NIEUWS- EN AIIVERTENTIEBLAi I -i&MiiiBm. IV.0 08. WOENSDAG18 APRIL 1835. m c Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. ■SI- Mengelingen. Ikar4- VOOR Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uitgegeven bij G. W. Overbeeke tc Aeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Postkanloren zijner woonplaats. De ondergeteekenden alien eigenaren van lan- derijen gelcgen in hel voormalig 4de district der provincie Zeeland overluigd Dat htinne landen tegen een zoo billijken pacblprijs zijn verhuurd dat dezelve aan htinne pachters niet alleen een behoorlijk bestaan rnaar tevens eenige winsl ofoverschot opleveren Dal zoo wel op dien grond als nil christelijke rn maalschappelijke beginselen hel hoogst wen- schelijk is, dat aan den nijveren arbeider een behoorlijk en vroeger berekend loon in den veld- arbeid verzekerd en uilbetaald blijve waarop de daglooner bij een zoo kommervollen en toch geduldig doorgebraglen winter, regtmatigc aan- spraak heeflen waartoe de landlieden bij den rijken oogsl van 1854met do hooge graan- en veeprijzen zedelijk verpligt zijn, Verzoeken bij dezen aan alle hunne pachters, zonder uitzondering i. Om vermils er veeleer aanleiding beslaat mj den 'bloei van den landbouw tot verhooging der arbeidsloonen de onmogelijlc te reglvaar- digen en door sommigen ingevoerde loonsvcr- mindering niet na tc volgen maar om gedu- rende den veldarbeid minslens de van oudshcr aan den verschillenden arbeid verbonden loo- nen te blijven uilbetalen en 2 Om zoo veel mogelijkveldarbeid le lalen verrigten en daartoc inzonderheid le gebrui- ken en de voorkeur tc geven aan ingezelenen van dit district. Wij verlrouvven dat hel vorenstaande door onze weldcnkende pachters volgaarne zal worden na- geleefd en algemeene navolging moge vinden waardoor aan den arbeidersstand eenige ver- ademing en ook eenig overschot voor den vol- „enden winter zal knnnen le benrt vallen en waaruit tevens voor nijvere en overlcggende werk- lieden, de gelegenheid zoude kunnen geopend worden om hunne gespaarde penningen (even als elders in ons vaderland plaals heeft) aan een zoo nullig als weldadig werkende spaarkas toe te vertrouwen ter welkcr oprigting een ofmeer der onderteekenarenzoo wel als elders wo- nenden zich voorzeker volkomen bereid zouden verklaren. Mel toegenegenheid blijven de ondergelee- kenden zich noemen Slnis 9 April 1855. Uwe landeigenaren ,C J. VERMERE, Wed. P. He.nnequin. J. M. HENNEQUIN. \D. VAN DEN BROECKE, Az. 1.1. C. HENNEQUIN. W F. HENNEQUIN. )j. F. STERN. (9ct-) A. BLANRERT. I. A. BLANRERT. C. D. CALLENFELS, Wed.J. A. Hen.nequin. J. L. STERN. J. C. VERHOEFF. \A. DU BURCR. De opbrengst der rijks-accijnsen is ten jare 1854 in ons vaderland geweest: op het binnen- landsch gedisleleerd fo,975.555 en op het builen- landsch gedisleleerd f267,052 tc zameu een be- loop van f 4,242,607. De Staals- Courant deelt verschillendeslaten nopens de landverhuizing medezamengesleld uit de bij het ministerie van binnenlandsche za- ken van de commissarissen des konings in de provincien onlvangen opgaven. Uit deze slalen blilkt, dat in hel jaar 1854 als landverhurzers uit Nederland over zee zijn vertrokken 12o6 in Nederland gevestigde hoofden van huisgezmnen of op zich zelf staande personen benevens 582 vrouwen 1759 kinderen en 14 dienslboden a - zoo le zamen 5611 personen, en wel uitNoord- Brabant 252, uit Gelderland 861 "it Zuid- Holland 725 uit Noord-Holland 169 ml Zeeland 1004, uit Utrecht 50, uit Vriesland 194 uit Overijssel 40, uit Groningen 509, uit Drenlhe 5 en uit Limburg G. Het jongsto nommer van de Kerk. Courant ver- meldt, dat ds'. F. van Binsbergen predikant bij de Hervormde gemeente tc Hoekop vrij- (tWEEDE JAAR GANG.) dag voor Paschen zich voor het eerst bediend heeft van het door de Synode aanbevolen ambls- gewaad hetwelk Z. Ew. doorde kerkvoogden met de mecsle bereidvaardigheid en op hoogst kiesche wijze is aangehoden terwijl almede van daai berigt wordl, dat gcdurende den afgeloopen winter door gemelden leeraar bijbeloetening is gehouden in hel schoollokaal door hel gemeeii- le-bestuur daartoe guiislig afgeslaau welke bij— beloefening zoo druk is bezochl geworden dat het anders ruirne schoolgebouw dikwerf de nie- nigle niet kon bevallen. Te Leijden orerleed den 10 dezer na eene kortstondige, maar hevige ziektede grondig geleerde en met eenen schat van kennis begaafde beer A. Niermeijerals hoogleeraar in de god- geleerdheid aan de hoogeschool aldaar. Te Vlaar- dingeu den 2 Sept. 1814 geboren, stood hij als predikant bij de Berv. gemeente le's Heer- A rends- kerke van 1840—1852, vervolgens nog een half jaar bij die te Wemeldinge en aanvaardde zijne belrekking als professor den 28 Mei 1S53. De vaderlandsche kerk moge vrij zijnen dood als een groot verlies betreuren I Jl. maandag zijn weder uit Neuzen Axel en Zaamslag eenige huisgezinnen en personen naar Noord-Amerika vertrokken. Men meldl nil Hontenissc van den 12 de zer het volgende Gisleren ochteod oinstreeks Oj ure onlstond er brand in den slal van L., in de Noordstraat alhier. De dadelijk loegesnelde buren trokken met haken het brandende gebouw omver waar door alle verdere voortgang der vlammen gesluit en het blusschen gemakkelijk werd. Een varken is in den brand omgekoinen. De oorzaak van den brand is onbekend. In denjongslverloopen nacht zijn vijf mans- personen op hel hoefje van de weduwe F. Scheen op bet gehucht Roelewei in deze gemeente, gekomeu en hebben haar bevolen de huisdeui te openen. Met hare eenigo dochler het huis bewonende (een arbeider die den ganschen win ter veiligheidshalve aan hare woning gelogeerd was geweest, was thans juisl afvveziglweigcrde zij zulks. De boosdoeners riepen haar daarop toe, dat zij 25 man slerk waren en do deur zou den open ioopen. De uitvoering bij de bedrei- ging voegende haalden zij uitdc nabijheid eenen zwaren boomstam en liepen daarmede eltelijke malen met zooveel geweld tegen de huisdeur dat zoowet kozijn als deur ieder oogenblik op den vloer dreigden le vallen. De verschrikle vrouw ziende dat alle verdere tegenstand nulte- loos was, opende de deur, waarop drie perso nen binnenkwamenen eenesom van /100 eisclilen. Op de weigering der weduwe begon eene wor- steling, waarbij moeder en dochler ernslig be- zeerd en gewond werden. De laatste builen geraakl zijnde riep uit alle magt tot de buren om hulp. De boosdoeners hierdoor waarschijnlijk bevreesd geworden, lielen zich levreden stellen met een brood en 5 pond spek waarna zij ijlings ver trokken. Twee hunner, welke een soort van mom-aangezigl voor hadden hebben deze in de worsleling verlorcn en achtergelaten. Nie- mand is herkcnd." {N. B. C.) De twee Canadasche elanddieren wier insche- ping te New-Orleans is vermeld zijn, na eenen overlogt van 34 dagen in den dierentuin le Gent aangekomen. Te Ploegsleert, bij Brugge, is 11. woens- dag door een knaap van 7 jaren een meisje van ruim 2 jaren bijna vermoord. Het kind verkeert in doodsgevaar. Men vermoedldat de moeder van den dader hem tot deze misdaad aangezet heeft, allhans beide zijn gearresteerd. LI. woeusdag is zekeren K. L. Poppe, uit Lokeren van geboortedoor Gent gereisd uit het Fransche leger voor Sebastopol komende en zich naar zijne geboorteplaats begevende. Het verhaal dat hij doet over het lijden van de be- lceraars gedurende den afgeloopen winteris harlgrievend. Twee zijner kameradenmede Bel "en zijn op het bivouak de beenen bevroren zoodat men ze lot aan de knieen heefl moelen afzettcn. Toen de H. Vader zich den 15 dezer met eenige personen in eene der zalen vanhetkloos- Advertentien gclieve men nan den Uitgever in te zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel mecr 10 cents, behalve 35 cents zegel- regt voor elke plaatsing. ezjc- .1. V ter van St.-Agnes, nabij Rome, bevond is de vloer onder de voelen der bezoekcrs weggezon- ken. Z. H. heeft geeu leed daarvan ondervon- dende kardinaal Antonelli en de Fransche ge- neraal Montreal hebben ligte kwetsuren bekomen. De Engelsche regering zal eerstdaags het bud get voordragen en alsdan een builengewoon oor- logscrediet van 51 rnillioenen p. si. aanvragen, ten deele le vinden uit eene geldlcening en ten deele nil eene verhooging van helasling. Omtrent de Weener conferentie is niels nader bekend. In de krijgstoeruslingen van weerszijden wordt echter geene verllaauwing opgemerkt. Wanneer de onderhandelingen le Weenen niet lot vrede leiden meent men te Parijs dat het beleg van Sebastopol opgebroken en een veld- togt in Bcssarabie ondernonien worden zal. Jl. maandag liep to Berlijn ter beurs het geruchtdat het wel zou kunnen gebeuren dat Ooslenrijk onzijdig bleef, omdat de Westersche mogendheden hunne vorderingen betreU'ende hel derde punt uitbreiden. Jl. zondag namiddag hebben de keizer en de kcizerin van Frankrijk de reis naar London over Calais aanvaard. Men hoopt, dat deze reis van gunslig gevolg moge wezen voor de thans hangendo kwestie. Rusland het rijk dat in onze dagen zoo algemeen het ouderwerp der gesprekken is en dat de groolsle onder alle slalen der wereld is, bepaalt zich niet slechls tot Europa, maar ook tot de werelddeelen Azie en Amerika. Volgens de jongsle opgaven, beslaat dit rijk eene opper- vlakte van ruim 586,000 vierk. mijlen gevol- gelijk gedeelle van de gansche oppervlakte der aarde en i decl van het ons bekende vasleland terwijl hel TV deel van de geheele bevolkingder aarde beval. Schier elke Russische regering heeft lot den aanwas van dit zoo uitgestrekte gebied het hare bijgedragcu. In het midden der 15de eeuw was het slechls 10,670 vierk. mijlen groot onder Wasili-livanowilscli bereikle hel 45,150; onder Iivan III \Vasilivoilsch 75,159; onder Teodor Iwanowilsch 150,152; onder Peter den Grooten 282,454; onder Anna Iwanowna 318,272 onder Catharina II 552,472 en onder Alexander I 385,472 vierk. mijlen terwijl onder de regering van Ni- colaas daaraan nog 550 vierk. mijlen zijn loe- gevoegd. In zijne tegenwoordige uitgeslreklheid is het Russische rijk meer dan 2 maal zoo groot als "eheel Europa hel overtreft het Chinesche rijk met meer dan 100 duizend vierk. mijlen en zelfs het Romeinsche rijk had ten tijde van zijne groolsle uilgebreidheid slechls I deel der grootte van het Russisch gebied. In den eigentlijken zin des woords kan van het Russische rijk gezegd worden, datdaarin de zon nooitondergaat aan- gezien deze niet minder dan 14 uren lijds ge- bruikl, om op alle plaatsen daarvan middag le maken. Rusland, voor zoo verredit tot Europa gerekend wordt, beslaat 98,857 vierk. mijlen. en lelde in 1846 eene bevolking van 60,515,550 inwoners. ITierbij gevoegd de deelen van dit rijk in Azie en Amerika beliep de lolalc bevol king van Rusland op dat tijdstip ruim 65 mil- lioenwelk zielenlal daar do bevolking in Rusland gerekend wordt jaarlijks met It percent te vermeerderen thans veilig op 72 millioen kan geschat worden. Ten opzigte van de geloofsbelijdenis werden de bewoners van Rusland in 1846 aldus verdeeld Belijders van de Grieksche of Or- thodoxe Rerk 49,000,000. R.-Ralhol. Rerk 7,500,000. Protest. Rerk 5,500,000. Armenisch Ralhol. Rerk1,000,000. Muhamedanen2,400,000. lsraelieten1,500,000. Heidenen600,000. Tolaal 65,500,000. Hier uiiiuuuui u»0 i i 7 f U .V STATISTIEKE bijzo.xderiieoeiv betreffende RUSLAND.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1