Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. M-, i 4* I'A-V.. tfb/ VOOR Dit Weelcblad wordl elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonnecrt zich bij de Boelc- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaals. (tweede jaargang.) 0 1 A. Advertenlien getieve men ann den Uitgever in te zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4 urede prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, beluilve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. Tocn wij in den morgen van den 18 dezer de treuriwe tijding vernamen van liet overlijden des heeren Josephus Vermandel, gevoelden wij ons on- willekeurig gedrongen als diep getroffen over net verlies van dozen waardigen man, in hotopcn- baar zijne venlienslen le schelsen en alzoo een eenvoudig gedenkteeken ler zijner gedachlems te slichten. Bij de volbrenging evenwel dezer tank, ondervinden wij maar al le zeer de moei- jelijkheden daaraan verhonden maar wij ver- sto'ulen ons echler niel ora eene lofrede to houden, als waarloe onze krachlen lekorlschie- ten t dan loch eene hand vol bloeinen nit vrie'ndschap op het graf van den edelcn Ver mandel te strooijen. Wij willen daarloe het mcrkwaardige van s mans werkzamcn levensloop beknoptelijk nagaan. Te Sas-van-Gentwaar zijne ouders Lauren- tins Vermandel en Adriana de Moor hel beroep van grossiers en kooplieden uitoefenden den 28 Maart 1777 geboren trad hij als lands-amb- tenaar den 1 Jannarij 1798 in dienst, en wel als onlvanger der directe belastingen van de aemeenlcn ZaamslagKoewachl, Overslag en Hoek welke laatstgenoemde gemcenle evenwel ten jare 1825 aan een' anderen onlvanger over ling en in plaals waarvan hem Zuiddorpe vverd loe"evoegd. Zijn gewoon verblijf was le Sas- vaii-Gent en alzoo bniten de gemeenlen zijner onlvang wijl hem bij Z. M. besluil van den 29 Mei 1821 n.° G5deswegens dispensalie verleend was. Evenwel verwisselde liij deze woonplaals den 10 Maarl 1824 met Koewachl van waar hij, ten gevolge der Belgische onlns- ten den 12 Augustus 1851 zijn domicilie naar Zaamslag overbragten zulks aldaar lol zijn overlijden behicld. Het was niet slechts de vervnlling van bOjange diensl op den 1 Jannarij 1848, maar teyens en inzonderheid eene ijverige en Irouwc pliglsbc- tracliling i»* zijne amhlsbetrelvking zelfs met voorbijzlen van banden van bloedverwantschap die zoo vaak bij sommigen het zwaarsle Wegen en dal wel in de moeijelijksle tijdstippen van 1850 loen zoo velen eed en pligt lultel waar- Ken. helwelk aanleiding gaf, dal Z. M. bij besluil van den 20 December 1847 n.° 1 hem lot Bidder der Orde van den Nederlandsclicn Leeuw benoemde als een blijk van vorstelijke hoogachling en vereering zijner verdiensten. Was hem deze iiooge onderscheiding naluurlijk zeer slreelend niet minder aangenaam voor hem was de algemeene deelnemingwelke hij bij deze eervolle benoeming mogl eryarcn. Sevens de "elukwenschingen zijner talrijke vrienden braot men den eerwaardigen man op verras- sende wijze eene serenade, en van wege eeii' der ingezelenen dezer gemeente word hij met de volgende dichtregelen gecomplimenleerd Niet slechls in zijne genoemde betrekking maar levens in die van gemeenle-ontvanger van Zaamslag, Koewachl en Overslag, - welke beide laatsle posten hem intussehen by de in- voering der gemeente-wet ontvielen is bij lol aan zijnen dooden alzoo ruim 57 jaren werkzaam geweest. Wel zijn er yoorbeclden aan te wijzen dat ambtenaren meerdere dienst- jaren geteld hebben docli van hem kan even wel gezegd worden, dat hij de ccmge in ons vaderland was die zoo lang in eene en dezelfde bclrekkingals onlvanger, gef.mgeerd heeft. 7ijne weduweCctlhciwiiu Jcicoh(i> >V litems met wie hij sedert 16 Mei 1797 in den geluk- kigsten echl mogl leven betreurtnevens zijn tweelal kinderen cn vertlcr kroost, met alle rerrt het getnis van eenen beminden echlgenoot, van eenen zorgdragenden vader en groolvader. En verliest de staat in hern een zeer gelrouw ambtenaar wij gevoelcn zijn germs als dal van een goed burgervan een edel mensch Hij was beleefd vriendelijk, bescheiden, zachl- irioedig hulpvaardig; bij was een leeder echl genoot, een Ironwharlige vader zelfs voor zijne kleinkii'ideren in wier midden tezijn, hij zijnen wel lust vond. In zijne betrekking lot de maat- schappijdoor zijne inschikkebjkheid by een ieder orn het zeerst bemind was bij voor zijne ondergeschikle bearnblcn altijd achlbaar en zijn voorkomen boezernde steeds eerbied in. Docli waarloe zouden wij meer zeggen om zijn zacht- moedig, locgcvend medclijdend hart af tc ma- Ion zijnen heuscheri omgang de waardij zijner onschalbare yriendschap Waarloe zouden wij zijnen ijver, om ieder te helpen tedienen, cn van ieder bemiml le wordenzijne trouw en opregtheid zijnen onVerwinnelijken afkeer voor al wat laag en schandclijk was waarloe zou den wij al die deugden in bet breede ophalen Waarloe zouden wij in den lof zijner onbeperkte weldadigheid uitvveiden? Geluigt het zelven gij menigte van beweldadigden armen, wedu- wen vveezen hulphelioevendon geluigt bet nam de edele man, die bij eigene ondervinding uwe behoeften niet kendenam hij geen deel in uw lijden? heeft bij u niet ondewr sleund, verkwiklgeholpen trok hij zicl** uwer niet liefderijk aan Komtlaal ons dan, voor alle amlere lofspraak aan hem ons weemoedig aandenkenonze dankbare tranen weiden! Laat ons zijne stille ruslplaals op- zoeken en weenende o[) zijne grafzerk schrijven hier ligl een welcloener der lijdende en hulpbe- hoevende tnenschlieid! Mogt deze flaauwe schels van 's mans ver- dienslelijke hoedanigheden lol eene geringe huldo strekken welke wij nit bijzondere hoogschalting vermeeud hebben aan zijne nagedachtenis ver- scbuldigd le zijn wij vreezen hier bij geenszins le veel maar eerder te weinig tot zijnen lof verrneld te hebben. En is nu de waanlige man aan ons aardsche. oog voor altijd ontrukt hetgeen ons van hem is overgebleven zijn voorhecld en zijn aandenken zullen ons steeds onsohendbaar en heilig aan ons hart wezen wanueer wij zijne voetstappen drukken want: Zaamslag, den 21 April 1855. B. Ingevolge de lijstgearrestecrd ler vergadering van gedeputeer'de slaten der prov. Zeeland op den 50 Maarl jl.en medegedceld in Prov. Blad n.40, zijn er in Zeeuwsch-Vlaanderen 65 er- kende heoefenareri der geneeskunst, die naar de onderscheidene takken gerangschikt zijn in 11 doct. in de geneeskunde 5 doct. indeheel- kunde en 7 doct. in de verloskunde. Voorts nog 14 heelineesters59 heelmeesters ten plntlen lande, 1 gepensioneerd officier van gezomlheid 2de klasse42 verloskundigen waaronder 7 vrou- welijke en 6 apothekers. Ondcr deze is de oudstede heer P. J. Rennequinmed. doct. (cons.) te Sluis, geadmitteerd te Leijden den 15 October 1804. Tot aspirant-ingenieur bij 's rijks waler- slaat in Oost-Indie is onder meerdere benoemd dc licer M. J. Scliramthans civiel-ingenieur. Z. M. heeftbij besluiten van den 4 dezer, onder anderen, goedgevonden te benoemen: bij het 4de regiment infanterie tot kapilcin van de 3de klasse, den lslen luit.-adjud. M. van Doorninck van het corps, en lol lsten luitenanls de 2de luitenanls J. P. Pabsl en Sasburg beiden van het koloniaal werfdepot. Het heeft Z. M. behaagd kwijlschelding te verleenen van de doodstraf, waartoe Cornells Honing bij arrest van het provinciaal geregts- hof in Zuid-Holland ter zake van vadermoord, was veroordeeld en is die straf veranderd in eene 20jarigo luchlhuisslraf. De W.-Ew. heer G. Batlekepredikant bij tie Hervormde gemeente tc Breskcnsis den 18 dezer lol predikant tc Nisse beroepen. In de afgeloopenc week is ecu persoon le Axel die op onwellige wijze zich inliel met hctgeven van schoolonderwijslot eene geldboete en gc- vangenisstraf veroordeeld. Bij de op jl. zaturdag le Middelburg plants gehad iiebbende aanbesleding van onderschei dene werken aan de calamileuse polders in Zee- land gedurende hot jaar 1855 enz., zijn, on der anderen de volgende perceelen aangenomen als voor de werken aan den polder Walsoor- den door J. T. Adriaansens voor 25,000 aan den Eentlraglpolder door D. Looij voor f 7800 aan den Kargarelha- cn Kleinen Huisscnspoider door de Leemvvoor f 4440, en aan den Koiidenpolder door D. Tholens voor f 6600. De vijf en derlig perceelen zijn door verschil- lende aannemers aangenomen voor een gezainen- lijk bed rag van 410,125. Den 17 dezej^ieeft le Hulsl de eerste ver gadering van de ingelanden van den nieuw in- gedijklen polder, onder tie leiding der nieuw benoemde direclie, plaals gehad. Daarin is be- sloten aan dien polder den naain le geven van von Altsleinspolder. In de algemeene vergaderingen van stem- hebbende ingelanden der Oranje- Sl.-Pieters- Wilhelmina-Jonkvrouw- en Zuiddiepe-polders den 16 en 17 tlezer le Biervliet en IJzendijke gehouden is, in plaals van wijlen den heer J. Brevetlot ontvanger-grifrier dier polders be noemd de heer A. B. Carpreausecrelaris der gemeente IJzendijke. Men berigt ons uil Sluis dat aldaar voor onze door de overslrooming zoo zeer verarmde landgenoolenwegens inleekening op uilgege- vene werkjes nog is bijgedragen voor eene som van f'M. Is in de vergadering van den gemeenle- raad te Zaamslag op vrijdag den 15 dezer, het nieuw benoemde raadslid tie heer Jacobus de Jonge, als zoodanig beeedigd en geinstalleerd in (le vergadering van den 20 dezer is 'hem de eervolle onderscheiding te beurt gevallen van lot wethoudcr le zijn benoemd geworden. De minister der openbare werken in Belgie heeft ler kennis der belanghebbenden gehragt dat, wegens de uilvoering van verschilleride her- slellingswerken aan het kanaal van Gent op Neu- zen zoo op het Belgisch als op Nederiandsch grondgehied van den 15 Junij tot 10 Julij aan- staande hel water op genoemd kanaal zal worden afgelaten. Te Anlwerpen zal eene maalschappij op- gerigl worden om de schorren lusschen Saill— vliet en de Schelde in le dijken. Eene dame te Gent staat met eenen Mol- davischen prins in het huvvelijk te treden. Zij is de dochter van den heer Naessensschoen- inakcr to Gent. Het konlrakt is reeds onder- teekend en liij die gelegenheid heeft den hos- podar aan zijne bruid een geschenk bestaande in een juweel doosje ter waarde van 60,000 fr., aangeboden. De prins is 45 jaren oud en woondo sedert 6 jaren te Brussel. Thans keert hij naar Jassy terug ahvaar hel bnwelijk zal worden ge- slolcn op de uitgestrekle landgoedercn van den prins. Den 16 dezer is te Korlrijk het doodvon- nis voltrokken aan M. Algoel daarioe door het hofte Brugge veroordeeld wegens eenen ge- pleegden moord te Desselgem. Eene akelige om- standigheid had hij deze tereglslelling plaats het lioofd door het mes afgesneden viel over den zak en rolde op de slraatsleenen voor de voelen der loeschouwers. Eenige dagen geleden hoorden drie vrou- wen die mel het snijden van brem in een boscli nabij Laval (Frankrijk) bezig waren ccn kla- gend geluid dat uil een nabij zijnde rij'/.en boschje opsteeg. Bij onderzoek zagen zij ijf zeer jonge wolven in eene soort van leger liggen welke om limine moeder schreeuwden die waarschijnlijk op aas was uitgegaan. Zonder te denken aan bet gevaar helwelk zij liepen als de wolvin haar ontmoelen mogt, maar alleen bedachl op de premie van 5 francs, die op het dooden ofon- schadelijk maken van iederen wolf was uitgeloofd namen zij de jonge wolven op en droegen dio in hunnc voorschoolen naar den maire van La val nil wiens handen zij de vaslgeslelde beloo- ning onlvingen. Omlront de confercntien te Wcenen blijft al ios nog in het onzekere en wat hedendaarvan gemeld wordt wordl morgen weder legcnge- sproken. Dat zij weinig kans op eene vrede- v« f - L i I i Gcluk, Wel-Edel Ilccrmet 'sKonings gunstbewtis Voor o'nbeiwckcn trouw aan 't Vaderland bewezen Gii stcll niet zondcr rein, die cer op Imogen prus En riddcrUikcn dank is in inv hart te lczen. Met vreugd zicn iv(j uw borst vcrs.erd met tor<Ics-Iint, AVyl tleugil cn ecdlc trouw in 'thart haar' zctel vmdt Ook wfi in welk een' t\jd van 'tleven, Yerlatcn cens dit aardsch tooncel; Eens worden wij aan 'tstof hergeven Dat is ons afgerekend deel. Dan zal een' traan in de oogen wellcn Van maagschap kind'ren cchtgenoot Dan zal den vriend een zucht ontzwellen Bij 't derven van een' lotgenoot

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1