Mengelingen. Beurs-, )Iarktberiglen enz. Vervoermiddelen. Advertentien. Scheepvaart. 4 duwe. Duar zat de troostelooze vrouw bitter te schreijen en in eenen hoek van het vertrek lag het lijk van den man tot aan het hleeke gelaat met een kleed overdekt. De dame slelde haar het geld ter hand en verwijderde zicli na eenige woorden van troost te hebben gesproken. Op haren lerugkeer onldekte zij plolseling dat zij haar zakdoek had vergelen en keerde dns terug. Toen zij de deur opendezag zij lot hare niel geringc verbazing dat het vermccnde lijk van zijne legerslede was opgestaan en ilruk bezig was het geld lelellen, terwijl zijne vrouw in de kamer ronddanstle. De bedrieger had zich het gezigt met meel ingewreven, om des te beter het voorkomen van een doode te vertoo- nen. De vrouw had de onbesehaarndheid uit eigen bewcging te zeggen dat haar man eenig- lijk was verrezen om te onderzoeken of onder het geld ook valsche dollars zich bevonden. De meening dat de Weener conferenlie tot een vreedzamen uitslag leiden zalvindt meer en meer veld. Ook eene reis van den keizer en de keizerin der Frauschen naar Engeland in deze maand te ondernemenverstei kt die meening nog. At wat tot heden vermeldl wordt betrellende de vredes-conferentien berusl op gis- singen daar alles in geheiine zittingen verhandeld wordt. Een Engelsch blad zegldat de conferen- tien te Weenen door loevoeging van den Frau schen minister van builenlandsehe zaken Drouin de Lhuyseen krachtigen voortgang zullen heb ben en, zoo men hooptlot vrede mogen lei den, doch indien zulks het geval niet mogl we- zende strijd eene zoodanige verandering of uilbreiding zal erlangen dat niet Sebaslopol, maar l'olen de sleulel der posilie zal worden. Den 28 Maart II. is een Engelsch eskader, uilmakende de voorhoede der Oostzee-vlootle Duins in zee gestoken zich begevende naar de Oostzee. De Engelsche regering is voornemens nieuwe vestingwerken in Engeland daar te stellen en de beslaande in staal van verdediging te brengen. De te verstrekken geldleening ten behoeve van het Sardinische hulpkorpsis door het En gelsch hoogerhuis zonder tegenstand aangenomen. In de Krim schijnt het, dat eerlang be- langrijke operalien zullen plaals hebben. Van weerszijde worden nu en dan uitvallen gedaan. Een brief uit Polen zegt, dat Rusland zich toerust tot een strijd op leven of dood. Del be- rigt zegt ook dat de geheele legermagt welke Rusland in de maand Mei le velde wil brengen, niet minder dan 2 millioen zal bedragen. Do heilige Synode heeft eene in zeer op- gewondene bewoordingen vervatte oproepingaan het Russische volk lot ijverige deelneming aan de verdediging des rijks uilgevaardigd met her- innering aan de heldcn Donski en Posehorski en met verwijziug naar den smaad die de Orlho- 1 doxe kerk bedreigt. GESCIIIEDKUNDIGE HER1NNERINGEN VOOR ZEEUAVSCH-VLAANDEREN. (I'crvolg van No. 63.) 1 April 1852. Het palenhoofd aan het einde van den Westhavendijk te Neuzen be- zwijklna slechts 5 jaar bestaau te hebben. 2 1808. Ds. Ilendrik Scliagen van Leeuwen overlijdt als pred. bij de Merv. gem. le Zaamslag. 5 1604. De bisschop van Gent bekrachtigl het besluit tot herslel van het gast- en ziekenhuis te Hulsl. 4 1793. Ds. Pierre Monnet overl. te Mid- delburg, als de laatste pred. bij/ de Waalsche gem. le Sas-van-Gent. 5 1656. Vrouwe Olimpia de Uerlaing over!. te SIiiis als gade van jhr. Wil- lem de Soele van Lakevan Haulain admiraal van Zeeland. 6 1843. Te Hulsl en Hontenisse worden gelijk op andere plaatsen in ons vaderland schokken van aardbe- ving ontwaard. 7 1584. Beeediging van den eersten door prins Willern I aangeslelden bal- juvv, dijkgraaf en grafelijken ont- vanger over Neuzen-Ambaeht. Wordt vervolgd.) AMSTERDAM, 2 April. Werkelyke Schuld 2£ pet. 62-^; idem 3 pet. 75*idem 4 pet. 94-J. ROTTERDAM2 April. Tarwe: Zecuwsclie, Ylaamselie en Overmaasschc by '.goeden aanvoer 40 a 50 ecnts lager aan consumtie en vcrzending van de" band gcgaan goede en puikc 12,50 a 13,20 mindere 11,30 a 12,40. Rogge lager verkochtOvermaasschc, Zeeuwscbe en Ylaamsche 9 a 10,25. Gerst 50 a 40 ceuts lagerZceuwschc laamsche en Overmaassehe Win ter en dito Zomer 4,80 a 5,60. Haver 20 cents lager; Zeeuwscbe en lnl. Korte 3,80 a 4,80dito Langc 3,30 a 3,90. Erwten slap; Zecuwsclie Groenc 9,50 a 10,50; groote dito 11 a 12; Gclder- sclie Graauwe 11 a 12,50. lloonen; Zceuwschc en Walchersche Wittc 11,50 a 14; dito Rruine 50 cents lager, 10,25 a 13; dito Paardcboonen 10 cents lager7 a 7,90. Koolzaad zonder handel. Van MEEKRAP werd lieden zeer weinig geveildwat tot vorige prjj- izcn aan de markt was vond grif koopers. VLAS. De handel was gedurende de vorige week op het land even als heden ter markt bepcrkt. In prijzen is geenc verandering op te merken. DORDRECHT29 Maart. Nicttegenstaande de aanvoer van ZceuwscheYlaamsche en Overmaas schc Tarwe niet zoo groot was dan de vorige week bestond voor dezclvc weinig kooplust en ging die tot 20 cents lager traag van de hand. Rogge: Zecuwsclie, Vlaamsche en Overmaassehe bij minder aanvoer beter te verkoopen 9,60 a 10,20. GerstWinter en Zomer 5,70 a 5,90. Haver was minder ter markt en ging tot 10 cents lager traag van de hand. Paardcboonen waren weinig ter markt; voor dezelve was min der vraag tot 50 cents lager, als: Overmaasch zakgocd 7,40, gestorte Zceuwschc a 7,80 mocyclyk te verkoopen. Witte Lloonen blyven schaarsch en vonden tot 50 cents liooger van 12,50 tot 14,50 naar kwaliteit ge- negene koopers. Bruinc Lloonen 12 tot 14. Blaauwe Erwten minder uit Zeeland aangevoerd puik kokende 10,20 a 10,50, mindere f 9 a 9,50. GENT50 Maart. Er was heden wederom een groolen voorraad ter markt. Men telde 15- 1600 hectoliters Tarwe en 600 hect. Rogge. Alles vond voor het vcrbruik tragc koopersde Tarwe met eene ryzing van fr. en de Rogge met eene daling van fr. Andere graansoorten hebben geenc verandering ondergaan. Beurtveer tusschen Neuzen en Flissingen. April 1855. Van Neuzen. Y'an Yrliss. Dond. 5voorm. 4* u. voorm. 10* u. 11 Yrijd. 6 5 Zat. 7 6 midd. 12 Z.ond. 8 7 nam. 1 Maand. 9 7* U Dingsd.10 8 2" r Woensd H 9 3 Dond. 12 10 Yrijd. (3 14 5 Zat. 14 ntidd. 12 6 Schroef-Sloomboot: Jacob van Artevelde. Wckelyksche dicust. Van Gent naar Neuzen; Zaturdags, 'smiddags 12 urc. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags *s voormiddags 5 urc. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent: Woensdags 's voormiddags 3 urc. het begin der maand Mei aanstaande bestaat /V'l' wederom gelegenheid, op voordeelige \7<D©r- waarden naar New-York te vertrekken adres J. T. de SMIDT, te Neuzen, en H. M. WORT- MAN, te Zaamslag. f Een fatsoenlijk Jong Mensch ervaren in zijn ^vak zag zich gaarne als KR1ECHT in erne BROOD- dSAKKERlJ geplaatsl. Brieven franco aan den TJit- gever dezes. De Notaris P. W. Steenkamp, rcside- rende te Neuzen zal op Qingsdag den 10 April 1855 des nademiddags ten 2 ure ten ver- zocke van Sieur ANDRIES de V1SSER, Werkman in de Genieente Neuzenten zijnen Woonhuizc staande aan den lloogendijk nabij Driewegenin de Gemeente Neuzen in liet openbaar presenteren te verkoopen, eene parlij HUISRAAD en andere LOSSE GOEDERGN, als twee Pluim-Bcd- den met toebcliooren Dekens Lakens twee Kabi- netlen Kaslcn Tafels Stoelcn Banken Spiegels een slaande Klok staande en liggende Plaat, Por- selein Gelcijcrd-Aarde-, Glas-Koper-Tin-en IJzeiwerk, eene Geit8 mud Aardappelen Spek Kliefhout, Spaandeis Mutsaard en andere Brand- Aioffen benevens eenige Veld- en Tuingereedschappen f- En op Donderdag den 12 April 1855des voordemiddags ten-10 ure, ten verzocke van Sieur J4N de BRAALWerkman in den Koegorspolder Gemeente Neuzen op zijn vooralsnog bewoond Stecdjestaande bij Sluiskil in het openbaar presenteren te verkoopen, een WOONHUIS met SCHUURTJE voor Afbraakeene groote parti j Olmen-, Esschen-Kanade-Fruit- en Wilgen BOOMEN voorts eene baatgevende Koc met Vaarze- Kalf, een Varken Hoendcrs en Hanen, Karn- en Melkgereedscbappcn een Windmolen Snijbak een Pluiui-Bed met toebehooren Dekens, Lakens, cen KabinetTafels Sloelen Ranken Spiegels staande en liggende Plaat, een slaande Klok, Porselein Geleijerd- Aarde- Koper- Tin- en IJzerwerk eene partij Aardappelen, Spek, Hooiointrent 20 wa- genvoeren KoemestKliefhoutMutsaard en meer andere Goederen. de overstroonaing in de slad een loevlugtsoord gezocht liehhen en aldaar verzorgd werden,naar hunne vvoningen teruggekeerd. De landen zijn van het water weder hevrijd geworden. Men meldt uit Iloorn dd. 29 Maart, dat de vader uit het weeshuis aldaar zou zijn ont- vlugt en tevens dat die ontvlugling in verband gehragt wordt met het vinden van een kinder' lijkje van het manuelijk geslachlin hot geheim gemak en waarvan eene der vvoezen een ineisje van 18 jarcn do moeder zoude zijn. In den nacht van 11. zalurdag op zondag is in de magazijnen van den heer Bergerte Venlo op de brutaalslo nijze een diefslal ge- pleegd van 20 balen kolfij, ter waarde van f 1000. Onmiddelijk werden onderscheidene buiszoekin- gen gedaan en een Olal personen gearresleerd onder vvelke zich bevindt de beer M., vroeger oflicier thans koopman in koloniale waren al daar, bij wien de onlvreemde koffij in huis is gevonden. Men vermoedtdat daardoor een ge- heel complot aan hot licht zal komen. Een schrijven van Zr. Ms. gezant te Was hington van 19 Februarij j I.gewaagt van voort- durende klagten tegen sommige regeringen we- gens het overbrengen naar de Vereenigde-Sta- ten van bedeiaars en misdadigers. Twaalfetni- granlen van die soorl werden eenige weken ge- leden bij hunne aankornst le New-York in hech- tenis genomen en nietlegenslaande de verloo- gen van den zaakgelastigde der betrokken re geringweigert het stedelijk besluur hen op vrije voeten te Ialen zelfs wordt bun niet loe- gestaan zich naar het westelijk deel des lands te begeven. Zij moelen onverw'jld naar het rijk hunner herkomsl leruggezonden worden ten koste der regering van het rijk of van de stad waar zij aan boord zijn genomen. Een ander zaakgelastigde heeft een soorlgelijk geval in be- handeling. Een schip uit het rijk dat hij ver- tegenwoordiglwordt met verdachle personen le New-Arork verwachtdeze personen zullen niet aan wal worden loegelaten en alzoo genoodzaakl zijn, met het schip, (lal hen overhragtterug te keeren. Zr. Ms. gezant doet opmerk'en dat indien ook uit Nederland armen worden over- gebragl hij buiten slaat is die personen onder zijne hescherming le nemen. Het aantal behoef- tige Nederlanders in de Vereenigde-Slaten is on- noemelijk en de gezant is, wil hij hierin eeni- germate voorzien dagelijks in de verpligling, uit eigen middelen onderstand te verleenen aan landgenooten soms met talrijke huisgezinnen die door gebrek in de grootsle ellende verkeeren. Eindelijk is het gelukt in Belgie een nieuw minislerie zaraen te slellen. In de verschillendo parochien van Gent heerscht thans een vurigen ijver voor de inrig- ling der groote processie die op zondag den 20 Mei aldaar den omgang zal doen ter eere der Onbevlekte Onlvangenis van de H. Mangd. In velc familien houdt men zich reeds bezig met de vervaardiging van banieren en vaandelster versiering der straten en huizen beslemd. Dirk Maerlens een burger van Aelstword t voor den cerslen gehouden die de bockdruk- kunst in Belgie heeft uilgeoefend. Genoemde zijne vaderslad heeft beslolen een slandbeeld ter eere zijner nagedachlenis op te ri-gten. In de vorige week heeft het schip Rapide Brugge verlaten met eene lading mondbehoef- ten voor de legers der bondgenooten in de Krim. Zekere F. Car nail le verscheen dezer dagen voor het hof van assises in Henegouwen onder beschuldiging van den 5 December 1834, te Saint- Sauveur met voorbedachten rade en vrijwiilig zijn welligen vader zoodanig geslagen en gewond te hebben dat dozen aan die mishandelingen bczweken is, De dadcr is ter dood veroordeeld. Het von- nis zegtdat hij naar het schavot zal gehragt worden enkel met een hemd aan, bloolvoclsen met een zwarlen sluijer om het hoofd eerslzal hem do regter-hand worden afgekafil en vervol- gens zal hij onthoofd worden. De vadermoorder hoorde zijn vonnis zonder de minsle onlslellenis aan, en de eenige opmer- king, welke hij tegen de beschuldiging van het openbaar minislerie maakte was le vragen dat men hem te Bergen zou ter dood brengen. Volgens brieven uit Rome, van den 24 Maarthad de Heilige Vader den dag te voren het reeds voor eenigen tijd aangekondigde ge heim consistorie gehouden. Er had geene pro- motie van kardinalen plaats gehad maar de benoeming van 23 aarlsbisschoppen en bis- schoppen. Te Cincinnatiin de Vereenigde-Stalen van Noord-Amerikaverscheen onlangs eene Iersche vrouw in do woning eener weldadige dame en klaagde haar met traneri in de oogen dat haar man was overleden en zij niel zooveel geld bezat om eene doodkist te helalen. De goede dame beloofde diep geroerdterslond bij hare naburen eenig geld te zullen opzame- len en het zelf in hare woning te zullen bren gen. Met 11 dollars in den zak vervoegde de menschlievende dame zich in de kamer der we- Binnengekomen te Neuzen voor Gent beslemd Belg. stoomb. Flecha kapt. Seeuwen vanLon- den met stukgoederenen van Gent afge- komen Eng. schooner Janeskapt. Arnold naar, New-Castle Ned. koffen Geertruida Jacoba kapt/ Potjernaar Noorwegen Sieiverdinakapt. de llaan Han. kof Mary Galanlekapt. Hoijen beide op avonluur, Belg. pleit Gaston, kapt. van der Heyde naar Liverpoolalien in ballast, en Deensche kof Johannes kapt. Hollander naar Hamburgmet stukgoederen. Up de Verkooping van KRIJN IIAMELINK Sz. Koopman te Neuzen te houden aan de Haven al daarop Woensdag den 11 April 1855, des •Jyrtfiiddags ten een nredoor liet ministerie van den Notaris J. J. Fercken, te Zaamslag, zal, boven do reeds aangekondigde SCHEEPS-AFBRAAK alsnog worden verkocht Eene groote partij Greenen PLANKEN400 ellen ZEILDOEK, zeet- dienstig voor Molenaars, alsmede eene partij MEUBILAIRE GOEDEREN, Plnimen BEDDEN en eene partij IJZERWERK. TE NEUZEN, TER DRUKKERI.I VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2