NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD N.° 65. WOMSDAG 38 MAART1855. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. YOOR II Dit Weekblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. Dc prijs is 80 cents in de drie maandcn en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Postkanloren zijner woonplaats. De door een belangslcllend lexer in no. 04 van dit Weekblad gestelde vragenwaarloe hel in no. 63 van dalzelfde Weekblad opgenomen stuk over de tolheffing op straatvvegen hem aanleiding gafnopen mij lot een kort anlvvoord. Ik veroorloof mij in de eersle plaats eene vraag waartoe het anlvvoord, door den sleller zel- ven op zijne twee eersle vragen gegeveu aan leiding geeft. Zij is deze: Hoe kan er onbil- lijkheid in gelegen zijn wanneer door het al- gemeen, de koslen vereischt lot instandhouding eener zaak vvaarbij alien gelijkeiijlc belrokken zijn, worden gedragen. En wat nu die beide vragen bet reft dient le worden opgemerktdat do ingezelenen van den Staat niet in gelijke male zijn belrokken bij het behoud der dusgenaamde calamileuse polders en het bevaarbaar houden onzer groote rivieren van daar dan ook dat en de Staat en dc cala mileuse- en de achler deze gelegen polders in de kosten tot instandhouding der eerstgenoemde poldersbijdragen naarmale van derzelver meer of minder onmiddelijk belang. Ten aanzien van onze groote rivieren heeft hetzelfde plaats. Zoowel het belang van den Staat, eigenaar der rivieren, als Iraetaten met naburige Staten, het bevaren dier rivieren be- treffende geslotenverpliglen den Staat voor derzelver bevaarbaarheid en doelmatige afstroo- ming le zorgen. leder ingezeten draagt dan ook te rent in de koslen van onderhoud daarvan bij terwijl voor het gebruik bet bevaren der ri vieren een regt onder de benaming van scheep- vaarlregtwordt geheven (op de staals- begroo- ting van 1855 is daarvoor eene soin van f 450,000 geraamd en bedroeg over 1855 /'52Q,216,62. De daarlegen overstaande kosten van onderhoud en verbelering zijn geraamd op 682,474 ten cindc daaruitgedeellelijk allhans in de kos ten van derzelver onderhoud te voorzien. Voor den Rhijn en confluenlen gold dit beginsel op het Weener congres art. 4 van het aanhangsel XVI der Weener congres-acle van 9 Junij 1815. Maar al ware dit anders de stelling zou even waar zijn dat het met het streng begrip van hi 1- lijkheid strijdtdat zij die niet in gelijke male voordeej uit eene zaak trekken fnetlemin in gelijke mate in de koslen, lot instandhouding daar van vereischt, zouden moeten bijdragen. De derde vraag vindl hare oplossing in het begrip dat men zich vormt van den werkkring van den Staat en welken Adam Smith Richesse des nations tit. IV chap. 9 zeer juist lot drie hoofdpunten bepaalt en omschrijft als volgt Bescherming der maatschappij tegen aanval of o-eweld van de zijde van andere staten Bescherming van elk lid der maatschappij te gen kwaadwilligheid en onregt van de zijde van elk ander lid der maatschappij Daarstelling en instandhouding van al zooda- nio-e werken en inrigtingen die, voor het alge meen nullig edoch voor enkele of meerderc le- den der maatschappij gecne genoegzame voor- deelen kunnen opleveren,om daaruit de kosten van derzelver daarstelling of instandhouding te bestrijden. In den regel <lus behoort de Staat zich niet reglslreeks te rnengen in de daarstelling en het onderhoud der wegen en de gestelde vraag vvaarbij slechts aan een betrekkelijke onevenre- dighcid van kosten kan gedacht worden, moet alzoo toestemmend beantwoord worden. Dat de Staat zijne roeping zou missen door de heffing op het'gebruik van kanalen en vaar- ten achteteenvolgens to verminderen, terwijl de kosten van onderhoud dier werken in den regel hunne opbrengst overtreffen is met het oog op den hiervoren aangegeven werkkring van den Staat, niet volstrekt waar; en, wanneer het niet te onlkcnnen valtdat de heffing van een laag regt op vaarlen en kanalen het gebruik daarvan°doet loenemen dan is het opvolgend verlagen der tarieven allezinste verdedigen voor- al wanneer meerdero opbrengst eene verminde- ring der koslen van onderhoud door het alge meen le dragen ten gevolge heeft. Het is niet duidelijk waarom de stelling dat de som die voor hel gebruik der wege^ of ka nalen gevorderd wordtniet hooger mag wezen dan noodigis om in derzelver onderhoud te voor- (tweede jaargang.) Advertenlien gelieve men aan den Uitgeverin te zenden uiterlijk Dingsdagdes narniddags ten 4 ■arede prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor clhen regel meer 10 cents, bchalve 35 cents zegel- rcgt voor elke plaalsing. zien willekeurig is le achlen het verschil in koslen van daarstelling en onderhoud van ver- schillende wegen waarop door den sleller der vragen wordt gewezenkan lot die slotsom al thans niet leiden. De voorlaatste vraag vindt hare beantwoor- ding in het door mij ingezonden en in no. 63 van dit Weekblad opgenomen stuk alwaar dc bezwaren zijn opgegeven die, naar mijne mee- ning bestaan tegen het opheffen der tollen en hel brerigen der koslen van onderhoud der we gen ten lusle van het algemeen. De eonclusie van beaam ik volkomen doch omschrijf dieliever aldus de voordeelen door ecnen straal- of kunstweg afgeworpen zijn zoo- wel direct als indirect, en deze voordeelen zul- lendoor hel wegnemen of verminderen der tolheffing loenemen. Aan dat loenemen evenwel is eene grens en het geldt niet uiIs 1 uilend de vraag of deopheffing der tollen op de wegen do kosten van vervoer en daardoor den prijs der waren vermindertvvaaromtrent wel bij nie- mand twijfel zal bestaan, maar tovens of het overbrengen der kosten van onderhoud der we gen ten lasle van het algemeen billijk en wcn- schelijk is te achlen en ik trachtte, bij mijn vroeger schrijven slechts hel minder wensche- liike daarvan aan le toonen. v. N. Ter voorkoining van armoede en bedelarij hebben de landbouwers met sommige ingezete- nen onder voorzitlerschap van den heer bur- gemeester te Boschcapellebesloten de vlasteelt zoovee! mogelijk uit te breiden om aan dear- beidende klasse in dezen zoo barren winter werk le verschaflfen. Tot dat eitide hebben een groot gelal land bouwers bepaald om 1 2 en meer gemeten Iijn— zaad le zaaijen met doel om helzelve in de ge- meente le laten verwerken tot zuiver vlas. Mogten ook andere gemeenlen dit doel navolgeti gelijk Ossenisse en Hengstdijk mede reeds met hetzelfde plan zijn voorgegaan zeker is het dat er geen twee honderd en in de zeslig bede- laars op eenen dag eene hofslede met een be- zoek zullen vereeren zoo als thaus reeds heeft plaats gegrepen. Boschcapelle, 22 Maart 1855. Op dingsdag den 20 dezer (en alzoo 14 da- gcri later dan aanvankeiijk bepaald was) heeft het vergelijkend examen plaats gehad ter ver- vulling van de onderwijzersbelrekking te Kloos- lerzande (gemeente Hontenisse) vacerende door het overlijden van J. Prinsse. Er waren 6 sol- licitanlen aanwezigI. w. Jac. Brouweron- derwijzer te Kaltendijke Joli. Doorcnwecrd on- derw. in eene bijz. school te Vugt Joh. de KoningWillem GoedhardJoli. Barlhol. van Dijk en V. van den Boogerdhulponderwijzers te Axel Rozendaal Rotterdam en Ooslerhout. Uit het geformeerde drietal waarop geplaatst zijn: 1. de Koning, 2. Goedhard en 5. van Dijk, is gekozen Willem Goedhardoud 27 jaren en sedert 17 April 1849 bezitter van den derden rang. De verleden zaturdag plants gehad heb- bende openbare aanbesteding bij inschrijving van het ojarig onderhoud en herstel der rijks-wa- terleidingen ten oosten en westen van Neuzen alsmede van de daarbij behoorerxle werken is aangenomen door den heer A. Tholenste Neu zenals minsle inschrijver voor f 9990 'sjaars. Te Hulsl heeft in de afgeloopene week een brave jongeling de zoon eener weduwe zich door verdrinken van het leven beroofd. Gedu- rende verscheidene jaren was hij winkelbediende en slrektezijn loon lot ondersteuning zijner moe- der. Thans in de gelegenheid zijndebij een ander hooger loon te verdienen wilde hij even wel uit gehechtheid aan zijnen patroon liefst in zijne oude belrekking blijven hoezeer zijno moe- der hem trachtte te beduiden dat zijne meer- dere verdienslen tot haar belang zouden dienen. Alleen om zijne moeder nu bij vermeende le- genslrevigheid geen verdriel le berokkenen schijnt hij lot dien belreurensw aardigen slap ge- komen te zijn. Te Zaamslag heeft op den 22 dezer eene berigt vereischt de navol- stemming plaats gehad voor een lid van den ge- meenleraad in plaats van den heer J. J. Fercken wethouder die op zijn verzoek ontslagen is. Bij de opening der slembus op den volgenden dag is gebleken dat van de 85 geldige slemrnen er 44 zijn uitgebragl op deri heer Jacobus de Jonge die alzoo met volstrekte meerderheid lot ge- meenleraadslid is gekozen. Men leest in den Genlschen Mercurius het volgende Kapitein A. van der lleydc bevel- hebber der Belgische goelet Gaston, van 146 lon- nenbehoorende lot onze haven en thans in het dok liggende, heeft de reis van Ostende naar Liverpool in 4 dagen gedaan en die van Li verpool naar Neuzen in 6 dagen. Hij heeft ver- volgens lien dagen noodig gehad voor de reis van Neuzen naar Gentnil hoofde van de moei- jelijkheden die hij op het Neuzens kanaal op Hollandscn groudgebied heeft onlmoel (Het bovenstaand gende tereglwijzingvooreerstdat, wanneer de schepen le Neuzen uit zee komende en naar Gent bestemd in eerstgenoemde plaats opont- houd ondervindenzulks is toe te schrijven aan de uftappingen van hel overtollige waterhel- welk uilsluitend in hel belang van Belgie ge- schicdlen dus van de zijde van onze naburen geen grond tot klagt noch reclame ten lasle van Nederland kan opleverenten tweede, dat het aangeduide zeeschip Gaston den 15 Maart 11. le Neuzen is aangekomen en ten gevolge van doelmatige middelen door den Nederlandschen walcrstaat daarloe bereidwilligin het belang van dat schip, aangewerid helzelve reeds twee dagen later naar Gent is opgevaren ten derde dat, indien dat schip werkelijk lien dagen reis van Neuzen naar Gent gemaakt heefthelzelve ten hoogsle drie dagen op Nederlandsch grond- gebied is opgehomlen en bij gevolg zeven da gen op hel Belgisch gebieden dat wel om re- denen hierboven onder het eerste punt om- schreven.") De algemeene collecle 11. dingsdag voor de ongelukkigen door den watersnood in Neder- derland gehouden heeft onder anderen opge- bragtte Hulsl f 126; Axel 107,11; Neuzen f 171,99 Sas-van-Gent f 40,50 Zaamslag 151,03 lloek f 51,421; Philippine f 11,95. Verder heeft de collecte opgebragtle Am sterdam circa /70.000 's Graveuhage /'62,759 (Z. M. de koning is, wat 'silage betreflmet f 5000 voorgegaan prins Frederik f 6000 prins Hendrik f 1000, de koningin-weduwe f 1000 enz.) Rotterdam /"25,596; Haarlem f\ 1,652; Dordrecht 5158 Delft 5200 Leiden/'8407 Schiedam /"5799; Middelburg f 4102; 's Her- togenbosch f 1514; Etrecht /'12.000; Arnhem f 7541Nijmegen 3560 Zutphen 4000 Zwollo f h055; Leeuwarden f 5460; Groningen /'6759; Assen 601enz. Zoo ver de opbrengst der collecte thans in de dagbladen is opgegeven beloopl het cijfer eene som van nagenoeg f 560,000. In het jaar 1809 (hel jaar dat onze inlijving in het Fransche keizerrijk en de vernietiging van onze staalsschnld tot een derdevooraf- ging is ter gelegenheid van den watersnood ingezameld aan giften 985,464,11. Bij den watersnood in hel jaar 1825 bedroeg die som 2,155,269, waarloe de algemeene collecle le- verde 1,668,610. Tot het verkrijgen van dit cijfer hadden bijgedragen koning Willem I en de keizer aller Russen elk voor 100,000, de koningin voor 10,000, de prins ra?t Oranje voor f 50,000 en prins Frederik voor 18,000; ter wijl de vader van een aanzienlijkcn onlangs over- leden, Kalholijken edelman daartoe eene gelijke som schonk, als die door koning Willem I en den keizer van Rusland ten offer gebragt. Bij hel eenige dagen plaats gehad heb- bende gunstig weder is hel vloedwater in Gel- derland ruim 11 voet gevallen. Aangaande het onlzeltend ongeluk dat te Lith heeft plaats gehad, en waarbij 7 mensehen het leven verloren wordt nog het volgende aan het Ilandelsblad geineld aln den avond van den zoo noodlottigen dag toen allerwege het water en het ijs to Lith den dijk overliepen en de huizen a He oogenblikken dreigden wcg te spoelen beproefde schipper Roe- lof Ninlels met zijne schuitzich en zijn gezin le redden en nam daarin mede op Franciscus

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1