TWEE HOFSTEDEN EN LANDEN. 0, D B ZEEUWSGH JAARBOEKJE vif Mengelingen. Scheepvaai't. Correspondence. Beurs-, Marktberisten enz. Vervoermiddelen. STOOMVAART GENT VIA NEUZEN OP ROTTERDAM. Advertentien. NOORD-AMERIKA. PUBLIEKE VERKOOPING 20 OPENBARE VERKOOPING MJDDELBURGSCIIE NAAMWIJZER. 18S5. krediet van 15,000 p. st. tot vergrooling der wapenfabrijk van den slaat te Eufield beeft lord Palmerston gezegd, dat op dit oogenblik de mililio van Ierland de exercitio moest leeren door mid- del van bczemslokken. Door de Chronique de Courtrai wordt een verschrikkclijk voorbeeld medegedeeld van een kind dat door een konijn aangovallen is. Eene arme weduwe van Avelghem plaatsle voor dat zij uitging om vval brood te bedeien, hare twee kin- deren waarvan het oudste 5J jaar en hel jongslo 4 maanden oud was in haar bed orn daarcloor alle ongelukken gedurende hare afwezigheid te voorkomen. Doch dezo voorzortr scheen niel te batenwant een konijn dat zich in hel huis bevond wist zich in hel bed te dringen en beet in den neus van het jongste kind dien het op at. Bij hare terugkotnst hoorde de moeder een erbar- melijk geschrei. Zij haastte zich dus om de deur te openen maar hoezeer was haar schrik toen zij zagdat het konijn bezig was haar jonste kind te verminken. De nens was tot op het been op- gegeten. Het kind werd terslond bij een genees- heer gebragtdie daaraan alle mogelijke zorgen besteedde. Luidens te Konstantinopel ontvangen tgdin- gen is Brussa door eene schrikkelijke aardbeving geteisterd, waarbij ongeveer 2000 rnenschen het leven hebben verloren. Brussa ligt in Turkije en is de verblijfplaats van Abd-el-Kader. Ten gevolge van de heropening der vrije vaart op den Donau maakten honderde schepen zich gereed om graan te laden Rusland heeft Ooslenrijk beloofd deze operatie niet te zullen bemoeijelijken hetwelk te Konstantinopel eene daling van 2 francs per change op het graan heeft ten gevolgo gehad. Nabij Tury-Assa (Zuid-Amerika) zijn zulke rijke goudmijnen ontdektdat die van Australie of Californie daardoor geheel in de schaduw zul len worden gesleld. De groote gebeurlenis, zoo onverwachls te Petersburg voorgevallen blijft bij voortduring het onderwerp der politieke redeneringen. Het uitgevaardigde manifest van den nieu- wen keizer van Rusland is lhans ontvangen. Het is kort van inhoud en heeft eene ocrlog- zuchlige strekking, waaraan men zich eehler niet te veel moet hechlen zegt de Timesdoor de staatkunde van Peter de Groote en Calharina te herinneren. De ter aardebestelling van het stoffelijk overschot van keizer Nicolaas zal den 20 dezer plaats hebben nadat het lijk veerlien dagen zal zijn ten toon gesleld. Volgens uil Petersburg ontvangen depeche heeft keizer Alexander II de aan vorst Gorlscha- koff verleende volmagten bij de conferentie te Weenen vernieuwd. Volgens beriglenwelke te Parijs uit Peters burg ontvangen zouden zijnheerschl in die hoofdstad eene slerke gisting. Do edelen hadden zich heimelijk vereenigd om den keizer over de wapening der lijfeigenen te onderhouden en hem voor te slellen welke nadeelige gevolgen zooda- nige stap zou na zich slepen. Van den anderen kant stak de oorlogzuchtige parlij het hoofd op en geloofde men dat de stad in staat van beleg gesleld zal worden. De Times laat zich op eene uilerst hevige en stuilende wijze over den onlslapen keizer van Rusland uiten ontziet zich niet diens onverwacht sterven bij het op den wand geschreven vonnis van Belsazar en bij de veruieling van Sanheribs leger te vergelijken. Tot den 2 dezer is uit de Krim niets nieuws medc te deelen. Nu verzekert men wederdat het verlrek van keizer Napoleon naar de Krim uilerlijk den 16 dezer plaats zal hebben. Ook de keizerin zou haren geinaal vergezellen zegt hel gerucht. De regering der Vereenigdo-Sluten van Noord-Amerika heeft bepaaidelijk geweigerd den eisch tot schadevergoeding van kapitein Gibson op het Nederlandsch gouvernementte onder- steurien. GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VOOR ZEEUWSCH—VLAANDEREN. Vervolg van No. 61.) 16Maartl429. De beroemde Godevaart de Wilde overlijdt te Sluis. 1658. Eerste openbare prediking en doopsbediening bij de Ilervormde gemeenle te Nieuwvliet. 1820. Eerste vergadering van het on- derwijzersgezelschap to Nieuw vliet. 17 18 19 21 1840. De reglsgeleprde en staalsman mr. Frans Ermerins (geb. te Sluis) overl. in 86jar. ouderdom. 1853. Zware brand op eene hofstede in de gemeenle Aardenburg. 1660. Inwijding van het nieuwe kerk- gebouw der Herv. gem. te Bier- vlieldoor ds. Jac. Peudevin. 22 11 ml 1728. I)e jeugdige Jacobus Hunnius overl. als predikant bij de Herv. gem. aan den Hoek. 23 1833. Aanbesleding van het afbreken en weder opbouwen van het kerk- gebouw en den loren van de ll.-Kalh. gem. te Ossenisse. 24 1653. Francois Simonse tot eersten schoolondervvijzer te St.-Kruis benoemd. 25 1814. Tweede bezoek vanFransche troe- pen te Hulst, tot eene vernieuwde, ontvoering van levensmiddelen en vee. 1848. Eerste godsdienstig gebruik van een koslbaar zilveren doopbekken bij de Herv. gem. te Aardenburg. 1710. Octrooi van H. H. Mog. tot be- dijking van den 's Heer-Arends- polder (gem. Ossenisse). 1721. Resolutie van H. H. Mog. ter invoering van de keuren der ste- den en ambachten van Axel en Neuzen in de stad en het land bee iXJten 26 27 28 29 30 31 van Biervliel. 1772. De predikantds. Jollius Dijk- stra houdt zijne afscheidsrede bij de Herv. gem. te St.-Anna-ler- Muiden. 1756. De waardige ds. Henricus Ver- schoor overlijdt als pred. bij de Herv. gem. te Neuzen. 1647. Do voormalige Herv. gem. te Zuiddorpe, Moerspui en St.-Mark verkrijgt haren eersten predikant. [Wordt vervolgd.) Binnengekomen te Neuzen, voor Gent bestemd Eng. schooner Guillelmokapt. Gresleyvan Heyres met zouten van Gent afgekomen Belg. stootnboot Flechakapt. Seeuwen naar Louden met stukgoederen. De Uitgever van het Nieuws- en Advertentie- blad voor Zeeuwsch-Vlaanderen nu en dan klagten lioorende van medelezers op dit blad binnen Neuzen dat zij hetzelve zeer laat ontvangenmoet des- wegens ter kennis brengen dat deze vertraging na- tuurlijk buiten zijne schuld is, en alleen gezocht moet worden bij hendie in de Iezerskringen de eerste beurt hebben waarom bij dezen zeer vrien- delijk verzoektdat zij voortaan in het regtmatig helang van hunne medelezersvoor eene meer spoe- dige verzending aan elkander gelieven te zorgen. AMSTERDAM, 10 Maart. Werketyke Schuld pet. 61 J; idem 3 pet. 73J GENT, 9 Maart. idem 4 pet. 90J. Tarwe en Rogge waren in overvloed ter marktde geringe vraag voor het verbruik heert eene nienwe daling voor de beide nrtikels te weeg ge bragt, en we I voor de Tarwe 14 rranc en voor de Hogge 1 franc hect. Gerst werd meer gezocht. In Zaden en Olign weinig handel. Te Eecloo is de Tarwe i franc en de Rogge 1 fr.te St.-Nikolaas de per Tarwe en de Rogge li fr. en te Thielt de witte Tarwe H fr. de roode dito ruim 2 fr. en de Rogge ruim 14 fr. gedaald. e Notaris P. W. Steenkamp, reside- rende te Neuzen, zal, op Woensdag den 21 Maart 1855, des voormiddags ten 10 ureten verzoeke van Sieur D. G. de PREE, ten zijnen Woonhuize te Neuzen, in het openbaar presen- teren te verkoopen, een zeer ZUVDELUKEIV 1IVBOEDEL hestaande in een mahonijhouten Secretaire een dito ChifFonniere Kabinet, Tafels iclen Spiegels 4 pluiinen Bedden Dekens La- ensLinnens, 2 Klokken Kagchels, Haarden 'Porselein Geleijerd- Aarde- Glas-Koper- en Tin- werk gemaakt Smids 1JZERWERK voorts twee GH.AISENeen MALLEJAN, en eindelijk eene partij BalkenRibbenPlankenRigtersSparren en Brandhout. Nog zijn uit de hand te koop twee SCHUITJES, te bevragen bij bovengemelden Eigenaar de PREE. VAN Mr. F. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal, op Maandag den 526 Maart 1855 defiuitivelijk presentereu to verkoopen Eerstelijk. Eene HOFSTEDE, bestaande in Woonhuis Schuur en Aanhoorigheden met 16 bund. 11 roed. EI'.F, TUIN, BOOMGAARD, be- planle WF.IDE en BOUWLANDinitsgaders 1 bund. 18 roed. 54 ell. DIJK gelegen in den Koudenpol- der Gemeente Hoek. Ten tweeden. 4 bund. 25 roed. 50 ellen BOUW LAND aldaarin den Lovenpolder. Beide Pereeelen zijn in pacht bij Jan Bakker, ndman aldaar, ten prijze van 750 's jaars lie Listen voor Eigenaars rekening. Ten derden. Eene HOFSTEDE, hestaande in Woonhuis, Schuur, Wagenhuis en verdere Gebou- wen, met 50 bund. 58 roed 20 ellen ERF, TUIN, beplante WEIDE, BOUWLAND enONDERLAND, mede gelegen in de Gemeente Hoek, aldaar in den Lovenpolder. In pacht bij C. de Kraker, Land man aldaar, ten prijze van 1751,60; alle lasten voor Eigenaars rekening. De Verkooping zal ten voormelden dage, des na- middags om 2 ure, plaats hebben te HULST, in het Logcment het B o n t e He r thewoond door P. A. Brandt, Logementhouder aldaar. Infor mation zijn dagelijks te bekomen ten Kantore van voormelden Notaris. W. Steenkamp reside- den 28 ten e Notaris P rende te Neuzenzal op Woensdag Maart 1855, des voormiddags ten 10 tire verzoeke van Sieur M. de BLAEIJ, Lz.Wagenma- kftr te. Neuzen ten zijnen Woonhuize aldaar in het Mjp^nbaar presenteren te verkoopen eene partij HUIS- OtJttEUBELEJN en andere LOSSE GOEDE- \RENThestaande in een Kabinet, een Chiffon- niere een Bureau een Tafelkasje Tafels, Stoelcn een Klok Spiegels, Bedden, Dekens, Lakens Kasten Kisten, Porselein Geleijerd- en Aardewcrk alsmede eene partij AARDAPPELEN en SPEK ge- zaagde Olmen PLANKEN en BRANDHOUT. Beurtveer tusschen Neuzen en Flissingen. Maart 1833. Uij ii.s Staats-L ^jYKIasse der S /y uEDEELTL Dond. Vrjjd. Zat. Zond. Van Neuzen. Van Vliss. 15voorm.ll u. nam. 5 u. 6 16 midd. 12 17 nam. 1 18 nietvaren. Maand. 19 voorm. 3'- Dingsd.20 4 Woensd21 41 Dond. 22 5 Vrijd. 23 6 Zat. 24 7 niet varen. voorm. 9 10 10' i 11 i 12 i 1 i E.s VAN DER BENT, geadraitteerd Debitant Loterij, te Neuzen zijn voor de Eerste 226ste Loterij te bekomen HEELE en -N van EOTENin Huur en Door- gefourneerd volgens Prijs-Courant. De Trekking be- gint den 10 April aanstaaride. midd. nam. In de maand April aanstaaride bestaat ergelegen- brid op voordeelige voorwaarden naar NEW- A^ORK te vertrekkenin vereeniging met eenige VNluisgezinnen welke reeds contracten tegen dien tijd gesloten hebben adres T de SMIDTte Neu zen, en H. M. WORTMAN, te Zaamslag. door bet Ministerie vanden Notaris J. J. Ferckep^V te Zaamslag Op Donderdaff den 15 Maart 1855 des na- VAfiddags ten e'e'n ure, in den Ouden Eglantier- \polder Gemeente Axel, ten verzoeke van den Heer LU ri'.IJN RISSEEUW aldaar, vanVARKENS, SCHAPEN, GANZEN, HOENDERSKONIJNEN LANDBOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN en HUISMEUBELEN. Op Woensdag den 21 Maart 1855, aan de Haven te Neuzen, ten verzoeke van KRIJN HAME- LINK Sz., te Neuzen van eene groote partij Eiken- houtcn BALKEN', RIBBEN, PLANKEN, MESTPUT- en SCHUTSELPALEN en meer andere Goederen. Directie van bovengenoemde Dienst maakt be- dat de GEREGELDE VAART, aangekondigd tegen den 11 dezer van Neuzen te vertrekken wegens ijsgang is verdaagd tot op den 25 Maart aanslaande. De Agent te Neuzen, J. T. de SMIDT. Bij de Boekhandelaars J. C. W. ALTORF- FER te Middelburgis van de Pers gekomen en tevens bij hunne Correspondenten in de Provincie verkrijgbaar gesteld EN In kl. 8.°, ingen., met Zeeuwscben Almanak —,95. In groen Engelsch linnen met klep en tascb, met Z. Aim., Watergetijen Specieboek Her- leidingstafel van Landinaat en wit Schrijf, f 1,25. Dit Werkje, van 240 Lladzijden inhoudsbevat onder eene menigte rubrieken betrekkelijk deze Pro vincie, bet Hooge Rijkshestuurbet Provinciaal Be- stuurde Gewestelijke Ambtenaren en Collcgien opgaven van statistieken aard enz. Hel vormt, voor- zien van een uitgebreid alpbabetisch zaakregister een onmisbaar Handboekje voor ieder die eenigerlei administratieve betrekking bckleedt. TE .NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2