te voorzien. Reizigers die uit Polen te Berlijn aange- komen zijn verzekerendat de gesladige Iigtin- gen van recrnten voor hel Russische leger de Poolsche natie langs hoe meer afkeerig van de Russische heerschappij rnaken. De krijgsmagt der geallieerden in de Krim bedraagt legenwoordig ruim 210,000 man. Wanneer wij de staatsschulden van de Euro- pische staten in belrekking stellen tot de bevol king dier rijken dan bedragen die voor ieder' onderdaan in de Nederlanden f 407 in het Britsche rijk f 542, in Spanje f 167, in Dene- marken f 123in Portugal 82in Belgie j 70 in Frankrijk f 66 in Oostenrijk f 51 in Griekenland f 45in Hannover f 55in Pruissen f 251, in Rusland f 12J, in Turkije f 1\in Noorwegen en Zweden guld.lerwijl Zwitserland geheel vrij is van schuld. Een student te Brussel had 500 fr. in bank- biljetten van 100 fr. in zijne kas. Er is een dief in zijne kamer gekomen die juist 80 fr. noodig had zoodat hij na de kas open gebroken te hebben een biljet van 20 fr. in de plaats van een van 100 fr. legdc. Twee zonderlinge dingen een student welke 500 fr. in kas heeft, en een dief die juist het noodzakelijke steel I De Bedford Chronicle deelt eene aankondiging mede van een jong mensch uit het Engelsch graafschap Elfortvan goeden huize en een redelijk vermogen die de weduwe wil huwen van een te Alma of te Inkerman gedood onder- officier mits de weduwe geene te groote gebre- ken en niet meer dan een kind liebbe. Hij wenscht (lit voorstel beschouwd te hebben als zijne bijdrage tot hel vaderlandsch fonds ler on- dersleuning van weduwen en weczen des legers en verzoekt dat reflecterenden zich zooveel doen- lijk in persoon aan een opgegeven adres zullen riglen. VERSPREIDING DES BIJBELS. De Heilige Schrift is thans overgezel en ge- drukt in 148 talen of longvallen onder welke talen er 121 zijn, waarin nog nooit ietsindruk hel lichl zag en onder deze laatsle waren er 25 die alleen als spreeklaal bestonden d. i. die geen eigen of van andere volken onlleend let— terschrifl bezatenen waarin dus nooit te voren iets geschreven was. De Bijbelgenootschappen of vereenigingen om de oorkonden der geopenbaarde waarheid onder alle volken der wereld te verspreiden dagtee- kenen van het jaar 1804 als wanneer het Britsche en builenlandsche Bijbelgenoolschap te Louden werd opgerigt. Dit vond weldra in andere landcn navolging, en legenwoordig bestaan er in Grool- Briltannien en Ierland en in de Britsche kolonien alleen 4257 dergelijke vereenigingen of afdee- lingen van in andere landen meer dun 4000 in het geheel dus ruim 8000. Door deze ge- nootschappen zijn sedert hun bestaan ongeveer 45 millioenen Bijbels of Testamenlen verspreid en daardoor naar men kan berckenen de Hei lige Schriften toegankelijk gemaakt voor omstreeks 600 millioenen menschen. bladz. Wetenschappelijke blaadjes 1855 12.) Binnengekomen te Neuzen, voor Gent beslemd Belg. schooner Joseph, kapt. Putter, vanLiverpool, met zoutBelg. stoomboot Flecha kapt. Seeu- wen van Louden met stukgoederen en Zweed- sche schooner Fina kapt. Strdmberg van Memel, met hout; en van Gent afgekomen: Eng. sloep Prince Albertkapt. Hargrave Ned. kof- fen Johanna Marchienakapt. Koningbeide naar New-Castle, Geertruida Jacobakapt. Pot- jer opavonluur, Belg. schooner Augusle, kapt. Waldack naar Liverpool, alien in ballast, en Pruiss. brik Mary Ann, kapt. Wilt, naar Me mel met gebakken steen. AMSTERDAM28 Mei. Werkeljjke Schuld 2£ pet. 65§; idem 5 pet. 75§; idem 4 pet. 92£. DORDRECHT24 Mei. Bij matigen aanvoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaasschc Tarwe ging dezelve aan gebruikcrs tot 1 per mud hooger langzaam van de hand. Zomer-Tarwe wordt weinig meer aangevoerd en was tot 50 cents hooger grif te plaatsen. Moojje Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche 15 a 15,20; Blaauwc en mindere 13,30 a 14,50; Zomer-Tarwe/ 13 a 14. RoggeZeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche weinig aangevoerd en tot 40 cents hooger goed te verkoopen 10,70 a 11,20. Gerst 20 cents hooger. Haver als voren. Paardeboonen worden schaarsch en waren tot 20 cents hooger van 8,60 tot 8,70 vlug te plaatsen. Witte Boonen schaarsch en bij kleinigheden 50 cents hooger. Bruine Boonen en Blaauwe Erwten als voren. Koolzaad zonder handel. GENT, 25 Mei. Tarwe en Rogge zijn heden weder 1 franc per hect. vcrhoogd; voor het verbruik ruimde dezelve tamelijk vlug op. /aver en Gerst iets hoo ger Boekweit en Paardeboonen schaarsch. Zaden cnOlien meer gcvraagd cn hooger. 226ste Staats-Loterij. Prijzen van 100 en daarboven. Vicrde Klasse. lste LjjstNo. 18059 25,000no. 36713872 15273 en 16296, ieder 1000; no. 5542, 11066, 12328 en 19923, ieder 400- no. 173, 200; no. 8581 8627 15747 en 16957, ieder 100. 2de LUst: No. 3045, 10036 en 10596, ieder 1000; no. 2225 6097 cn 6501, ieder 400; no. 2037, 3744, 8029, 9371 12311 14189 en 19966, ieder 200; no. 10374, 11105, 11384, 12227, 17261 en 17306 ieder 100. 5dc LijstNo. 7389, 5000; no. 2737, 2500; no. 3314, 1250; no. 5885, 10211 en 17919ieder/ 1000; no. 1045, 11277 en 15391, ieder 400; no. 7200, 200; no. 3214, 8753 en 18481 ieder 100. 4de Ljjst No. 11963 1250; no. 2314, 200; no. 3580 en 13959, ieder 100. e COMMISSARIS DES KONINGS in de Pro- vincie ZEELAND maakt bekenddatuit hoofde van noodzakelijke herstellingen aan het Belgisch ge- deelte van het Kanaal van Neuzen naar Gent, volgens beschikking van Zijne Excellentie den Mi nister van Binnenlandsche Zakende aftapping van dat Kanaal onafgebroken zal plaats vin-^ den gedurende het t^jdvak van 15 Junij 1855 tot 10 Julij daaraanvolgende. Middelburgden 18 Mei 1855. De Commissaris des Ronings voornoemd, VAN TETS. door het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag Op Maandag 11 Junij 1855, des namiddags ten een ure in aen Nieww-Othenepoldergemeente Zaamslagvan 10 a 12 bunders extra welgewassen KLAVERS. Dingsdag 5 Junij 1855 Inst el en 19 dito/t n a a I Verblijf, beide des namiddags ten 2 ure ten Raad- buize bewoond door de Weezen Colpaert te Koe- wachtonder directie van den Notaris Willems te Zelzaete ten verzoeke van de Weduwe en Erven den Heer JOSEPHUS VERMANDEL in leven Rijks- Ontvanger te Zaamslag 1ste Koop. Fxne welbebouwde HOFSTEDEmet mede- aande GROND groot omtrent 2 bunders ITroeden 27 ellen aan de Axelsche Sassing gemeente Axel; met voorregt aan den Kooper meer dan 60 bunders Bouw- en Weiland onmiddcllijk in paclit over te nemen. 2de Koop. Een WOONHUISSTALLINGMOESTUIN en ERYE, op het dorp Zaamslag. 5de en Tde Koop. Twee WOONHUIZEN MOESTUINSTALLING en ERVEte Koe-wacht. Dingsdag 26 Junij 1855 ten 8 ure voormiddag, op de Hofstede aan de Axelsche Sassinggemeente Axel, gebruikt geweest door wijlen gemelden Heer Vermandei, van 10 schoone WERKPAARDEN1 Veulen, 15 Melkkoeijen 2 Slieren 5 Rimders en verdere Beestialen mitsgaders Bouw-en Mclkgcreed- scbappen en Huis-Meubelen. Woensdag 15 Junij 1855, des morgens ten 10 ure, ten Iluize en Hcrbcrge van den Heer Trapman in 'sLands Wclvaren, te ISeuzenvan allerhande MEUBILAlRE GOEDEREN als Mahonijhouten Secretaire, KabinetLedekanten Beddcn en toebe- booren Kasten Kisten, Stoelen Tafels Spiegels, Schilderijen Porselein Koper- en IJzerwerk Kar- petten Matten en andere Goederen daags tc voren van 9 ure 's morgens tot 's namiddags A lire voor een ieder te zien. Stoombootde Schelde. Dageljjks, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen naar Breskcns 's morgens 7£, 's namiddags 4 ure. Van Breskensuaar Vlissingen: 's morgens 8 's namiddags 4£ ure. Van Vlissingen naar ISeuzen: 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedekenskerke 's morgens 11 ure. Van Hoedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Mei en Junjj 1855. Van Neuzen. VanVliss. Dond. 31 voorm. 3 u.voorm. 9 u. Vryd. Zat. Zond. Maand. Dingsd. 1 2 3 4 5 Woensd 6 Dond. 7 Vrjjd. 8 Zat. 9 91 10 104 11 midd. 12 nam. 1 2 3 Schroef-StoombootJacob van Artevelde. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen; Zaturdags 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags's voormiddags 3 ure. loes, den 28 Mei 1855. Heden overleed te ''dezer stede de Wel-Edele zeer geleerde Heer ANTHONIE JACOBUS BURGER, in leven Doctor in de Genees- en Yerloskunde te Zaamslag. Mede uit naam mijner Broeders en Zusters J. P. BURGER. ij den Kcrkelijken Ontvanger te Zaamslag zijn nog eenige cxemplaren ten voordeelc der Kerke- "ondsenen des noods tot vermindcrden prijs, te ekomen van de ten jare 1851 in piano uitgegeveno GESCH1EDKUNDIGE NAAML1JST VANDEPRE- DIKANTEN DER HERVORMDE GEMEENTE TE ZAAMSLAG. ZEEL'WSCIIE MAATSCHAPPIJ VAN ST00MVAART. Do DIRECTIE maakt bekend dat, aan te vangen den 15 Junij eerstkomendede Passagiers-vracbten van Vlissingen tot Rotterdam zullen verminderd worden als volgt Groote Kajuit f 5 per Persoon. Voorkajuit f 2,50 per Persoon. Eene evenredige vermindering zal ook op de Tus- enveren worden toegepastvoor zoo ver dit naar lllijkheid kan geschieden. Wijders maakt de Directie nog bekend dat, mede van af den 15 Junij, bet uur van vertrek van Vlissin gen voor vast wordt bepaald op 's morgens ten 8 ure in verband met de Stoombootdienst op Bres- kens (Land van Cadzand). De dienst zal dus voortaan aldus geschieden Van VLISSINGEN, des MaandagsWoens dags en Vrijdags 's morgens ten 8 ure na aan- komst der Stoomboot van Breskens. Van ROTTERDAM, des DingsdagsDonder- dags en Zaturdags 's morgens ten 9 urena aankomst van den eersten trein uit 's Hage. Ten gevolge dezer vaste regeling zullen voortaan geen Afvaartlijsten meer worden uitgegeven. Dienst op Breskens. De Ondernemers adverteren datte beginnen met den 15 Junij de uren van afvaart worden veranderd aG volgt Van VLISSINGEN naar BRESKENS Js morgens ure en 's avonds ten 6 ure. Van BRESKENS naar VLISSINGEN, 'smorgens 7J ure en 's avonds ten ure. Geschiedende deze-verandering om deze dienst in onmiddellijk verband te brengen met de dienst van Vlissingen op Rotterdam. De afvaart naar en van Neuzen en Hoedekens kerke blijft als vroeger geannonceerd. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2