NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 11I1VS18-T&I11D1BS1, N.° 73. WOENSDAG 2311EII8SS. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. ff TE VOOR Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. Mundus vult dccipiergo decipialur," (De wereld wil bedrogen zijndal zij dan bedrogen worde zegt een spreekwoord dal van oude tijden afkomstigdoch legenwoordig nog zeer goed van toepassing is. Wanneer vvij tocb ons oog slaan op de concurrenlie vvelke er lhans heerschtdan willen wij ja daarin vvel met genoegen den werkelijk beslaanden vooruitgang erkennen doch met leedvvezen moelen wij ook dikwijls zien dat diezelfde concurrenlie veelal het masker wordt van verregaande knoeijerij welkc zelfs wel met den naam van snoode be- driegerij mag beslempeld worden. Trouwensbijna iedereen is het bekend hoo men zich legenwoordig beijvertorn oogenschijn- lijk veel waar voor vveinig geld le geven enalles als koopjes aan te prijzen. Men kooplomdat bet weinig geld isofschoon er omtrenl de deug- delijkheid der waar wel eenig wanlrouwen oprijst hetwelk bij het gebruik maar al te dikwijls wordt bevesligd doch het geld is uitgegeven en men troost zich met het voornemen van zich niel weder le lalen misleiden. Behalve zoovele andere zaken doen onze huis- houdelijke artikelen ons (lit maar al te vaak on- dervinden en ondanks de menige waarschu wende stemmenondervindt men nog bijna dagelijks boeveel malen de koopjes eigenlijk duur worden. Wij willen hierop de aandachl dergeecrde lezers van dit Weekblad eenige oogenbiikken vesligen inde hoop, dat zulks velen de oogen moge openen, om in het vervolg toe te zien niet door de leuze van goedlcoop op eene schroinelijke wijze om den tuin le worden geleid. Van de vele vervalschingen der levensmiddelen welke men legenwoordig aantreftnoemen wij vooreerst de boter. Een proefje boter, ons onlangs ter hand ge- steld op het uitwendige waarvan niets bijzonders aan te merken vieldoch welker smaak loch niet was zoo als men van goede boter mogt vervvachlen, bl eek bij onderzoek-, niet alleen eene meer dan behoorlijke hoeveelheid kaasstof, vvei en zoul le bevatten maar er was ook meel onder gemengd. Behalve de vervalschingen met aardappelen-en erwten-meelkrijt, gipsbaryt en aluinaarde kan men ook de kleuring met orlean (zijnde de kleurstof der bolerverw) als eene vervalsching bcschouwen. Het vermengen met goedkooper vetals scha- penboter en in het algemeen eene slechter soort van boter willen wij hier niet aanvoeren daar zulks door den smaak genoegzaam le ondcrschei- den is. Het meel verdient almede onze opmerking-. Wordt het tarwe-meel thans wel met paarden- lioonenmeel vervalschtook boekweitenmeel wordt er verkochl, dat men wel den naam van knnstmeel mogt geven. Sommige grullers en winkeliers gebruiken daarvoor rijstdie zeerfijn gemalen wordt, en, onder het meel vermengd zijnde, aan hetzelve eene bijzondere witheid bijzet, doch het tevens eene zwaarle geeftwelke die van zuiver boekweitenmeel verre te boven gaat. Anderen vermengen het met fijn gemalen gorl of gerslemeelwaardoor het niet alleen geheel van zelfstandigheid verandertmaar bijzonder veel van deszelfs innerlijke waarde verliesten dus de leuze van goedkoop in duurkoop doet ver- anderen. De gort mogen wij ook niet onvermeld laten daar deze eene kunstbewerking ondergaatwelke men sausen noemlen waardoor ze als het ware zoo goed als geweekt wordt. Deze sausing maakt de korrel der gort niet alleen groolermaar geeft ze tevens een schooner aanziennaardien het bloemmeel er alsdan beter aankleeft, waardoor de graauvvste soort eene behoorlijke witheid ver- krijgt. Deze gort bezil ook het voordeel dat ze spoedig gaar is, welk profijt men, naar wij meenen, evenwel liever voor zich zelven zal hou- den dat aan den verkooper afslaan maar, hoe dit ook zij zeker zal hel geen beloog be- hoeven dat een kop half geweekle gort bij nit- meting meer dan een kop uilleverten dat men die alzoo 1 a 2 cents per kop zonder nadeel van den verkooper minder kan geven zal ieder begrijpen; doch of de huismocders evenveelaan een kop geweekle of ongeweekle gort hebben dit laten wij aan de ondervinding over. (tweede jaargang.) Wanneer wij deze en zoovele andere zaken aldus naauvvkeurig nagaan moelen wij dan niet volmondig bekennen dat heloude spreekwoord de wereld veil bedrogen zijn nog ruimschoots van toepassing is? Onze eenvoudige opmer king moge alzoo de aandachl van menige huis- moeder tot zich trekken en zij zich hierdoor legen misleiding leeren vrijwaren allhans geen weldenkende zal het onsgelijk wij verlrouwen ten kwade duiden hem dit spreekwoord le hebben herinnerd vooral wanneer het in het vervolg dienen mogthem geenc knollen voor cilroenen le lalen verkoopen. Hygea. Eenige dagen geleden rees er eene vraag op van enkele uil het midden der gemeenle Neuzen als verwonderd zijnde waarom hel vleesch hier ter stede hooger in prijs slaatdan in onze naburige steden of dorpen. Hel is waar wij zijn ook niet vreemd aan zulk eene vraag, maar daar het ons nu duidelijk geworden isdient deze lot narigt: De ingezelenen nemc met ons in aanmerking dat door die slagers welke het vleesch aan de huizen der inwoners rondventenbeeslen worden aangeschafldie of verminkt of aan zoogenaamde moerziekle geleden hebben en de banden der vee- artsen niel onlgaan zijn waarvan er over eenige dagen veel van dat goedkoop vleesch hier ter stede is ingevoerd dus dat ook onze vraag hier door is beanlwoord meleen besluilende, om lie ver den hoogen prijs aan goede kwalileit te be- sleden dan voor een geringen prijs ons aan ge- varen bloot le slellen die, door het onreine te eten, den mensch in vele ellende slepen. Breskens, 6 Mei. Had onze hooggeachle en innig geliefde leeraar ds. G. Baltekedie se- dert 29 April 1832, en dus heden juist 25 jaar geleden, onder ons werkzaam isop den 22 April jl. ter onzer kennis gebragtdat hij eene eenpa- rige beroeping naar Nisse had ontvangen onze angstige verwachling werd heden tot groole blijdschap daar wij vernemen mogten dat hij den algemeenen drang der liefde niet had kunnen weerslaanmaar daarin eenen hoogeren wenk gemeend had te moelen opmerken om nog lan- ger aan ons heil te blijven arbeiden. Hij ver- bond zich dus weder plegtig aan ons met eene leerreden over de bede der Emmausgangers lot den IleerBlijf met ons. (Luc. XXIV: 29b). Moge het met diepe aandoening hem toegezongene (Psalm CXXXIV 3) genadige verhooring er- langen en de Algoede hem nog lang ons tot eenen ruimen zegen stellen De algerneene vergadering der onderwijzers- gezelschappen in hel vierde schooldislrict van Zee- land is dit jaar bepaald op donderdag den 25 Augustus e. k. te Oostburg terwijl die in het vijfde schooldislrict in het eerstvolgende jaar zal geiiouden worden. Is dezer dagen door een aantal gegoede in- gezetenen der gemeente Eede nabij Aardenburg, een adres gezonden aan den minisler van finan- cicn slrekkendc om le verzoeken, dat Franscho of Belgische geldspecie naar den koers van het geld, aan het rijks-kantoor aldaar ter voldoening der belastingen gangbaar worde verklaard wij meenen, dal zoodanig voorbeeld door meer- dere, zoo niet door alle gemeenlen van Zeeuwsch- Vlaamleren behoorde nagevolgd le worden wij! ten gevolge van het handelsverkeer met Belgie in deze landstreek bijna geene andere dan de genoemde geldspecie circuleerl en het alzoo voor menigeen geen gering bezwaar oplevertwanneer hij verpligt wordt zijne betalingenin Nederlandsche munt le doen. Een treurig ongeluk heeft den 18 dezer te 's Ilertogenbosch plaats gehad. Ten huize van den heer P. S. in de Vughlerslraat aldaar, bad men rallenkruid nedergelegd om de ratten to verdrijven. Door een noodloltig loeval is dil doodend vergift in het bereik der kinderen ge- komen die daarvan genuttigd hebben een kind was reeds overleden en twee anderen verkeerden in hoogst bedenkelijken toestand. Adverlentien geheve men aan den Uitgever in te zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4 ure; de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. De commissie van heheer en loezigt tot droogmaking van hel Haarlemmcrmeer vcrwit- tigt de gegadigden dat op twee plaalsen in den Haarlemmermeer-polder gronden zijn afgezonderd tot hel bo uwen van twee dorpen en dat wie ge- negen is daar een woon- of winkelhuis of andere inrigling te bouwen den noodigen grond voor de behuizing met een erf in koop kan bekomen vooreerst legen den prijs van 50 cents per vier- kanlc ned. el. De h oog eerw. heer F. J. van Wee, bis— schop van Haarlem, heeft, als daartoe gemag- tigd van wege Z. H. den paus bij rescriptie van de H. congregalie tot voorlplanling des geloofs dd. 3 December 1854dezer dagen eenen brief gerigl aan de geeslelijkheid en de geloovigen in zijn bisdom waarbij van stonden aan opgeheven wordl de vcrpligting van de H. Mis bij te wonen op de volgende feesldagen 24 Febr.5 Mei 24 Junij 25 July, 10 en 24 Augustus, 21 en 29 Sept., 28 Oct., 50 Nov. en 21 en 27 Dec. Op jl. zondag 's namiddags van 5 tot 6 ure, heefl de omgang van de groole processie bij gelegenheid der uitroeping van de geloofslecr der Onbevlekte Onlvangenis van de H. Maagd to Gent plaals gehad. Sedcrt den praalsloet van den II. Machariusin de vorige eeuw is er te Gent niel zooveel pracht ten loon gespreid bij gelegenheid van een godsdienslig feestals lhans. Volgens de berekening van een Belgisch dagblad hetwelk zich over de aanmaligingen van zekere parlij en den nadeeligen invloed daar van ook op het lager onderwijs beklaagl zouden van de 4,426,202 bewoners van Belgie behalve 615,571 die nog le jong zijn om ter school te gaan516,490 alleen kunnen lezen895,677 alleen kunnen lezen en schrjjven en 990,270 het lezen, schrijven en rekenen verslaanzoodat er dan 1,610,594 zouden overblijven, die van alle kennis in een of meer dezer grondslagen van alle onderwijs versloken zijn. Onder een onlzellenden loevloed van men- schen heeft den 15 dezer le Parijs de pleglige opening der wereldlenloonslelling plaals gehad. Het dagblad Christian Times deelthelbe- rigt eener nieuwe vervolging mede die le Flo rence ter zake der godsdienst heefl plaals ge had. Zekere Domenico Cecchellieen der beste werklieden in de tabaksfabrijk der heeren E. Fcnzie Co., was als Protestant gewoon dage lijks met zijne vier zonen in den Bijbel te lezen, helwelk maar geenszins met een kwaad doel door een jong mensch wiens woonverlrek naast dat van Cecchetti was, en die bij een wijngaar- denier in dienst is, dezen laalstcn werd mede- gedeeld. Eenige dagen later gaf de wijngaar- denier zijnen geeslelijke in de biecht kennis dat zijn leerling hem over den Bijbel van Diodati had gesproken en dien niel zoo slecht vond als men hem wel verhaald had. Rort daarop kwamen vier gendarmes bij Cecchetti en ontnamen hem een exemplaar van genoemden Bijbelbenevens twee Nieuwe Teslamenten. Tien weken verliepen zonder dat Cecchetti iets verder van de zaak hoorde maar den 14Maart ontving hij bevel om voor de delegalie van Santa Maria Novello te verschijnen. Aldaar werd hij door den kanselier der delegalie ondervraagd erkende dat de gevonden Bijbels en Teslamenten de zijne warenen beluigde zijn leedwezen er niet nog twee meer bezeten te hebben waar door hij en ieder zijner zonen in het bezil van dat boek geweest zou zijn. Do kanselier deed hem loen nog een aantal vragen aangaande de mis, het gezag van den paus enz., op welke do ondervraagde naar zijne overtuiging als Pro testant antwoordde. Zijne verklaringen werdeu aan het oordeel van den raad der prefecluur on- derworpen die Cecchetti tot gevangenisslraf van een jaar in de boelgevangenis van Imbrogiana veroordeelde. Na den 23 Maart II. vroeg in den morgen van zijne kinderen te zijn wegge- ruktvan welke hij met kalrnte afscheid nam is hij eersl naar de gevangenis van hel Bargello, en den volgenden ochlend zwaar geboeid door de gcrdarmes naar den genoemden kerker to Monte Lupo overgebragt. Te Marseille zijn beriglen aangebragt uit Konstantinopel van den 10 dezer. Volgens deze waren de inoeijelijkhedenbelreflfende de door- graving van de landeugto v m Suez uit den weg

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1