NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD N.° 67. WOENSDAG H APRIL 1855. Ineezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR W (tweede jaargang.) op jl. »-y Dit Weekblad voordl ellcen Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbgeke tc Neusen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich big de Boek- handelaars en Posllcanloren zijner woonplaals. Adverlenlien geheve men aan den Uilgeverin te zenden uilerlijk Dingsdag des namiddags ten 4 lirede prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 centsvooi V. v elken regel meer 10 cents, behalve 3b cents zegel- regt voor clke plaatsing. tj Menheer den Rouranlier Ik zijn maar eenen bnijlenrnan en niet groot be- kent met dewetten, als wanncer ik nooilgeene staateblaaren en provensieblaren leeze. Oat is de voornamelijkc rede waarom ik met een vrage tot uwes kom waarop ik graag een amlvvoort van opbelderinge zou willen bekommen als wanneer ik ineene dat er wel knapse mensen znllen wee- zen dio mijn vrage in owes blal zullen leezen en die mijn uijt de verlegentheijt zuilen willen helpen. Uwes rnoel dan weeten dat zigtens bet ver- kiezen met stempampiertjes in de weerell ge- kommen is, ik daar veel tnee op hebbe. Ik stemme wel niet voor de groolle en kleijne beeren van de staaten om rede dieswille ik maar eenen man zijn van geringe beteijkenissemaar log voor de gemeijntcraad stemme ik ullijs mee en ik wil het wel weeten dat ik er een beetje grooscb op zijn dat mijnen naam alle jaare op eene heele groolte lijsle aan het plakkebort staat. Maar dat ik nu eijgentlijk zeggen wou dat is dat ik van t'jaar mijnen naam niet vinde op de lijsle die nu aangeplakt is. Ik hebbe er al onderzoekinge na gedaan hoe dat het koml en zij zeggen mijn dat mijn laslen vier cent beneeden den larief ge- lopen zijn en log weet ik als wis en zeeker dat ik verlejen jaare 85 cent nicer belaall hebbe als vroeger plagt gewend le zijn. Om dat ver- keert abuijs le erstellen zal ik zo als zij zeggen nn inoeten rekel.fmeercn als wanneer men dinkl dat ik dan wel weer op de lijsle zal komrrienals hij in deese rnaant nog eens aan t'plakkebort gezet wort. Het is nog al gelukkig dat er nu in onse gemeijnte niet gestemt moet worden zooals onderleslen in Axel en op Zaamslag want ik geloove als dat ik dan nu ook geeu stem- pampiertje zou krijgen en dat zou log groolle dingcn zijn als wanneer ik om zoo een verkeert abuijs niet mee zou maggen stemmen. Kijk Menheer: ik lecze alle weeke graag uwes kou- raute, maar als uwes nu eens iemanl op kon looppen die mijn er in te leezen gaf wat ik doen moet als waneeer ik verkleineert worde in mijn reelil als burger van de gemeijnle wat de slem- minge aanbelangd dan zoul uwes ecu vreet groot plazier doen aan N. Den 2 April 1853. In verband met art. 5 der kieswetbestaal naar men verzekerl, bij de hooge regering het voornemen om ten gevolge der sederl de in— veering dier wel toegenomen bevolking binnen dit rijk welke op ultimo December bedroeg 5,195,152 zielcn eene geheele wijziging te bren- gen in do tegenwoordige indeeling der kies- ilistricten alsmede om lerens het getal leden voor de tweede kamer der staten-generaai met 5 te vermeerderen en alzoo le brengen lot 1 leden. In het begin dezer maand is bij de tweede kamer een adres ingekomen ter beperking van de hande! in sterken drank. Wanneer wij na- gaan dat to Amsterdam 1933, te Rotterdam 1116, te 's Ilago en Scheveningen 789 en le Haarlem 549 plaatsen geteld worden waar men sterken drank verkoopldat is gemiddeld on— geveer 1 op de 85 zielen dan mogen wij geruslelijk besluilen dat zoodanig een verzoek niet ongepast mag heelen. Op de daarvoor bestcmde dagen is door den wel-eerw. heer A. G. de Waalberoepen pre- dikant bij de Christelijk Afgescheiden Gerefor- meerdc gcmeente teKockingen, provincie Utrecht, van de gemeente tc Neuzen Axel en Zaamslag een treffend ufscheid genomen en ZOH- dag te Axel naar aanleiding van Philipp. 4 vs. 9 op maandag te Zaamslag over Heb. 9 vs. 27 en 28 en op gisleren te Neuzen over I Job. 2 vs. 18a en 28b. Eene talrijke opkomsl van leden cn loehoorders getuigde van de achting en belang- stelling, die men den alom beminden leeraar toedroeg. Ruim 8jaren mogl Z. Eerw. als herder bij die gemeente oplreden. Het totaal der op den 20 Maarl jl. gehou- dene collecle voor de noodlijdenden door den jongsten watersnood heeft in Zeeuwsch-Vlaan- deren beloopen de som van /"2587,69. Bij den walervloed van 13 Januarij 1808 over- slroomden in Zeeuwsch-Vlaanderen 19,820 ge- meten lands; bij die van 2 Maarl 1820, 129 gemclen en bij die van 4 Februarij 1823,1218 gemeten. De schaden zoo aan dijkbreuken zeeweringeu en stedelijke werken als door bij- zondere personen geleden beliepen bij die van 1808, in Zeeuwsch-Vlaanderen ruim 6 niillioen gulden; bij die van 1820, /'87,565, en hij die van 1825, f 74,727. De door Z. M. besjuit van den 9 Februarij 1825 bcvolene coilecle door het geheele rijk om de sluglolfers der rampen van de geteislerde gewesten onzes vaderlands te ge- moet te komen heeft toen in Zeeuwsch-Vlaan deren f 5022,50 en in geheel Zeeland /'SI,578,00 opgebragtbehalve nog bijzondere giflen ter waarde van ruim f 10,000. Bij de op den 4 dezer te Goes gehoudene verkooping der goederen van de familie Janssen, in het kanton Axel gelegen is, bij afmijning, de som van /"910 per bunder bedongen. Met den 10 dezer wordl het kantoor van den rijks-telegraaf le Middelburg voor de binnen- en buitenlandsche dienst geopend. Men verneemtdat de concessie is aangc- vraagd voor een spoorweg van Bergen-op-Zoom op Rozendaal in verhinding met den weg van Rotterdam op Antwerpen laugs Iaatstgemelde plaals. Te Schiedam zal voor de tweede parochie eene Roomsch-Kalholijke kerk worden gebouwd. Voor eenige dagen is in do nabijheid van Groningen eene boerenplaats verkocht met eene zcer slechte behuizing, met de beklernming van p. rn. 50 bunders green- en bouwland voor de som van/"52,000. Deze landerijen zijn op verre na niet de besle in deze provinciedaar een aanmerkelijk gedeelle door eene lage ligging bij den winlerlijd aan overslrooming is blootgesteld. Dezelfde boerenplaats is door den vorigen eige- naar ingekocht voor 11,000, en door diens voorgangcr voor f 4000 alles binnen de luatste 50 jaren. Bij gelegenheid der kermis te Gent schij- nen <le beurzensnijders goede zaken gedaan le hebben onder anderen is een professor der uuiversiteit zijn gouden horlogio ontslolen. Men is thans bezig met de forten, welke onlangs rondom de slad Antwerpen gebouwd zijn, le voorzien van het ncodige geschul. In de vorige maand zijn le Nienw-Orleans twee Canadasche elanddieren voor den dierentuin te Gent ingescheept. Ook van Akyab is een wijfje van eenen olifant voor dien dierenluiu afgezonden. TeMarseille heeft eene zonderlinge grapplaats gehad. Een wagen geladen met ricinzaad (eene zeer kraehlige purgatic) in eene der voorsleden omver gestort zijnde zoo begonnen een aantal slraatjongens dil zaad met gulzigheid op te smul- len. Naauweiijks waren eenige uren verloopen of de gansche voorslad was in rep en roer. Langs alle kanten zag men vrouwen vol kommer bij de apothekers en doctors loopen. Hier sprak men van vergiftiging daar van volksziekte en reeds begonnen er zamenrottingen tevormen, toen den doctor van de wijk de oulroering lot een ulge- meen lagchen kwam doen veranderen. Het ri cinzaad of olienoten door de straaljongens over- weldigd en opgesmuld had zelve den beleedigden eigendom gewroken door de kleine roovers zijn buikzuiverend uilwerksel te doen gevoelen. Het aantal der door den ijsgang op den Weichsel lusschen 26 en 28 Maart ontstane dijk breuken bedraagl in het regeringsdistrict Ma- rienwerder niet minder dan 37 terwijl den laal- slen dier maand nog een ander gevolgd is, waarbij de stroom zich eene nieuwe bedding vormde zoodat de vrees is ontstaan dat voortaan tusschen den Weichsel en do Nogat een nieuwe vloed zij- nen loop zal blijven nemen. Verscheiden rijke dorpen met alles wat daarin was, zijn in den vloed bedolven. Te TiegenhofT werden reeds meer dan honderd lijken gevonden. Men zegldat keizer Nicolaas weinig da gen voor zijnen dood er in geslaagd waseene volkomenc verzoening tusschen zijne beide oud- ste zonen te bewerkslelligen. De laatsto woor- den des keizers werden in het fransch uilge- sprokcn. Zich tot de keizerin wendende, moet hij gezegd hebben Zeg aan Frederik (koning van Pruissen) dat hij aan Rusland gehccht blijve zoo als hij het lot dus verre gcweesl isen dat hij nitnmcr het woord zijns vadcrs vergele.'' Men beselfe evenweldat de dood van Nicolaas inlusschcn de band verbroken heeft welke Pruis- sen aan Rusland hechtte of ten minsle welke hem terughield tot het zamenspunnen met de Weslersche mogendheden. Keizer Alexander IIdie aanslonds nu den dood zijns vaders tot czar van Rusland gepro- clameerd wen! is den 28 April 1841 gelrouwd met prinses Maria van Hessen-Darmstadt, uit welk huwelijk reeds 5 kinderen gesproten zijn n. 1. 4 prinscn en 1 prinses. Als groot-hertog en erfgenaam der kroon, werd Alexander in Rus land steeds bemind het volk hud hem lief en hield hem in cere. Hij zal het groote gezag zijns vaders niet bezilten wiens hoogmoed rioch on- buigzaam karakler hij bezit; veeleer zal hij zoo als czar Alexander door zijne zachlheid behagelijk maken en er cn vriendelijkheid sehijnt eene groote gelijkheid van karakter tus schen die beide Alexanders le bestaan. Men zegl ook veel goeds van de nieuwe keizerin men prijst haar reglschapen karakter haar verheven oor- dcel hare verzoenende manieren en men ver- nioedt met grond dat zij eenen heilzamen in- vloed op den keizer zal uiloefenen. Men verze kerl dat zij eene buitengewone vrouw zijnde, bekwaam zal wezen om in de legenuoordige om- slandigheden eene groote rol te vervullen zoo dat zij zelfs eene Catharina II zoude kunnen worden Volgens lierigten schijnt voortdurend de cholera le Petersburg te heerschen. Gedurende de maand Februarij bedroeg het da gel ij ks getal zieken doorgaans 100; den 19 Februarij was dit getal tot 131 gestegcn. Den 19 Januarij jl. is het stad je Old Town op Afrika's westkusl door een Britsch oorlog- schip [>lal gescholen omdat er volgens's lands gebruik in spijl van de vertoogen der Britscho zendeling-predikers eene moorddadige plegtig- heid verrigt was, terwijl de bevolking weigerde de dadcrs nil tc leveren. Uit thans nil de Krim onlvangen berigten b!ijkt dat bij een gevecht in den nacht van den 25 op den 24 Maarl II. het 5de regemenl zouaven en een butaillon van het 2do regemenl van linio door Iwaalf Russische bataillons zijn aangeval- len. De slrijd was allerhevigst en hardnekkigst nsen slrecd man legen man met de kolven der geweren en met sleenen. De generaal d'Au/e- marre kwam op het terrein des strijds met het 7de cn 8sle regemenl van linie. De Russen wer den terugged reven met een verlies van 1500 man wnarvan 1000 op hetslagveld werden aehterge- laten. De Fran'schen hadden 400 a 500 dooden of srekwelsteu. De kolonel Panin heeft drie niet ernstige wooden bekomen. -Volgens eene depeche van den generaal Canroberlvan 29 Maart. maakten de geallieer- den zich gereed om op 5 dezer offensief op alle punten te work te gaan zoowel tegen hetRus- sisch leger te velde als tegen Sebastopol. Uit alle ingekomen beriglen blijkt, dat in de Krim eerlang een beslissende slag zal gesla- gen worden of thans welligt reeds gestagen is. Volgens het beraamde plan inoesten de Franschen zich langs de Tschernai'a uitstrekken om zich dus in verband te slellen met het leger van Omer- pacha terwijl aan de Engelschen de zorg zou worden overgelalen om Baluklava te verdedigen. In dezer voege zou Sebastopol volkomen worden ingeslolen wanneer het Russische leger naar Sinferopel terugtrok of zou dit Russische leger, ten einde de stad le bevrijdenzich verpligt zien den slrijd le wagen in onvoordeelige otn- slandigheden daar het binnen het hereik zou wezen van eene dubhele vijandelijke krijgsmagt. De Morning-Post voegt bij het berigt we- gens de lljdelijke schorsing der Weener-confe- renlie tot 9 April dat do Russische gevolmag- ligden alsdan nieuwe inslruclien van hurme re gering ontvangen zullen hebben, terwijl ook de heer Drovynde Lliuysminister van buitenland sche zaken le Parijs le Weenen aangekomen is zoodat er hoop beslaat dat de zaak in den loop der Paaschweek beslisl zal wezen. Bijzondere berigten uit Petersburg aeggen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1