226*" STAATS-LOTERIJ. Vervoermkldclen. Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-Marktberigten enz. Advertentien. De f 0,50 Id PLAATS VAN f 0,80. S*: I5 Je ondcrgeteekende waarschuwt een iegelij k /geene Handelszaken nog eenige Betalingren le fdoen met of aan deszelfs HUISV ROUW of diens rinderjarige KINDEREN ter uitzondering eclitcr \an die der Yrouwwat Huishoudelijke Zakcn beticft daar hij voor geene betalingen instaat. waarts gckomcn, om die plegligheid l>ij le woncn. De goedkoopo broodbakkerij te Gent is op den 14 dezer in da Lange Violelleslraal voor het publiek geopend. In den nachi van den 4 dezer, bij eenen brand le Svsseele (Wesl-Viaanderen) snelde eenc moeder de vlamtnen in om haar kind te redden toen hel dak boven haar hoofd instortle de lijken van moeder en kind zijn geheel ver- koold van onder de puinen gehaald. De tvveede kamer in Saksen heeft voor eenige dagen een ontwerp van wet aangenomen vvaarbij de bedelar'tj met ligchamelijke tuchliging wordt bedreigd. l)e wet op den verkoop der geeslelijke en nationale goederen in Spanje is den 27 April jl. door de eortez aangenomen en bereids door ko- ningin Isabella II bekracbligd. Dal intusschen de pauselijke nunlius de heer Franchitegen die wet zal protesleren, is zekeren men zegt zelfsdat hij beslolen is te vertrekken. Op eene dcpeche uit Parijs aan den ge- neraal Canrobertin de Krim, per telegraaf overgezondenis binnen de dertien uren tijds been en terug antwoord ontvangen. Hoe vele offers aan menschenievens de tegen- woordige oorlog ook reeds hebbe gekoslzijn de verliezen der legers in de Krim toch als on- beduidend te beschouwen bij de slagtoffers welke voor 42 jaren op de sneeuwvelden van Rusland uit de gelederen der Franscbe armee zijn gevallen. Een berigt der Peterburgsehe hofcourant van 20 April 1815 bevat dienaangaande de onderstaande bijzonderheden Ten gevolge der door de rege ring uitgevaardigde voorschriften belreffende de te nemen maalregelen ter algeheele vernietiging van de vijandelijke doode ligchamen en doode paarden die na de geleverde gevechten nog niet ondcr de aarde zijn gebragl of niet diep. genoeg zijn bedolven geworden hebben de plaalselijke overbeden de volgende rapporten ingezonden Uit het gouvernemenl Minsk dd. 27 Jan. dat tot 15 Jan. aldaar 18,797 lijken en 2746 doode paarden zijn verbrand en dat nog te verbranden overbleven 50,106 der eerste en 27,516 der laatstedie voornamelijk nabij de rivier Beresina waren ge- vonden en tegen 10 Feb. zouden zijn verbrand. Uit bet gouvernement Moskau dd. 20 Febr. dat lot 5 Feb. 49,754 lijken en 27,849 doode paarden waren verbrand en nog voor de onlvangst van bet bevel een groot getal onder den grond waren bedolven. Uit hel gouvernement Smolensk, dd. 20 Feb., dat tot op dat lijdstip 71,755 lijken en 51,430 doode paarden waren verbrand. Uit het gouvernemenl Wilna dd. 25 Feb.dat 72,202 lijken en 9407 paarden waren begravcn. Uit het gouvernement Kaluga dd. 27 Feb., dat 101/ lij ken en 4584 paarden waren verbrand. Het groolsle gedeelte der lijken welke men in dit gouvernement had gevondenwas nog voor de ontvangst der bevelen begraven of verbrand. In bet geheel hebben dus, ongerekend dege- nen, die zonder geteld le zijn, werden begra ven of verbrand, niet minder dan 213,516 men- sehen en 95,816 paarden hui jj$n dood op de slaglvelden in Rusland gevon(jen. Buitendien zijn overal de strengste maat-egelen van voor- zorg genomen om tegen hit begin der lente de doode ligchamen, die in rivierenen wouden mogten worden gevondenonvervijld te ver branden." De Engelsche regering heeft een oflicieel be rigt medegedeeld van voor Sebastopolvrijdag 1 f Meidesavonds, van den volgenden inhoud In den vorigen nacht hadden de Russen gedu- rende twee uren het vuur hunner balterijen op onze Ioopgraven doen spelen. Van onze zijde had geen aanval plaals. Heden begraven de Rus sen hunne dooden. Naar hel scheen nam dc cholera zeer toe onder de in het kamp van Maslak gelegerde Fransche troepen. OokteKonslanlinopeliszij heerschende. Er is wederom een legerberigt over Pe tersburg van prins Gortschalco/f ontvangen ge- dagleekend 8 Mei. Tot den avond van dien dag wa's niels belangrijks voorgevallen. Hel vijan- delijk vuur was gematigd. De vijandelijke vloot was lot op de hoogte van Kerlch gezeild doch toen wedergekeerd een gedeelte der ingescheepte troepen was in de baai van Kamiesch weder aan land gezet. Uit de Krim wordt bestendig geschreven dat groote operation op handen zijn, en dat de o-eallieerden vorderingen maken. Men zou wei- nig reden hebben daarop veel acht te slaan indien uit de depeche van prins Gorlschakoff niet hetzelfde bleek. De partij van den vrede verheft in Enge- land al meer en meer hel hoofd in de beide parlementshuizen. - Uit een officieel rapporl blijkt dat sedert de opening van den veldlogl in de Krim hel En gelsche leger in de gevechten verloren heeft 1560 aan gedooden en 4540 aan gpkwetsten. Hetaan- tal gedoode paarden bedraagt 381 en dat der aan andere oorzaken geslorvene 1466. Hoevele ini- litairen aan ziekte zijn overledenis niet opgegeven. Het getal der vrouwen, die in Engeland ondersteund worden uithetfonds voor weduwen en weezen van gesneuveldo soldalen bedraagt 5000 dat der kinderen 8000. Volgens een schrijvcn uit Odessa, zouden de voornaainste gebouwen te Sebastopol onder- mijnd zijn, en waren ook toebereidselen ge- maakt o'm zoo noodig hel overschot van de Russische vloot le vcrnielen. De Morning Herald deelt een brief uit St.-Petersburg uiede, waarin onder anderen ge- meld wordt, dat een fraai Amerikaansch schip met eene lading van 800 balen katoen 50,000 geweren en 5000 pistolen gelukkiglijk lot Bal- tishport genaderd is en thans le Kroonsladt ver- wachl wordt. Vanwel onderrigte zijde wordt verzekerd dat in de eerste dagen van Junij Rusland geheel slagvaardig zal slaan. Alleen in Polen Koer- landLithauwen en in Petersburg beschikt de regering over 400,000 man geregelde troepen die door den landstorm wel tot op het dubbele zullen kunnen gebragt worden. Het is onbe- tvvistbaar, dat Rusland thans Iweemaal zoo slerk isdan op hetzelfde tijdstip in hel vorige jaar. Het hof van cassatie te Parijs heeft den 12 de voorziening verworpen van Pianori, den bedrijver van den rnoordaanslag op den keizer. Men zegt dat de anlecedenten van dezen man die reeds vroeger in zijn vaderland wegens moord veroor- deeld is, het niet waarschijnlijk maken dat hem gratie zal worden gescbonken. (Volgens later lelegrafisch berigt is Pianori maandag morgen ten 5 ure ter dood gebragt.) DORDRECHT, 10 Mei. Niettegenstaande den aanvoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overraaas- sclie Tarwe heden kleiner was dan de vorige week konden de pryzen zich niet staande honden en moest men om op te ruimen de aangevoerde 30 h 40 cents lager afgeven. Rogge Zeeuwsche Vlaamsche en Over- maassche flaauw en 10 cents lager verkocht. Gerst: Winter minder begeerd en 20 cents lager verkocht Zomer ging tot vorige pryzen ook traag af. Haver meerder Jnlandsch aangevoerd en moest de Voedcr 21) cents lager afgegeven worden. Paardeboonenwelke weinig meer getoond werden waren tot 20 cents hoogerals Overmaasch zakgoed a 8,20 en gestorte Zeeuwsche 8,30 lot 8,40 grif te vcrkoopen. Witte Boonen werden f 1 hooger van 14,50 tot 16 gehouden. Bruinc Booncn waren daarentegen gemakkelijk tot vorige pryzen van/ 11,50 tot 13 te koopen. Blaauwe Erwteu waren tot 10 cents hooger gczocht. Kool- zaad 1 lager. GENT, 11 Mei. De markt was heden van Tarwe en Rogge ruim voorzicnweshalve dezelve met tragen aftrck 1 franc daalde. Gerst als voren. Haver ruim ter markt en werd 1 fr. minder betaald. Paardeboonen weinig aangevoerd en 1 fr. hooger. Zaden en Olien icts lager. 226ste Staats-Loterij. Prijzen van 100 en daarOoven. Derde Klasse. lste Ljjst: Ko. 18508,/ 25,000; no. 5905, 13555 en 17192, iedcr 1000; no. 4010, 11128 en 17939, icdcr/ 400; no. 14370 en 19096ieder 200; no. 1477, 2084, 5321, 5534, 7532 en 10219, ieder 100. 2deL«st:No. 19669, /'1250; no. 1812 en 4081 Ieder/ 1000; no. 1572, 8815, 15853, 14335, 14371 en 14712, ieder/ 400; no. 14, 5153, 0643, 8228 14607 en 18537 ieder 200; no. 2138, 2893, 6033, 9160 en 12644 iedcr 100. 3de LijstNo. 11754, 2500; no. 10468, 1250 no. 3031, 6003, 11894, 12377 en 19562, ieder/ 1000; no. 13308, 400; no. 6649 en 8267, ieder f 200; no. 8772, 13224 en 19602, iedcr 100. 4de L(jstNo. 7712 5000 no. 12163100. GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCII-VI.AANDEREN. Vervolg van JVo. 71.) 16 Mei 1849. Aanbesteding van het bouwen eener R.-Kath. kerk en paslorij te Neuzen. 17 1640. Prins Frederik Hendrilc landt met zijne legermagt te Philippine. 18 1559. Paus P/iw/ifs/Vhekrachtigl de schik- kingen van koning Filips IItot het invoeren der nieuwe bisdommen van Gent en Brugge. 19 1738. Ds. Jacobus Sluiler lot predikant bij de Herv. gemeenlc le Waler- landkerkje beroepen. 20 1715. Nader octrooi van H. H. Mog. ter bedijking van den Groot- of Oud- Ferdinanduspolder (gem. Koewacht en St.-Jansteen). 21 1844. Aanbesteding te Neuzen van hel eerste gedeelte der werken tot af- watering der poldersbeooslen en beweslen het Kanaal van Neuzen naar Gent. 22 i> 1572. Biervliet geplunderd door de Vlis— singsche Watergeuzen. 25 1500. Graaf Filips II en zijne gemalin Johanna doen den overtogt uit' Vlaanderen naar Vlissiugen. 24 1458. Hertog Filips achenkt aan Sluis vele voorreglen, tot vergoeding der schade welke door die van Brugge was toegebragt. Wordt vervolgd.) Binnengekomen le Neuzen voor Gent bestemd Meek, brik Deutschland kapt. Zeplien van Ha- vanna met suikerPruiss. bark Junokapt. Juchtervan Memelmet vlasBelg. schooner Augusle, kapt. Waldackvan Liverpool, met zoutBelg. stoomb. Flechakapt. Seeuwen met slukgoederen Eng. sloep Prince Albert kapt. Hargrave met rijstbeide van Londen en van Gent afgekomen Eng. schoon. Leander kapt. Fozzand met suiker, Eng. sloep Pirate kapt. Watson beide naar Londen Han. koffen Sophia kapt. Poppen Gloria Deo, kapt. Lan- ker, Jules en Sophie, kapt. Bazin Han. galj. Eendragt, kapt. Heckslra, alien naar New-Castle Deensche schooner Calharina kapt. Bartman naar HartlepoolHan. kof Hoffnungkapt. de Vries, naar Noorwegen Han. galjas Diederius kapt. WelternHan. koffen Harmonic, kapt. LuchtJohanna Mariakapt. GerdesHan. ever Orientkapt. Gerdau", en Han. galj. Herman, kapt. Reenls, alien op avonluur, alle 12 met ballast. AMSTERDAM14 Mei. Werkclijke Schuld 2£ pet. 62TV, idem o pet. 74||; idem 4 pet. 91TV ROTTERDAM14 Mei. Tarwe; Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche matig aangevoerd en 20 a 50 cents hooger verkochtgoede en puike/14,50 a 14,80: mindere f 15 a 14. Rogge tot verhoogde pryzen met goede handclOvermaas sche, Zeeuwsche en Vlaamsche schaarsch/9,76 a 11. Gerst: Zecuw- 4 sche Vlaamsche en Overmaassche Winter 6,50 a 6,40 dito Zomer/ 6,50 a 6,50. llavcr: Zeeuwsche en Int. Korte 4,60 a 6,60; dito Lange f 6,60 a 6. ErwtcnZeeuwsche Groenc 26 cents hooger,/9,60 a 10,76; groote dito/10,60 a/12,26; Gelderschc Graauwe 11 a/12,76. Boonen: Zeeuwsche en Walchersche Witte/11,60 a/16,60; dito Bruine 10,60 a 15,26; dito Paardeboonen 20 cents hooger7,80 a /8,60. Koolzaad zonder handcl. MEEKRAPPEN weder weinig vertoond en tot iets hoogere prijzen is een en ander gedaan. VLAS. De aanvoer ter markt van heden vond tot onverandcrde prijzen grootendcels koopers. Op het land was de handel gedurende de vorige week vrtf belangrijk. Stoombootde Schelde. Dagelyks uitgenomen des Zondags. Van Vlissiugen naar Breskens *s morgens 7£'s namiddags 4 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 8 's namiddags ure. Van Vlissingen naar Iscuzen 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hoedckenskerke 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskcrke naar Neuzen 's middags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Mel 1833. Bond. Vrijd. 18 Zat. 19 Zond. 20 Maand. 21 Dingsd.22 Woensd 25 Bond. 24 Vrijd. 26 Zat. Van Neuzen. Van Vliss. 17 voorin. 3£u. 6 i Yoorm. 9' i 10 lOt 11 11} midd. 12 nam. 1 3 Schroef-StoombootJacob van Artevelde Wekelykschc dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags, 's voorin iddags 6 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 5 ure. Hoek den 14 Mei 1855. J. B. ENGELS. Bij E. van der BENT, geadmitleerd Dibitant der Loterij te Neuzen zijn in de 5de Klasse getrokken N.° 12377, een Prijs van f IOOO, zijnde Do, op N.° 11128, een Prijs van 400, zijnde G/,o Lot. Bij denzelven zijn voor de 4de Klasse, van welke de Trekking hegint op den 21 Mei e. k. nog te bekomen Heele en Gredeelten van LOTEN, Doorgefourneerd en in Huurvolgens Prijs-Courant. De DIJKS-DIRECTIE van den ZAAMSLAG- POLDER zalop Vrijdag1 25 Mei 1855des namiddags ten twee ure, ten Iluize en Herberge van Jannis den Decker, aldaar, publiek aanbesteden Het maken van VIliVOORDSCHEI STEENGLOOaJING aan de zoogenaamde Kraag ter lengte van 90 strekkende elien met levering der benoodigde Materialen. De Konditien zullen van af 21 Mei 1855, bij den Dijkgraafden Heer Pieter Eekman te Zaam- slagberustende zijnterwijl in den voormiddag van den dag der Aanbesteding de noodige aanwijzing op het werk zal geschieden. ZEGT HET VOORT. UBLIEKE VERKOOPING van extra goede 3HEEPS—AFBRAAK bestaande in eene zeer fioote partij Eiken Houtwaren Plankcn Balken *Mestputpalen Ribben enz.ten verzoekc van KRIJN HAMELINK Sz.wonendc te Neuzen op Woens- dag den 23 Mei 1855des namiddags ten een ure preciesaan de Haven en het Pakhuis van den Verkooper, te Neuzen, door het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag. Zoolang de geringe voorraad slrektzal door den ondcrgeteekende aan de eerst aanvragenden worden afgeleverd BESCHRIJVING der Stad en het Am- bacht van HUESTdoor J. C. de Pot ter J 65 bl. couipressen en duidelijken druk gr. 8.°voor den geringen prijs van 0,50 in plaats van f 0,80. Bij alle Boekhandelaren in deze Frovincie zijn de Prospectussen voorbanden. Hulst Mei 1855. K. de LOZANNE. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN 0. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2