AANBESTEDING. NIEUWE G0EDK00PE MUZIEK. E Scheepvaart. Correspondence. Reurs-, Marktbcrigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. BEHANGSEL-PAPIEREN SCHOORSTEENSTUKKEN enz. BEESTIALENBOEWGEREEDSCIIAPPEN El. Publieke Verhooping J. J. van SPANJEte Axel 7 n - n - VERKOOPING IN DE GEMEENTE IIOEK. I' In Ruslanil bestaat alle magtde wetgefende zoowcl als de nitvoerende luj den czar of kei- zerdie levens hel hoofd der kerk is en een onbepaald gezag voerten zelfs regelt de czar zijn inkomen en de koslen zijner hofhoudingen familie naar zijn welgevalleu. OPJIEIIKELIJK VOORVAL ONDER DE AlUREN VAN SEBASTOPOL. In bet Engelsch leger bevond zich een sol- daat, die met elken dag in zwaarlijvigheid loe- nam terwijl zijne wapenbroeders met wie hij dezelfde ontbcringen en armoede verdunrde, zigl- baar vermagerden en rneer het uilerlijk aanzien van geraamten dan van ievende schepselen had- den de bedoelde krijgsman onderscheidde zich door nederigheid, dicnslijver en groote dapperheid. Reeds in het gevecht bij de Alma gat hij van zijnen moed vereerende bewijzen, maar het was vooral in den hevigen strijd bij Inkerman dat hij van zijne dapperheid en onversaagdheid deschit- terendste bewijzen leverdo toen hij om een zijner krijgsmakkers door eene overmagt van Russen omsingeldle redden zich met eenen ontern- baren moed le midden der strijdenden wierpen de voldoening mogl smaken zijn gevaarlijk maar edel doel bereikt le zien. Zulk een boven alien lof verheven gedrag opendo hem het uitzigt op eene vvelverdiende hevorderingen onderscheidiug, maar zijne bekende nederigheid deed hem verlangen van elke beloo- ning verschoond te blijven. Eensklaps was hij tot elks verbazing ver- dwenen en, hoe onwaarschijnlijk ook kon men zich niets anders voorstellen dan dat hij naar den vijand was overgeloopen. Na verloop van 14 da- gen echter keerl hij terug maar in eenen toestand die ieder medelijden opwekte, hij was blijkbaar lijdendeverbleekt en vermagerd zijne vroegere zwaarlijvigheid was ten eenenmale verdwenen Zulk eeno raadselachtige verandering in 's mans gedaanle kon natuurlijkerwijze deaandacht zijner bevelhebbers niet ontgaan een onderzoek naar de oorzaak werd met de uiterste zorg in- gesteld en leide tot de ontdekking dat de dappere slrijder gedurende de 14 dagen zijner afvvezig- heid zich in eene hut der Tartaren had opge- houden daar eenen nieuwen strijd gestreden en aan een welgeschapen zoon het leven geschonken had Niemandbehalve de krijgsmakker die hij (zij) bij Inkerman uit de handen der Russen bevrijd had was deelgenoot van het geheim en deze was niemand anders de wetlige echtvriend der be- vallene deze getrouwe Schotsche vrouw haren man niet willende verlaten had als soldaat bij het Ooslersch leger dienst genomen en was het- zelve naar de Krim gevoigd. Om deechtheid der geboorte van den nieuwen toekomstigen slrijder le bevestigen werd hij in zegepraal uit de hut gehaald en met geestdrift in het kamp ontvangen terwijl hem bij den doop de namen van Almus Inkerman ter herinnering aan de beide veldslagen waaraan hij dcs onbe- wust, had deelgenornen gegeven werden. Binnengekomen te Neuzen voor Gent bestemd Belg. schooners Augustkapt. Waldack Joseph kapt. Putter, beide van Liverpool, met zout llamb. kof Florenlinakapt. Holm, van Ham burg, met raapkoeken Belg. stoomb. Flecha kapt. Seeuwen van Londen met stukgoederen en Eng. schooner Janes kapt. Arnold, van New- Castle, met steenkolen en van Gent afge- komen Ned. koiren Geertnndakapt. Goosens Agallia, kapt. Schuur, Twee Gehroederskapt. Hitman, alien op avontuurFransche schooner Belladonekapt. Groult, Eng. schooner Guillelmo, kapt. le Gresleybeido naar New-Castle, Ned. kof Geziena kapt. de Boer naar Denemarken, alien in ballast, en Han. kof Celeritaskapt. Jongebloed naar Memelmet dakpannen. DORDRECHT, 12 April. Bij matigon aanvoer van ZeeuwscheVlaamschc en Overmaassehe Tarwe hebben de prijzen van vorige week zich staande gehouden. Rogge vond weinig vraag en mocst wederom 20cents lagerafgegeven worden. Zeeuw sche Vlaamsche en Overmaassehe /9a 9,80. Gerst vond in de beste soorten genegene koopersFlakkeesche en Overmaassehe Winter en Zomer 5,50 a 5,70. Haver vond tot 10 cents lager weinig kooplust. Raardeboonen worden weinig meerder aangevoerd en hceft zich daardoor de prijs van vorigc week staande gehouden. Witte Boonen schaarsch en hebben vorige pryzen opgebragt. Bruinc Boonen iets meerder gevraagd en golden naar deugd 11,50 tot 13,50. Blaauvve Erwteu veel uit Zeeland en Flakkee aangevoerd en waren tot 20 cents lager moeijelyk op te ruimcn. GENT, 13 April. Er was heden weinig graan ter markt aangebragt; Tarwe en Rogge vonden spoedig aftrek, met eene rijzing van 1 franc per hect. Ilavcr als voren. Boekweit 1 franc duurder. LONDEN, Maandag 16 April (2 ure.) (Pei^ telegraaf.) Grancn met weinig handcl. Gerst 226ste Staats-Loterij. Tot voorkoming eener naar het scliijnt gemaakte doch verkeerde gevolgtrekkingwordt bij deze de verzekering gegevendat het ingezonden art. in ons vorig nomtner niet uit Neuzen is ingekomen. AMSTERDAM16 April. WcrkcHjke Srtuld 2£ pet. 61£; idem 3 pet. 73fJ; idem 4 pet. 90|». ROTTERDAM, 16 April. Tarwe: Zcenwsclie, Vlaamsche en Overmaassehe werd heden bij min der aanvoer 20 a 40 cents hooger opgeruimd gocde enpuikc/13 a 13,60; mindere f 12 a 12,73. iloggr Overmaassehe, Zeeuwsche en Vlaam sche 10 cents lager, /9 a 10,20. Gerst: Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassehe 20 cents hooger. Winter- en dito Zomer- /8a 3,90. Ilavcr - Zeeuwsche en lnl. Kortc /3.S0 a 4,80; dito Lange 3 a/3,90.— Boekweit/3 hooger. Erwten lager Zeeuwsche Groenc Z8,73 a 10,23; groote dito f 10,30 a 11,30 Geldrrsehe Graauwe 11 a 12,30. Boo nen' Zeeuwsche en VValchersche Wlttc 11.80 a 14: dito limine 10 a f 13; dito Paardcboonen/7 a 7,90. Koolzaad zondcr handel. MEEKRAPPEN wederom zeer weinig aangeboden en voortdurend voor een goed dcel hoven de markt gehouden. Hetgeen vcrkocht is bragt ruim vorige prijzen op. VLAS. In het land was de handel gedurende de vorige week niet groot. De aanvoer ter markt van heden welke zerr groot wasvond tot genoeg- zaam onveranderde prijzen goede vraag. Prijzen van 100 en daarhoven. Ecrste Klasse. lste I.ijst: ]No. 2706 en 16702, ieder f 1000; no. 4683, 6109, 7767. 8315, 10402 en 16303, ieder/ 400: no. 731 1782 2329, 3233 en 1503(1. ieder 200; no. 42 9731 11893, 14735, 17029 en 19329 ieder 100. 2de Mist: No. 18330 20,000no. 16489,/ 5000, no. 10093 2300 no. 5009 en 7304ieder 1230no. 11277081 14017 16087 co 17583 ieder f 1000, no. 4808, 7473, 14863 en 19306 ieder/ 400; no. 891, 4084, 10317 en 14721 ieder 1 200, no. 1737, 2003, 2187, 3448, 0343, 6642 7823, 12673 en 14358, ieder 100. ode Lijst: No. 2354, 11171 en 18792, ieder 1000no. 2320,/ 200. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Dond. ryd. Zat. 21 Zond. 22 Maand. 25 Ringsd.24 Woensd25 Dond. 26 Vrijd. 27 Zat. 28 April 1855. Van Neuzen. Van 19 voorm4 uvoorm 20 5 21 6 22 6| midd. 7 nam. 8 9 10 Vliss. 10* u. 11 11*- 12 1 1* 2 5 Schroef-Stoomboot: Jacob vdn Artevelde Wekelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags'smiddags 12 urc. Van Neuzen naar Botterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags, 's voormiddags 5 ure. Op Zaturdag- den 21 April 1855, des voor middags ten 9 ure zatonder nadere goedkeuring door den Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland, of, bij zijne afweziglieiddoor cen der leden van de Gedeputeerde Staton, en in hijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaatin het tide district, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Middelburgworden aanbesteed: Het vernieuwen of nieuw Ieggen van KRAM- RIJS- en BEZODINGWERKENalsmede het maken van STEENGLOOIJINGEN en AARDE- WERKENtot herstel en verbeteriug der Zee- dijken aan de Calamiteuse Polders van Zeeland, gedurende het jaar 1855, met het onderhoud van al de werken tot den i Mei 1856 daaronder hegrepen het leveren van alle vereischte mate- rialen en zulks in 55 perc'eelen van aanbesteding. Deze aanbesteding zat gescliieden bij insclirijving en opbod. Het Bestek der hovengemelde aanbesteding zal ter Iezing Iiggen aan het lokaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aan dat van het Provinciaal Bestuur van Zeeland, te Middelburg, en op alle zoodanige plaatsenalwaar gewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerken in geinelde Provincie ter Iezing gclegd worden. Zultende acht dagen te vorfen, met uitzondering van den dag voor debesteding, de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en voorts nadere information te bekomen zijn bij de Ingenieurs van den Waterstaat te Middelburg te Goeste Tholen te Zierikzee te Breskens en te Neuzen, bij elk voor zooveelzijn arrondissement aangaat en bij den Hoofd-Ingenieur te Middelburg voor het gebeel. De Minister van Binnenlandsche Zaken VAN REENEN. NB. De gegadigden worden verzocht volledige billet- ten in te leverenaanduidende hunne namen en voornamen voluithunne woonplaatshet nummcr van het perceel en (je som {voluit). Gedrukte billetten zijn te bekomen hij U. F. Auer, Drukk-er van het Gewestelijk Bestuur. De ondergeleekende verwittigt hij deze zijne/ge- eerde begunstigers dat hij heeft ontvangen eene sorte- ring BEHANGSEL-PAPIER RANDEN en SCHOOR STEENSTUKKEN alles volgens de nieuwste smaak en tot de civielste prijzen te bekomen in het groot en klein. Neuzen, 10 April 1855. C. W. OVERBEEKE. Boekhandelaar en Drukker, rUBLIEKE VERKOOPING van een WOON- HUIS ERF en GEVOLGEN, staande en ge- lcgen te Neuzen kadastraal sectie C no. 111, groot 1 roede 60 ellenkrachtens verleende Rcgterlijke autorisatiedoor het Ministerie van den Notaris Yl J. Fercken, te Zaamslagten verzoeke van 1?ELTJE J/\NSEN, Weduwe Hbndbik Wessels, ^te Neuzen in tegenwoordiglieid van den toezienden Voogdop Woensdag den 25 April 1855 ,5 des narniddags ten 2 ure, ten Huize en Herberge van den Heer J. C. Steenkamp, te Neuzen VAN De Notaris P. W. Steenkamp, residerende te Neuzen zalop Donderdag den 26 April 1855, des voormiddags ten 10 ure, op de Hofstede van den Heer DE LOOSEhewoond door Sciiep- pers in den Koudenpolder Gemeente Hoek in kliyi openhaar presenteren te verkoopen een aanzien- fen IWSPART VAN? BEESTIALEN, LA1VD- tOEWGEREEDSCHAPPEN en meer andere losse Goederen hestaande in 8 Werkpaarden van 5 tot 12 jaren, 1 tweejarig Paard 7 baatgevende Melkkoeijen 2 dricjarige kalf- diagendc Vaarzen 1 tweejarig Rend, 4- jarige dito, 5 Melkkalvers 5Varkens, 18Biggen, IKarnhond; voorts 4 Menwagens, 1 Speelwagen 1 Speelkar4 Ploegen houten en ijzeren EggenMolbord, Wind- molen Geeselsteen Snijbakken Karn- en Melk- gereedschappen Mutsaard, Brandhout en meer andere Goederen. Die gading lieeft kome ten dage ure en plaatse voornoemdaanhoore de condition en doe profijt. ZEGT HET VOORT. van BEESTIALE1VLAWDBOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEMT en HUISMEU- 5LEW, ten verzoeke en ten Woonstede van PfDEWEY VERPOORTE, Weduwe J. de Put- Ner Lz.in den Polder AAN- EN GETSDEB- DIJKE Gemeente Zaamslagdoor het ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag op Dingsdag den 1 Mei 1855des voormiddags ten 10 ure. ZEGT HET VOORT. Correspondent en Depothouder der Muziekale Corres pondentie gevestigd te 's Gravenhage tot de nit- gave van NIEUWE EN KLASSIEKE GOEDKOOPE kMU£lEK heeft de eer HH. Liefhebhers cn Onder- Mjzers kennis te geven dat liij onderscheidene Wer- ien heeft ontvangen, terwijl de Catalogus van ruini 1800 uitgegevene Muziekstukken hij hem ter Iezing ligt. Op franco aanvrage zal de noodige inlichting gegeven worden zoowel ter inteekening als aan HH. Muziek-Onderwijzersmet de verzekering, dat alle bestellingen met den meesten spoed zullen worden uitgevoerd. lij den Boekhandelaar en Drukker C. W. OVER BEEKE te Neuzen zijn weder voorhanden de on- derstaande BOEKWEMEW als Nieuw Geestelijke Bloemhof of Morgen-Arond- Feest- cu Gelegenlieids-overdeukingen, benevens Gebeden voor de Huisselijke Godsdietist, ten dienstc van cenvoudige Cln istenen j 229 hladz. gr. 8.°j prijs 80 cent. Verschillende Gelegenheids-Preken van A. P. A. du Cloux, Predikaat te Oldehroek a 12| en 15 cent per Leerrede. De bediening des Nieuwen Verhonds. Leerrede _.!et Mei eene RIENSTMEID henooc|Ig(r^j met Pot en Wasch kunnende omgaan. Te bevra- gen hij den Uitgeyer dezes. naar 2 Cor. Ill: 17; door P. J. Oggel, Pred, hij de Chr. Afgesch. Geref. Gemeente te Utrechj^ a 20 cent. Cadsandria. Zeeuwsch-Vlaainsch Jaarhoekje voor 1855 j a 90 cent. Zeeuwsch Jaarhoekje en Middelburgsche Naam- wijzer 1855: a 95 cent, in Eng. linnen met klep tasch enz. f 1,25. Naam- en Ranglijst der Officieren van het Ko- ninklijke Leger der Nederlanden. 1855 a_/"1,20. Een Woord over Art. 4 der Nieuwe Wet van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, door A. van Eck, Bewaarder van de Hypotheken en het Kadaster te Zierikzee a 25 cent. Belangrijke brief van een' Amstcrdamschen Jood Vrij williger in het Fransche Legervoor Sehasto- pol aan zijne Moeder te Amsterdam, a 10 cent. Antwoord van Moeder Z a d o k, op hovengenoem- den brief, a 10 cent. Tweede belangrijke brief van een' Amsterdam- sclien Jood, enz., a 10 cent. Doodhei'igt van Levic MozesZadok, aan zijnen MoederMozes Samuel Zadok, geb. Sara Rachel Nabor, te Amsterdamge- schreven uit het Legerkamp voor Sebastopoldoor zijnen vrieud Simeon Issaschar Nabaros, a 10 cent. TE NEUZEN, TER DRUKKERI.I VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2