NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD llllWSll-lliSlill IS.0II©. WOffiDAG 4 APRIL 1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. s (tweede jaargang.) VOOR Oil Weehblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij C. W. Overbeeke te Neuzen. Dc prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneertzich bij de Boelc- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaals. Z£.G I* I. r;,?\ Advertenlicn gelieve men nan den Uitgever in to zenden uiterlijk Dingsdag des namiddags ten 4 ■aredc prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, bekalve 36 cents zegel- regt voor clke plaatsing. eemge i en tijd Neu- ibnanak Hep en k Her- G25. bevat rze Pi'O- iaal Be- llegien tvoor- register enigerlei Bij het lezen van bet geval in no. 64 ver meil! wegens het noodlollig verbranden van een vierjarig kind te 's Hertogenboschen dat wet ten gevolgo van dc verregaande onnadenkemi- heid der moederrees bij ons onwillekenrig de gedachle op: hoe is het toch mogehjk dat eene moeder zoo zorgeloos kan zijn dat deze een of meer barer kinderen alleen te huis la- tende, als ler prooi overgeeft aan het gevaar van levend verhrand te vvorden En evenwelhoe onbegrijpelijk zulks ook schijnen moge de on- dervinding bevesligt hethier in dit geval met slechtsmaarinzoo vele gevallen van dienaard, ondanks de lelkens en zoo dringend herhaaide waarschuwingcn tot waakzaain- en voorzigtig- heid dat er ouders ja wat meer zegtdat cr moeders, zoo hier als elders en allerwegen, aangelrofl'en worden wier onvoorzigtigheid znlke onvergetelijke gevolgen na zich sleept. oor ons zelven hebben wij het steeds als eene strut- bare da ad beschouvvd wanneer ouders, hunne dure verpligting zoozeer vergelende dat zij nunne weerlooze kinderen aan een doodelijk gevaar bloolslellcnde daardoor de oorzaak werden van derzelver dood maar voor zoo verre rnj ons herinneren kunnen hebben wij nooit gehoord dat er in ons vaderland eene reglerlijke vervol- ging is ingesteld tegen ouders die op deze wijze de moordenaars hunner kinderen waren. Daar- om trok het bijzonder onze aandachtloen wij dezer dagen uil Frankrijk een berigt vernamen, waaruil bleek dat aldaar werkelijk door de reg- terlijke magt slraffen worden uitgesproken oyer ouders die door onachlzaamheid hunne kinde- ren bloolgesteld hebben aan het gevaar van ver- brand te worden, en wij rekenen het met on- rrepasl dit berigt in de hoofdzaak ook door mid del van dit Wcekblad bekend te maken of het ook aanleiding mogle geven (later onder ons almede maatregelen genomen wierden lot het zooveel mogelijk voorkomen van jammerhjke onheilen welkezoo dikwijls deze vernomen worden, elk regtgeaard ouderhart met weemoecl over de ongelukkige slaglofTers vervullen. Ons berigt dan heefl belrekking op de slrat- fen welke loegepast kunnen worden op ouders die hunne kinderen bloolslellen aan het gevaar van verhrand te worden en is onlleend aan de no la, welke van wcge den procureur-generaal bij het keizerlijke hof in de dagbladen van de slad Metz is geplaatstaldus luidende Dagelijks vindt men in de dagbladen het droe- vio- verhaal van kinderen, die, uit hoofdc van de° onvoorzigtigheid hunner oudersuoor het vuur verslonden worden. Men behoorl te weten dat de justitie moet medewerken om zulke ramp- zalige onvoorzigligheden te voorkomen. Er zullen dus straffen uitgesproken worden in even- redigheid met de misdaad en met het laat be- rouvv van hen, die daarvoor niet alleen voor bun gewetenmaar zelfs voor de wet verant- woordelijk zijn. Eene vader of eene moeder die onder welk voorwendsel ook een kind al leen en zonder bewaken laatdat onbekwaam is zich zelven van een doodelijk voorval te be- vrijden bedrijft te gelijker tijd een verzu.m zpner eerste pligten en indien de dood van het kind er op volglis het een misdrijfwaarin uitslui- tend door art. 519 van het strafwetboek voorzien is n 1. dat van onvrijwilligen moord door on voorzigtigheid onopleltendheid of verzuiin. »In zulkeeu geval laat het openbaar minislerie in het reglsgebied van het hof van Metz, nooit navervolgingen in te spannenwelke eene voordeelige waarschuwing ten doelwit hebben. Zij zijn meer dan eens bekrachtigd gevvorden door de regtbanken van Metz RelhelSedan en Vouziers, welke veroordeelingen uitgesproken hebben tegen den vader en de moeder wier ou achlzaamheid den dood huns kinds veroorzaakl had En nu onlangs heefl de correctionnelc reo-lbank van Thionville, door haar vonms van 15 Februarij jl.almede het grondslelsel van de strafbare verantwoordelijkheid der ouders ge- wettigd en de uilspraak der slraf hierop ge- ffronif, dat het klaarblijkelijk onvoorzigtig is, een kind van dien ouderdom alleen te laten in eene plaatsmaar het niet kan geholpcn worden en waar het aan een doodelijk gevaar bloolge steld isB- Bij besluit van den 27 Maart II. heefl Z. M. goedgcvonden aan den heer,/. BlindenbacliJz., op zijn vcrzoek eervol ontslag te verleenen als burgemeester van Aardenburg en in zijne plaats als zoodanig te henoemen de heer P. L. Reepmaker. Bij koninklijk besluit van den 29 dier maand is, onder andercn verplaalst de conlroleur der directe belaslingen, in- en uilgaande reglen en accijnsen de heer P. II. B. Molkevan Oost- luirg naar de slad Groningen voor de 2de af- deeling; en benoemd tot controleur der directe belaslingen enz. te Ooslburgde heer J. Goos- sensthans hoofd-commies derzelfde middelen te Rotterdam. In den avond van den 26 Maart jl. overleed te Hoist op het allcronverwachtst de WEw. heer J. C. Nidelslein Walter, predikanl bij de Her- vormde gemeente aldaar en de oudsle der dicnst- doende prcdikanten in Zeeuwsch-Vlaanderen na nog daags te voren in gocden welstaud zijn dienslwerk te hebben verrigl. Geboren te Vlis- singcn den 15 Mei 1787, studeerde ZEw. aan het Atheneum te Amsterdamwerd proponent den 6 Sept. 1814, en stond als predikanl te Grijpskerke van 5 Febr. 181525 Julij 1819 te Schcrpenisse van 1 Aug. 18192 Januarij 182o en te Hulst sedert 9 Januarij 1825, inlusschen voor de iieroepen naar Hoedekenskerke Dom- burgNieuw- en St.-Joosland en Nieuwerkcrk in Duiveland bedankt hebbende. ZEw. vierde te Hulst den 9 Febr. 1840 gedachtenis van zijne 25jarige Evangeliedienstden 15 Januarij 1850 van zijn 2iSjarig verblijf, en nu onlangs, den 11 Februarij, van zijne vervulde 40jarigedienst, en laat, bij een lalrijk kroosl, eene weduwena, met welke hij sedert 21 November 1820 veree- nigd geweest is. Sin l-A n n a-t o r-M u i d e n 1 April. Ile- den morgen werd alhier in dc H. bediening be- vesligd de nieuwe leeraar ds. II. Q. Janssen, door ZEds. brooderde wcleerw. heer II. Jans sen predikanl te Groede met eene leerrede over Romeinen 12 vs. 10.a Des nannddags aanvaardde de bevestigde zijn dienslwerk sprekende naar aanleiding van Efezen 5 vs. 14 lot 21. 31en zal eenigcrmate over bet treffende der plegligheid kunnen oordeelenwanneer men weet dat de beroepene den opvolger is van wijlen zijn' geach- len vader, geboren en opgevoed te Si.-Anna— ter-Muiden en ter liefde dier gemeente zich vele opofTeringen gelroostendcom herwaarls over le komen en haar het Woord des levcns te verkondigcn. Mogo hij in hare onverdeelde achling en liefde daarvoor oenigermate vergel- ding vinden en schoone vruchlen zien op zijnen arbeid. De groolo schare toehoordersuil vcr- schillende geineenten zaaingevloeid en bijna le groot voor het kerkgebouw strekt ten bewijze hoe hoog men ook elders den nieuwen leeraar schat. Gods dierbaarste zcgen ruste op hem en zijne betrekkingen tot in lengle van dagen en de gemeente geniele de vervnlling der treffende en roerende wenschen die de leeraar voor zijne gemeente orilboezemde. Naar wij vernemen zullen de afscheids-pre- dikatien door den wel-eerw. heer A. G. de U aal predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gere- formecrde gemeente te Neuzcn c. a. gehouden worden op aanslaanderi zondag te Axel maan- dag to Zaamslag en dingsdag te Neuzen lelkens des namiddags ten 2 ure. Naar men verneeml zal op 50 April aanslaando het vergclijkcnd examen gehouden worden naar de vacante post van onderwijzer te Zuidzande. De tijd tot inzending der vereischte stukken om tot het examen le worden locgelaten loopt lot 15 April. In de afgeloopene week zijn ook uil Neuzen, Zaamslag en Axel weder eenige-huisgezinnen en personen naar Noord-Amerika verlrokkenen worden door anderen aldaar mede aanslallen ge- maakt om derwaarls de reis aan le nemen. Blijkens de opgaven lot dusverre bij het departement van binnenlandsche zaken ingeko- men heefl de algemeene collecte ten behoeve der noodlijdenden door den jongsten watersnood wien het ontbreekt aan eigen middelen tot her- stel van hun verlies of lot voorziening in hunne behoeflen, opgebraglin: Noord-Brabant Gelderland Zuid-Holland Noord-Holland Zeeland U trecht Vriesland Overijssel Groningen Drenthe Limburg f 14,882,411 - 46,250,291: - 147,868,65 - 121,250,21 - 10,3/0,7.air - 25,726,45 - 27,925,21 - 18,840,51$ - 19,885,56 - 4,879,19 - 8,815,59 Te zamcn 449,692,62 Opbrengst der algemeene collecte in Zeeuwsch- Vlaanderen Aardenburg Axel Biervliet Boschkapelle Breskens Cadzand Clinge Eedc Graauvv Groede Heille Hengstdijk Iloek Hontenisse Hoofdplaat Hulst Koewaeht Neuzen Nieuwvliet 74,10 -107,11 - 59,60 - 2,50 - 59,65 - 77,15i - 15,751- - 22,12 - 55,64 -191,67 -126,00 6,58 - 51,42i -150,51 - - 18,12" -126,00 Oostburg Ossenisse Overslag Philippine Retranchement - Sas-van-Gent Schoondijke St.-Anna-t.-Md. - St.-Jansteen St.-Kruis Sluis Sloppeldijk 85,84 - 7,92 - 5,10 - 11,95 - 26,51 - 40,50 - 88,42 45,25 - 51,45 - 25,12 -157,07 - 50,101 Waterlandkerkje- 54,48i Westdorpe IJzendijke Zaamslag Zuiddorpe Zuidzande 47,00 - 190,62 -151,03 - 25,60 - 89,00 -171,99 - 45,04i Op de meeste dorpen in Noord-Brabant heeft men aan de koninklijke uitnoodiging lot het houden der algemeene collecte geen gevolg gegeven Door op nieuw ingekomcn bijdragen voor den watersnood bij de algemeene commissie te Amsterdam is het bedrag der door die com missie ontvangenc soin geslegen tot boven de f 92,000. In een der Belgische bladen wordt gemeld dat de Maatschappij lot indijking van schorren kings dc Ooster-Schelde le Bath, geslaagd is in haar verlangen lot wijziging harer slatulen. Vol- gens het oordeel van bevoegde personen is deze onderneming wanneer de uilvoering der beilij— kings-werken aan deskundige en ervaren mannen wordt toevertrouwd dc voordeeligslc welke sedert jaren bcproefd werd, en zullen de aanvankelijk geleden verliezcn in korten tijd ruimschoots ver- goed worden. Men sehrijft uit Heinkenszand In deze ge meente werd op de hofsledo van den iandbou- wer A. Pi. eene diefslal op eene aardige wijzo verijdeld. Bovengenoemde landbouwer had op zijnen dorschvloer een belangrijken hoop gedorschte, doch nietschoon gemaakte tarwe liggen en daar hij voor diefslal vreesde had hij in zijne sehuur een louvv gebonden en in zijne bijgelegene wo- ning aan eenen stoel bevestigd waaraan eenput- ketel vast was gemaakl zoodat bet onmogelijk was op den dorschvloer te komen, zonder dat hij, als ware het door eenen telegraaf, in zijne woning er van ondcrrigt werd le meer nog daar door eene gevaarlijke ziekle van zijne doub ter er geheelo nuchlen gewaakt mocst worden. Bijna echter was zijne list mislukl want men schijnl er kennis van bekomen te hebben zoo dat dedieven met ecu scherp werkluig het louvv voorziglig hebben doorgcsneden. Do toen wa- kendo arbeider M. echter eens beproevendo of het louw nog goed vast was ontdekle, dat hij het geheel kon tot zich trekken. Hierdoor arg- waan krijgende gaat hij alleen in de sehuur en de dieven onraad ontdekkende zetten het op een loopenmet dat gevolg dat hij den achter- sten kon grijpen waarmede hij aan het vvorste- len geraakte, daar de diefom los te komen zich w-anhopig verdedigde. In dien tusschentijd had de meid de mannelijke huisgenoolen gewekt welke tot hulp gekomen zijnde zich van den dief ineester maakten. Dezer dagen is hij dan ook door den veldwachter dier gemeente le Goes gevankelijk binnen gebragt. Men meldt uil Amersfoort28 Maart: Naar men verneemt zijn de landlieden die tijdens

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1