HOFSTBBS, STOOMBOOT DE SCIIELDE. NISUWE G0EDK00PE1UZIEK. Mcngelingen. Schecpvaart. Bcurs-Marktberigten cnz. Advert out ien. Public he Verhooping VRLCHTBARE BOLW- M WEILANDE^ J. J. van SPANJE, te Axel Wordt vervolgd.) 0PENBARE VERK00PING VAN KAPITALE WOONHUIZEN, AXEL, ELLEWOUTSDIJK Efl I lieverule schikking nicer to lilijken. 0|)leverenschijnt nicer cn •rren van den 9 (lexer vuur legen Sebas- In ilen vrnegcn morgei heblicn de geallieenlen hun topol geopeml helwelk den 17 nog voorldnnrde. De Russeii beanlwoordden helzelve met goed ge- volg; des naclils herslelden zij de over dag toe- gebragle sehude. De Fransche generaal Bizot was gcdood. Volgens eene verklaring van lord Palmers/on in hot Engelsch Ingorhuis, is liel bevel afgezondenom Sebastopol zoudra mogelijk le bemagligen. De keizer en de keizerin van Frankrijk zij 11 jl. Zaturdag nil London le Parijs teruggekeerd. \llerwege zijn hun uithundige toejuichingen le beurt gevallen; zelfs de minste personen van het gevolg werden door de Engelscben met vivals onlvangen. Behalve een aantal feslivileiten ler hunner ecre gegeven is ook de keizer met alio plegtiglieid opgenomen als ridder dor Orde van den Kousenband en is ook liem door de slad London het burgerregt geschonken. Bij zijn be zoek in de city heeft de keizer in antwnord op het adres van den lord mayoronder anderen gezegd Mijne tegenwoordigheid in Engeland. is een nieuw bevvijs voor het kraehtdadig voorl zellen van den oorlog wanneer geen cervolie vrede mogt kunnen worden gesloten." -Uil Dover wordt berig^, dat de polieieal- daar kraehtdadig eene zamenscholing van nit— gcwekenen heeft uiteen gedreven welke zieh met een kennelijk lioos opzet derwaarts hadden be- gevenop het oogenblik van den doorlogt van den keizer der Franschen. Te Louden hadden om dezclfde reden eenige arreslaliiin plaats gehad. GESCniEDKlINDIGE llERINNERlNGEN VOOlt ZEEUWSCII—VLAANDEUEN. Vervolg van No. 67.) 21 April 1845. Bij Z. M. besluil wordt het deke- naat Aardenburg erkend waar- onder de R.-Kalh. parochien van Westelijk Z.-Vlaand. ressorteren. 22 1612. St.-Anna-ter-Muiden onder het gebied der Vcreenigde Nederl. gebragt zijnde wordt aldaar voor de Hervormden de eerste predika- tiegedaandoor ds. FlorenliusMarci ab llallevan Sluis. 25 1650. Oclrooi van H. H. Mog. ler be- dijking van Canisvliel (gem. West- dor pe). 24 1845. Zwaro val in den ouden zeedijk van den Hoofdplaatpolder. 25 1747. De stad Sluis, door de Franschen veroverd zijnde, wordt door Fran sche troepen bezel en van het Hollandsch garnizocn ont.ruimd 26 1657. Mislukto aanslag van prins Fre derilc Hendrik op Hulst. 27 1404. Graaf Filips de. Stoulehertog van Borgondie overlijdl. 28 1651. H. il. Mog. slaan bet verzoek van IJzendijke afbesluitende dat doze plants onder de jurisdictie des Lands van den Vrije zal blijveu ressorteren. 29 1792. De geleerde ds. Melchior Crcmer doct zijne intrede als pred. bij de Herv. gem. le Sas-van-Gent. 50 1660. Approbatie van H. H. M. op het verdrag gesloten tusschen de stad Sluis en het collegie 's Lands van den Vrije, overde uilgestreklheid van elks reglgebicd. Binnengekomen le Neuzen, voor Gent beslemd Han. k of Coda nkapt. Moller van Memelmet vlas, en Ned. schooner Johanna Marchiena kapt. Koning van Roslok met raapkoeken en van Gent afgekomen: Belg. schooners August, kapt. Waldack Josephkapt. Puller, beide liaar LiverpoolHan. kof Herman kapt. Niebur, naar Zweclen alien in ballast, Fransche schoo ner Alixkapt. Mesplenaar Bordeaux, met aardewerk en Belg. stoomboot Flecha kapt. Seeuwen naar Louden met stukgoederen. AMSTERDAMf 25 April. Werkcltfke Sehuld 2} pet. CI itlom 5 pet. 75{j; idem 4 pet. 90*. ROTTERDAM23 April. TarweVan '/.ecu wselicVlaainsclic en Overmansschc werden dc puik- ste partytjes 4(1 mils lioogcr door bakkers genomcnde rneer gewone soorten vonden tot 20 cents liooger np bet laatst slecbts trase koopers; "oedc en puikc 13,25 a 14; mindere 12,2(1 a 13. - l««gge prys- Soudend Ovennaassebe, Zeeuwsche en Vlaatnsebe 1) a 10,25. Gerst: Zeeuwsche, Vlaamtvcbe en Uvei niaassebe 10 cents liooserWinter en '/.outer 3,10 a 0,10. Haver; Zceuwsebe en Inl. Korte 3,80 a 4,80; dilo Gauge/ 3 a f 5,00. - Erwtcn Zeeuwsche Groenc 8,75 a 10,23; "roote di'to 10,30 a 11,50; Gcldersrbc Graauwc/11 a 12,50. Boo- nenZceuwsebe en Waleberscbe Witte 11,30 a 44,30; dito Oruinc/10 a 15,23; dito Paardcbooncn J'l a 7,00. Koolzaad zonder bandcl. MKKKRAR word heden zecr weinig vertoond tot icts vaster prijzen goede kouplust. VI. AS. lie aanvoer welke met zoo groot was als die der vorigc week, word tot gcbed vorigc pryzen grootendeds opgeruimd. Op het land was de handcl gedureudc de vorigc week tameljjk bclangryk. DORDRECHT, 10 April. Onze markt was beden van Zecuwschc, Ylaamsche cn Overmaassclie Tarwe en Rogge schraal voorzietiwaardoor gebruikcrs, om in de dage- lykschc beboefte te voorzten 20 a 50 cents nieerder dan vorige week mocsten inwilligen. Gerst willig en tot verboogde pryzen grif tc vcr- koopen Winter 5,(50 a 5,80; Zoiner 3,70 a 3,90. Haver vond tot booger prijzen gerecden aftrek Zeeuwsche en Inlandscbe Yocder 4 a 4,20; dito Dikke dito 4,80 a 3,20. Doekweit zcer scbaars gcveild en f 3 booger. Paardcbooncn weinig aangevocrd en 20 cents booger ge- storte Zeeuwsche en Vlaamscbe 7,70. Witte Boonen prijsboudend. limine lloonen slap. Blaauwe Erwtcn vonden weinig vraag en waren tot vorige pryzen geinakkclyk le koopeu. Koolzaad zonder bandel en nieerder aangeboden. GEIST20 April. Er was beden een grooten voorraad van Tarwe cn Rogge ter markt. De Tarwe is langzaain verkocht met eene ryzing van 1 franc doch de Rogge zonder prysverandering. Gerst en Haver weinig ter markt cn fr. dtturder. J.ONDEN, Maandag 25 April (2 ure.) (Ter telegraaf.) Granen over bet gchocl vast; inlandscbe Tarwe 1 sit. hooger. de maand Mci aanstaande bestaat er vvederorn gclegcnheid op voordeelige voorwaarden naar New-York te vertrekken adres J. T. de SMIDT, te Neuzen en H. M. WORTMANte Zaamslag. van BEESTIALEN LANDBOUW- cn MEEKGEREEDSCHAPPEIV enHUISMEU- iEW, ten verzoeke cn ten Woonstedc van EWEY VERPOORTE, Weduwe J. de Put ter, Li., in den Polder AAN- EN GENDER- D1JKE Gemcenle Zaamslagdoor het ministcrie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag op Dingsdag den 1 Mei 1855des voormiddags ten 10 ure. ZEGT HET VOORT. HE.VEVK.NS DE ONVERDEELDE II EL FT I.N EENE ST A A.N DE E.N GELEGEN I.N DE GEMEENTE.N De Notaris J. J. Fercken, residerende te Zaamslag zalkrachtcns hekomen Regterlijke mag- tiging ten verzoeke van den Hcor J. de JONGE, Koopman en Lid van den Raad der gemeente van en wonende tc Zaamslag en Mede-Eigenaren publiek prescntercn tc verkoopen Eerste Perceel. Een Wroonliuis, Erf, Schuur en Tuin staandecn gelegen aan de noordzijde van het Dorpsplein te Zaamslaggroot 5 roeden 50 ellcnhadastraal sectie F no. 807808 en 809voor onbepaalden tijd verhuurd aan den Heer J. van V e s s e m. Twcede Perceel. pres< Scheel.e, tot 1 November 1862, de eene onver- deelde helft voor f 172 in het jaar cn de weder- lielft in lialfbaning. Negendc Perceel. 2 bunders 96 roeden 54 ellen Weiland cnZijkant der Weg gelegen in den polder en gemeente Zaam slag kadastraal scctie F, no. 6791/1 s680 686 en 1106; bcncvens vier eeuwigdurende jaarlijksclic Cijn- sen ten laste van verschillcnde personen tot een gc- zamcnlijk hedrag van 15,52; de kooper zal de in dit perceel omschrcvcn Weilanden in gel/ruik kunnen aanvaarden met 1 .Mei 1857terwijl bij aan het genot der Cijnsen zal komen met I Mei 1856. Tiende Perceel. Een Woonhuis, Schuur, Erf en Tuin, groot 4 roeden 79 ellen, staande cn gelegen aan de zuidzijde van bet Dorpsplein tc Zaamslagkadastraal scctie F, no. 945 944 en 945 door den kooper in gebruik te aanvaarden 1 Mci 1856. Elfde Perceel. Een Mocstuin groot 6 roeden DO ellen gelegen bij bet dorp Zaamslagkadastraal sectie Eno. 768; door den kooper in gebruik te aanvaarden 1 Januarij 1856. Twaalfde Perceel. Een Woonhuis cn Erf, staande op bet Zaainslag- sclie Veer, gemeente Zaamslaggroot 91 ellen, kadastraal scctie Fno. 248 door den kooper in gebruik te aanvaarden 1 Mei 1860. Dcrtiendc Perceel. De onverdeeldc helft van cn in eene llofstcde bestaande in Woonhuis, Schuur en verdere Gebou- wen met 56 bunders 10 roeden 15 ellen Erf, Tuin, BouvvlandWeiland, Dijk Zijkant der Weg, ver- graven Grond en Visscherij staande cn gelegen in de gemcenten Ellewoutsdijk ,en Baarland in Jan Vos Lock aan bet einde van den zoogenaamden Vijfzoodijk kadastraal in dcgemeenli; Ellewoutsdijk seclieD, no. 40, 40bis, 49,52, 5Mis, 60, GObis, 61 6265 64 65 66 en t\Gb:s en in de ge meente Baarland scctie E, no. 25, 52, 55, 54, 55,, 58 59 4041 42 45 45 46 47 47bis en 51 verpaclit aan 13. de Come, tot 1 Maart en het rooven van den oogst 1858 voor f 1259,52 in bet jaar. Veertiendc en laatste Perceel. 2 blinders 75 roeden 90 ellen Weiland en Zijkant der weg, gelegen in de gemeente Ellewoutsdijk kadastraal sectie A, no. 540 en 540// is door den kooper in gebruik te aanvaarden ultimo November 1855. De Ycrkooping zal gehouden worden op Maan dag- den 7 lilei 1355, des namiddags ten 1 ure, in bet Logcment het kFapen van Zetland, te Zaamslag. Nader ondcrrie igt tc hekomen zoo bij genoemden Heer J. de Jonue, als ten Kantore van voormelden Notaris. Op Maandag den 50 dezer zal de Stoomboot de if- Schelde de dienst hervatten en varen als hieronder wordt vermeld dagelij ks Gcdurende de maanden Mei Junij Jtilij Augustus September en October 1655, Dagelijksche dienst, uitgenomen des Zondags V. Ylissingen n. Brcskcns ksinorg. 7f 'snam. 4 ure. Jp 11 Iwl 9 11 <1 III f U I t Vlissingen n. Ncuzen Eene Schuur en Erf, staande op bet dorp Zaam- s morgens ten 9 ure. j F y V. Ncuzen n. Iloedekensk slag, groot 5 roeden 90 ellen, kadastraal sectie F V no. 1045; voor onbepaalden tijd verhuurd aan J. dm/ J o n g e en J. van d e V e 1 d e. Derdc Perceel. Een Woonhuis, Erf cn Tuin, staande en gelegen op bet gcbiicbt het Zoute Spuigemeente Axel, groot 8 roeden 57 ellen, kadastraal sectie B, no. 19 en 20voor onbepaalden tijd verhuurd aan J. van P e t e g b e m. Vierde Perceel. Eene Schuur en Erfstaande op bet dorp Zaam slaggroot 5 roeden 50 ellen, kadastraal sectie F, no. 825 door den kooper in gebruik te aanvaarden 1 Mci 1856. Vijfde Perceel. Honderd-ecn-en-zestig veertien-hondcrd-vecrtigste aandeelen van en in de Meestoof en bet Stoofliof de Schoone, staande in de gemeente Axelgroot 1 bunder 4 roeden 50 ellen, kadastraal scctie F, no. 81 en 82. Zesde Perceel. 8 bunders 65 roeden 40 ellen Weiland, Zijkant der Weg Huis en Erfgenaamd de Reepweide beplant met zware Olmcn Boomen en Knotwilgcn gelegen in den Grooten Huijssenspoldergemeente Zaamslag, kadastraal sectie D, numincrs 299, 299//is 500501 502 505 en 504 door den kooper in gebruik te aanvaarden ultimo November 1855. Zcvcnde Perceel 1 bunder 70 roeden Bouvvlandgelegen in den Eendragtpoldergemeente Zaamslag, kadastraal sectie Bno. 24 en 25 in lialfbaning pacht bij A. Vcrpoorte, tot bet rooven var Acbtste Perceel. 5 bunders 98 roeden 06 ellen Weiland, Tuin en Bouwland gelegen in den Grooten Huijssenspolder gemeente Zaamslagkadastraal sectie D no. 1 24 125, 128 en 525; benevens eene eeuwigdurende jaarlijksche Cijns van f 8,12J, ten laste van G. H c ij n s d ij k gevestigd op 9 roeden 60 ellen Grond gelegen in denzclfden polderkadastraal sectie D no. 129 cn 150; dit perceel is in pacht bij J. 11 ure. V. Brcskcns n. Vlissingen :sinurg.8, !s nam.41-ure. 5 Neuzen n. Vlissingen 's namiddags 1 ure. V. Hoedekensk. n. Neuzen 's middags 12 ure. s morgens ten Adrestc Vlissingen bij J. HEMMEKAMte Breskens bij P. de 1100 te Neuzen in bet Logc ment bij J C. STEENKAMPen te Hoedekenskerke bij TOMSON. De afvaart-urcn zijn in vcrband gestcld met bet afrijden der Diligences en Oinnibussen te Middel- burgop welter nankomst tc Vlissingen zoo veel mogelijk zal gcwacht worden. Vroeg in de maand October zal de aankondiging gesc'iicden hoedanig de afvaart in de daarop vol- gende maanden zal plaats hebben. Afvaartlijsten zijn uitgegeven en er zal bovendien iedere week daarann worden lierinnerd in de Mid- delburgsche en Goessche Courantenzoo mode in die welke tc Neuzen wordt uitgegeven. Conccssionarisscn verzoeken aan Hecren Reizigers om bijaldien cr redenen van klaglen bij het uitoefc- nen van die dienst zicb mocsten voordocn daarvan kennis tc willen gcven. Middelburgden 19 April 1855. Narnens Conccssionarisscn D. DRONKERS. Corcflspefidcnt en Depotbouder der Muzickalc Gorrcs- tn tie, gevestigd te s Gravenhagetot de nit re van NIEUWE EN KLASSIEKE GOEDKOOPE MUZIEK liceft de ccr 1111. Liefhebbers en Onder- vijzers kennis tc geven dat hij onderschcidcnc Wer- ken heeft ontvangen terwijl de Catalogus van ruim 1800 uitgegevene Muziekstukkcn bij liem ter lezing ligt. Op franco aanvrage zal de noodigc inlichting gegeven worden, zoowel ter inleekening als aan Jill. Muziek-Onderwijzersmet de verzekcring, dat allc Iiestellingen met den mocsten spoed zullen worden uitgevoerd. TE NEUZEN, TER DRUKKERU VAN C. \V. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2