NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD sib-iimi N.° 70. WOENSDAG 2 III 1835. (tweede jaargang.) Nieuwstijdingen. Scheepvaart. Correspondence. Beurs-Marktberigten enz. VOOR Dd Weelcblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij G. W. Overbeeke te Neuzen. De prijs' is 80 cents in de drie mamdcn en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. V Adverlenlien gelieve men nan den Uilgcver in te zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4 lire; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor elken regcl meer 10 cents, belialve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. .V.M Re minister van financien. heeft in het belang van 'srijks belastingschuldigendd. 20 Febr. II.no. 88 eene resolutie genomen welke bij extract, aldus luidt Z.00 als mij gebleken is bebben niet weimg onlvangers de gewoonte om met belrckking tot de invordering der direcle belaslingen en meer hepaald van de grondbelasting aanzien- lijke belastingschuldigen bij achterlijklieid in deA aanzuivering van verschenen terniijnen, tesparen, zoo dat zij in plaats van de vervolgingsmiddelen die de wet aan de hand geefltijdig en geregeld toe te passen de belaling veeleer lijdclyk schijuen af te wachten. »IIel is mijn wenschdal deze staat van za- ken een einde nemeen dat de onlvangers al- n-emeen en zonder aanzicn van personen daar waar achterlijklieid bestaattijdig en geregeld vervolging instellen. »Dien ten gevolge zullen de controleurs hierop bepaaldelijk moelen loezien en zoo dikwerf zij zich op de kantoren der onlvangers bevmden ook de kohieren behooreu te raadplegen uit wier inzage hun zal blijken of en in hoeverre er ten deze bij de onlvangers najatighcid ofver- zuiiii bestaalzullende indien dit het gevul mogt zij 11 de onlvangers door hen worden gelast hun verzuim onmiddelijk te herstellen en daar- aan niet voldoende of zich bij herhaling aan dergelijk verzuim schuldig makende in leke- nin<r moeten worden bezwaard." Dezer dagen is door den minister Vtinooilog gelast, dat de miliciens van het Limburgsch bonds-contingent, thans onder de wapens den 1 illei in het genol van groot verlof gesleld zul len worden. Vob'ens de kalender-opgaven in Cadsandria, welk Zecu wsch-Vlaamsch-jaarboekje als een voorlbrengsel van deze landstreek onze alge— meene belangslelling verdienl wordt in deze week, van 28 April lot 5 Meite Hulst de Mei- marktgehoudenterwijl vervolgens in deze maand noor kermissen aanstaande zijn als: te Koewacht den G, te Hengstdijk den 17 te Graauw den •>- le Eede den 28, te Cadzand Relranche- menl en Zuidzande den 28 en 29, te IJzendyko den 28 tot 50 en le Axel den 28 lot 2 Junij. Was ongeveer drie weken geleden in eene bakkerij le Hulst, door het maken van eene ope ning in den muur een diefslal gepleegd an- dermaal is in den nacht van 22 op 25 April jl., die misdaad begaan in een nnlari$-kantoor aldaar. Door middel van inbraak heeft men dit kanloor weten binnen te dringen en den lessenaar open volgende: Zekere Korle wonende op de Haar, bij Odoorn had van den landbouwer Hulstdie naar Noord-Amerika was vertrokken eene boe- rcnplaats gekocht. Sedert sukkelde liorte zeer. B. Nordmanle Ruilenbroek in den omlrek als geeslenbanner bekend schreef de oorzaak der ziekte toe aan het plagen van den geesl van Hulst. Naauwelijks is Korle daarvan onderrigt of hij onlbiedl Nordmandie den geesl voor de ge- ringe som van 54 stuivers verdrijft. Het geregt nogtans heeft hieruit aanleiding genomen om IJNordman wegens opliglerij le vervolgen. N\ Door den gemeeuleraad van Ooltgensplaat is, gelijk vroeger door dien van Piershil, be- slolen de in het voorgaande jaar aldaar afgeschafte kermis weder in le stellen. "ebroken hebbendeis daar uit eene som van nammoeg f 400, in specie, ontvreemd terwijl men het bankpapier heeft lalen liggen. Het bhjkt nietof deze diefslal door een of meer personen geschied zij en vooralsnog is het ook niet gelukt deze op te sporen. Heden den 2 Meizal de algeineene ver- wade,ring gehouden worden van de vereeniging: het Metalen Kruisafdeeling Sluts en omstreken. De communicatie per as tusschen 's ller- logcnbosch en Utrecht is thans hersleld. El, maandag overleed te Druten provincie Noord-Brabant, zekere J. M. Rieffindenbui- ten«»ewoon hoogen ouderdom van 109 jaren. Nog verneeml men, dat Johanna Lalhariua Elisabeth Stevanie geboren op bet kasleel Eburg le Nijmegen den 25 Mei aanstaande den hoogen ouderdom van 108 jaren hoopt te bereiken. Deze nude vrouw woont nu le Zeyst waar zij by de weduwa Mallijssen iu do dorpslraat verplcegd V Uit Beer la wordt van den 15 April mede- gedeeld dat eene huiszoeking, door de execu- teuren teslamentair in den boedel van wylen de joffer Oomkes, onlangs te Beerta overleden be- werkstelligd op maandag II. het resullaal op- leverdedat men in eene kamer die in geen veertig jaren door een menschelijken voet was belreden eene aanzienlijke som (men zegt van 9- a 10,000 guldens) in oude muni heeft gevon- den welke voorloopig bij de regtbank te Win-, schoten is gedeponeerd. Een onderzoek giste- rcn op nienw gehouden moet tevens eene goede uilkomst bebben gehad. Als een slaallje van bijgeloofleesl men het 111 Belgie is bij de kamer van verlegenwoor- digers een wels-onlwerp ingediend waarbij een crediet van 9,400,000 francs wordt aangevraagd lot vollooijing van het verdedigingsstelsel van Ant- werpen en van de oevers der Schelde. Te Gent zijn valsche 5francs- en le Ant- werpen valsche 21'rancs-stukken in omloop. De laatsle voeren het beeld der Fransche rcpu- bliek en het jaarlal 1850. De loebereidselen der groole processie op den 20 Mei le Gent gaan druk voort. Overal neemt men maatregelen voor de versiering der huizen welke alles zal ovcrtreflen wat men tot heden nog bij dergelijke gelegenheden gezien heeft. Mgr. Zwijsenaartsbisschop van Utrecht, als- medc mgr. van Hooydonckbisschop van Bredaen zijucn cuadjutor, mgr. van Genck bisschop van Adras in parlibusworden ook tegen dien tijd binnen Gent verwachtzullende alsdan 12 bis— schoppen aldaar vereenigd zijn. Voor den dierentuin te Gent zijn le Cal cutta weder 5 jonge oliefanten scheep gedaan. In het nieuw gedeelte van dien dierentuin wordt thans een fraai gebouw opgerigt. In navolging van de Hollandersbeginnen de Belgen zich ook toe te leggen op hetdroog- makeu van meeren en waterplassen. Eene maat- schappij heeft zich alreeds gevormd tolheldroog- leggen van het grootsle meer in Belgie genaaind het Broek beslaande eene oppervlakte van 151 heclaren gelegen bij Berlaire in het land van Waesaan de Schelde tegenover Dendermonde eene sloonunachiene zal daartoe in werking worden gebragl. De opbrengst der collecle ten behoeve van de noodlijdenden door den jongslen walersnood in Nederland heeft in Belgie opgebragt de som van 14,565 francs. De groote wereldlentoonslelling le Parijs is twee loopen. Het is met dit laatsle dat hij, op een afsland van vijf of zes schreden opdenkei- zer geschoten heeft. Op het oogenblik der mis daad door twee in kielen gekleede mannen ge- grepen is hij gedurende eene zeer hevige wor- steling, ligt gekwetst. Eindelijk heeft men zich van hem meesler gemaakl en is hij naar de con- ciergerie overgebragt. De minister van binnen- landsche zaken isna even als zijne ainbtge- nooten Z. M. op de Tuilerien te zijn gaan geluk wenschen naar de gevangenis gegaan om bij het verhoor van den moordenaar legenwoordig le wezen. Heden gedurende den geheelen dag heeft zich een groole volksrnenigle naar de plek begeven waar bet misdrijf gepleegd is. De ver- onlvvaardiging der bevolking geeft zich in de hc- vigsle uitroepingen lucht. Op de felicitalien van den senaat heeft de keizer geanlwoord Ik koesler geene vrees voor moordaanslugen. Er zijn wezens die de werktuigen zijn van de be- sluiten der Voorzienigheid. Tot zeolang ik niijne zending hier op aarde niet zal hebben vervnld, loop ik geen gcvaar.) - Volgens lieriglen uit Sebaslopol van den 26 April, duurde het bombardement voort, doch was zwak en deed weinig uilwerking. Van do vlolen werd niet gevuurd met uilzondering van twee fregatten welke bleven schieten do mij— nen der geallieerden waren gesprongen zonder de Russen schade toe te brengen. Uit Petersburg wordt gemeld dal, uit hoofde der omstandigheden van den oorloghet gouvernemcnt Siul-Pelersburg in staat van oor log verklaard is. van 1 tot 15 Mei uitgesteld. Dezelfde duislernis die over de Weener con- ferentien van d;en begiune af aan verspreid was, is thans nog niet opgehelderdnu lord John Russell en de heer Drouin de Lhuys Weenen verlaten hebben wantterwijl men aan den eenen kant geloofde, dal door de verwerping van den kant van Rusland van het derde waarborgpunt tie onderhandelingen afgebroken warenheeft men sedert vernomen, dat de conferenlien nog voorlduren en dat in de zitling van den 26 April Rusland een tegenvoorslel heeft gedaan slrek- kende om de Zwurle Zee tot een geslolen Zee te verklaren. Jl. zaturdag namiddag, ten vijf ure be- vond zich keizer Napoleon, vergezeld van twee adjudanlenden generaal Ncy en den kolonel Valbreque, in de Champs Elyseesbij de bar- riere de l'Etoile, te Parijs, toen een welgeklced persoon den keizer naderde en op eenige schre den afstands twee pisloolsc.hoten op hem losle. Het schot miste zijn duel en de keizer reed stap- voets voort, om zich bij de keizerin te vocgen, die zich in het Bois de Boulogne bevond. De moordenaar is dadelijk gearresleerd. (Pari.is den 50 April. Per telegraaf.] Zie hier eenige nadere bijzonderheden aangaandeden tegen den keizer gepleegden aanslag De moor denaar schijnt van Ilaliaanschen oorsprong te zijn. Hij is tusschen de 50 en 55 jaren oud en draagt eene zware baard. Tijdens den aanslag had hij geheel nieuwe kleederen aan. Zijn hoed en jas zijn Engelsch, Hij was gewapend met drie pi- stolen waarvan een met 6enen loop en twee met Binnengekomen te Neuzen voor Gent beslemd Han. koffen Hoffnuitg kapt. de VriesEendracht, kapt. Heekslra beidemet raapkoeken Han. gai- joot Sophia, kapt. PoppenHan. kof Johanna Maria kapt. Gerdesbeide met rogge Deen- sche schooner Argokapt. PieperHan. gal jas Diederius kapt. Wattern beide met larwe al ien van Hamburg, Han. koffen Clara Catharina kapt. de Vries van OllerndorfIlarmQnie, kapt. LuchtHan. galjoot Hermann kapt. Reemst beide van ColmarHan. ever Gloria Deo kapt. Lancker, van Altonaalien met raapkoeken Belg. schooner Gaston kapt. van der Heyde van Liverpoolmet zoutEng. schooner Lcander kapt. Fozzand met rijslBelg. stoombool Flecha kapt. Seeuwen met stukgoederenbeide van Londen Fransche sloep Jules en Sophie, kapt. Bazin van Bourdeaux met wijn en Pruiss. bark Mary Ann, kapt. Wilt, van Memel met Iijnzaad en vlas en van Gent afgekomen met beslemming naar zee Belg. schooner Loo- christy,, kapt. Nifon, naar LiverpoolSpaansche brik Secandina kapt. de Albeziori Eng. schoo ner Janus kapt. Arnold beide naar New-Castle alien in ballast en Eng. brik George Robinson kapt. Penislon naar Londen met beenzwart. Van het ingezondene belangrijke Verslag der kant- werk-school, in 1854 te Sluis opgerigt, hopen wij eerlang een zooveel mogelijk volledig uittreksel op te neinen. AMSTERDAM30 April. Werkeluke Schuld 2| pet. 6i£; idem 3 pet. idem 4 pet. 90£. ROTTERDAM30 April. Tarwe: Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche ter rerzending en com- sumtie 80 a 90 cents hooger verkocht; £ocde en puike 14,25 a 14,00: inindere /43 a14. Bogge. Overmaassche, Zeeuwsche en Vlaamsche 30 cents hooger, /9,50a 10,73 andere soorten ook hooger. GerstZeeuw sche Vlaamsche en Overmaassche Winter-20 cents hooger/5,30 a/6,50 dito Zomer 30 cents hooger,/5,40 a/6,40.Haver; Zeeuwsche eu Jul. Korte/4 a 5; dito Lange/3,30a/4,20. Bockweit f5 a/7 hooger. Erwten prjjshoudend Zeeuwsche Groene 9 a /10,23; groote dito 10,50 a 11,75; Gcldersche Graauwe /II a 12,50. Boonen Zeeuwscheen Walchersche Wittc/ll,50 a/15 dito Bruine/10 a 13,25ditoPaardc- boonen 40 a 30 cents hooger,/7,40 a/8,40. Koolzaad zonder handcl. MEEKRAP rcdelijk gevcild en tot iets hoogcre prijzen dan vorigen markt- dag nog al een en ander gedaan. VEAS. Ilierin was zoowel gedurende de vorige week op het land als heden ter markt tot ongeveer vorige prijzen goede handel. DORDRECHT26 April. Dc aanvoer van Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche Tarwe was heden onbeduidend b\j gehruikers bestond daarvoor goede kooplustwaar- door dezelvc tot 30 cents hooger grif opruimde. Boggc Zeeuwsche Vlaam sche en Overmaassche vond by matigen aanvoer tot 50 cents hooger gene- gene koopcrs. Gerst; Winter en Zomer ging in de beste soorten tot

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1