4 D ONROEREND GOED Beurs-, Marktbcrigten em. Vervoermiddelen. Advertentien. NOORD-AM E RIKA. PUBLIEKE VERKOOPING STOOMVAART JAN CENT VIA NEUZEN OP ROTTERDAM. Hi OPEN BARE VERKOOPING TE AXEL. doeningen. Van den geopenden dijk Lij Wagc- ningen die van beide zijden met zorg door hem vverd opgenomen begaf hij zich naar de rigling van Westervoortom de ramp aldaar in oogen- sehouvv le neinen en de ongelukkigen der door ijs en water overdekte plaalsenbij stofl'elijke hulp zedelijken bijstand le schenken om nreu afstands op den dijk zich le voet van de ver- vvoesling le overtuigen en zich de middelen van herstelling le doen voorhouden. Naar Tiel ging Z. ML met ongekenden spoed en daar weder in de ranke boot over het verdronken land, met hetzelfde warme hart, hetwelk geen Nederlan- der ongelukkig laten zou zoo het in 'skonmgs ma<it stond. De volgende koninklijke vvoorden worden in dit stuk vermeld met bijvoeging dat zij vvel aan het gansche volk bekend moglen worden. Toen de koning van ecu der tooneelen van ellendedenkelijk het ongelukkige Veenen- daal, na milddadig in de eerste behoefle le heb- ben doen voorzien, teruggekeerd wasom met de mannen van den walerstaat le beraadslagen en hij onderwijl een stuk brood nutligde, zeide Z. M. Men schaamt zich bijna voedsel te neinen bij de kennis van den nood waarin zoo vclen onzer landgenooten gcdompcld zijn die op dit oogenblik van honger vergaan." Een concert, ten behoeve der noodlijden- den door den walersnood jl. tnaandag avond te Amsterdam door de beroemde zangeres mevr. Jenny Soldschmidlgeb. Lind, gegeven, hceft nelto opgebragt de zcer aanzienlijke som van 5830. Te Tilburg zijn den 16 dezer nit de ge- meenle Udenhout twee kinderenoud 15 en 9 jaren gevankelijk binnengebragten welke de bekentenis hebben afgelegd dat zij eenen dezer dagen aldaar onlstanen brand door middel van lucifers hebben doen ontstaan en ook later po- gingen lot eene tweede brandslichling hebben gedaan bij een mr. schoenmaker aldaarbij welken een hunner werkzaam wasten einde daardoor van werken verschoond le zijn. Weder heeft de onvoorzigligheid eener moeder het leven van haar kind gekost. Vrouw B.... le 's Hertogenbosch ging den 14 dezer naar haren man in het groot zieken-gaslbuis en liet haar kind een meisje van ongeveer 4 jaren alleen in het huis achter het arme wicht op eene sioof plaatsende waarin eene kool vuur waseenige oogenblikken later snelden de buren op het geschreeuw van het kind toedoch eer zij de deur open hadden was het lellerlijk ver- brand: zij vonden niets meer dan eene verkoolde romp. Gelijk elders zoo was ook to Leiden in de laatsle weken do slerfte groot en trof niet het minst de Godshuizen voor ouden van dagen be- stemd. Kon men in de maand January jl. ver- meldendat in het minnehuis gedurende 6 weken zich, op eene bevolking van 320 personen niet een sterfgeval had voorgedaan sedert dien tijd was het anders en stierven in gelijk tijdsverloop niet minder dan 42 personen. In het oude man nen- en vrouwenhuis was het nog slerker want daar slierf op eene bevolking van 56 personen een derde gedeelte. In het begin der vorige week zag men onder het behoor van het dorp Holwerd een vreemd verschijnsel. Van den kant van het eiland Ameland kwam nit zee een hoop takken aandrijven. Toen zij aan het strand waren ge- spoeld maakle men de takken los en onldekte men daarin meer dan 500 doode ratten verborgen. Men houdt het er voor, dat dit ongedierte bij de laatsle koude daarin eene schuilplaats heelt gezocht, doch zoowel door die koude als wegens gebrek aan voedsel is omgekomen. zegl men Naar men verneemt zijn ook in Belgie en wel te BrusselAntwerpen GentOslende enLuik, inschrijvingen geopend ten behoeve van de nood— lijdenden ten gevolge van den walersnood in Gelderland en andere provincien van ons rijk. Uit officiele statistieke opgaven blijktdat er op den 1 Maart jl. in Belgie 111,970 bede- laars aanwezig waren. Te Belcelebij St.-Nikolaasheeft men gepoogd bij klaren dag eene vrouw te vcrmoor- den. De kwaaddoeners hebben haar eene som van 80 francs willen ontnemen en de ongeluk kige voor dood op den publieken weg laten liggen. In het kasteel van Antwerpen heeft men het lijk opgedolven van een soldaat van de lOde afdeeiing aldaar waarschijnlijk bij de belegering van het kasteel gesneuveld en begraven. Het weraamle was nog geheel met de uniform van de lOde afdeeiing bekleed. De vredes-conferentien zijn nu den 15 dezer te Weenen geopend. A1 de gevolmagligden door de deelnemende mogendheden afgezoriden, waren er tegenwoordig. Engeland Oostenrijk, Turkije en Rusland zijn ieder door twee diplo- maten doch Frankrijk door een vertegenwoor- digd. Terwijl men algcmeen van vrede blijft sprekenworden overal de krijgsloerustingen ijveriger dan ooil voorlgezet. Zoo dat in Frankrijk weder een nieuw leger zal worden gevormd onder den naam van Noorder- leger. Frankrijk zou alsdan in het bezit zijn van drie groote legerswelke gereed zijn le velde te trek ken. De aanvankelijk voor onbepaalden tijd uit- gestelde groote ligting van recruten in Polen is plotse'ling in den nacht van den 14 dezer ten uitvocr gelegd. In zijne zittiiig van den 15 dezer heeft de tweede Deensche kamer bepaald geweigerd hare goedkeuring te verleenen aan de niet toegestane uitgaveu welke in 1834 door den gewezen minis ter van oorlog waren gedaan. Uit zijne bijzon-^/ dero bezillingen zal de laatslgenoemde dus het tekort moeten aanvullen. AMSTERDAM, 19 Maart. Werkelijkc Schuld 2£ pet. 6144". idem 5 pet. 75*p. idem 4 pet. 9i£. ROTTERDAM, 19 Maart. TarweZeeuwsche, Ylaamsche en Overmaassche was redelyk aange- vocrd en ging tot de volgende prijzen aan eons, en verzending van de hand: goede enpuike 12,90 a 15,50 mindcre 11,80a 12,80. Rogge Over maassche, Zeeuwsche en Ylaamsche 9,25 a 10,50. Gerst: Zeeuw- schc Ylaamsche en Overmaassche Winter en dito Zomer 4,75 a 5,90. Haver: Zeeuwsche en Inl. Kortc 4,25 a 5; dito Lange/3,75 a 4,25. Erwten Zeeuwsche Groene 9,50 a 10,50; groote dito 11 a 11,75; Geldersche Graauwe 11 a 12,25. Boonen: Zeeuwsche en Walcher- sehe Witte 11 a 15 dito Bruine 10 a 13 dito Paardebooncn 7 a 7,80. Koolzaad Zeeuwsch en Ovcrmaasch beiden 92. MEEKRAPPEN redelijk geveildwat tot vorige prijzen voorkwam vond goeden kooplust en is nog al een en andcr gedaan. YEAS. Gedurende dc laatste weken was het op het land weinig ge zocht. De aanvoer ter markt van heden was zeer groot en blecf gedecl- telijk onverkocht. I'rijzeu icts lager en van 29 a 48 st. te notcrcn. DORDRECHT, 15 Maart. Bij de heropening der schccpvaart was er heden wedcrom ccnige aanvoer van Inlandsche Granen uit het Overmaassche en Zceland waarvan dcaan- gcvocrdc Witte Tarwe tot onderstaande prijzen eenige vraag vond. Mooije Zeeuwsche, Vlaamsche cn Overmaassche 15 a 13,40 dito Blaauwe en min- dere /12 a 12,60, Zomcr-Tarwe 11,50 a 15. Rogge: Zeeuwsche, Ylaamsche cn Overmaassche vond bij tamelijkcn aanvoer weinig kooplust en waren slechts de beste partijtjcs aan gebruikcrs te verkoopen voor/10 a 10,50. Gerst; weinig nog ter markt cn vond tot onderstaande prijzen koopers Winter- /5,70 a 5,90, Zomcr-/5,50a 5,70. Haver. Zeeuw sche en Inlandsche Vocdcr /5,80 a 4,20, dito Dikkc dito 4,50 a 4,80. Paardebooncn. Yoor Zeeuwsche vanhetzoldcr wcrd/7,70bcstecd. Witte Boonen wcrden weinig gctoond golden f\ 1,50 tot 13,50 naar kwalitcit. Bruine Boonen van/II tot 13,50 naar deugd wcl te vcrkoopeu. Blaauwe Erwten/10 tot 10,20 en mindcre/8,40 tot 9,70. GENT, 16 Maart. Er was heden weinig Tarwe en Rogge ter markt van dc Tarwe heeft de puike gecnc prijsvcrandcring endergaan doch is de miudere kwalitcit 75 centimes per hect. gestegen. Rogge werd franc hoogerdoch traag verkocht. Zaden en Olitin in daling. LONDENMaandag 19 Maart. Per telegraaf.) Tarwe 3 a 4, Gerst en Haver 1 a 2, Boonen 2 en Erwten 3 sh. hooger. Beurtveer tusschen Neuzen en Flissingen. Maart 1855. Pond. Vrijd. 25 Zat. 24 Zond. 25 Maand. 26 I)ingsd.27 Woensd28 Dond. 29 Yrijd. 30 Yan Neuzen. Van Vliss. 22voorm. 5 u.voorm. 11 a. 6 7 7* - 8 i 9 i 10 i 41 i 14* midd. 12 nam. 1 2 3 i 4 <4 b. 6 VAN Zat. 31 midd. 12 Schroef-Stoomboot: Jacob van Artevelde. Wekelijkschc dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags 'smiddags 12 urc. Yan Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 5 urc. Van Rotterdam naar Neuzen en Gent; Woensdags 's voormiddags 3 ure. Op den 16 dezer beviel te Middelburg zeer voor- EMtpocdig van een' welgeschapen Zoon E. de GROOT, vEchtgenoot van L. J. van LEEUWAARDE. Neuzen, den 20 Maart 1855. IHet Mei aanstaande eene BIENTSTMEIB ie met Pot "en Wasch kan omgaan benoodigd bij Mevrouw STEINBUCH. Op den 20 April aanstaande bestaat er gelegen- heid op voordeelige voorwaarden naar NEW- AAORK te vertrekken, in vereeniging met eenige /Pfluisgezinnenwelke reeds contracten tegen dien tijd r geslotcn hebben adres J. T. de SMIDT te Neu zenen H. M. WORTMANte Zaamslag. e Notaris P. W. Steenkamp, residc- rende te Neuzen, zal, op Woensdag den 28 Maart 1855, des voormiddags ten 10 ure, ten v*rzoeke van Sieur M. de BLAEIJ Lz.Wagenma- .vjrer te Neuzen ten zijnen Woonhuizealdaar, in het Vnpenbaar presenteren te verkoopen eene partij HUI5- AmEUBEEEM en andere EOSSE GOEBE- RSN bestaande in een Kabinet, een CliilFon- nierc een Bureau een Tafelkasje Tafels, Stoelcn een KlokSpiegelsBeddenDekensLakens Kasten Kisten, Porselein Geleijerd- en Aardewerk alsmcde eene partij AARDAPPELEN en SPEK, ge- zaagde Olmen PLANKEN en BRANDHOUT. Op Donderdag den 29 Maart 1855des na- middags 5 ure zal, door den Notaris van Digge- len, te Axelten verzoeke van de Krfgenamen van dm Heer H. BEAUFORT, op Regterlijk gezag, liWiek worden verkocht, in het Logementliet ul den Flies, te AXEL: Een heclitslerk en weldoortimmerd WOOIV- HUIS, K.OETSHUIS PAARDEMSTAt, TUIRT, ER¥E en verdere Getimmertenstaande en gelegen in de Lange Noordstraat en aan de Kerk- dreef, bimien Axel, kadastraal secte G, no. 72, groot 12 roeden 90 ellen. RfB. De Kooper kan, des verkiezendc een ka- pilaal van 900, a pG., op hetzelve ge- x'esligd houden. lie Notaris P. W. Steenkamp, residc- rende te Neuzenzalop Dingsdag den 10 April 1855 des nademiddags ten 2 ure ten ver zoeke van Sieur ANDRIES de VISSERWerkman in de Gemeente Neuzen, ten zijnen Woonhuize, staande aan den Hoogendijk nabij Driewegenin de Gemeente Neuzen in bet openbaar presenteren te verkoopen, eene partij HUISR.AAD en andere K.03SE GOEBEM.EfV als twee Pluim-Bed- den met toebebooren Dekens Lakens twee Kabi- netten Kasten Tafels Stoelen Banken Spiegels een slaande Klok, staande en liggende Plaat, Por selein, Geleijerd-Aarde-Glas-Koper-Tin-en IJzei werk eene Geit8 mud Aardappelen Spek Kliefhout, Spaanders Mutsaard en andere Brand- lien benevens eenige Veld- cn Tuingereedschappen; En op Bonderdag den 12 April 1855, des voordemiddags ten 10 ure, ten verzoeke van Sieur J/kN de BRAAL, Werkman in den Koegorspolder Gemeente Neuzen op zijn vooralsnog bewoond Steedjestaande bij Sluiskil in het openbaar presenteren te verkoopen, cen WOOMI3UIS met SCHUURTJE voor Afbraakeene groote partij Olmen-, Esschen-Kanade-Fruit- cn Wilgen BOOMEN voorts eene baatgevende Koe met Vaarze- Kalf, cen VarkenHoenders en Hanen, Karn- en Melkgereedschappen cen Windmolen Suijbak,ecn Pluim-Bed met toebehooren Dekens, Lakens, een KabinetTafels Stoelen Banken, Spiegels staande en liggende Plaat, een slaande Klok, Porselein, Geleijerd- Aarde- Koper- Tin- en IJzerwork eene partij Aardappelun Spek Hooiomtrent 20 wa- genvoeren KoemestKliefhout, Mutsaard en meer andere Goedercn. doetfjret Ministerie van den Notaris J. J. F ere ken, yb/Zaamslagop Woensdag den II April 1855 3fin plaals van op den 21 Maart) aan de Haven te Neuzen ten verzoeke van KRIJN HAMELINK, Sz., te Neuzen van eene groote partij Eikenliouten BAL- KEN. R1BBEN, PLANKEN, MESTPUT-en SCHUT- SELPALEN en meer andere Goedercn. /Q De Dircctie van bovengenoemde Dienst maakt be kend, dat de GEREGELDE YAART van Neuzen op Rotterdam zal aanvangen op den 25 Maart aan staande des morgens 5 ure. De Agent te Neuzen J. T. DE SMIDT. Jij den Boekhandelaar en Drukker C. W. OVER- BEEKE, te Neuzen, zijn weder voorbanden de on derstaande BOEK.WElIFSJK.ENlals Nieuw Geestelijke Bloemhof of Morgen- Avond- Feest- en Gelegenheids-overdenkingen, benevens Gebeden voor dc Huisselijke Godsdienst, ten diensto van eenvoudige Chrislenen229 bladz. gr. 8.°j prijs 80 cent. Verschillende Gelegenhcids-Preken van A. P. A. du Clous, Predikant te Oldebroeka 12j en 15 cent per Leerrede. Zeeuwscli Jaarboekje en Middelburgsche Naam- wijzer 1855: a 95 cent, in Eng. linneu met klep, tascb enz. f 1,25. Cadsandria. Zeeuwscli-Vlaamscb Jaarboekje voor 1855 j a 90 cent. Naam- en Ranglijst der Officieren van het Ko ninklijke Leger der Nederlanden. 1855; hf 1,20. Ecu Woord over Art. 4 der Niemve Wet van de Maatscbappij tot Nut van het Algemeen, door A. yan E c kBewaarder van de Hypotheken en het Kadaster te Zierikzeea 25 cent. TE NEUZEN, TEU URUKKEKI.t VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2