"I HOF8TBDB, STOOMBOOT DE SCHELDE. Yervoermiddelcn. Advertentien. VRi'CHTBAItE B01IW- EN WEILANBEN Publieke Verhooping VUBLIEKE VERKOOPING 4 m 'z A T T E STEN. )1M;N BA RE VERKOOPING VAN KAPITALE WOONHUIZEN, ZAAMSLAGAXELELLEWOBTSDIJK EN BAARLAND. WOOAHIIS, WAGENMAKERSWIMEL E\ ERYE, te Axel. Zegt het voort. wrtioo».U> lirijzen i>rif van le hand. - Havel IV tot m.n Ut zundc i.nl. n<l- werd 10 cents dmml.v belaal.l. FaaHehonn™ vomica tot toii„i nriltcnnlsOvmnaas.-h '/.akgocd a/7.00 en gostortc /.ceiiwwhe en laam- S. he a f 7,70 gocde vi-aae. Witle lioonen wami van j I., tot A.-W'i a-r kwaliteit begecrd. Bruins dito liebben hii geryven uaar kwaliteit 11,10 tot?13 opgebragt. - Blaauvvc Krwtcn Mi vcrmindcrdcn aanvoer tot 20 cents hooger grif tc verkooacn. Koolzaad zonder bandel en meerdcr tot veil puik Vlaamsch werd by partij gelateu. GENT37 April. Van Tarwe was linden ecn gewonen voorraad tcr marktdie^spondiig was ongernimd met cene rijzing van 1 a 1^ feane pee inn was meerder aangevoerd ofsehoon in bet begin dclandbonwers liooger prij- rn vroegen. weed echtee tegen beteinde dee markt tot dc 1 veiida" voekoeht. fierst als vorcnmot veel vraag. Haver wcinig aangevoerd en I h 1<- fr. duurderper 1J licet, betnald. /.aden als voren en Olicn hooger. I. ON DEN, Maandag 30 April (3 urc.) {Per telcgraaf.) Tarwe 8, Gcrst 1 Haver en Boonen I- hooger. 226ste Staals-Loterij. Prtizcn van 100 cn daarboven. Tweede Klasso lstc i.iist: No. 9937 20,000no. 7-203, /liSO; no 1314 nOOO- no 14989, 17-296 cn 19751 icdcr/400; no 9.)(ten 17436 ieder /9W; no. 1137, 18801 17540 en 17902 iedcr/ 00. Me'uist: No. 9476, /3000; no. 7649, /18B0; no. 809 on 806jiedcr 1000- no. 8994, /400: no. 10711, 13823 en 16008, ieder/200; no. no. 1900, 2304 en 9503 lode,1000; no! 9618, 10308, 13498, 19009 en 19200, icder 400no. 1686 9SM) 11165 en 13830, icder/200; no. 94, 306, 6481 G.l.ll11917 loO.Ocn '^ideLiisfrNo! 9-288, 9367,12885cn 13103, icder/1000; no. 6485 400 no. 6757, 200no. 4398 cn 8134, iedcr/100. Stoombootde Schelde. Dagelyks uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen naar Breskens 's inorgens 7£'s namiddags 4 ure. Van Breskens naar Vlissingen \s morgens 8 *s namiddags 4* ure. Yau Vlissingen naar INcuzcn 's morgens 9 ure. Van Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. Van Neuzen naar Hocdikenskerke 's morgens 11 ure. Van Iloedekenskerke naar Neuzen s middags 13 ure. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. 31 ei 1833. Van Neuzen. Van Vliss. jorin. Si u. voorm. 94 u. 4 10' Dond. 3 Yrijd. 4 Zat. 3 Zond. 0 Maand. 7 Dingsd. 8 Wocnsd 9 Bond. 10 Vrijd. II Zat. 13 o 6 7 74 8" 9 10 midd, nam. ii 13 Schroef-StoombootJacob van Artevelde Wefeelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags's middags 13 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. j Van Rotterdam naar Neuzen cnGcnt: Woensdags, 's voormiddags 5 ure. „».e ondcrgeteekende, gevcstigd in dc Lange Noord- straatwiik A, no. (>4-, als ROPER- en BLIRSLAGER, ZINK- cn LOODWERKER, KAGCHEL- cn LAM- -PENMAKER alsmedc gesorleerd in dczelve Goederen, verzoekt beleefd de gunst zijner Slad-en Landgenooten, onder bclofte eener goedkoope cn accurate bediemng. Neuzen den 1 Mei 1855. JOII. de JONGE. ii j J. W. YERBEECR VROLIJK, Apothekcr tc Axelis to bekomen een ONFE1LBAAR MIDDEL tot dooding van JVeeg- of IVandluizen zoom el in Houtwcrk als Muren. wonei m rrn I o cr In den loop dczer maand bestaat er wederom ccleaenbeid op voordeelige voorwaarden naar New-York te vertrekken adres J. T. de SMID1 tc Neuzencn E. H. WORT.MAN, te Zaamslag. De ondergeteckenden Passagiers aan boord van bet Ned. scliip CAROLINAKapt. V. de Best, naar New-Yorkbetuigan hiermede hunne tevre- denheid wcgens debebandeling der Heeren WAM- BERS1E GROOSWIJGK tc Rotterdam en re- commanderen daaronr liunne Landgenooten deze ge- legcnheid. Rotterdam, den 12 April 1855. JOSIAS HEULE. M. de BLAEIJ. JAN van KERKVORT. C. VAN DER REE. M. ROMAN. Wij Letuigen ook onzen dank aan den Heer J. T. de SMIDT tc Neuzen door wiens bemiddeling wij naar Rotterdam verzonden werden daar wij behan- deld zijn geheel en al zooals den Heer de SMIDT ons beloofd bad. (Volgen bovenstaande Naamteekeningen.) De ondergeteekenden Passagiers aan boord van hct Amerik. scliip SOUTH CAROLINAKapitein J. Stewart naar New-Yorkverklaren hiermede hunne tevrcdenheidmet de beliandeling van den Heer J. T. de SMIDT te Neuzen door wiens bemiddeling zij door de Heeren WAMBERSIE CROOSWIJCK te Rotterdam versclieept werden en vinden zich daar- door gedrongen liunne Landgenooten dezelfde weg aan te bevelen. Rotterdam, den 25 April 1855. D. C. de PREE.' A. mS DU1NE. M. van DUINE. J. HUIJZEN. J. KdYlET. K. be ROSTER. J de ROSTER. BENEVENS de ONVERDEELDE HELFT IN EENE STAANDE EN GELEjJEN IN DE GEMEENTEN De Notaris ,T. J. Fercken, residerende te Zaamslag zal krachtens bekomen Regterlijkc mag- tiging ten 3:erzoeke van den Heer J. de JONGE, Roopinan en Lid van den Raad der gemeente van en wonende tc Zaamslag, en Mede-Eigenaren publiek senteren te verkoopen Eerstc Percecl. Ecn Woonbuis, Erf, Scluuur en Tuin staandecn gclegen aan dc noordzijde van liet Dorpsplcin te Zaamslaggroot 5 roeden 50 ellcnkadastraal sectie F no. 807808 en 800 voor onbepaalden tijd verhuurd aan den Heer J. van Y ess cm. Tweede Perceel. Eene Scbuur cn Erf, staande op bet dorp Zaam slag groot 5 roeden 90 ellcn kadastraal scctie F no. 104-5 voor onbepaalden tijd verbuurd aan J. de Jonge cn J. van de Velde. Derde Perceel. Een Woonbuis Erf en Tuin staande en gelegen op het gebucht het Zoute Spuigemeente Axel groot 8 roeden 57 cllcn kadastraal sectie Bno. 19 cn 20; voor onbepaalden tijd verhuurd aan J. van P c t e g h c in. Vicrde Perceel. Eene Scbuur cn Erf, staande op bet dorp Zaam slag groot 5 roeden oO ellen kadastraal sectie 1- no. 825 door den kooper in gcbruik te aanvaarden 1 Mei 1856. Yijfde Perceel. Honderd-ecn-en-zestig veertien-honderd-vecrtigste aandeelcn van en in de Meestoof en het Stoofhol de Schoone, staande in de gemeente Axelgroot 1 bunder 4- roeden 50 ellenkadastraal sectie F no. 81 en 82. Zesdc Perceel. 8 bunders 65 roeden 40 ellen Weiland, Zijkant der Weg Huis en Erf, genaamd de Reepweide, bcplant met zware Olmen Boouien en Rnotwilgcn gelegen in den Grooten Huijssenspolder geineent Zaamslag, kadastraal sectie D, nunnners 299, 299bis, 50050 I 502505 en 504 door den kooper in gebruik te aanvaarden ultimo November 1855. Zevende Perceel 1 bunder 70 roeden Bouwlandgelegen in den Eendragtpolder gemeente Zaamslagkadastraal sectie B no. 24 en 25 in halfbaning pacht bij A. Verpoorte, tot bet rooven van den oogst 1861 Aclitstc Perceel. 5 bunders 98 roeden 06 ellen Weiland Tuin cn Bouwland gelegen in den Grooten lluijssenspolder gemeente Zaamslag kadastraal sectie D no. 124 125, 128 en 525 benevens eene eeuwigdurende jaarlijksche Cijns van 8,12i, ten laste van G. H e ij n s d ij k gevesligd op 9 roeden 60 ellen Grond gelegen in denzelfden polder, kadastraal scctie D no. 129 en 150; dit perceel is in pacht bij J. Scbeele, tot 1 November 1862, de eene onver- deelde helft voor 172 in bet jaar cn dc weder- helft in halfbaning. Negende Perceel. 2 bunders 96 roeden 34 ellen Weiland en Zijkant der Weg, gelegen in den polder en gemeente Zaam slag, kadastraal sectie F, no. 679bis680 686 en 1106; benevens vier eeuwigdurende jaarlijksche Gijn- sen ten laste van verscbillendc personen tot cen ge- zamenlijk bedrag van f 13,52; ae kooper zal de in dit perceel omschreven Weilanden in gebruik kunnen aanvaarden met 1 Mei 1857terwijl bij aan bet genot der Cijnsen zal komen met 1 Mei 1856. Tiende Perceel. Een Woonbuis, Scbuur, Erf en Tuin, groot 4 roeden 79 ellen staande en gelegen aan de zuidzijde van het Dorpsplein te Zaamslagkadastraal sectie F no. 945944 cn 945 door den kooper in gebruik tc aanvaarden 1 Mei 1856. Elfde Perceel. Een Moestuin groot 6 roeden 90 ellen gelegen bij het dorp Zaamslagkadastraal sectie Eno. 768door den kooper in gebruik te aanvaarden 1 Januarij 1856. Twaalfde Perceel. Een Woonhuis cn Erfstaande op bet Zaamslag- scbe Yeergemeente Zaamslag, groot 99 ellen, kadastraal sectie Fno. 248door den kooper in gebruik te aanvaarden 1 Mei 1860. Dertiende Perceel. De onverdeelde helft van en in eene Hofstede bestaande in WoonbuisScbuur en verdere Gebou wen, met 36 bunders 10 roeden 15 ellen Erf, Tuin Bouwland, Weiland, Dijk Zijkant der Weg, ver- graven Grond cn Visscherij staande en gelegen in de gemeenten Ellewoutsdijk en Raarland in Jan Vos Lockaan bet einde van den zoogenaamden Vijfzoodijk kadastraal in de gemeente Ellewoutsdijk secticD, no.40, 40bis, 49,52, 52bis, 60, 60bis, 61 62656465 66 en 66bisen in de ge- 5 i58 o9 4041 424o 4:_>464i At bis cn 51 verpacht aan B. dc Come, tot 1 Maart en bet rooven van den oogst 1858, voor f 1259,52 in bet jaar. Yeertiende en laatste Perceel. 2 bunders 75 roeden 00 ellen Weiland en Zijkant der weggelegen in de gemeente Ellewoutsdijk kadastraal scctie A no. 540 en "oADbis door den kooper in gebruik te aanvaarden ultimo November 1855. De Yerkooping zal gehouden worden op Maan dag- den 7 Mei 1855 des namiddags ten 1 ure in bet Logement het Wapen van Zeeland, te Zaamslag. fe(ader onderrigt te bekomen zoo bij genoemden Heer J.»^e Jonge als ten Rantore van voormelden Notaris. VAN EEN De Notaris J. J. Fercken, residerende te Zaamslagzal, krachtens bekomen Regterlijke au- lorisatieten verzoeke van de Weduwe, de meer- crjarige- cn Voogden over de minderjarige Erfge- {Tamcn van wijlen IZAAR de GROOTE, in leven Wagenmaker en Eandbouwer tc Axel, publiek aan den meestbiedenden veilcn en verkoopen Een welfoeklante WAGENMARFiRSWINREL WOONHUIS en verdere GEBOUWEN staande en gelegen binnen de stad Axelkadastraal sectie G no. 204groot 1 roede 48 ellen. Bij den Rooper in gebruik te aanvaarden dadelijk bij de finale toe- wijzing; zulletide de Rooper de Gereedschappen cu Houtwarcn bij den verkoop moeten overncmen. De Verkooping zal gehouden worden op Dingsdag den 15 Mei 1855 des namiddags ten 2 ure ten Huize cn Ilcrberge van L. B. A. Roi.ff te Axel. ZEGT IIET FOORT. van een extra welgeconditionneerd WOON HUIS zijndc bet LOGEMENT FAN ZEELAND STASjMNG en verdere GEBOUWEN staande en gelegen aan de oostzijde der Raai te Sas-van-Gent 'kadastraal sectie C no.406, groot 5 roeden 22 ellcn ^iloor het ininisterie van den Notaris 3. 3. Fercken -te Zaamslagop Maandag den 4 Junij 1855 des namiddags ten 2 urcin bet verkocht wordcncl Woonhuis le Sas-van-Gent. Inmiddels UIT DE HAND TE ROOP te bevragen bij bovcngemelden Notaris. Op Maandag den 50 dczer zal de Stoomboot de Schelde de dienst hcrvatlen en dagelijks af- varen als liieronder wordt vermeld Gedurende de maanden MeiJunij Julij Augustus September en October 1855 Dagelijksche dienst, uitgenomen des Zondags, V. Ylissingen n. Breskens 's morg. 7f 'snam. 4 ure. Y lissingen n. Neuzen i morgens ten 9 ure. rNeuzen n. Iloedekensk. 's morgens ten 11 ure. Adres te Vlissingen Breskens bij P. de ROO V. Breskens n. Vlissingen 's morg. 8 's nam. A\ ure. V. Neuzen n. Vlissingen 's namiddags 1 ure. Y. Hocdekensk. n. Neuzen 's middags 12 urn. bij J. HEMMEKAM; te te Neuzen in het Loge ment bij J C. STEENRAMPen te Iloedekenskerke bij TOMSON. Dc afvaart-uren zijn in verband gesteld met bet afrijden der Diligences en Omnibussen te Middel- burg op welker aankomst te Vlissingen zoo veel mogclijk zal gewaclit worden. Vroeg in de maand October zal dc aankondiging geschicden hoedanig de afvaart in de daarop vol- gende maanden zal plaats liebben. Afvaartlijsten zijn uitgegeven en er zal bovendien icdere week daaraan worden lierinnerd in de Mid- delburgsche en Goessche Couranten, zoo mede in die welke te Neuzen wordt uitgegeven. Concessionarissen verzoeken aan Heeren Reizigers oin bijaldien er redenen van klagten bij hetuitoefe- nen van die dienst zicli mocsten voordoen daarvan kennis te willen geven. Middelburgden 19 April 1855. Namens Concessionarissen D. DRONRERS. De ondergeteekende geeft bij deze zijne geiierde Begunstigers te kennen dat van heden af bij hem kan ageteekend worden op alle B9EKWERREN fT: Romans Tijdschriften Godsdienstige- Natuur- n Aardrijkskundige Werken Rinderprentboeken enz. Door zijne relatien zullen dezelve bij hem even spoe- dig als bij de onderscheidene Postkantoren verkrijg- baar zijn. Axel, den 1 Mei 1855. J. F. TROMP. meente Raarland scctie E, no. 25, 52, 55, 34, TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2