NIEUWS- EN 1 in ERTENTI EKI IV.0 ©4. WOENSDAGMAART -1853. Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR ifk Dit Weekblad wordt elken Woensdag-morgen uilgegeven bij G. W. Overbeeke teNeuzen. Da frigs is SO cents in de drie maand.cn en franco per Post 95 cents. Men abonnecrt zich bij dc Bork- liandelaars en Poslkanloren zijner ivoonplaats. Het sluk over de lolheffirig op straatwegen voorkomende in No. 63 van dit Weekblad heeft bij een belangstellend lezer de onderstaande vragen doen rijzen Wanneer het onbillijk is om de koslen der wegen ten lasle ran het algemeen te brengen «zooIang niet alle de gemcenten in den slaat door »goede wegen onderling verbonden zijn", mod het dan niet even onbillijk geacht wordendat jaarlijks eene aanmerkelijke Rijks-bijdrage tot instandhouding der calamiteuze polders verleend wordt, zoolang de zoodanige niet in alle de provincien gevonden worden Is het in dal geval niet evenzeer te wraken dat jaarlijks eene beduidende sum aan onze groote rivieren verwerkt wordt, waarvan de Noorde- lijke provincien geen enkele gulden reglstreeks genielcn Op gemelde vragen kan geanlwoord worden: dat het in die beide gevallen de dadelijke in standhouding van onzen bodem geldt, een belang waarbij alien gelijkelijk belrokken zijn. Is dit noglans niet evenzeer het geval bij de trapsgewijze verbetering der gemeenschapsmiddelen le water en le land met we lie de vermeerdering der nationale welvaarl in het naauwste verband staal? Eene matige belasling op het gebruik der wegen heeft zeker hare gunstige zijde doch mag de slaat gezegd worden zijne roeping te missen, wanneer hij een deel der onevenredig verdeelde koslen van voortbrenging voor zijne rekening neemt? Dan toch ook wordt die roeping gemistals de slaat zijne heffingen op het gebruik van kana- len en vaarten achlerecnvolgens vcrmindert lerwij! de kostcn van onderhoud dier werken in den regel hunne opbrengsl overlreffen? Is de stelling dat de opbrengsl der tollen ge lijk moet staan met de onderhoudskoslen van willekeurigheid vrij to pleitenwanneer het onderhoud van twee wegen van gelijke Iengte die beiden evenveel bereden worden aanmer- kelijk kan uiteenloopen A is de kosten der wegsverbetenngen in verschillende landslreken zoodanige afwijkingen verloonen dat hetzelfde kapilaal hier voor den enkclen aanleg benoo- digd elders door de rente van zijn overschot ook de onderhoudskoslen dekt? Wanneer eindelijk gelijk bij de meeste wegen het geval is, de rente van het aanlegkapitaal door het algemeen hetzij staat, provincie, gerneente of walerschap gedragen wordtkan dan het vereenigen van dien last met de geheele of gedeellelijke onderhoudskoslen groot bezwaar geven In elk geval schijnen de belangrijkste voor- deelen door eenen straatweg afgeworpenin direct le zijn, en deze voordeelen zullen, door het wegnemen of vermiuderen der tolheffing eer toe- dan afnemen. Bovenstaande vragen worden met bescheiden- heidgedaati, z66 wegens het belang des onder- werps, als om de weuschelijkheid eener bevredi- gende oplossing van de daaraan verbondene bezwaren. P Het is onbegrijpelijk dat in ons vaderland bet zoo bij uilslek zorgvuldige en voorzigtige Nederland waar regering en menschenvrienden dagelijks hunne beste krachlen en middelen veil hebben tot bevordering van de slofTelijke en zedelijko welvaarl der rialie een van de be langrijkste middelen om tot dat doel le geraken nog steeds op de onvergeeflijkste wijze verori- achtzaamd blijfttrots zoo velc hoe langer hoe luider wordende klaglen daaromlrent aangehe- ven worden. Wij bedoelen de organisatie en regeling eener gezondheids-policie het nemen van gepaste hygienische maatregelen van voor- zorg en van middelen tot beveiliging van gezorid- heid en leven der ingezetenenzonder welke geen Staat aanspraak maken kan op den naam van goed geordend te zijn zonder welke geene maatschappelijke welvaartgeene verstandelijke en zedelijke ontwikkeling geene ware bescha- ving mogelijk isomdat het spreekwoord ge- zondheid is de grootsle schatniet alleen voor (tweede jaargang.) elk lid maar voor geheel de maalschappij kracht en beleekenis heeft. En zulks is nog te meer onbegrijpelijk wan neer wij lettcnhoe do hygiene, of openbare gezondheidsregeling in Frankrijk en Engeland ja zelfs in het naburige Belgie, krachtdadig ter harte genomen en bevorderd wordt. Zonder thans de aandachl op dc menigvuldige onderwerpen der hygiene te vestigen widen wij oris voor ditmaal slechts bepalen tot dever- valsching der voedingsmiddelen dubbel be- treurenswaardig in eenen tijd waarin de duurle der eersle levensbehoeften den burger reeds zoo zwaar drukl. En dal zulk eene schromelijke vervalschingzoowel door onkunde als door snood vvinslbejag en misdadige concurrenlie niet alleen plaats grijplmaar zelfs ongedeerd en ongehinderd gepleegd en uitgeoefend wordt daarvan zou men zich met verbazing overluigd zienwanneer men de verschillende eelwaren en niet minder de zamengestelde spijzen en drali ken welke ter verkoop worden aangeboden aan een naauwkeurig, analylisch onderzoek wilde onderwerpen. Men zou al.sdan bevinden, dat de belangrijkste zelfslandigheden zoo als meel brood, boterkaaskoek en ander gebak thee cichorei melk water, koffij azijn stroop olie moslaard peper kaneel en andere specerijen chocolade wijn en alle soorten van slerke dranken en likeuren meerendeelsja op enkele uilzonderingen na alien beslendig vervalschl worden, meeslal met meer of minder schadeiijke, somtijds zelfs met vergiflige zelf slandigheden en wel van den fabrikant af tot den klein-handelaar toe. En wordt alzoo de maatschappij in dit opzigt nog ernslig benadeeld en hevig bedreigd daar de speculatie en de winzucht bijna geene zelfstandigheid onvervalschl hebiicn gelalen zou dan de vurige vvensch le misprijzen zijn dat de regering in hare vaderlijke gezindheid zich weldra de dierbaarste belangen harer onderda- nen krachtdadig mogte aantrekken door af- doende maatregelen le nemen van algemeen loe- zigt op den verkoop en het gebruik van levens- middelen opdat zoo het puldiek de geruslstel- lende zekerheid erlange van steeds gezonde en onvervalschte consumlie-artikelen te koopen en te nulligen Of zou een punt dat de hoogste slolfelijke belangen der menschheid raaklin ons land geene beharliging verdienen? Zou eene zoo dringend noodzakelijke wetgeving op het open- bare gezondheidswezen nog langer tot de vrome wenschen moelen blijven behooren? H. 15 Maart 1855. Hygea. Met genoegen vernamen wij de aangekondigde uilgave van den Middelburgschen Naamwijzcr' voor 1855 want niet alleen als zoodanig maar voornamelijk ook om de uitbrciding welke dit van ouds bekende periodieke werkje sedert 1853 ondergaan heeft, en ten gevolge waarvan het dan ook sirids dien tijd tevens met den tilei van Zeemvsch Jaarboekje prijkt zijn ons die provin ciate naamwijzers dubbel welkom geworden. Gelijk bij elken nieuwen jaargang zoo is bij den tegenwoordigen ons ook reeds weder over- tuigend geblekenhoe de Uilgevers zich niet alleen met ijver op naauwkeurigheid toeleggen maar hoe zij telkens ook weder nieuwe onder werpen van algemeen nut opnemenen alzoo dc sprekendsle bevvijzen leveren van hun ernslig slrevenom dit Zeemvsch Jaarboekje in den ruirnsten zin aan zijn doel le doen beanlwoorden. Wij houden ons alzoo ten voile vcrzekerd dat een ieder en vooral hij die eenigerlei administrative betrekking bekleedt, eenmaal den rijken inhoud van die jaarboekjes hebbende leeren kennen deze als onmisbare handboekjes op hoogen prijs zal schatten. Bij eene allezins nette uitvoering en hoezeer elke jaargang in uilgebreidheid toeneemtblijft evenwel de prijsnotering uitcrst billijk op 95 cents gesleld. Mogen wij een verlangcn uiten het is van dien aarddatgelijk in de jaargangen van 1849, 1850 en 1851 met betrekking lot Mid- delburg belangrijko geschicdkundige aanteeke- ningen als een toevoegsel zijn geleverd van dezelfde hoogst geachle en bevoegde hand tel- Adverlenti.cn gel/eve men nan den Uilgever iti le zenden v.ilerlijk Drugsdag des namiddags ten 4 nre; de prijs van I tot 4 regels is 40 cen tsvgor elken regel meer 10 cents, behulve 35 cents zcgel- regt voor elke plaalsing. ken jare dergelijke bijzonderheden mogten uit- gelokl worden hetzij met betrekking tot andere voornamc Zeeuwsche plaatsen of ook wel met betrekking tot de provincie in bet algemeen. Bij belangstellenderi in Zeelands geschiedenis zouden zoodanige toevoegsels even gelijk de vorige ongetwijfeld hoog gewaardeerd worden. Inmiddels vinden de Uilgevers op hunnen iugeslagenen weg volijverig voortgaande, voor hunne zorg en moeite aan dit nultige werkje te koste gelegd in een ruim debiet de ver- eischte schadeloosstelling en deze onze aanprij- zende aankondiging moge mede bijdragen om de verspreiding van helzelve in Zeeuwsch-Vlann- deren le bevorderenopdat zoo-de beslaande belangstelling in dezen sinds 1716 uilgegeven Middelburgschen Aaamwijzer meer en meer toe- neme en die ook blijkbaar worde in dc bereid- willigheid met welke men ook uit deze onze landslreek de vereischle inlichtingen opgaven en teregtwijzingen steeds aan de Uilgevers zal mededeelen om daardoor de waarde deszelven to helpen handhaven. R. Te Hulst is den 13 dezer de tweede reeks van openbare voorlezingcn over den landbouw, gedurende dezen winter door den heer Modder- man gchoudengeslolenom in het volgend winter-saizoen weder te worden hervat. Zecr belangrijk mag deze reeks van voorlezingen ge- noemd worden daar dezelve gewijd waren aan de bewerking en verbetering van den grond de daartoe le gebruiken werktuigende onder- scheidene soorten van meststoffen de verschil lende soorten van landbouw-gewassen, de on- kruiden en de ziekten waaraan die landbouw- gewassen onderhevig zijn onderwerpen voor iederen landbouwer van het hoogste belang, en welke veel hebben kunnen bijdragen om den landbouwersstand te verheffen en door eene doelmalige bebouwing in welvaarl le doen toe- nemen. Op de Nederlandsche rivieren blijft bet water vallende. Bpdroevend zijn voortdurenil de lierigten aangaande de vele dijkbreuken en overslroomingen in verschillende oorden van ons rijk. De rampen, door het woedend water-element veroorzaaktzijn nog niet le overzien. In do landslreek Maas en Waal zijn 1000 huizen ver- laten in de gerneente Wamel alleen 400. Te Utrecht zijn per spoortrein van Veenendaal aan- gebragt 480 personen die alles verloren hebben, en alsnu in de Geertekerk aldaar die daartoe doelmalig is ingerigl huisvesting en vcrpleging eiilangen. Allertreurigst zijn de beriglen nil dc gerneente Lith. Vreesselijk was het lot van schipper R. JSinlelsdie zijne vrouw zijne drie kinderen en zijne moeder onder zijne oogen za" omkomen lerwijl hij zclf zijne redding op een boom moesl zoeken. Nabij Veenendaal is eene schuildie bezig was met redden met 12 per sonen omgeslagen; een man en 6 kinderen zijn daarbij verdronken. Het is hartverscheurend de treurige overblijfsels overal te zien drijven zoo- als bedden sloelen enz. le Amsterdam is bij de algemeene commissio ten behoeve van den watersnood r-cds de sorn van 57,000 ingekomen zoomede nog /'lO.OOO door parliculiere tusschenkomst. Deze com- missie heeft thans hare bernoeijingen tot 90 hulp- behoevende gemeenten uitgeslrekt, en alien in meerder of mindere male ondersteuning in geld kleederen en levensmiddelen doen erlangen. De Gravenhaagsche Nieuwsbode behelst een hoofdartikel met bet opschrifl de Koning bij den nood zijns I oiks, naar aanleiding der reis, dezer dagen door Z. M. ondernomen, om de uitgeslreklheid van het leed door den watersnood in verschillende provincien ontstaan te doorgronden door zijne liooge legenwoor- digheid het verband der maglen die hulp kun nen aanbrengen le verslerken en te bevesligen, maar ook om de onge'lukkigen te troosten en te bemoedigen en door komnklijke liefdadighcid naar vermogen te helpen. De rusteloosheid zoo wordt rriedegedeeldwaarmedc de koning de plaatsen bezoekt waar de ramp thans heerscht°, verwekt bij elk die hem omgeeft de bestc aan- nnvsai-vu ubssih.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1