II ,r Mengelingen. Vervocrmiddelen. Scheepvaart. Advertentien. Correspondentie. Beurs- Marktberigten enz. Publieke Verkooping PUBLIEKE VERKOOPING 2 3 4 6 7 ATTESTED. WOONHliSWAGEMIAKERSWINKEL EN ERVE te Axel. rooswelke dc pans elk ja.ir uitreikt, dilm i il is beslemd voor do keizerin van Ooslenrijk. De pans, erkenlelijk voor het geschenk dut hij heeft ontvangen van koningin Isabella II van Spunje de koslbare pauselijke kroon van 2 million) realen waarde heeft haar als legen- geschenk gezonden het ligchaam van den mar- lelaar Si.-Felix. De aartshisschop van Toledo heeft deze reliquie naar Spanje overgehragt alwaar zij den 15 April jl. pleglig in de kapel van het paleis te Aranjuez is geplaatst. In ilen loop der laatste acht maanden van 1854 werden uit Engeland over Frankrijk 282,000 brieven naar het looneel des oorlogs -afgezonden en 325,000 langs denzelfden weg van daar ontvangen. In de Krim vindt men een Engelschen postmeester 3 hulp-postmeesters en 7 brievenbestellerster wij I 18 paarden en muil- ezels aldaar voor de dienst der posterij gebezigd worden. De Engelsche regering heeft een telegrafisch berigt nit Balaklava ontvangen, vermeldende dat in den nacht van den 1 dezer een gevechl heeft plaats gehad tnsschen de Rnssen en de ge- allieerden. De laaisten hebben verscheiden vij- andelijke hinderlagen bemagtigd 8 mortieren genomen en 200 gevangenen gemaakt. De uit- .slag was zeer luisterrijk voor de troepen der gealiieerden. Op den 5 dezer vverd een algemeene uitval van de Rnssen afgeslagen waarbij een vreessc- lijk bloedbad onder den vijand vverd aangerigt. V rijdag den 4 dezer, in denochtend, was bui- ten de forteres geen enkele Russische soldaat of kanon meer zigtbaar. Het verlies der Fran- sehen is niet belangrijk. De stad wordt dns van dag tot dag meer in- gcslolen en reeds zijn belegeraars en belegerden lhans niet meer dan een 50tal ellen van elkan- der verwijderd. Te Toulon worden weder 10,000 man troe pen verwacht, otn aldaar ingescheept te worden naar de Krim. Een geltjk aantal zoude te Mar seille soheep gaan. Keizer Napoleon wandelt en bezoekt de schouwburgen als naar gewoonle de policie is echler op hare hoedezoodat hij thans eene geheele schaar van geheime bewakers in zijn gevolg heeft. De moordenaar Pianori zou maandag voor bet hof van assises van Parijs verschijnen. Met zekerheid kan gemeld worden dat uit de ge- houdene inslruclie niet gebleken is dat hij mede- pligtigen had. Niels heeft bevesligd dat zijne misdaad het beraamd plan was van een geheim genootschap. Integendeel bestaat er alle reden orn to gclooven dat het denkbeeld tot de mis daad slechts ontstaan is in het brein van een enkel persoon. Overigens blijft Pianori in zijne gevangenis zwijgend en somber hij geeft korl en koel antwoord op de tot hem gerigle vragen. Geen enkele trek van ontroering wordt bij hem waargenomen. Het is bewezendat toen de moordenaar de beide pistoolschoten had gelost, de loop van het wapen zich op naanwelijks drie ellen afstands van den keizer bevondwiens paard op dat oogenblik stapvoels ging. Men heeft in de kamerwelke Pianori be- woonde eene som van vijf honderd francs in goudgeld gevonden. Parijs 7 Mei. Per telegraaf. De minister van buitenl. zaken van de Weener-conferentie alhier leruggekeerd is afgelreden en zal door onzen gezant te Louden vervangen worden. Pianori is lot de straf der vadermoorders veroor- deeld. GESCIIIEDKU.NDIGE IIERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vervolg van No. 69.) Mei 1605. Aanstelling van den eersten kerkc- raad bij de Herv. gem. te IJzendijke. 1604. Prins Maurits verovert deCatharina- en do Philippeschansbij Oostburg. 1604. Prins Maurits omsingelt IJzendijke en begint die slerkle te belegeren. 1614. De geleerde ds. Nathan Vay doet zijne intree-predikatie bij de Herv. gemeente te Axel. 1625. Te Aardenburg wordt het bevel ont vangen tot het afbreken van de Ma- ria-kerk met hare beide torens en overig rnunrwerk. 1752. Johanna ran Middelhoven, wed. van ds. Jac. van der Sterre (geb. te Zaam- slag) wordt in het familiegraf in de kerk te Axel bijgezel. 1850. Koninklijke benoeming van het be- stuur over de belangrijlie werken ler uitwatering der polders in het land van llulst. 1852. Aanbesleding te Hulst van het hedij- ken der schorren voor do gemeente Clinge en Grannw c. a. 1830. De wel-eerw. beer d<. Wilhelmus van Riet aanvaardt zijne predikanls- 5 8 9 betrekking bij de Herv. gem. te Sl.-Kruis. 10 Mei 1850. Oprigling van de handboog-schut- terijde Eendragt, te Boschcapelle. 11 1747. De stad Hulst door de Franschen bemagtigd; 12 1405. Thomas, graafvan Pembroke, wordt gedood in het beleg van Sluis door de Engelschen. 13 1792. Geboortedag van Z. H. Pius IX, lhans paus van Rome. 14 1843. De sloomboot: de Sclieldehervat hare dienst in het beurlveer lusschen Vlissingen en Breskens voor reke- ning van de provincie. 15 1747. De Franschen eischen de stad en het eiland Axel op. Wordt vervolgd.) STAT1STIEKE MEDEDEELINGEN. Vervolg van No. 67.) Zeeuwsch-Vlaanderen heeft 12 calamiteuse pol ders als: l.Adornis; 2. Groot-en Klein-Baar- zande en herdijkt gedeelle van den Elizabeth 3. Oud- en Jong-Breskens4. Hoofdplaat; 5. Magdalena; 6. Tienhonderd-en Zwarte7. Een dragt; 8. Kleine Huissen 9. Kouden 10. Mar- garetha 11. Stad— Philippine en 12. Watering van Walzoorden te zamen eene schotbare groolte beslaande van 4366 bunders 16 roeden 13 ellen Men vindt in Zeeuwsch-Vlaanderen 13 mee- sloven alste Axel 2 Bierv liet 1 Hoek 1 Honlenisse 6, Neuzen 1, Ossenisse 1 en Slop- peldijk 1. Alleen te Neuzen is eene scheepslimmerwerf. Te Sluis en te Hulst bestaat eene bank van leening. Wordt van lijd lot lijd. vervolgd.) Stoombootde Schelde. Dageljjksuitgenomen des Zondags. Van Vlissingen naar Breskens 's morgens 74's namiddags 4 ure. Van Breskens naar Vlissingen: 's morgens 8 's namiddags 4|ure. Van Vlissingen naar Neuzen: 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen: 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar lloedekenskerke 's morgens 11 ure. Vau lloedekenskerke naar Neuzen 's middags 12 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen Mei 1855. Van Neuzen. Van Vlisj. Dond. 10 voorm. 8 u. nam. 2 u. Vryd. 11 9 5 Zat. 12 10 4 Zond. 13 11 5 M.aand. 14 midd. 12 6 Dingsd.13 nam. 1 6£ WoensdlG voorm. 3 voorm. 9* Dond. 17 34 94 Vrjjd. 18 4 10 Zat. 49 44 104 Schroef-StoombootJacob van Artevelde Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen Zaturdags, 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Botterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 ure. Binnengekomen te Neuzen, voor Gent bestemd Deensche schooner Catharina kapt. Bartman van Hamburg, mettarwe Han. everschip Orient kapt. Gerdeau van Allona met roggeBelg. bark Edouardkapt. Louws van Liverpool, met zout, Eng. sloepen Pirate, kapt. Watson, met rijsten Traveller, kapt. Blanchard met sleen beide van Londen en van Genlafge- kornen Belg. sLoomboot Flecha, kapt. Seeuwen naar Londen, met slukgoederenHamb. kof Florentine, kapt. Holm, naar Hamburg, met diverse goederenBelg. schooner Gaston, kapt. van der Heyde naar Liverpool, Han. kof Clara Catharina, kapt. de Vries, naar New-Castle, Deensche schooners Codan, kapt. Moller, en Argo, kapt. Pieper beide op avontuuralien in ballast. De Redactie heeft na rijpelijk overleg besloten voortaan geene ingczondene aaubevelingen voor de keuze van Leden van de Tweede Kamer, van de Provinciale Staten en van Gemeenteraden in dit Week- blad meer op te nemendan alleen wanneer men die onder de Advertentien verlangt te doen plaatsen. Bij kennisgeving hiervanvoegt zij daarnevens de verklaringdat hare bedoeling met dit besluit niet zoo zeer ishet gebruik van alle andere week- en dagbladeti te dien opzigte na te volgenals wel voor- namelijk, om haar onzijdig standpnnt niet te verla- ten en alzoo alien schijn van partijdiglieid te ont- wijken. AMSTERDAM7 Mei. WcrkcRjke Schuld 24 pet. 62^; idem 3 pet. 74£; idem 4 pet. 91T7C. ROTTERDAM, 7 Mei. Tarwe Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche ging heden tot 30 cents lager aan consumtie en Vfipzending langzaam van de hand goede en puike 15,90 a f 14,50: mindcre 12,70 a 13,70. Rogge lager vcrkocht: Overmaassche, Zeeuwsche en Vlaamsche 9,23 a 10,50.GcrstZeeuw sche, Vlaamsche en Overmaassche Winter 5,50 a 6,40dito Zomer 5,30 a 6,50. Haver: Zeeuwsche en Inl. Korte 4,50 a 5,30; dito Range 5,50 a 4,73. Erwton Zeeuwsche Groene 20 cents hooger 9,25 a f 10,50; groote dito 10,50 a 12; Geldcrsche Graauwe 11 a 12,50. Boonen Zeeuwsche en Walchersche Wittc 11,30 a 16,50; dito Bruinc/ 10,50 a 15,25 dito Paardeboonen 20 cents hooger7,60 a 8,50. Kpolzaad zonder handel. MEEKRAP Aerd redelyk geyeild; op vorige prijzen werd een en ander omgczct. VLAS. De kooplust was gedurende de vorige week op het land zeer levendig en dc handel zeer belangrijk totgocd vorige prijzen. De niet zeer groote aanvoer vau heden vond grootendeels koopers tot vaste prijzen. DORDRECHT3 Mei. Onzc markt was heden van ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche Tarwe iets ruimer voorzien dan vorige weekvoor dc beste soortcn werd door de gebruikers 70 cents hooger prijs ingcwilligddoch was de handel over het gehcel niet leventfig. Rogge: Zeeuwsche, Vlaamsche en Over maassche weinig aangevoerd en wederom 70 cents hooger verkocht. Gcrst: Winter duurder betaald; Zomer vond tot onveranderde prijzen goede vraag. Haver bij matigen Inlandschcn aanvoerwas voeder zeer wil- ligtot 40 cents hooger met veel handel. Roekweit met beperkten aau- voer tot/7 hooger met levendigen omzet aan benoodigden verkocht. Paar deboonen waren tot 50 cents hooger hegeerd gestorte Zeeuwsche cn Vlaam sche 8,20. Wittc Boonen worden weinig meer getoond en waren tot hooger prijs van 14 tot 13 naar kwalitcit grif te vcrkoopen. Rruine liooncn als voren. Blaauwe Erwten weinig ter markt en tot 20 cents S hooger vonden de puik kokende soorten goede vraag. GENT, 4 Mei. Tarwe heeft wederom niettegenstaande den ruimcn aanvoereene vcr- hooging ondergaan van francwaarvoor zij vlug opruimde. Rogge was weinig ter markt en werd 1| franc duurder betaald. Gerst, waarvan den aanvoer tegenwoordig weinig is, vond koopers tot 4k 1 franc verhooging. In andere graansoorteu weinig handel. Zaden en Olien doorcen 2 franc hooger. LONDENMaandag 7 Mei (2 ure.) Per telegraaf. D» Granenmaikt it iets lager. In den loop dczcr en volgende maand bestaat er wederom gelegenheidop voordeelige voorwaar- den naar New-York te yertrekken adres J. T. de SMIDT, te Zaamslag. Neuzen, en E. H. WORTMAN, te De ondergeteekendenPassagiers aan boord van het Ned. schip CAROLINAKapt. V. de Best naar New-Yorkbetuigen hiermede hunne tevre- denheid wegens de behandeling der HeerenWAM- BERSIE CKOOSWIJCK te Rotterdam en re- commanderen daarom hunne Landgenooten deze ge legenheid. erdam, den 12 April 1855. JOSIAS HEULE. M. de BLAEIJ. JAN van KERKVORT G. VAN DER REE. M. KOMAN. ICjjCllIIUlUi Rotti Wij betuigen ook onzen dank aan den Heer J. T. de SMIDT, te Neuzen, door wiens bemiddeling wij naar Rotterdam verzonden werden daar wij behan- deldzijn geheel en al zooals den Heer de SMIDT ons beloofd had. Volgen bovenstaande Naamteekeningen.) De ondergeteekenden Passagiers aan boord van het Amerik. schip SOUTH CAROLINAKapitein J. Stewart naar New-York, verklaren hiermede hunne tevredenheid met de behandeling van den Heer J. T. de SMIDT te Neuzen door wiens bemiddeling zij door de Heeren WAMBERSIE CROOSWIJCK te Rotterdam verscheept werden en vinden zich daar- door gedrongen hunne Landgenooten dezelfde weg aan te bevelen. Rotterdam, den 23 April 1855. D. C. de PREE. A. van DUINE. M. van DUINE. J. IIUUZEN. J. KIV1ET. K. de KOSTER. J. de KOSTER. VAN EEN De Notaris J. J. Fercken, residerende te Zaamslag zal krachtens bekomen Regterlijke au- torisatieten verzoeke van de Weduwe, de meer- xjjderjarige- en Voogden over de minderjarige Erfge- Arlamen van wijlen IZAAK de GROOTE, in leveK-.i, Wagenmaker en Landbouwer te Axel, publiek aan den meestbiedenden veilcn en verkoopen Een welbeklante WAGENMAKERSWINKEL AVOONHUIS en verdere GEBOUWEN staande en gelegen binnen de stad Axelkadastraal sectie G no. 204-groot 1 roede 48 ellen. Bij den Kooper in gebruik te aanvaarden dadelijk bij de finale toe- wijzing; zullende de Kooper de Gereedschappen en Houtwaren bij den verkoop moeten overnemen. De Yerkooping zal gehouden worden op Dingsdag den 15 Mei 1855 des namiddags ten 2 ureten Huize en Hcrberge van L. B. A. Roi.ff te Axel. ZEGT IIET VOORT. van een extra welgeconditlonneerd WOOIV- HUIS zijnde het LOGEMENT FANZEELAND .STALLING en verdere GEBOUWEN staande ^n-gelegen aan de oostzijde der Kaai te Sas-van-Gent \adastraal sectie G no. 406, groot 3 roeden 22 ellen 'door bet ministerie van den Notaris J. J. Fercken te Zaamslag, op Maandag den 4 Junij 1855, des namiddags ten 2 urein het verkocht wordend Woonhuis te Sas-van-Gent. InmiddelsUIT DE HAND bij bovengemeldcn Notaris. TE KOOP te bevragen Zegt bet voort. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2