b, Mengelingen. Scheepvaart. Vervoermicldelen. Advertentien. BEHANGSEL-PAPIEREN SCIIOORSTEENSTUKKEN enz. Correspondentie. Reurs-, Marktberigten enz. BEESTIALENB0UWGEREEDSCHAPPE1V El. VERKOOPING IN DE GEMEENTE HOEK. dat die hoofdstad door onlz lgehclijke vesliug- werken in slaat van verdedigiug gebragl wordt. Alle punten van den Kronstadter zeeboezeni waar eene landing slechls eenigzins mogelijk zou wezenzijn bevestigd en gewapend geworden. Aan de beide oevers ziet men eene lange rij van vverken die met gesohut bezel, door 40 000 man van de beste troepen verdedigd en boven- dien door 40,000 zeelieden vvelke zich aan boord der langs de knsl geechelonneerde kanonneer- hoolen bevinden gedekl zijn. De vloot is daar- enlegen onlwapend en onllakeld en men is be- reid voor Kronstadl gelijk offer als voor Sebaslopol le brengen namelijk (ie schepen op die plaalsen le doen zinken waar vijandelijke schepen zouden knnnen doorvaren. Men leest in eene correspondence K.on- startlinopel is niels meer dan een ontzagchelijk hospilaal. In alle stralen ontmoel men berrien met zieken of gekwelsten alsook lijkvvagens. Bij Scularie is een groolen put gegraven waarin elken morgen wagens met lijken worden uilge- slortdie naauwelijks met een weinig aarde wor den bedekt. Dit a'lles is zeerlreurig, zegt den correspondent, en indien de zending van Men- schikoff nog to vernieuwen ware, de Turken zouden wel tien malen zijne eischen inwilligcn." De Times hangl een zeer donker tafereel op van al de rampen vvelke de troepen in de Krirn in den aanslaanden zomer waohten. De koorls de dorstde vermoeijenissen al de ge- volgen ran hel lieete jaargetijde in dat vochlige kamp, le midden der overblijt'selen van geheel of ten halve begravenen znlien de gelederen op nieuw dunnen en het meesle wal men zal kun- nen doen zal zijn destellingen en hel cijfer der troepen, door gedurige aanvnlling onveranderd le behouden. De sleller van hel arlikel vraagt welke meerdere kans dan vroeger er beslaal om Sebaslopol voor de hondsdagen le bemagtigen ten zij men geheel van plan veranderen mogl. Hij wil dus dat men zich met alle inspanning van krachlen nog deze maand April tot berei- kin"- van dat groote doel ten nulle zal maken. Gebeurt dit niel dan bestaat eene red en te meer om te vragen waarom men hel beleid des oor- logs in de handen laat in vvelke hel lhans he- rust. Do natie kan toch niet willen dat jaar- lijks 20 millioen ponden sterling en 20,000 sol- lialen opgeofferd worden, alleen om hel genoe- gen te hebhen van eene stelling in de Krim in Te houden. Zij wil geen tweede beleg van Troje helvvelk naar tegenwoordige berekening 200 millioen p. st. en 200,000 menschen koslen zou. Zij wil dat er gehandeld vvorde. GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VV30R ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vervolc) van No. 66.) 8 April 1699. Octrooi van II. H. Mog. ter bedij king van Noord-Westenrijk of de Kleine Zevenaarpolder (gem. Neu zen en Hoek). 9 1825. Resolulie lot heropening van de bijschool op het gehucht Sasput (gem. Schoondijke). 10 1612. De kerkeraad der Herv. gem. le IJzendijke verzoekl aan de staten van Zeeland om geldelijke onder- steuning tot het stichten van een kerkgebouw. 11 1753. De beroemde slaatsman rar Pie- ter l'anius vvordt geboren le Axel 12 1607. Met Alberlus van Oostenrijk vvordt een bestand van8 maanden gesloten. 15 1325. Graaf Lodetvijk 1, van Nevers geeft een privilegie aan Aarden- burg. 14 1825. De eerste sleen gelegd van het nieuwe kerkgebouw voor de Herv. gem. le Sluis. 15 1629. Bij de Herv. gem. te St.-Anna-ter- Muiden wordt de zondag-namid- dag-predikalie ingevoerd. 16 1816. Aanbesteding der bedijking van den Nieuwen polder van Neuzen (gem. Hoek en Neuzen). 17 1747. Inval der Franschen in Zceuwsch- Vlaanderen. IS 1590. Sluiting eener unie tusschen do steden AxelNeuzen en Biervliel. 19 1570. De voormalige stad Mude neeml hare eigene keure aan. 20. 1817. Ds .Johannes Grims doel zijne in- trcereden als pred. bij de Herv. gem. van Sas-van-Gent en Phi lippine. Wordt vervolgd S T A T1S TIE K E M E D E D E E LIN G E X Vervoltj ran No. 55.) De beide jongsle dorpen in Zeeuwsell-Vluande- ren zijn in het weslelijke deel of het voormalig 4de district Hoofdplaat, en in hel ooslelijke deelof bet voormalig 5de districtGraauvv. Het dorp Hoofdplaat is geslicht in dat gedeelte van den Hoofdplaatpolderhelvvelk in 1773 be- dijkt werd. Het eerste kerkgebouw aldaar is den 29 Mei 1785 ingewijd, en van dien tijd dagteekent Hoofdplaat alzoo als dorp. Het dorp Graauw is gelegen in den Willem- Hendrikspolder, welke onderscheidene malen door- gevloeid en dan weder geheel of gedeeltelijk her- dijkt is gelijk dan ook bij den walervloed van den 5 Maart en den daarop volgenden van den 25 December 1713 het oude dorp Graauw geheel vernieligd is geworden in welks plaals op hel einde der vorigo eeuw allengs het nieuwe van dien naarn verrezen is. Althans in 1796 als zelfslundige gemeente erkend is de bouvv der kerk in i804 aangevangen en in 1803 voltooid in welk jaar ook op den 25 Julij aldaar de eerste pastoor ge'installeerd werd. Wordt van tijd tot tijd vervolgd.) Bestaat er gelijk wij mceneneen op vol- doende gronden berustend vooruilzigtdat Neu zen door middel van eenen spoorvveg met Gent zal verbonden wordenhet zal dan ook gelijk wij verlrouvven niet ongevallig zijn te vernemen welk eene rigting men zich voorstell aan dien vveg te zulleu geven. Volgens het ont- werp toch van de roaatschappij Laveleye-Mouclie- ronhelvvelk den meesten bijval vindtzou do voorgenomene spoorweg van St.-Ghislain uit- gaande langs Geeraertsbergen op Gent uilloo-, pen van daar over Eecloo langs Bassevelde tot Bouchauteen alzoo vervolgens bezijden Philippinedoor de aldaar in den Braakman nieuw bedijkte polders, regllijnig naar Neuzen. Voor hen, die met de genoemde plaatsen in Bel- gie weinig of niet bekend zijn moge de volgendo korle beschrijvingten slotle, meile niet onge- past bevonden worden. St.-Ghislain eene weleer versterkte stad in de provincie Henegouvven aan de Haine en het ka- naal van Mons (Bergen) naar Conde in Frank- rijkmet een station aan den spoorweg van Valenciennes, in Frankrijknaar Brussel2 uren w. van Mons. Zij dient lot slapelplaats voor de meeste steenkolen welke de omliggende mij- nen opleveren en telt 1900 inwoners. Geeraertsbergen eene stad in de provincie O.-Vlaanderen 5| uur o.-z.-o. van Qudenaer- den aan de Dender. Zij vvordt in eene boven- en benedenslad verdeeld vvaarvan de eerste am- phiteaterswijs langs een' berg ligtvvelke de hoogste in Vlaanderen is. Zij heefl vele fabrij- ken bleekc-, vervve- en brouvverijen en telt 8000 inwoners. Gent, de hoofdslad van O.-Vlaanderen, aan deSchelde, waar deze de Lijs opneemtaan den spoorweg van Oslende naar Keulen aan het be gin van eenen spoorweglak over Rijssel naar Pa- rijs en aan eenen anderen naar Anlwerpen. Zij telt 107,000 inwoners, en mag overigens on- dersteld worden genoegzaam bekend le zijn. Eecloo eene stad in de provincie O.-Vlaan deren aan den poslweg tusschen Gent en Brugge ruim 5 uren n.-vv. van Gent, met vele fabrij- ken en brouvverijen en eene belangrijke markt van granenlijnwaadhout en veelellende 9000 inwoners. Bassevelde een dorp in de prov. O.-Vlaan deren 2 uren o.-n.-o. van Eecloomet 5500 bewoners. Bouchaute, mede een dorp in de prov. O.- Vlaanderen, ligt aan de Nederlandsche grenzen, en telt 2000 bewoners. Ingezonden Binnengekomen te Neuzen, voor Gent bestemd Fransche logger Alice, kapt. Mesplesvan Bor deaux met vvijn en Spaansche brik lecandina kapt. Albeziori van Havanna met suiker en van Gent afgekomen Belg. sloomboot Flecha kapt. Seeuwen naarLonden, met slukgoederen. Beurtveer tusschen Neuzen en Flissingcn. April 1855. Van Neuzen. VanVliss. Dond. 12voorm. 10 u. nam. 4 u. Vryd. 15 11 3 Zat. 14 midd. 12 0 Zond. 15 nam. 1 6*- Maand. 16 voorm. 5 voorin. 9 Dingsd. 17 3J 9J- WoensdlS 4 10 Dond. 19 4*- 10£ Vryd. 20 5 11 Zat. 21 6 ilfr Schroef-Stoomboot: Jacob ■van Artevelde. Wekelijksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 urc. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 urc. Tereed staande om te vei'trekken naar Amerika maak ik van deze gelegenheid gebruikom mijne Stad- en Landgenooten mijn laatst Vaarwel toe te roepen en Gods besten- Zegen lien toe te wen- sclien vvel verschooning verzoekende dat ik vclcn nipt"nersoonlijk lieb bezoebt, hetgeen door mij enkel i/om is nagelaten om niet de aandocningen agetvvijfeld uit achting en vriendscbap voortsprui- lende gaandc te maken; inijnen welmeenenden dank bctuigende aan alien, inzonderlieid ook aan de Direc- tien van Waterstaat en Genie, die mij gedurende korter of langeren tijd him vertrouwen liebbcn ge- schonken en door mij bediend zijn. Neuzen, 10 April 1855. D. G. de PREE. De ondergeteekende vervvittigt bij deze zijne ge- eerde begunstigers dat bij beeft ontvangen eene sorte- ring BKH ANGSEL-PAPIER RANDEN en SCHOOR- STEENSTUKKEN alios volgens de nieuwsle smaak en tot de civiclstc prijzen te bekomen in bet grooU en klein. Neuzen, 10 April 1855. G. W. OVERBEERE. Boekhandelaav en Drukker. DeNotaris P. W. Steenkamp, residcrende te Neuzenzal op Zaturdag1 den 21 April 1855, des voormiddags ten 11 ure, in de Herberg 'sLands Welvarenhewoond door Sieur J. Trap man, te Neuzen, in bet openbaar prescnteren te/veikoopen ^en WOONHUIS, ERF en GEVOLGEN van dien, rzijnde eene GROF- en HOEFSMEDSRIJ met 7 roeden 66 ellen ERF en TUIN staande en gelegen in de Noordstraat binnen de Stad Neuzen kadastraal bekend seetie C, nos. 560 en 561. Die gading lieeft kome ten voorschrcvcn dage ure en plaatse aanhoore de condiiien van welke men ten Kailtore van gemelden Notaris information kan bekomen. Zijnde dozclve Smederij en aankleve van dien inmiddels HIT DE HAND TE KOOP. Ons is van eene geaclite zijde uit Sluis verzocht te meldendat de collecte voor de noodlijdenden door den watersnoodaldaar, niet gelijk door ons gemeld is eene som van 157,07, maarf 100 meer heeft opgebragt. DORDRECHT5 April. Tarwe: Onze markt was heden van Zceuwsche, Vlaanische en Over- maassche ruim voorzicn tot 30 cents lager ruimde dezelve langzaam op^ Zomer-Tarwc voor zaaying begcerd en tot 14 bctaaldanderzins weiipg gevraagd en 20 cents lager afgegeven. Mootfe Zceuwsche, Vlaamsche e» Overmaassche 12,50 a 12,90, dito Blaauwe en mindcrc 11 a 12 Zo- mer-Tarwe 11,30 a 11,80. RoggeZceuwsche, Vlaamsche en Over maassche bij ruimen aanvoer slap en tot 20 cents lager zeer mocijeRjk te verkoopen. Gerst: Winter en Zomer meerder ter veil, tot 20 cents lager waren uitsluitend de bestc blanke partytjes te plaatsen. Haver als voren. Paardeboonenwaarvan de aanvoer vermindert, vonden minder kooplustvoor beste gestorte Zeeuwschc en Vlaamsche is f 7,60 besteed. Wittc Boonen waren in de beste soorten van 12,30 tot 14,50 naar kwaliteit wcl te verkoopen. Rruine Roonen veel ter veil en tot 30 cents lager, van 11,50 tot 15,50 naar deugd verkocht. Blaauwe Krwten bij ruimen aanvoer uit Zeeland en Flakkee slap en zyn tot oO cents lager slechts gedeeltelijk verkocht kunnen worden. GENT6 April. Op de graanmarkt was heden weinig aanweziguithoofde van den Goeden Vrijdag. De prijzen over het algemeen zijn zonder verandcring gebleven. LONDEN, Maandag 9 April (2 ure.) {Per telegraaf.) Graanmarkt onveranderd bij weinig affaire UBLIEKE VERKOOIffNG van een WOON HUIS ERF en GE VOEGENstaande en ge legen te Neuzen kadastraal scctie C no. 111, groot 1 roede 60 ellen krachtens verleende Reglerlijke autorisatiedoor het Ministerie van den Notaris kJ. Fercken, te Zaamslag ten verzoeke van .NEELTJE JANSEN, Wcduwe Hcndbik Wesseus, te Neuzen in tegenwoordiglieid van den toezienden Voogd, op Woensdag' den 25 April 1855, des namiddags ten 2 ure, ten Huize en Herbcrgc van den Heer J. C. Steenkamp, te Neuzen VAN De Notaris P. W. Steenkamp, residcrende te Neuzen zalop Donderdag den 26 April 1855 des voormiddags ten 10 ure op de Hofstede van den Heer DE LOOSE, bewoond door Scuep- pers in den Koudenpolder Gemeente Hoek in liet openbaar presenteren te verkoopen een aanzien- ljjken INSPAN VAN BEESTIALEN, LAND- SUWGEREEDSCHAPPEN en meer andere losse Goedcren bestaande in 8 Werkpaarden van 3 tot 12 jaren 1 tweejarig Paard 7 baatgevende Melkkoeijen 2 driejarige kalf- dragende Vaarzen 1 tweejarig Rend, 4 jarige dito, 5 Melkkalvers 5 Varkens 18Biggen, 1 Karnhond; voorts 4 Menwagens, 1 Speelwagen 1 Speelkar 4 Ploegen houten en ijzeren Eggen Molbord, Wind- molcn Geeselsteen Snijbakken Karn- en Melk- gereedschappen Mutsaard, Brandhout en meer andere Goederon. Die gading lieeft kome ten dageure en plaatse voornoemdaanhoore de condition en doe profijt. ZEGT HET VOORT. TE NEUZEN, TER IJUUUKERM VAN C. \V. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2