NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD N.° 63. W0E1DAG 14 MART 1835. VI Ingezonden Stukken. Nieuwstijdingen. VOOR v4^;' NL^/ - Dil Weehblad wordt ellcen Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per I'osl 95 cents. Men abonneert zich bij de Boek- handelaars en Posl/canloren zijner woonplaals. (TWEEDE J A AR GANG.) Advertenlien gelicve men ami den Uilgeverin te zenden uilerlijk Dingsdagdesnamiddagsten 4 we; de prigs van l.toi iregelsis 40 cents, voor ellcen regel meer 10 centsbchalve 35 cents zegel- regt voor el/ce plaatsing. -''X- Ill No. 57 van dil Weekblad is onder de Menge- lingen uil hel Phhnteon van 1854, een sink over- aenomcn belreflende de lolheffing op slrautwe- gen en helzelve heefl nan X.nameris onderschei- deno bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen aan- leiding gegeven om, in No. 00 van dat zellde blad zijne denkbeelden tc dien aanzien in vei band mcl de provinciale kunslwegen in dat gedeelte van Zeeland mede le deelen. Beide die slukken geven mij aanleiding om des- vvege in eenige besehouwingen te Ireden en daar X. de aandacht bepaall op hel nemen van maalre- geien die lot afschaffing der lollen op de wegen inoelen leiden zoo verdienl hel onderwerp eene gezelle overweging vooral ook tnel hel oog op den minder gunsligen toesland waarin de provin- cie Zeeland zich mel belrekking tot de middelen van gemeenschap ten opzigle der overige provin cial des rijks bevindl. Niemand voorzeker belwist de door de onder- vinding geslaafde waarheid dat veelvnldige en goede middelen van gemeenschap bij nitnemend- heid bevorderlijk zijn aan de ontwikkeling, zoowel der sloflelijke als der zedelijke belarigen van een volk. Zij kunnen zelfs als maalslaf van beoordee- ling der meerdere of mindere volksbeschaving strekken; en wanneer de schrijver van het stnk uil het Phanteon overgenomen de vragenstell: is zulk een rniddel van gemeenschap" wegen en kanalen niel evenzeer in het belang van al de plaatsen die daaraan gelegen zijn en ver- spreidl do welvaarldoor grooler verlier aan- gebraglzich njet nog veel verder dan kan hel antwoord daarop niet dan toeslemmend we- zen maarde gevolgtrekking daaruil schijnt belwislbaar wanneer hij zegldat niemand over onbillijkheid kan klagen al moet hij zijn dee} opbrengen lot onderhoud van eenen weg dien hij nooit bereden heefl en misschien niminer zien zal. Beiden, zoowel hij die van den weg gebruik maakt als degeen die hem misschien niminer zien zal warden door dien weg waardoor alge- meene welvaarl wordt bevorderd gebaatmaar decersle bovendieu nog door het onmiddelijk ge bruik van denzelven en wanneer nu beiden in de kosten van onderhoud des wegs in gelijke male moclen bijdragen dan schijnt dit met wel le slrooken mel hot begrip van strenge billijkheid. Ongelwijfeld vcrhoogen de lollen op de wegen tot welke i'k mij lhans bepaal de kosten van ver- voer en daardoor den prijs der waren maar he- halve dat zulks niel onder alle omslandigheden het geval is, en de kosten van vervoer door aanleg van hunslivcgcn daarentegen mel minslens de hel ft zijn verminderd zoowel door mindere slijling der voerluigcn en wal daartoe belioortals door de mogelijkheid tot overbrenging van zwaar- der ladingen door mindere krachtis die ver- hooging (ler kosten van voortbrengingonder welke laatslen ook die van vervoer naar de marktcn ullhans begrepen worden onbeduidend te noe- menimmers niet van genoegzaam gewigteven- min als hel Uveede door den genoemden schrij ver legen de lolheffing aangevoerd bezwaar om de loUen af te schaffen en hel onderhoud der we»en le brengen ten laste van den staat of van hel&algemeen waartegen, naar hel mij loeschijnt, verschillende bezwaren bestaan. Een eersle bezwaar isdat er eene onbillijkheid in gelegen is om de kosten der wegen ten laste van hel algemeen te brengen zoo lang niet alle de gemeenlen in den staat door goede wegen onderling zijn verboriden. Een ander bezwaar is dat er geene voldoende reden bestaal om de kosten van onderhoud der wegen en kanalen tveldie der spooi we gen aanlegplaatsen in een woord van alle de bij art. 238 der gemeentewet bcdoelde werken of in- rigtingen, met ontheffing der belasling die op het gebruik drukt, niet- ten laste van het al gemeen le brengen en waar is de grens lusschen de kosten van productie die wel en van de zoo- danigen die niet door den staat moelen gedragen worden Een derde bezwaar isdat de staat de kosten van productie voor zijne rekening nemende zijne roeping zou missen Ireden in den werkkring van hel individu en alle ondernemingsgeest uitdooven, welke bij die volkeren waar een joist begrip be staal van de roeping van het gouvernementeene rr h hooge vlugt genomeii en lot uilkomsten heeft ge- leiiidie te vergeefs worden gezocht bij die volke ren die bij alios de hulp van den staat inwachten. Voorts nog doel zich de vraag voor ofhetstaat- kundig is le achten om elke belasting op het ge- bruik, aannemeude dat do helling van tol op we gen en anderc openbare werken als eene belasting is te besehou wen, waaromtrent de meeningen zeer uitcenloopen, le vervangen door eene algemeene belasling of hoofdclijken onislag lerwijl eindelijk niel moet worden voorbijgezien, dat door een aan- lal personen van de kunsl.wegen gebruik wordt gemaakt uit louter verrnaak of wel ter bevorde- ring van persoonlijk belang en dat deze bij af schaffing en vervanging der tolien door eenen hoof- delijken omslag niel in die male als thans en niet in verhouding tot bun genot, zouden bijdragen. Mij koml hel voor dat hel rijk de provincie of de geineente afzonderlijk of gezamenlijk naar male van derzelver meenier of minder rcglslreeks elang geroe|ien zijn om de daarslelling der mid delen van gemeenschap le bevorderen door op- wekking van den algemeenen ondernemingsgeest en dien le ondersteunen en behooren zij die van die middelen van gemeenschap onmiddelijk genot hebben de kosten van onderhoud daarvan te dragen. Hierpil volgt dat de som die voor het gebruik der wegen of kanalen gevorderd wordtniel hoo- ger mag wezen dan noodig is om in derzelver on derhoud le voorzien. Voorts dat geene vrijdotn- men zoo als mel opzigt tot de wegen bij hel Ko- ninklijk besluil van den 29 October 1833 Staats- blad n.° 59 zijn toegekend behooren te worden verleend vooreerst omdat daardoor, de ondervinding leert zulksaanleiding lot mis- bruiken en tolontduiking wordt gegeven en ten anderc omdat daardoor een voorregt wordt ver- leend waarvoor geene reden hoegenaamd be staal; behoeft loch de landbouvver meslspecien enz. voor zijne nijverheids-onderneming, de zout- ziedcr behoeft brandsloffen voor de zijne en het graan en het zout zijn beiden nijverheids-produc- ten. Het is dan ook*niet duidelijk op welke gron- den van regt en billijkheid hel toekennen van een voorregl aan de eene nijverheids-onderneming bo- ven de andere sleunt. In hel midden latende of er (vooral wanneer men zich den vroegeren toesland van de, in den winter, schier onbruikbare wegen herinnerd) gegronde redenen bestaan tot billere klagl overde lolheffing, zoo als die lhans op de provinciale wegen in Zeeuwsch-Vlaanderen plaals heeft dat is naar den grondslag van van het rijkslarief voor elke 1125ellen, gedeelten daarvan voor ecu geheel (en hel verschil in minder zou bij loepassing van het rijkslarief op den weg van Axel naar Neuzen in het door X. aangegeven geval, bedragen 4 cent.) Zoo komt ook mij de tolheffing zoo als die thans' op de bedoelde wegen geschiedt, gebrekkig voor in de eersle plaals: omdat een laag loltarief het gebruik van den weg bevorderd en in de tweede plaats omdat de tol behoort geheven te worden in verhouding lot het gedeelte wegs waarvan gebruik wordt gemaakt, en uit dien hoofde is dan ook eene herziening van het bedoeld toltarief wenschelijk te achten. v. N. Het onlwerp van wet lot regeling en boper- king der uitoefening van het regt van vereeni- ging en vergadering is na eenige dagen beraad- slagingsden 8 dezer door de tweede kamer der slaten-generaalmel 54 tegen 26 stemmen aangenomen. Uit een herderlijk schrijven van den bisschop van Haarlem van den 6 Februarij jI. waarbij mededeeling gedaan wordt van een door Z.-Eerw. vastgesteld algemeen rcglement voor de be- sturen der paroehiale en andere Kalholijke in- stellingen van liefdadigheid in dat bisdom blijkt alzoo datgelijk bij de Hervormden ook bij do Roomsch-Kathoiijken in ons vaderland de rege ling der kerkelijke armverzorging lhans bijzon- der ter harle genomen wordt. Wegens de aanhoudende vorslis het aange- kondigd vergelijkend examen op den 6 dezer in de school te Kiooslerzundelotnadere bepaling uitgesteld. Tol lid in den gemeenteraad le Axel in plaats van den overleden heer F. Dieleman Pz. is met 53 van de 103 uitgebragle geldige stemmen ver- kozen de heer dr. 11. J. van Eckburgemeester aldaar. Den 6 dezer is er in de geineente Sint-Jan- Steen voor het eerst eene jaar- of veemarkt ge- houden, welke aldaar voortaan jaarlijks zal plaats hebben. Deze jaarmarkt is druk ibezocht ter wijl de handel zeer levendig was, en bijna al hel ter inarkt gcbragte vee lot hooge prijzen is opgeruimd. Gelijk bereids de voorjaars-vee- en paar- denmarklen le St.-Jan-Steen en Sas-van-Gent op den G en 8 dezer reeds hebben plaals gehad zoo kan men die in deze en de volgende man rid nog op 3 plaatsen in Zeeuwsch-Vlaanderen le gemoet zien, n. l.to Ooslhurg, 26 MaartAardenburg 2 April, en Schoondijke 10 April. Franschc kooplieden komen lhans hier en elders eene groote menigte sc'hapeu koopen tot hooge prijzen. Een vroeger invvoner van Kloelinge vertrok een paar jaar geleden naar Noord-Amerika ten einde aldaar zijn forluin le beprocven. Wij ver- nemen thans dat hij eene door zijne handenarheid en oppassendheid bijeengegaarde som van f 500 aan zijne arme familie heeft overgemaakt ten einde haar in de gelegenheid te stellen ook der- waarts le gaan. De sloombootdiensl lusschen Vlissingen en Rotterdam is jl. maandag weiler aangevangen die tusschen Middelburg en Rotterdam heeft gisleren (dingsdag) de diensl hervat. De aan- vang der dienslen van Middelburg op Zierikzee en Bergen-o|) Zoom is bepaald op den 16 en die van Middelburg op Antuerpen langs de Ooster- Schelde op den 21 dezer. Nadal zaturdag morgen e°ne stoombool zich een weg had gebaund door hel ijs in de rivier voor Rotterdam, is het ijs losgeraakl en de Maas sedcrt drijvende. Allcrlreurigsl zijn de beriglen welke wij omtrent den watersnood ontvangen door welken ons land wordt geleisterd. Op onderscheidene punten zijn er zeer zware ijsbezeltingen onlslaan, daardoor eenige dijken doorgebrpken en vele slrekcn als het ware in eene zee veranderd. In de provincien Gelderland Noord-Braband en Utrecht zijn een aanlal liuizen door hel water en hel ijs medegesleept en daardoor eenige men- schen omgekomen. Honderde huisgezinnen heb ben alles verloren wat zij in htm bezil hadden, daar ook meest al hun vee mel den vloed is medegevoerd. Wageningen Zutphen 's Her- logenbosch en vele andere plaatsen zijn over- 'slroomd. De spoorwegbaan tusschen Arnhem en Utrecht is voor een gedeelte weggezonken en ook de lelegraaf tusschen die steden kan niet meer werken. In vele steden en gemeenton worden commission gevormd om giften in te zamelen. Ook uit Duilschland luiden de berig- ten bedroevend op het te Arnhem en Nijme- gen voorbijdrijvende ijs zag men stukken van schepen boomcn mel wortel en lak daken van huizenallerlei huisraad en landbouwgereed- scbappen. Het water is lhans valleude. Z. M. do koning, vergezeld van den minister van binnenl. zakenhebben de overslroomdc slreken bezocht. Bij de arrondissemenls-reglbank tc Assen wordt behandeld de zaak van een debitant der slaats—lolerij, houder eeneracceplatic van /"IOjOOO ten laste van een' landbouwer, voor geleverde lolerijbriefjes. De erven van dien landbouwer die intusschen overleden is, ontkennen de echt- heid der handleekening. Wie ook overwiunaar zij in deze zaak in elk geval zal ze eene waar- dige bijdragc zijn lot de geschiedenis van het lolerijspel in Nederiand. Den 26 dezer zal cr ook te Gent eene soed- koope broodbakkerij worden geopend in de Lange Violellestraat. Eene ziekte, bestaande in buikloop, heerscht thans op vele plaatsen in Belgie onder de konijnen; in minder dan twee dagen zijn er honderden daardoor aangetastgestorven. Bij gelegenheid van de aanvraag om een 4 ^'/V o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1