N1EI1WS- EN ADVERTENTiEBLA D ZB -VIA AH N.° 71. WOENSDAG 9 MEI1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR Dit Weekblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij deBoek- handelaars en Posllcantoren zijner woonplaats. (tweede jaargang.) Advertentien gelteve men nan den Uilgever in le zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4 urede prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 centsvoor elken regel meer 10 centsbehalve 36 cents zegel- regt voor elke plaatsing .Wi Zoo heeft dan eintlelijk de winter van 1854 op 1855 van Nederland afscheid genomen en dat afscheid zal jaren lang heugen Niet loch alleen was die winter ora zijne slreng- en lang- durigheid voor velen zvvaar tnaar wij hebben daarin looneelen beleefd van schrik en verwoes- ting, van jammer en nood welke het hart de- den ineenkrimpen Wij willen hier geene lafe- reelen daarvan ophangen de daghladen hebben ons toch in bijzonderheden onderrigt van het- geen er getrolfe.n heeft en nog bevangt ons eene huivering bij de voorslelling. Wrj schil- deren alzoo niet meer den nood, door die dijk breuken en overslroomingen veroorzaakl; ook willen wij het beroep op de help der broederen voor do broederen niet herhalen, waar iedereen reeds blijk gafdal hi] de roepstom hoorde en verslond maar wij hebben thans slechls een woord van billijken lof, en daarnevens een van beschcidene teregtwijzing. Eere dan der Nederlandsche nalie Regtma- tiwe eere! Naauwelijks klonk de noodkreetof zif slond daar schier als een eemg man, vol- vaardig gereed om hulp te bieden waar rsulp vcreischl werd. Zij gaf, zij gai dadelijk zij gaf veelHet was een schoon schouw- spel Hare geschiedenis heeft eene hecrlijke den 'vaderen waardige bladzijde aangewonnen Eere, dubbele eere ook den koning Hulde, innin-e hulde zij hem loegebragt nil het dank- bare hartDaarvoor dat hij zich weder waar- lijk koning, vader zijns volks heeft betoond en dal, hier blijkbaarvoor iedereen zonder onderschcid; dal hij ijlings is heengesneld trots rnoeiten en gevaren om zelfter plaalse van den nood nit eigen oog te zienmet e.gen hand le helpcn te regelen en te besluren. Eere en hulde almede den koning, voor het besluiteene algemeene inzameling door geheel het rijk verordende. Ofschoon er dadelijk en veelzijdige hulp ge- boden werd die maalregel was eyenwel yol- strekl behoefle. Z66 moest de nood.ge eenheid en re»el gcboren worden. Zoo ook werd ieder Nederlander in de gelegenheid gesteld om te offeren op het altaar der liefde naar hart en vermogen, en ieder heeft de overluiging dat zijn offer le regtcr plaatse zal komen en zonder ver- Hcs Geenszins bedoelen wij hiermede, dat ieder, die zijne gift, builen dc algemeene col- lecle, aan eene der dadelijk gevormde commis- sien, of aan bekende personen inzond met evenzeer die overluiging zoude liebbcn maar wij voeren zulks aan om daaruit een teregtwij- zend woord af le leiden- een woord vyaar- loe wij meenen verpligt te zijnorndat een noo- gcr volksbelang zulks eischt, a! zl] het ook op het gcvaar af, dat men het als een wanklank moge opnemen. Ons oog is hier gevesligd op den speculalie- geest, welke zich ook ten behoeve der nood- lijdenden in de weer gesteld heeften wij willen het gaarne geloovenoveral ter goeder trouw en met eene edele meemng. Allerzyds toch worden boekwerken, groot en klein daar voor aangekondigd hetzij nog uit le geven en ached voor het doel, hetzij reeds bestaande en dan voor de lielft. Overal worden concerten tooneelvoorstellingen enz. enz. gegeven - alles met het opschriftwatersnood. Met nadruk wordt het herhaald wij miskennen geens zins al die pogingen om het cijfer der nood- penningen le helpen opvoeren. Zij gronden zich zeker op iels in den mensch dat belooft ze vruchtbaar te doen zijn, doch ielsdat, schoon dus als hefboom le gebruiken, toch met te pnj- zen en niet aan le kweeken isn. I. het ego'ismus dat voor zijne opoffering loch wat genielen wil. Zoo mo»e de weldaad den ontvanger wel ten bate komen voor den gever is zij ten deele of ook wel geheel verloren. Wie niet enkel uit liefde geeftzonder zij-hlik op vergoed.ng of vercelding, zijne weldaad is geene goede daad meer. Maar ook (lit worde hier niet uit het oo-r verlorennamelijk dat bij de genoemde wnze van doen ook de onlvangers schade heb ben. Immers, wat de gever uilgafwordt alzoo op den weg lot den ontvanger noodwendig aan ccne Porting onderworpen en komt niet geheel tot hem. Bovendien, menigeendie aldus op deze zij-altaren offerde heeft nu welligl zijne gave op het hoofd-altaar moeten bekrimpen. En nog komt daar iets bij, van niet minder ernstigen aard dat, namelijk bij die zijdeling- sche pogingen tot het uitlokken van gilten soms dwang gebezigd wordt, wel geen ma- lerieel geweld maar toch zedelijke dwang welke oiigelvvijfeld af le keuren is. Menigeen loch is, door zijne betrekking tot de onlwer- pers en opzigters dier zij-altaren als gedron- gen daarop te offeren hetzij fatsoenshalve hetzij uit vreezesan andcrs later miskend ofmisschien benadeeld le zullen worden en dan soms wel boven vermogen. Maar, al is ook dit laalsle zoo niet: van liefdewerk moet alle dwang verre blijven; want deze is daarbij verfoeijelijk onzedelijk, en zou verlagen in plaals van ver- heffen. Eii zoo maker) wij dan nu de slolsom op bij partiele nooden moge men die filtrerende en speculerende zij-altaren laten gelden thansbij de uilgestrekle ramp, welke iedereen als van zelf roerten nu Z. M. onze geeerbie- digde koning een algemeen altaar der liefde voor geheel het vaderland opgerigl, en dat zelt met zijne koninklijke verwanlen op de edelste wijze gewijd heeftnu moeten wij en zelfs nog voor zoo veel dit noodig zij een' ieder daar- heen verwijzen met zijne voilemaar vrije gave. Met de lofspraakwaarmede wij begonnen zijnwenschende le besluilen roepen wij dan nogmaals uitIlulde den Koning Eere der Nalie I Z. M. heeft, bij besluit van den 1 dezer goedgevonden le benoemenbij het wapen der artillerie bij den slaf van het wapen tot ka- pilein de lste luitenanl J. E. van lleutszvan dieri staf, magazijnmeesler der artillerie van de 2do klasse te Neuzen. Bij koninklijk besluit van den 28 April jl. is toegelaten de onderhandsche verkoop van per- ceelljes rijksgrond tot het bouwen van twee dor- pen in den Haariemmermeerpolder en goedge- keurd het ontwerp der voorwaarden van bouwing dier dorpen en het ontwerp van het contract en de voorwaarden van den onderhandschen verkoop. De lot dusverre verkochte 13,856 bunders van den Haariemmermeerpolder hebben opgebragt f 6,560,500, or gemiddeld f 474 per bunder. Er blijven nog ongeveer 3000 bunders ter vei ling over. Eene tiende verkooping, van nage- noeg de helft van dal bundertal zal in de vol- gende maand Junij le Amsterdam plaals hebben. Ten gevolge van de gewone jaarlijksche gar- nizoensverwisseling zijn in de afgeloopcne week van VenloFort Bath en Bergen-op-Zoom le Neuzen en Breskens aangekomen de kom- pagnien van het 2de en Isle bataillon van het ode regiment infanteric om aldaar en in de detachemenlen de dienst te vervangenwelke sinds Mei des vorigen jaars door die van het 4de regiment is vervuld geworden. De algemeene vergadering van de vereeniging het Metalen Kruisafdeeling Sluis enOmslreken, II. woensdag gehouden was vrij goed bezocht. De in garnizoen gekomene kapitein komman- dant J\ Boogaerd, Ridder der Mililaire Willems- Ordevan den Nederlandschen Leeuw en de Eikenkroonvereerde deze vergadering met zijne tegenwoordigheid. Na lezing der notulen der vorige algemeene vergadering en ingekoinene stukken, werd door den voorziller eene bijd rage geleverd en is het overige van den avond in gezellig onderhoud doorgebragt. Ter vervulling der betrekking van ge- meenle-ontvanger le Zaamslag vacerende door het overlijden van den heer J. Vermandelis den 4 dezer daarloe door den raad met eenpa- rige stemmen benoemd de heer E. IE Wortman. Ten gevolge van de schaarsle en duurte van het veevoeder wordt sedert eenige dagen op de voomaamste marklen eene aanmerkelijke da- ling van het rundvee opgemerkt. Men verneemtdat den 50 April jl. eene vreesselijke ramp het tegenover de stad Dordrecht gclegen I'apendrecht heeft gelroffen. 'sAvonds omslreeks lien ure brak (laar namelijk brand uit, welke zich spoedig aan verschillende hui- zen mededeelde; in weerwil van alle in het werk gestelde pogingen tot blussching woedden de vlammen snel voort en verwoesten behalve een 8tul woningen, ook het kerkgebouw grootendcels. Uit Veenendaal verneemt men, datdein- woncrs die voor den watervloed hebben moeten vlngten op zeer weinige na hunne woningen ofschoon onbewoonbaar zoo als zij zijn weder hebben betrokken en de openingen met zakken en stukken plank zoo veel mogelijk ter be- schulting voor regen en koude toegemaakt; meer dan 80 woningen zijn in dusdanigen toe- stand en kunneri onmogelijk bij gebrek aan genoegzaam werkvolk dezen zomer alien wor den herbouwd en hersleld. Wat het water op de landerijen be I reftdal valt goed weg, ech- ler zal de bebouwing dit jaar weinig of niets te beduiden hebben hetwelk natuurlijk aan die gemeente bekommering baart. Men meldt van bet Hexelonder de ge meente Wierden provincie Overijssel dal de landlieden daar ontzettend geplaagd worden door de schrikbarende menigte kraaijen die alles ver- nieleu. In de verloopene week was bij een Iand- bouwer een schaap des nachts builen gebleven en vaslgeraakl; men vond het des morgens door de vraalzuchlige kraaijen zoo deerlijk verminkt, dal men het op staanden voel heeft moeten af- maken en een groot gedeelte wegwerpen. Den 50 April II. isteDevenler overleden in den ouderdom van 89 jaren mej. v. Calker die bij testament vermaakt heeft: aan dearmen der Mennonieten gemeente (lot welke gemeento zij behoorde) f 40,000 aan die der Herv. dia- konie f 18,000aan die der R. K. gemeente f 15,000, aan die der Luth. gemeente f 9000 aan die der Israel, gemeente f 2000aan de Israel, gemeente f 4000 om daarvoor jaarlijks 2 jongens lot ambachlen, behalve die van stag ier, op le leiden aan de R. K. weezen f 1000 aan de teekenschool f 1000aan het Meyers- hof f 1000; aan de algemeene armen-commissie om daarvoor werk aan dearmen le verschaffen f 5000 aan de Afgescheiden gemeente f 500 aan de koslschool voor Doopsgezinde leeraars f 8000 aan de minvermogende Doopsgezinden te Amsterdam f 4000 aan het inslituut voor blinden f 3000; aan het instituut voor volwas- sen blinden f 3000; aan de inrigting voor jeug- dige misdadigers f 2000 aan het Bijbelgenool- schap f 5000, aan het Christelijk hulpbeloon f 1000aan het instituut voor doofstommen 5000; te zamen f 119,500. Door verseheidene gemeenleraden in Belgie zijn thans besluiten genomen om de pasgeboren kinderen niet meer naar het sladhuis te brengen voor de aangifte der geboorte. Thans zullen de bedienden van het sladhuis de voorschriften der wet ten huize gaan volbrengen. De zelfmoorden onder het Belgische leger nemen schrikbarend toe in de vorige week heb ben weder twee soldaten een te Brugge en een te St.-Bernard zich met hun geweer door het hoofd gescholen. Een zonderling huwelijk heeft in de afge- loopene week te Gent plaals gehad. De amb- lenaar van den burgerstand zagniet zonder verwonderingeen kerel verschijnen die met gebonden armen oplrad lusschen twee gendar- men in groot lenue. Het was eenen veroordeelde, die uit het rasphuis naar het stadhuis gebragt werd om daar te trouwen. Men verzekert dat de bruid eene dochter uit de voorslad aan de Sassche poort isen reeds moeder van tweo kinderen waswelke kinderen alsnu weltig zijn verklaard. Na de godsdienstige inzegening is hij onmiddelijk naar St.-Bernard vervoerd om daar gedurende twee jaren den wiltebroodslijd af le wachten. Een later schrijven uit Rome houdl in, dal de H. Vader, naar aanleiding van het levens- gevuar waarvan hij onlangs onlkomen is voor- nemens is eene bedevaart naar Lorelto te doen helzelfde plan zoude bij de kardinalen en pre- laleu welke bij het voorval legenwoordig waren beslaan. Uit Rome wordt gemeld dat de gouden mm B EEN POPULAIR.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1