NIEUWS- EN ADVERTEAIIEBLAD i TLA AN 74. WOENSDAG 30 MEI iSSIi. QUE rm (tweede jaargang.) Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. Dit Weekblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Ovebbeeke tcNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzichbij de Boek- handelaars en Posl/canloren zijner woonplaals. VOOR TE ao Advertenlien grheve men nan den Uilgcv zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags nre; de prijs van 1 lot b r eg els is 40 centsi elken regel meer 10 centsbehalve 33 cents zegel- regt voor elke plaatsing. Schreven vvij in n.° 71 van dit weekblad met belrekking tot den geledenen walersnood en de daarvoor opgebragte liefdeoffers een woord van billijken lof en daarnevens een van bescheidene teregtwijzing zelfs op bet gevaar af, dal zulks door sommigen als een wanklank mogt worden opgenomen vvij gevoelen ons lhans gedrongen nogmaalshoezeer uit een ander oogpunlop ditonderwerp neder tekoinen, al zou men zulks dan ook onzinnig willcn noemen. De ontzetlende ramp welke getroffen heefl was grootendeels le voorzien zij werd trouwens gevrcesd, en zij heeft getroffen. En hoeveel cr 'mi ook gedaan en geofferd wordt om ze le lenigen en te herstellen wie zou niet wen- schen hadde ze kunnen worden voorkomen Dat schijnl, ja onmogelijk tc zijn. Maar zou het dan niet mogelijk kunnen worden Tot die vraag ontleenen wij den moed als wij de ivctenschap in onze dagen hooren bravercn dat na do vorderingen en ontdekkingen ouzer eeuw voor het vervolg schier niels meer on mogelijk kan geacht worden Zoo ietsdan ware het bovcnal le wenschen dat dit mogelijk wierde En dat alzoo aan het van boven afkomende ijs en water een vrij Iran- sito (eenen vrijen doortogt) Icon worden verleend lot in zee Wij herhalen het met nadruk al zou men onze poging ook onzinnig willen noemen ons voorslel worde aan de wetenscliap onzer eeuwimmers zoo zeer op het materiele gerigt het worde vooral haren groolen hoogeprieslers in ernslige overweging gegeven Grootsche edele lauweren loch, zouden er te behalen zijn Aan haren goeden toil mogen wij niet twijfe- len. En zou zij aan hare krachlen vertwijfelen Moglen wij kunnen hopen dal zij le dezen op- zigtc die krachlen konde slavenMeermalen loch is het gcbleken wal zij kan en vooral wat zij durflzelfs, helaas! niet allijd op ver- blijdende wijze. Dikwerf loch ook heeft zij ge- toond welke bliksemen zij slingeren kon vvaar het op vernielen aankwam van hetgeen eens vijands was; hoe zij dat Icerde doen zelve veilig, uit de verle in het verborgen en als in een oog- wenk. Mogt zij dan nu ook zulke vernielkunst zelve ten goede leeren aanwenden Dat het geld veel geld zou kunnen koslen dil be- zwaar is geen bezwaar er is immers thans we- der gebleken wat men geven kan en tml En van de zoo zeer toegenomene verliehling des geestes mogen wij almede vertrouwen dat zoo het mogelijk wierde men toch niet meer zou meenen alsdan legen God le strijden I 0 neen Dat doet men nietals men ijvert voor mensclienbehoudMaar dat doet de wetenscliap welals zij zicli spilst op nieuwc middelen om te wisser en te schrikkelijker dood en verderf le verspreiden Bij Z. M. besluit van 15 Mei jl. is de lieer P. F. ilennequin op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeesler van SIuisen in zijne plaals benoemd de heer J. 11. Ilennequin secretaris en onlvanger der gemeenten Heille en St.-Anna-ler- Muiden. De nieuw benoemde burgemeester te Aar- denburg, de heer P. L. Reepmakervroeger gemeente-ontvanger aldaaris den 8 dezer bij den gemcenleraad in zijne belrekking geinstal- leerd ter vervanging van den heer Blinden- bach, Jz., die deze waardigheid vrijwillig had nedergelegd. Bij Z. M. besluit van den 6 Mei jl., no. 52 is er eindelijk beslissing gekomen in de beruchlo zaak van Kockengen prov. Utrechtwelke zeker le lang onbeslist gelaten is. Alhoewel de aard dier beslissing voor de klagende partij de Chris-.. telijke Afgescheidene gemeenle aldaar niet vol- komen bevredigend kan heelen zoo wordt deze evenwel op voldoende wijze gevrijwaard legen den hinder, welke uit de nabijheid der aldaar nieuw geslichteR.-Kalhol.kerk zou voortvloeijen, daar de rcgering het voor alsnog onbillijk acht de laatslgenoemde kerk le doen sluilcn hoezeer die gebouwd is op verboden grondstrijdig na- melijk met de bepaling der wet van den 10 Sept. 1855, Slaatsblad no. 102,) en dat dus zoo lang en mils de bepaalde maatregelen om deChris- lelijke Afgescheidene gemeente legen hinder te waarhorgen worden gehandhaafd ergeene ler- mcn zijn om in het belang der openbarc ordc meerderc of andere voorziening le nemen. Het onlwerp tot wijziging der wet nopens de brievenposterij is den 22 dezer door de tweede kamer aangenomen met 55 legen 2 slemmen. St.-Kruis, 15 Mei. Ileden vierde onze lee- raar, ds. W. van Riclgedachlenis van zijne onder ons vervulde 25jarige Evangelie-hediening. Hij legde de betuiging van den apostel Paulus naar Rom. 1: 16, lot den grondslag zijner fees- telijke rede. Eene talrijke schare vervulde het bedehuis, waaronder velen van elders zicli be- vonden die door hunne deelneming aan het pleg- tig werk van dezen dag wilden geluigen van hunne hoogachting voor onzen leeraar en van hunne belangstelling in zijne predikdiensl. Verhoort God de bededoor den dienaar van Christus onlboezemd dan brengl hij door zijne ambts- bediening in ons midden le weeg, dat hetEvan- gelie welks heerlijke werkingen hij ons zoo tref- fend voorsteldevoor ons meer en meer worde eene kracht Gods tot zaligheid. Gelijk wij zulks onlangs van ds. A. Bax pred. te Ooslburgvernamen zoo ook is ds. II. Rietveld Creyghlonpredikant te Neuzen, op Pinkster-maandag (28 Mei) voor het eerst bij deze gemeente opgetreden in het door de Synode aanbevolen amblsgewaad hetwelk ZEw. door een gemeentelid die onbekend wenschl le blijven is aangeboden. Belreurenswaardig zijn gewis de rampen welke dezen winter doordijkbreuken en overslroomingen in meer dan een gewest onzes vaderlands ver- oorzaakt zijn maar verblijdend is ook daar- enlegen deervaring, hoe geheel de natie als een eenig man ruime offers le zamen bragtom de aangebragleschado zooveel mogelijk te herstellen, en hoe levens nog bij voorlduring onderscheidene pogingen worden aangewend om het cijfer der noodpenningen te helpen opvoerenten einde al het geledene als uit to wisschen. En verdienen al die edelmoedige pogingen tot leniging der rampnietalleen loejuichingmaar vooral kracht- dadige ondersteuningdan gewisselijk ook het plan, dat van den Nederlandschen boekhandel is uitgegaanhetwelk wij daarom met geestdrift ter kennis van onze lezers brengen of zulks ook zou mogen bijdragen om den allezins gewensch- ten uitslag dezer nationale onderneming mede in Zeeuwsch-Vlaanderen te bevorderen. Eerlang toch zal le Utrecht door het boekverkoopers- collegie Eendragt aldaar, eene publieke verlo ting van boek- en plaalwerken worden gehouden geheel ten voordeele der slagloffers door den wa- tersnood en onder welwillende vergunning van Z,. M. onzen koning. Tot dat einde mogt de ge- noemde vereeniging reeds bijna 4000 nommers onivangenmeeslal in netlen en smaakvollen vorm als geschenken van den geheelen Neder landschen bock- en plaalhandel terwijl boek- drukkers en papier-fabrikanlen het hunne hebben bijgedragen lot het gratis drukken en leveren van het papier. Weldra zal bij alle boekhan- delaars een uilvoerige calalogus verkrijgbaar zijn van deze verloting welke geheel uit prijzen minstens van 60 centszal beslaan. De prijs van elk lot is slechls op f 1 bepaald terwijl daar- enboven boek- en plaalwerken van bijzondere waarde en wel van 22 lot 80 guldensals pre- mien gesleld zijn voor het eersle en laalste, en verder voor elk lOOOste getrokken nommer. De lotenvoorloopig op 5000 geraamd doch nader door den commissaris des konings in de provincie Utrecht definitief le bepalen kun nen bij alle boekhandelaars des rijks besteld en tegen contante belaling bekomcn worden terwijl ook deze in de gelegenheid gesleld zijnom betreffendo deze verloting nadere inlichlingen le geven. Onze mededeeling moge intusschen reeds voldoende zijn ter opwekking eener algemeene belangstelling in de menschlievende onderneming, welke den Nederlandschen boekhandel zoo zeer tot eer verstrekl ,en alzoo worde ook in Zeeuwsch- Vlaanderen door eene ruime deelneming in deze nationale verloting getoond hoezeer het deer- nisuaardige lot van geleislerde landgenoolen ter harte genomen en hoe levens ook het edel moedige offer van Necrlands boekhandel gewaar- deerd wordt Hoezeer wij ons voorslellen nader op de zaak in bijzonderheden lerug le komen zoo kunnen wij evenwel reeds voorloopig mededee- len dal er in de kantons van Hulsl en Axel adressen ter teekening circuleren ten einde op zekero voorwaarden van de thans bezwarende lolheffing op de vvegen in Z.-Vlaandercn bevrijd te worden. Uit SIuis wordt ons van den 22 dezer het volgende gemeld Heden namiddag werd alhier in den Rooden Lccuw eene openbare vergadering gehouden van de afdeeling Westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen van de Nedcrlandsche ver eeniging lot afschaffmg van sterken drank. Ten 4 ure opende de voorzitlerds. Rax, van Oosl burg, de bijeenkomst met een toepasselijk woord en betrad de heer G. P. Roosvan Aardenburg het spreekgesloelle houdende eene rede ter op- lossing van eenige bedenkingen legen het afschaf- fingsgenootschap. Vervolgens leverde de heer E. Maertensvan Sluiseene bijdrage geliteld Ouders hebl gij uwe kinderen lief? waarna de heer 11. G. Fokkervan Zuidzandeeenige loe- passelijke woorden sprak tot de in vrij groolen gelale aanwezige dames. De sprekers werden met belangstelling en wij houden er ons van verzekerd met genoegen en niet zonder vrucht voor do goede zaak gehoord. Onder de voor- naine hoorders telde men den edel achlbaren heer burgemeesler der gemeente Sluisden voorzitler van het department Sluis der Maalschappijlot Nut van tAlgemeenenz. Na het einde der ge- houdene voordraglen sloot de voorzitler de ver gadering welke ten 6 ure eindigde. Naar men uit Hulsl meldtzou men op- gemerkl hebben dat een groot gedeelte van den onlangs ingedijklen Alsteinspolder door eene kwaaddoende hand met onkruid, in deze slreek heering genoemdbezaaid is. Aanvankelijk meende men, dal het moslaardzaad was. De Belgische schooner Joseph, kapt. A. de Putter, van Liverpool naar Gent, met klip- zout, is II. woensdag morgen met het binnen- loopen te Neuzen voor de haven op eenen berm geraakt doch na een weinig gelost te zijn weder zonder schade afgebragt. Heeft het eerstgenoemde plan le Zaamslag om ten laste der gemeentekas aldaar eene inrig- ting tot stand te brengenten einde door het bewerken van vlas des winters de behoeftigen in slaat te stellen tot het voorzien in eigen onder- houd geen gevolg kunnen hebben gun- sliger is men aldaar geslaagd in een tweede plan tot dat einde uit vrijwillige bijdragen der ge- goeden daar de inschrijving voor hetgenoemdo doe! aanvankelijk reeds eene som van ruim f 2000 beloopl waardoor bereids de mogelijkhcid is daargesteld om het beraamde plan verder door le zetten in de gegronde hoop op eenen ge- wenschlen uitslag. Bij de aanbesleding op jl. vrijdag van het aanbrengen van 90 ellen sleenglooijing aan do zoogenaamde Kraag in de Nolensche kreek, is daarvan aannemer geworden P. Wisse le Zaamslag. Op jl. vrijdag den 23 dezer is te Groedo door de dijksdirectic van de watering van Groedo en Baanstpolder aanbesleed het vernieuwen en onderhouden der krammat aan deze polders, ge- durende 5 achtereenvolgende jaren. Den 24 dezer heeft voor eenen door do arrondissements-regtbank leMiddelburg benoem- den regter-commissarisaanvang genomen het hooren van 18 geluigen, door den eischer voor- gebragtbetrekkelijk den eigendom van tien per- ceelen gronds in den zeearm het Zwin als platen of eilanden opgenomen, en niet begrepen onder de schorren bij keizerlijk decreet van den8Fruc- tidor, 13de jaar der Fransche republiek, (26 Aug. 1805), in verband met het arr£l6 van den prefect der Schelde van den 7 Brumaire14de jaar, (29 October 1805), aan den gedaag- den auleur, den luitenanl-generaal graaf van Dammevoor 52 jaren in dien zee-arm in con- cessie afgestaan. Zulks in zake aangelegd door het bestuurder domeinen als eischer, contra de gezamenlijke opvolgers it) de regten van wijlen den luitenanl-generaal graaf van Damme den Bfl EEN POPULAIU.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1