NIEUWS- EN ADVERTEN riEBLAO H-7111B N.° WOENSDAG 16 MEI1855. (tweede jaargang.) Ingezonden Stukken. Nieuwslijdingen. VOOR Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Doek- handelaars en Postkanloren zijner woonplaats. Advertenlicn geheve men nan den Uitgever in le Senden uiterlijk Dingsdag des navnddags ten 4 urede prijs van 1 lot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 centsbelialve 35 cents zegel- regt voor elke plaalsing. Eerste verslag der kantwerk-school, onderde zinspreuk Doet wel en ziet niet omgevesligd le Sluis Tan primo January tot ultimo December 1854, betreffende hare wording en voorlzetting. Uittreksel.) Het verslag vangt aan met een belangrijk overzigt van hetgeen Sluis eertijds wasals ge- rekend wordende onder het getal der slerkesleden van Vlaanderen en wat er eindelijk na zoo vele doorgestane worstelingenvan deze stad geworden is, alsberoofd van alle scheepvaartvischvangst, ja', van alle middelen van bestaan, zoodat van dit vergelen vlekje op eene bevolking van 1500 zielen thans reeds 700 moeten bedeeld worden. Onder de middelen welke bij zulk eene nood- lollige standverwisseling uitgedacht werden om al ware het dan ook slechts in geringe mate, eenige verademing aan te brengen en eenig vertier te schenken aan eene stad, welke van oudsher zulk eene schoone plaals innam in de rij der s'leden is eindelijk het oog gevesligd op dien tak van nijverheid welke in Belgie, en inzon- derheid in het onmiddelijk aaugrenzende Vlaan deren aan menigeen eene bron van bestaan op- levertn. 1. op hel makeu en verkoopen van echte kanten. Tot dat einde hebben negen dames in SluisI. w. mevrouw A. S. Renier—van Willesdirectrice milsgaders mevrouw wed. P. HcnnequinVermereJ. C. Ilennequin— IlennequinJ. A. Blankertvan Dortmond M. A. BlankertIlennequin, J. J. Schans- manSleuerwald J. M. Ilennequinvan Iloelc J. F. Stern—Ilennequin en tnejufvrouw A. Stern zi'ch vereenigd om eene kantwerk-school op eigene koslen loL stand le brengenten einde aan alle meisjes van welk kcrkgenootschap ook, die 5 jaren en daarboven oud zijn kosteloos onderwijs te doen geven in het ver- vaardigen van echte kanten, opdat deze, tot rijperen leeftijd gekomenzich een hand werk zouden hebben eigen gemaakt, waardoor zij in haar onderhoud konden voorzien. Nadat door den weled. heer J. C. Ilennequin met alle bereidvaardigheid en kosteloos een ge- bouw, staande aan de haven, (weleer de groolste en voornaamste bron van bestaan voor Sluis, doch thans gehecl onbruikbaar gewor den) aan de vereeniging was afgestaan is daar binnen de school gevesligd welke op den 5 January 1854 met 18 kinderen van verschil- lenden leeftijd is geopend doch waarvan het getal thans reeds tot 47 is aangegroeid. Onder de leiding van twee meesleressen zijn op deze school sedert hare opening tot aan het einde van dat jaar reeds 1425 ellen kant vervaardigd waarvan de opbrengsl bij verkoop voor een gedeelte aan f de kinderen is uitbetaald terwijl het overige gedeelte, individueelnaarmate der verdiensten, ten name der meisjes is afgeschreven tot eene lan«zamo voldoening harer schoolbehoeftcnop- dat&, bij het verlaten der school door haar al die benoodigdheden als eigendom kunnenme- degenomen en zij aldus in slaat gesteld worden om het eens aangeleerde handwerk als haar be- drijf te kunnen voortzetlen. Belangrijk zijn inlusschen de uitgaven, welke deze inngting voor de genoemde dames vordert die evenwel in de milde bijdrage van den weled. heer doct. P. J- Hennequin eene krachtdadige ondersleuning vinden. Trouwens, gedurende het afreloopene jaar is aan de beide meesleres sen f behalvo kost en inwoning gratis ver- strektvoldaan geworden eenesom van 2l0,81f; voor verlichling en verwarming van het lokaal werd betaald f 42,51 terwijl voor het aankoopcn van de benoodigde speldenwerkkussensstaan- ders stoelen en verdere schoolbehoeften met inbegrip der inkomendo regten werd uitgege ven eene som van /-245,99§. Daarenboven is door de ondernemeressenten bedrage van f 11,61, bekostigd datgene wat vereischt werd om de jongste leermeestereseen 15jarigmeisje uit amis zijnde do dochtereener met 5 kinderen bezwaardo weduwete Brugge in het kanlen-maken zoodanig le doen bekwamen dat door haar daarin het noodige onderrigt konde gegeven worden. De hoofdonderwijzeres is eene allezins geschikte vrouw, haar handwerk volkomen magtig, die uit hel naburige dorp Westkapelle, in Belgie, tot dat einde geroepen is. Ten slolte, want wij meenen hierinedede hoofdbijzonderheden van het verslag te hebben aangestiplvereenigen wij ons volgaarnc met den wensch der geeerde directrice datdewaar- lijk schoone voortbrengselen van kunsl en Ne- derlandsche industrie dezer allezins nuttige in- rigtingwelke om haar loffelijk pogen zoo zeer ondersleuning verdient, allengs meer en meer in ons vaderland mogen gezocht worden en dat alzoo onze landgenooten als een verblijdend tee- ken voor hel vaderlandsche gevoel ook le dezen opzigle hunne ingenomenheid met vaderlandsche nijverheid moge betoonenom daarmede tevens een blijk te geven van hunne geriegenheid voor het zoo zwaar beproefde Sluis, alwaar in de op- gerigte kant-werkschool een kleinood wordtop- gespoord hetwelk aan die zoo zeer vernederde stad nu en in het vervolg eenige verademing zoude kunnen schenken. Z. en S4 Mei 1855. B. en D. Door ds. Batteke te Breskensis voor het beroep naar Nisse bedanki. Ds. P. J. Gggelpredikant bij de Chris- telijke Afgescheidene gemeenle le Utrechtheeft het beroep naar Grandhaven (Noord-Amerika) aangenomen. Zuidzande, 50 April. Heden had alhier hel vergelijkend examen plaats naar den vacan- len post van onderwijzer bij de openbare school dezer gemeente. Van de 11 zich aangemeld heb- bende sollicitanten warende volgende ter examen verschenen als: 1. S. de Back hulp-onderwijzer te Relranchement2. A. Hubregtseonderwij zer leNieuvvland, gemeente Biervliet3. J. Jobse, onderw. le St.-Anna-ler-Muiden ,4. J. de honing, hulp-onderw. le Axel5. L. van Langeraad hulp-onderw. te Biervliet, 6. J. Noesthuis- onderw. te Sluis7. A. P. Snoep, huis-onderw. te Goes8. P. Visserhulp-onderw. teAarden- burg 9. C. Schillemanhulp-onderw. te Neuzen en 10. A. van de Sande, waarnemend onderw. te Zuidzande, de twee laatstgenoemden van den 5den en de overigen van den 2den rang terwijl van deze, no. 5, G, 7 en 8 geadinilleerd voor de Fransche taal. Het examen begon des mor- gens ten 8, en duurde tot des namiddags 4 ure wanneer de gemeenle en de belanghebbenden met klokgelui ten heiligdom werden opgeroepen lot hel geven en beoordeelen der proeven van be- kwaamheid in hel kerkgezang dat voorafgegaan werd door eene trefFende rede van den eerw. predikant, ds. A. Ilagenaar aanleiding van 1 Cor. 14: 40, over hel nut en de belangrijkheid van het voorlezen en voorzingen in de gemeente, benevens over de vereischten van een goed voor- lezer en voorzanger. Na afloop van een en ander vereenigden zich de sollicitanten, metde van el ders opgekomene hoofd- en hulp-onderwijzers aan eenen genoegelijken maaltijd en sleten eenige uren in broederlijke vrolijkheid. Moglen de sollicitanten reden hebben hel heusche gedrag van den gemeenteraad le Zuidzande lof toe te zwaaijen minder reden hadden daartoe die hoofd-onderwijzers die van elders waren opge- komeu om het examen als toeschouwers bij te wonen doch van hetzelve werden geweerd eene handelwijze die hopen wij elders geene na- volging vinden zal. Wat den uitslag van het examen aangaatdat over de volgende vakken liep opvoeding en onderwijs lezen schrijven rekenen taalkunde, geschiedenisaardrijks- kunde cn zingen daarvan kunnen wij nog het volgende mededeelen. Hel viertal is aldus zamengesteld 1. J. Jobse, 2. L. van Langeraad (tusschen deze beiden beslaat zeer gering ver- schil in bekwaamheid) 3. P. Visser en J. Noest (deze staan gelijk) en 4. S. de Back. Terwijl wij hopen weldra de keuze van het gemeente- bestuur openbaar te zullen maken kunnen wij niet nalaten den wensch uit te drukkendat men zich daarin door billijkheid en reden zal laten besturen en aldus eene bijdrage le meer zal geleverd worden ten belooge van hel nut der vergelijkende examens. Ingezonden (Tot aanvulling van vorenstaand berigl kunnen wij met zekerheid mededeelen dat de gemeen teraad van Zuidzande met 5 van de 7 stemmen lot onderwijzer benoemd heeftde tijdelijke waar- nemer der schoolAbraham van de Sande ge- boorlig van Nieuvvvlietoud 25 jaar en sedert 25 April 1851 den 5den rang bezittende met welke benoeming dan weder op eene in het oog loopende wijze is getoond hoe men vergelijkende examens geheel doelloos kan maken.) Uit de aanhouding van de twee op heelerdaad betrapte dievendie in den nacht van den 4 op den 5 dezer, bezig zijnde met het onlvreemden van larwe uit de schuur van den landbouwer P. Krombeen indegemeenlo Stoppeldijk aldaar door de moedige boerenknechts overvallen en aan de policie overgeleverd zijn is door de oplettendheid van den heer kantonregter te Hulst met eene knoop van een blaauw lakensch buis gevonden bij de opneming van den diefstal met inbraak voor eenige weken op de hofslede van de wed. Sclieensop bet gehucbt Koelewei gemeente Hontenisse gcpleegd op overluigende wijze aan het lichl gebragt, dat ook deze daaraan schuldig waren gelijk zij zulks dan ook bereids bekend en hunne medepligligen genoemd hebben. Deze, ten getalle van 4 personen en mede ter gemeenten Stoppeldijk en Hontenisse woouachlig zijn reeds den 7 dezer door de marechaussees gearresleerdte Hulst binnen- en den 9 naar Goes in het huis van arrest overgebragten al aanslonds bij orulervraging tot voile bekenlenis gekomen. Heeft men alle reden zich te verheugen over de arreslatie van deze 6 gevaarlijke personen (welke genaamd zijn Francies Heijman en Jo- - hannes Mangnus arbeiders in de gemeenle Hon tenisse J. en Jolts. Vonk en J. en C. Baart arbeiders te Stoppeldijk die reeds lang en ge- durig met hunne herhaalde diefslallen de inge- zelenen van het land van Hulst veronlrust heb ben uitsluilend heeft men het aan de on- vermoeide nasporingen van den heer kantonreg ter te danken dat zijne gewigtige ontdekking tot eene gewenschte uilkomst heeft geleid. Wij vernemen dat op dingsdag den 29 dezer te Sluis, gelijk zulks reeds elders in dat gedeelte van Zeeuwsch-Vlu inderen geschied is, eene open- bare voorlezing zal gehouden worden van wege do in deze slrekc,, bestaande afdeeling der maat- schappij lot bi-t ;ifschaffen van sterken drank. Naar merj verhaalt is te Goes lijding ont- vangen van he', verongelukken van een schip met landverhuizerseenige dagen na hun vertrek van Liverpoo'. Onder de verongeluklen zouden zich vroegere inwoners van Baarland Biezelinge enz. bevinden. Men verneemtdat te Rotterdam is aan- gehouden en voorloopig in verzekerde bewaring gesteld de heer B. commies op hel postkan- loor le Middelburg verdacht van onlvreemding van met de post verzondeue brievenwelke geldswaarde bevatleden. Zijne arreslatie zou ge schied zijn bij de uitgifte van een bankbiljet van f 1000, waarvan het nummcr overeen kwam met het dezer dagen in een uit Doinburg ver- zonden brief als veruiist opgegeven. Het onlvreemden van geldswaardig papier uit brieven is eene zoo gewone zaak geworden dat men zich slechts verwonderthoe iemaud er nog aan denken kan geldswaardo onaangetee- kend is een brief te vertrouwen. Van de aan de zuidzijde der rivier de Maas gelegene overstroomde polderdislricten zamen groot 52,860 bunders, waren op den 1 April 11. nog ge'inundeerd 22,600 bunders. Van den 1 Januarij tot den 50 April dezes jaars bedroeg den invoer van de volgende arlikelen in Belgie als volglTarwe 18,859,952, rogge 5,561,542 boonen 2,994,404 gersl 8,655,455 en aardappelen 2,784,832 kilo's. Te Gent zijn nog hij voorlduring valsche 5-francstukken in omloop met de beeldtenis van Louis Philippe en het jaartal 1837. De algemcene processie der Onbevleklo Onlvangenis op aanstaande zondag le Genl te houdenzal ten 5 ure namiddag van de St.- Baefskcrk uitgaan om ten 6 ure weder binnen te zijn. Ook le Brugge is 11. maandag eene prachtige processie van het H. Bleed en van de H. Kaagd gehouden. Tairijke vreemdelingen waren der- •wV.'.'V.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1