i s I m n u Iw D m m vma M r- Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-MarKtberigten enz. Yervoermicldelen. Advertenticn. i .v M'i I Golf Vi 26 27 vervolgd.) j k g Hi 1M gcruimd en verwachite men den firman waarbij aan den heer de Lesseps de nooilige consessie wordt verleend. r -e velde slaandc gewsssen in Zuid- Dniljch -..ml fc oven eeaen rijkeigken ocgst. E=- so Yj in g d.KI'.l i m"i. Z i'h' W"j.''r n each va>; rnc '".w vr-.'-tn i-voorslei an weken kant word-, n'e' HelFra ache regerlngsblad droll twee le- legrafische depfiehes van den generaal CcmvobcrI mede. Oiuier dagleekenmg van 14 dezcr nicklt dc generaatdal in den voovafgeganen nachl Ivvee uilvailen door de Russen gedaan waren, welke krachlig werden tcrBggesiagen. Onder daglee- kening van 16 dezer mehlthij 4k j zetten onzen arbeid voorl. Verschciden springmijnen zjjn vo!- komen goed geslaagd. De stemming 'er t rocpen is uitsiekend. De Presse de Orient d o-tals rc. uchl mode dal er den 8 een hevig v .it hi bail op de hoogtcn v .:i de Rus-cn en de Tar' e i as «e- ak: op de vercvrJe sle ari :;en tussci; m ',gv -r n. De Ottomannen heblmn z!c i '.-rvvca. a nsvv a- j gcdregen. De a a on~;> t r g .n.-:- -.l. a 1 p- de overwinnieg besli t. Eei:e -enwe mv.e.'rj van 40 sin U n werd opgerigt bet knap ton zieh (.-> den D Zii'.u'i, 7*0 op te ht.adf iait' - Do .i'.i-i sc ie pi' i v n A1 de a troepen var.l van Odessa Sardiniors in Mesial: vereenigdo aid om ;n tie rigl;ng u on i.e fakuen. De zit e Konslstil:nope) der diigler van den vja al veer a De geallitie. n 'Cgd n lerwijl de R us sen er si ddon. De 1 b;"-vPi .k.rtm G: <ts a i wisto d i;ir.v voor der E 12 li ai. bii het 7(D O.i- i: I vuur ••;:n ;d w ;-"sn een I i'c wet. a ar il '.ij V.'j vo- w - j Ten ivert n Ver::n- cle k i k'raen eeno I n no. 4zon- i iC11 ,k J do aoin i-ra: st van n bep: r'f e e a' Ickkig een sr'lv eenige kano r geld. Op (On mijn docn spr n; der danrdoor Een mo.Oi van den 5 dezer van 12 man op do 1000 tn 17 v van het westci dr r ev. wegc.i. o het volslrekt i -odO; i- Itol 'ege: hun bocg le ela elief le b anger,. xy -ino zai in Junij aenvt.ngeu en in Ju: j gcelnd'gci inoclcu wezen. 'even a'l R v -r ve. i Dnsland ozro iigling V" ten dal vie ol op 11.0 £1. fx I tvv ll r 1 J. e \1 'rO :;ize L V ii ti Y 0 iii a :'o?n U? koupvaardj.'ohepen bij Duaa- V -en. can* reo.an. jaer *a ae ef o ,oo sJOOiU' P 1 50 st k n 20 i Da E 1. reeds 8 Re ntunde a To! d over z']n achtervr'gens 100.000 man Fransche trcepen n'anrd-Krim gevoerd. Daarvan ziin 60.000 door vleklea gsstorven en lerugge- kcerd of op hat si vol gedood of gel-wrist, zoodat llians oegslechls 40,000 man Franscrien in de Ks in aanw'ezig z'j i. De generaai Cmrobert is els opperbevel- hebber der Fransciie troepen in het Ooslen dooi den gcneraal Pdissici' vrrvtui Ilel Parijscbo c ^WlnVCcinsjUittionnel vangt een verloog over den legenwoo! gen oonog met de volgende zinsnede aan D. obrlog we n wii iege.ii Rusland voeren is lol h'ertoe grcn gvooie oorlog. Do groole oorlng za! ee'st op den dug aanvaugen op welken w-jnodal de omlcrnan- delingeu geheel zgn opgegeven m gemeenschap met Ooslenrijk handelen zui'en. Oiv.te aanva' l/- gen Rusland zal zicT dan ivel lot de ime-nden ziiner beziltingen bepaien het is het mtddel- p'unl van dal rijk d.at b te zeggcn desze fs twels- baafst punt, hetvvelk wij zub.en aauval en. Del tooneel des krggs zal nanr Po'en wo len over- gebragl. Niel eene enke'r sladmaar het lot des gehee'en Ru Isehen s zal de mzet zijn waarom gespee-d z wore, n.' Piano;ii..v.!': let bel 7 le toe vo gehouden dat bij geene me >p: Eg h J; 15a net oe- klimtnen van het schwot ti tle h j by herhanng den krcelLeve de llepubliek GESCHIEDKUNniO.U llEniVVEItlNGEN VOOR ZEEUWSCn—VI.AA.VBERES. Yervolg ran No. 72.) 95 Mci 1270. Gravin Margarelha vernieuvvl en bekrachtigl het privilcgie waarbij Hulsl vriigesteld werd van alle tol- lon in geheel Vlaanderen. 1811. De gelecrdods. Johannes ah Uirecht Dresselhuis aanvaardl zijne helrek- king als predikant bij de Hcrv. gem. le Hoofdplaal. 1609. Octrooi van den aartshertog Albcr- lus van Ooslenrijk tol bedijking van den llooglands- of Kerkepoldcr (gem. Ossenisse). 28 Mei 1829. Aankomsl van Z. M. koning Wit- lern I te Neuzen. 29 1705. De waardige Jona van Middelhoven (jreb. tQ Zaamslag in 1685) wordt to'lpred. bij de Ilerv. gem. le Axel beroeoen. 50 1754. JuLclpredikatie te Philippine wc- 51 gens het lOOjarig besittau van de Herv. gem. aldaar. 1595. De vo rma-'ge Lieve-Vrmtwekerk le Sluis wordt door brand zwaar geleisterd. STATIST. Kil MEOEDEELINGS'!. (Vrrvolg van No, 71.) Ten behoove van de Iclnnenbrulscba scheep- vrr.riwo :7 w ali-Vkmn ?erej« 160 sche- pen vat.rtu-' 111welke lol r te water - 'C*ir A - dc 0 caba nrd.'td van v. rv !.;,c D: sec v; en id' tie v :ge i enl n, is: 1. A..1, 2. R:erv". I, 5. B .sei;- .lav e, 4. 5. G. e, 6. untv, 7. llop.k. 8. f p'aal-9. F!c::l--i so, 10. V.. is a a 11. 0 c V, 12. It Ir no eh em eat13. Sv3-v~ -G- 1, U. -tincn 1 'n Z.ov.-sU-. Oi i.\ :c. si ..'.mei". erf Neazen we men in 1855 on t: 1 uccr -1 1 hengslen hersleid 9 p:-.v."J oa- oa f ueArschuiten 16 heitgsten en 13 jea.:nvn. "J cot t-ijd vervolgd.) Artikol 7, 8 ec 0 v: n de Ordonmniie cp het verhvrcn ven de d'cnslb den -as., binr.enc.oste- den en ami :-.-irn van Ax: en Ileuzen. (1760.) err oh j van No. 50.) Art. 7. D it het 00k alio hecren meesters »en vrouwen vr'j sal taau (iiebbendc oorsake) »hunno dieustboden b; men tijds haal' huur op »le se,T<1'"n ende aanslonds Is doen verlrekken »mil3 beta' d: hunnc loon ofte huur, lot de »lij 1 van here verbals: ge maar geene oorsaak whebbende le betalen haar vo'le huur tot den »bid van bare vcrhuuri ge cn sullen de d.ensl- nboden >Teneaden zijn, aanslonds sonder mur- wmnreringo ie verlrekken, endc in cas sij haar wmoedwi'lig aansleiie 1 cite emgc insolenti1' pie— »gen onlrcsl iiarc me .'"rs, vrouwen of huis- »..csin su'ie.s aese've verhenren eene boele van »vier pond 1 Vkiarn:;:i boven dien arbrilvulijk 1 en. »ge. traft na viud van sa. Ulcer »Art. 8. Endc ■een swaardcr of ge- geiUi.fl- c'-'1 ano«.«- »wl ,'ii:/er dicvery is ab diecoor Dorneiisue.. woi nC.z gepleeglende die hope, jlraffen vsrdiei.t »endo rr_ mi ••oglb.'ns dearvan vcrsche-:'.. voor- »beeu.en vernecml ti.e lot -..ennisse v n de re..-ring niel women ge.bragtmaar veruo en so dat daar over geen Rigoreuso »geiiou(lcn wg'.uuu'".vi - - o »no exern,' ire strode kan werd-n geoellent »het geene'een voel is gov ende lol reorder tiicr- »ge!ij q nO So werd idj desen »sc'ljk pe:;'donnecrt, ende wei expres- 'v.' UWII' 1 »- 1 1 O »lasid.il gene be ren, meesters oile vrouwen »sod inige llievorgen suilc.i mogen eroerg 11 »maer d:e aaostondi aan den Heer Gffie.er sul- »!en hebben be! nd le make?;op pcene van »selfs te verbeuren de bcete van twee ponden »V!aams. »Art. 9. E11 dewijl tot belgene voorschreve »scer veel aanleiding geeit dat de !-.negleii en wmeijden door iemand dai rloe werden aangchou- »deu verlokt en aangesetahvaar sy aisdan het eslo'e gocd welen le brengen 0111 voor haar iivei'kocht of andersinls gedebiteert le werden »so werd hetselve aanhoudenseer scherpebjk »verboden op pocne dat den gene, daar van »achlerhaalt wordende eerslelijk sal gecondem- wneert. worden111 de dobbelde waarde der ge- »slole goederen en boven dien na bevind van »sakeningevolgo de Placaten van den Lande »su!len werden gestraft." Ingezonden Tol gernstsleDing voor hen die immer gereed zijn tot vooi'b.irige onhedspeldngenvooral in dit zoo laugdurig guve saizoeri ken men het vclgcnde mededeei. n dat aan eene oudekrouijk is onlleend: In't er onzeslleeren doen men schreef 1455, was de wind ouslrenl half February veel oost ofte noord oc t, e-.-dc des naohts was 'tklaer/ weder tol ses of seven nuren toe ende des daags was 't douker gr..-cw weder tot *s avonds toe zecr koud let se oi seven im.en ende bet en re^ende met, nech het 11 1111 e met111 de maend Maert noch in Apr'lnoch in Mei. En op St. Pant re s dag den 12 Mei, oude slijlhad het hard jjs goIdai or een kraay op staen konde, ende daer en wie-. lover, noch gras noch korerincch prulme boomen bloeide niet noch kersen noch appelen noch peerennoch u'ecu wijnsraord en was oiillatsn. Endc dan wa— ren mens'chen die geen beirouwen op God en hadden endc keerden haer land om, ende en had den geene vruchten en andere luiden zeiden met Job: God gaf, God nam," en daer zij een hoedt tarwe afplegen te hebbendaer kregen zij vier hoedt af in dien zomer ende op St. Jan Baptist dag den 24 Junij, zaten de oude vrouwen met groole koolpotten voor de kerkenende do menschen en konde haar niet verwarmen die bij bo stract gingen. Ende hel begon te warmen des duagsr.a St. Pieter en Paulusden 50 Junij in (1 e octave van St. Jan en des daags zoo scheen '.onnc schoon ende klaer ende des nachts zoo g-.-nde 'Izoelc .yk, zoodat alle de vruchten op hel v .Iwiessen; ende er was zulk een overvloed dal r! gra. encoft en veozeer goedkoop verkoehl werd Binrr be e:. >K jz voor Gent bestemd Ned. c "Cecr.r J r' apt. Potjervan Wake 3l vb sE s:r Friends kapt. Ellis, Tan Let ien, t u,l?elg. kef Loochristy kapt. A'efo s, v L: b, met zeut; en v; j G« I af kor. E< stoomb. Flecha kapt. Seeuwcq, I.- le. met stnkgcederen en Be! i i-k Edo .rdL pi. Loswsnaar Liver pool ,r me. las?,. js: SZ ZDAM21 Mci. Werkelijke Scliulil H pet. 02 J idem o pet. 74^ idem 4 pet. 91 j l.OTTFRDAM, 21 Mci. Y>. on OvC'T.iaassche ging heden bu klei- i 7. am vatt do band goede en puike '5.5U a llogrie ritim prijshoudend 10 a j,"2o. GerstZcenw- i» :0 c.'i s hoogep, Winter 5,SO a ,,5J 0.' mi i- /ccuwscbe en Inl. Korte I... 4 a i. -• m '/•icinvscbc Groene/9,50a i f*v2\ Gwe 11a/ 14,75. VY-'.'. /3a/ 16,50; dito Bruine* Pan''iiootieir ->0 ta Longer8,10 a 8,00. Taowc; Zo" \v- ncn annvoe 5 60 14,0b i.r.O; C s 1 ct'.oVia.- - 0,5 f« //.,5 5. 1 ,73; 'i B— -n w -■ H r Koo./-.'.i i-.. MGKKR/ I} it ev. 'kllot vo,:ge pr ;zcn is een cn ander gedaan. YLAS. L) tc- \i van beden was redcBjk groot er: vondtot goed vo. c p >i g oc els toe;crs. Op Let land was dc handel dc voi'vjc vvee'e 5 c.. ij. GENT18 Mci. Ofsclioon dc markt bcdc'i sclira.il voorzien was van granen hebben nog- tans dc mccste soortcu t one c. rinTe prijsverandering ondcrgaan Boonen en Boekweit zijn 1 fr. gertze Zadcn cn Olign waren in dating en werd daarin ook weinig handel gcdrcven. LOS.jLS, Waaodag 41 Mei (2 tire.) {Per telcfiraaf.) Tarwe vast, Boonen in Gerst stijgende. Haver onverandcrd. Stoombootdc Schclde. Dagclijks uitgenomen des Zondags. Van V'ssingcn naar Brcskcns 's .'too ous 7£-, 's namiddags 4 ure. Van B. S Y.'.n Y Yap Yan Net Van Hoed eke. i 's middy kens naar YOssingen: 8, rS'■nam'ddags 4* ure. n .tr cuzcn - 0 lire. i r Yii.»<ingen n.i 1 pre. oedckcnskei kc - '1 ll'r. bo Ncitzen is 12 ure. n i ,i Beurtveer tusschen Neuzen en Flissingen. Mei en J ti n ij 1855. Van Neuzen. 24 voorm. 7V u 25 8 26 9 27 10 Maand. 28 11 Dingsd.29 midd. 12 WoenstlSO nam. 1 Bond. 31 voorm. 3 Yrjjd. 1 Bond. Yrfld. Zat. Zond. Van Vliss. nam. 1J u. 2 6 voorm. 9 9! Zat. 2 4 10 Schroef-StoombootJacob van Artevelde. Wckelijksche dienst. Yan Gent naar Neuzen; Zaturdags, 'smiddags 12 ure. Yan Neuzen naar Rotterdam Zondags, 'svoormiddags 5 ure. Yan Rotterdam naar Neuzen en Gent; Wocnsdags's voormiddags 3 nre. De COMMISSARJS DES KONINGS in de Pro- vtncie ZEELJND mankt beltend, dat, (tit lioofde T;la ooodzakelijke liersiellingcn aan lict Bclgiscli ge- deelte van he* Kanaal van Neuzen naar Gent - volgens beschikking van Z'jne Excellcntie den Mi-p-frtJi nbUer van Biiinenlandscbe Zakende aftappingf van dat Kanaal onafgebroken zal plaats vin - den gedurende het t\jdvak van 15 Junij 1855 tot 10 Julij daaraanvolg-ende. Middelburgden 18 Mei 1855. De Commissaris des Konings voornoemd YAN TETS. le ondergeteekende lieeft bij dCze de eer zijne Strict, ro Land gen >oten te berigten dat bij zicli al- liicr tii'ef: gevctigd als OWDERHTEIVIER VARf OPEWBARE VERKOOPItVGEWen dat bij li Mil van beden af, cl: eljk m de gelegenlieid be- taat Oin alle oortrvan GOEDEREN ie kunnen bre en, z o als Oude-en Nietiwe Huis-Meubelen dc e:i Nio MVC Kteederen, Beddegoed, Porsdein *Gb Geleijerd- en A idevv.erk, onverscbillig van welke SOO' en verwililgt tevens een iederdat teistcid na de Verkoop'Tg de opbrengst der verkoclite sroederea doo*' bem zal 'v otden uitbetaald. Zicb verder it! dc gunst van bet gcacbte pubbek aanbevelcnde lieb ik ?le eer te zijn, UEd. Dw. Dienaar, L. J. v an LEEUWAARDEN Gepatenteerd Ondernemer van Open- bare Fcrkoop'ingen te Neuzen. NB. Dc Verkooping zal in bet eerstvolgend blad worden bekend gemaakt. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. VV. OVEUCEEKE. MOMMMMI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2