ZSEDWSCH JMSBOEKJB Mengelingen. Scheepvaart. Beurs-, Marktberigten enz. Vervoermiddelen. Advertentien. NOORD-AMERIKA. 1855. MIDDELBllRGSCHE NAASIWIJZER. van der Ileydenmet (liens vronw. Deschuit met 8 koppen bemandtwee mannen drie vrou- wen en drie kinderen werd door Ninlels met ijverige medewerkiig van zijnen makker in liet ongeluklangs den dijk gestuurd en voorlge- stuwd. Reeds waanden zij hunne redding ze- ker daar zij bijna het zoo angslig en met ge- spannen verwachling door hen beoogde hooge gedeelte van het dorp bereikt hadden loencens- klaps do dijk op de hoogle waar zij zich juist bevondendoorbrakRe woedende slroom voerde hen met geweld door de bres er was geen houden aan het brooze vaartuighunne bovenmenschelijke inspanningen waren vruchle- loosgelukkig kwamen zij door de opening van den dijk en hunne eenige hoop was nil dat zij het veld zouden opdrijven en alzoo gered zijn. Rie hoop vervloog echter spoedig want nauu- welijks waren zij door den dijk, of de bootsliet met zoo veel geweld tegen een der binnendijks staando boomen dat zij onmiddelijk omsloeg. Ninlels en van der Ilcyden hadden hel geluk ieder een boom le grijpen van daar hadden zij deon- vergelelijke smart, de eersle zijne vrouw zijne inoeder en zijne drie kinderen de tweede zijne vrouwin den woelenden stroom spoorloos te zien verd wijnen. Van der Hey den had daarbij de rlubbele smart zijne vrouw zich aan het houl- gewas te zien vastgrijpen en haar te hooren smee- ken haar in haren bangen nood toch te redden, dit dunrde echter slechls een oogenbiik eene zware ijsscholdie door de bres kwam en ook rakelings den boom voorbij dreef waaraan hij zich vaslklemdenam haar medeen de nog jeugdige echtgenoolen waren hier op aarde eeuwig gdscheiden. Het was Ninlels geluktden boom waaraan hij zich had vaslgegrepen te beklimmen hij zat daar ten rninsle voor het oogenbiik meer zekerM clvan der Hey den was het anders ge- legen zijne pogingen om desgeSijks le doen mis- luklcn hij moesl zich op den dnur aan zijn boom, zijn eenig plechlanker vaslhouden en daar iiij met hel omslaan der boot zijne klompen had ver- loren en door het ijs hem de kousen en sokken waren weggescheurd stond hij, bloot en met verwonde voetendan eens op het ijs, dan eens in hel water; meermalen mocst hij daarenboven bij het afkomen van het ijs, melde uitersle krachts- inspanning de beenen naar boven trekken om de voeten niet geheel en al te verliezen. Zoo bleven de beide ongclukkige lotgenoolen in bet uilerste levensgevaar gedurende een geheeien 'nan- gen nacht tusschen leven en dood zweven. Eene vrouw nog in het door lien verlalen huis achlergebleven en naar den zolder gevlugtwerd door van der Hey den ongeveer ten 5 nre des mor- gens nog met licht aan het zoldervenster waar- genomen eenige oogenblikken later rukle het verwoestende water het huis weg en bet zeverule slagloffer had den lol aan de naluur betas! IJzingwekkend geziglvooral voor hemdie mcde den dood nabij was. Re morgen dien do on- gelukkige mannen met een zoo reikhalzend ver- langen op redding te gemoet zagen daagde ein- delijk aan; angstig, verkleumd van koudo en doornatzagen zij naar die redding nit, doch in de verte zagen zij dat men om het groole ge- vaar aarzeldo hun ter hulp te kovnen. Rat ge- vaar was werkelijk zoo grootdat de aanwezige schippers niet durfden wagen hel reddingswerk te ondernemen zij beschouwden die gevaarlijke 11 Jn dit ge- onderneming aan den dood gelijk wigtig en bange oogenbiik kloplen echter de liar- ten van drie Nederlandcrs mannen alleen cooi liefde voor hunne naluurgenooten geleid zij had den den moed een zwak zoogenaamd kooibootje te beslijgen en roeiden daarmede met alle magt op de gevaarvolle punlen aan, waarop Ninlels en van der Heyden zich bevonden en het gelukle hun beideu te redden en behouden aan wal te brengen. Naauwelijks hadden zij met de gered- den het gevaarlijke punt verlaten ofccnegroote ijsschol kwam aanzetten sneed de beide boo men door en sleepte ze mede. Re namen dier edele menschenvrienden verdienen aan de ver- getelheid te worden ontrukten dit des le meer omdat zij geene schippers van beroep zijn. Het waren Johannes van Dinter boerenknechtWil- lem Schuilenbury metselaarsknechten Gerrit van Liermede boerenknecht, welke dit edel moedig werk verrigtlen." Uit het eiland Zuid-Beveland zijn in de vorige week 180 landverhuizers naar Amerika vertrokken. Het hof van assises le Brugge heeft zich ge durende drie zittingen bezig gehouden met eene gewigtige zaakdie geeindigd is met de ter dood veroordeeling van 6 der zeven besehul- digden. Onder de veroordeelden bevindt zich eene vrouw van 26 jaren oud. Zij zijn schul- dig verklaard aan diefslal met verzwarendeom- slandigheden. Het vonnis zegldat zij hunne straf op eene der openbare plaatsen der stad Brugge zullen ondergaan. Nog zijn door ge- noemd hof in de laatstvorige week twee dood- vonnissen uilgesprokenals: een wegens moord op een 17jarig dienslmeisje en een wegens brand- stich ling. - Ten jarc 1801 had de tijding van den dood van czar Paul. 1, een en tivinlig dagen tijds noodig om te Londen aan te komen. Die van czar Nicolaasl, is er in vi'er wen ontvangen. Niet alleen b!ijft de vredelievende stemming aanhoudenmaar neemt die zells, naar het schijntnog toe. Men begint zelfs te gelooven dat eene schikking lot de mogelijkheden be- hoorl, zonder dat op nieuw stroomen bioeds voor de muren van Sebasiopol vergolen worde. Volgens berigten uit Konslantinopel tot den 12 dezerwas bet Fransche hospitaal op het groole Gampo in brand geraakl500 zie- ken waren naar andere hospitalen overgebragt. GESCHIEDKUNDIG OVERZIGT VAN DE KEIZERS VAN RUSLAND SEDERT 1689. 1. Peter de Groole de hervormer van hot Rus- sische rijkregeerde van 1689 lot 1725. 2. Calharina I, zijne gemalin regeerde met behulp van den minister Mcntsji'cov van 1725 lol 1727. 5. Peter II, kleinzoon van Peter den Grooten regeerde van 1727 tot 1750. 4. Anna de jongste dochter van Iwan V hcr- tog van Koerland en broeder van Peter den Grooten regeerde van 1730 lot 1740. 5. Iwan VI, zoon van de oudste dochter van Iwan V, regeerde van 1740 lot 1741. 6. Elisabeth, de jongste dochter van Peter den Grooten, regeerde van 1741 tot 1762. Door eene revolutie in den nacht gepleegd op den troon gebragt zijnde vreesde zij zoo zecr de duislerheid van den nacht, dat zij nooil des nachts maar bijna altijd over dagsliep. Met haren dood kwam een nieuw stamhuis n. I. dat van Holslein-Gollorp op den troon in den persoon van 7. Peter IIIdie in 1762 slechts een halfjaar regeerde, en opgevolgd werd door zijne gemalin 8. Calharina II. Deze vorslin die lot 1796 de teugels des rijks in hand en had heeit Rusland lot den hoogsten trap van iuisler weten op le voeren. 9. Paul Ide zoon van Peter III en Calha rina II regeerde van 1796 tot 1801 en werd opgevolgd door zijnen oudsten zoon 10. Alexander I, die van 1801 lot 1825 gere- geerd heeft. Onder dezen vorsl werd Rus- iands gebied omfnriks eene schier onafge- brokene worsteling tegen Frankrijk en on- danks den veldtogt van 1812, waarbij M»s- kou eene prooi der vlamrnen werd met 33,000 vierk. mijien vergroot. Alexander siierf den 1 December 1825, en daar zijn naaslvoigende broeder Konstantijn reeds vele jaren lo voren van de troonsopvolging af- gezien had kwam de kroon aan zijnen jon- geren broeder 11. Nicolaas I, die den 6 Julij 1796 op het kas- teel Gatschina bij St.-Petersburg, geboren den 24 December 1825 de regering aan- vaardde, en den 2 Manrt 1855 overladen is. Ten jare 1817 gehuwd i el Chariolta zusler van den legenwoordigen koning van Fruissen heeft hij met deze gemalin, a:m welke hij innig verknocht was7 kinderen nagelalen, van welke de oudste onder den naam van 12. Alexander II, geboren in 1818 lerslond na het overlijden zij us vaders ten troon ge- ware licht slcllenen wij besluiten alzoo ons overzigt met de woorden van den marquis de Cusline, die, reeds in 1839, het karakter van den groolhertog Alexander, den tegenwoordigen keizer beschrijvende van hem zeide regeert hij immer, het is door de aanlrekkelgkheid aan de lieftalligheid eigen dat hij zich zal doen gehoorzamen maar geenszins door den afschrik." slegen is. De regering van Nicolaas is door merkwaar- di';e bijzonderheden gekemnerkt geworden. Eene geduchte zamenzwering tegen zijn bestuurmet welke hij al aanstonds bedreigd werd wist hij met kloeken moed in hare beginselen te smo- ren. Door zijne gelukkig gevocrde oorlogen te gen Perzie en Turkije heeft hij zijn gebied bij hel verdragvan 22 Febr. 1828 en den vrede van 2 Sept. 1829 op nieuw uitgebreid en na 1848 sedert hij voor Oostenrijk de moedige Honga- reu onderworpen had (tot dankbare herinne- ring voor welke dienst de keizer van Oostenrijk dezer dagen beslisl heeft, dat een kurassicrs-re- gement ten eeuwigen dage den naam van Nico laas za! dragen) beschouwde hij zich ais de hand- haver der troouen in Euro|ta tegenover de de- mocralische bewegingen. Zijne eischen belrcf- fende Ruslands prolecloraat over de Grieksche kerk in Turkije, hebhen hem met dat rijk, ge- rugsteund door Frankrijk en Engeland ten jare 1855 in eenen oortog gewikkeld waarop sedert en nu inzonderheid bij de troonsbeklimming van den nieuwen keizer geheel de werejd het oog gevesligd heeft. Deze merkwaardige vorsl die aan het inwendige van Ru land veel verbetorin- gen toegebragt heeftwerd als eene godheid ge- eerbiedigd althans sedert menigle van jaren beeft er geen czar over Rusland geregeerd die zoo- veel indruk op zijn volk maakte als de afgestor- vene. Men moge nu ten opzigle van z;jnen op- volger de tegenstrijdigsle en meesL uileenloopende verwachlingcn hooren uilsprekende l;jd zal evenwel later al die vooronderslellingen in hel Binnengekomen te Neuzen, voor Gent beslernd Eng. schooner Janeskapl. Arnold Belg. stoom- boot Flecha kapt. Seeuwenbeide van Londen met stukgoederen en Belg. kol Gaston kapt. van der Heyde van Liverpool met zout en van Gent afgekomen Belg. pleit Augusle kapt. Waldack naar Liverpool Spaansche bark Preciosa kapt. Molleda naar St.-Anderro, beide in ballast, Deensch everschip Anna kapt. Kru- ger naar Lubeck melsuiker en Belg. sloom- boot Flecha, kapt. Seeuwen naar Londen met stukgoederen. AMSTERDAM, 26 Maart. Werkelyke Schuld 2| pet. 62^; idem 5 pet. 75|; idem 4 pet. 9i|. ROTTERDAM, 26 Maart. TarweZpcuwscheYlaamsclic en Overmaassche tot ruim vorige pru- zen aan cons, en verzending opgeruimdgoede en puike/13 a 13,60min- dere 11,90 a 12,90. Roggc traagOvermaassche, Zeeuwsche en Ylaamsche 9,25 a 10,30. Gerst 10 centshooger: Zeeuwsche, Vlaam- schc en Overmaassche Winter en 0ito Zomer 4,90 a 6. Haver 10 cents lager: Zeeuwsche en Inl. lvorte 4,03 a 4,90; dito Lange 3,60a 4,10. ErwtenZeeuwsche Groene 9,75 a 10,73 groote dito 11 a 12; Geldersche Graauwe 11 a 12,30. RooncnZeeuwsche en Wal- chersche Witte 50 cents hooger, 11,30 a 14; dito Bruine 25 cents hoo ger, 10,30 a 13,23; dito Paardeboonen 10 cents hooger, 7,20 a 8. Koolzaad zonder handel. MEEKRAPPEN werden heden niet veel geveildtot vorige prjjzen was cr rcdelijkc handel. VLAS. He aanvocr ter markt van heden was zeer groot en vond tot ongeveer dczelfde pryzen iets mecrder vraag; op het land was de handel gedurende de vorige week onbeduidend. DORDRECHT, 22 Maart. De aanvoer van Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaassche Tarwe w heden kleiner dan vorige week dczelve ging tot genoteerde prjfzen vi goed van de hand. Mooye Zeeuwsche, Vlaamsche cn Overmaassche/13 13,40, dito Blaauwc en mindere /12,20 a /12,70. Zomer-Tarw /11,50 a /15. RoggeZeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche bt mecrder aanvoer slap cn tot 50 cents mocyelyk te verkoopen. /9,60 a 10,20. Gerst: Winter heeft vorige prjjzen opgebragt. Zomer wa» tot 20 cents hooger grif te verkoopen. llaver ging by mecrder aanvoer tot 10 cents hooger traag van de hand. Paardeboonenwaar van er wcinig geveild werden vonden tot 20 cents hoogergrage koopers. Witte Booncn schaarsch en met graagte tot 50 cents hooger van/12 tot /14 genomen. Bruine Boonen waarvan er ook weinig geveild werden. vonden tofc 50 cents hooger van/12 tot/14 naar kwaliteit genegene koo pers. Blaauwc Erwten met redelijkcn aanvocr uit Zeeland en Flakkec, waren dc puik kokende soorten tot 50 cents hooger begeerd cn golden 10,20 tot 10,30 en dc mindere/9 tot /"9,50. GENT25 Maart. De voorraad was licden groot. Men telde omstreeks 1500 hectoliter* Tarwe en 600 hcct. Rogge. De Tarwe is voor het rerbruik terkocht met ccnc ryzing van fr. en de Rogge insgelyks met eene ryzing van 1 fr. Andere productcnals vorige week; in Zadcn cn Olien werd wcinig handel gcdreven. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Maart en April 1855. Van Neuzen. Van Vliss. Dond. 29voorm.ll u. nam. u. Vrijd. 30 11 3£- Zat. 31 midd. 12 6 Zond. 1 nam. 1 64 Maand. 2'voorm. 3 voorm. 9 Dingsd. 3 3^ 9k Woensd 4 4 10 Rond. 5 h\ 101 Vrijd. 6 5 ll" Zat. 7 6 midd. 12 Schroef-Slonmboot: Jacob van Artevelde. Wckelyksche dienst. Van Gent naar Neuzen; Zaturdags 's middags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 ure. Van Rotterdam "naar Neuzen cn Gent: Wocnsdags 's voormiddags 3 ure. Op den 20 April aanstaande Lestaat er gelegcn- leidop voordeelig'e vcorwaarden naar New- Tork te vertrckken in vereeniging met eenige luisgezinnen welke reeds contraclen tegen dien tijd gesloten hebben adres J. T. de SMIDT, le Neu zen, en H. M. WORTMAN, te Zaamslag. iijij de Boekhandelaars J. C. W. ALTORF- FER te Middelburg is van de Pers gekomen en tevens bij bunne Correspondenten in de Provinci* verkrijgbaar gesteld EN In 11. 8.°, ingen., met Zeeuwscben Almanak f ,95. In groen Engelscb Iinnen met klep en tascb met Z. Aim., Watcrgetijcn Specicboek Her- leidingstafcl van Landmaat en wit Schrijf, 1,25. Dit Werkje, van 240 bladzijden inboudsbevat onder eene menigte rubrieken betrekkelijk deze Pi'O- vincie bet Hooge Rijksbestuurhet Provinciaal Be- stuurdc Gewestelijke Ambtenaren en Collegien, opgaven van statislu ken aard enz. Het vormtvoor- zien van een uitgebreid alpliabetisch zaakregister een onmisbaar llandboekje voor ieder die eenigerlei administratieve betrekking bekleedt. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2