D Mengelingen. Vervoermiddelen, Scheepvaart. Correspondentie. Beurs-, Marktberigten enz. Advertent ien. NOORD-AMERIKA. De ADVERTENTIE. 1 'Sifst zaken bezig tc houden <le troepen te inspec- teren de parades bij te woneu en alles met eigene oogen te onderzoeken. De hierdoor ont- slane vermoeijenissen hadden zijnen Locstand ver- ergerd tot dat hij ten laatste door eene hevige zenuwberoerle overvallen werd vvicr -gevolgen een einde aan zijn leven maakle. Keizer Nicolaas was geboren den 6 Julij 1790 en had den troon beklommen den 1 December 182'5. Zijn opvolger is de grootvorst Alexander, ge boren den 26 April 1818, en in den ecbt ge- Ireden den 28 April 1841 met de prinses Maria van Baden dochler van vvijlen den groothertog Ludwig van Hessen en zuster van den regerenden groothertog. (Eene nadere depeche nit Petersburg van zaturdag meldtdat de keizer Alexander //den volke bij proclamalie zijne Iroonsbeklimming heeft beliend gemaakt en de hulde der digni- larissen en des legers heeft onlvangen. Ten aanzien der gezindheid van den nieuwen Russischen keizer loopen de meest verschillende geruohten. Men geloofl echter te mogen aan- nemen dat hij meet tot den vrede dan tot den oorlog is geneigd en die ineening wordt ge- grond daarop, dat de eigcnlielde van den over- ieden vorst een der grootste hindcrpalen was legen het tot stand komen van den vrede, ter- wijl zijn opvolger in zijne handeiingen meer vrij is.) Het is hoogs I \v a a rsc h ij n 1 ij k dat de ge- beurteniswelke te Petersburg heeft plaats ge- grepen het vasle voornemcn van den keizer der Franschen zal vvijzigen en dat de reis naar de Krim uitgesleld welligl ook dat er geheel van zal worden afgezien. Van het looneel des oorlogs zijn geene nadere beriglen onlvangen. De jongsle tijdingen uit Weenen spreken er van, dat er alio hoop beslaal om tot eene vre- deiievende overeenkomst to gerakeu. Den 21 dezer zal in Engeland een aige- meene biddag gehouden worden om den zegen des Hemels afle smeeken voor het leger en Zijne hulp voor do spoedige herslelling des vredes. Een vierde brief, door F. Coremans van St.- Nikolaas uit het kamp voor Sebastopol aan Zijnen oom den heer Peelers, geschreven be- heist het volgende Yoor Sebastopol, 6 Februarij. Ik kome EE. te lalen weten alsdat den 50 January de twee zonen van den keizer van Rus- land Conslanfinus en Michiel met 28,000 man der keizerlyke vvacht by hun leger gekomen zvn. De Russen, waerschvnlvk door den drank aengemoedigd zyn in den naeht van 31 January op onze loopgrachlen gevallen maer gelyk wy verwiltigd warenzyn zy teruggeslagen. Wy hebben een veertiglal dooden gehadondcr andere een commandant van den genie, maer (lit was door zyne onvoorzigligheid had hy in de Iranchce gebleven in plaels van den vyand te gemoel te Toopen (lit ongeluk zou geen plaets gehad heb ben. In den loop der verledene maend heb ben de Russen twee onzer koopvaerdyschepen genomenzy waren geladen met ossen. Wy hebben aen den oever der zee de overblyfsels van vyf schepen gevonden die schipbreuk gele- den hadden in de Zwarte Zee; dit heeft ons gediend om onze soep tc rnaken. Den 19 January zvn zv ook op een balaillon van het 2.e regi ment (legioen clrangere) gevallen, hebben er eenige dooden gelalen zooals wy doch hebben de viugt genomen. Des anderdaegs hebben zy geparlementeerd en het lyk gevraegd van eenen generaelszoon het gene wy teruggedragen heb ben gelyk hy gevallen was, zelfs met zyne twee kruissen. Helgene hun doen zien heeft dat het valsch is wat Menschilco/f hun doen gelooven had wanneer hy hun zegde dat de Franschen huune lvken plunderden en aen den roof der honden overlieten. »lk geloof dat het bombardement der stad binnen eenige dagen weder gaet beginnen Alles wordt op het spoedigste bereid gemaektonze batteryen zyn veerdig; twee schepen worden oeofferd om het fort de la Quaranlaine te bc- schieten en die zullen waerschynlyk vernietigd worden. Wy hebben hun twee batteryen ge- mynd eene "waer loOstukken kanon op liggen. Na 48 uren bombardement zal men proberen de stad stormenderhand in te nemen en, gaet dit niet dan denk ik dat de Franschen nietslecht zouden doen er van deur le gaen want den R us is nu in grooler gelal dan wy en hy wordt nog alio dagen versterkl. Wy krvgen ook renfort, wel is waer; maer dit gaet zoo gemakkelyk niet te water als le lande. »Wy hebben ook al veel ongelnkken in ons lc"er gehad door de koude en de ziekten. Men rekenl dat wy van den 3 tot den 6 January door de koude 4000 man builen verdediging hebben, die de voeten vervrozen hebben; zon- der die der andere dagen. »lk bevindt my lot heden nog altyd in goede gezondheid en verhoop van EE. helzelfde. Mvn iyd wordt korteen dag schyut my een jaer maer ik verlies geen moed. »Indien er iets voorvalt dat zeer merkweer- dig is zal ik het EE. lalen weten." De regtszaak van den onlangs tor dood ver- oordeelden vadermoorder C. Koning die nadat beide in eene keet sterken drank hadden ge- bruiklzijnen vader(met wien hij eerst eenigen tijd geworsteld had) toen deze hem trachtte te onlvlugten achterna zette en met een mes over- hoop stak heeft weder op onlzettende wijze doen zien waartoe de drank den mensch kan ver- voeren. De vermoorde was een dronkaard, een liederlijk, woest persoon die wegens beleediging of mishandeling van vrouw en kinderen of ande- ren en wegens diefslal achlmaal is veroordeeld geweesl. Zijne vrouw, eene goedhartige en arbeidzame moeder rnoest alleen het brood win- nen voor het gezin wantzoo de man nu en dan al iets verdiende dan werd dit aan zuiperij verkwislen de vrouw ten slotte vreesselijk mis- handeld. Schrikkelijk is de beschrijvingdie gegeven is van de mishandelingen waaraau de was. Zoo ge- Beurtveer tusschen Neuzen en Flissingen. Maart 1833. Van Neuzen. VanVliss. 8 voorm. 0 u. voorm. 11£- u. 9 CA midd. 12 blootgesteld ongelukkige vrouw beurde het eensdat zij met hare kinderen in den barren winter des nachls ler naauwernood gedekt, de vlugtnam naarde duinen eenander- maal in het varkenshok uit vrees van door haren man le zullen worden vermoord. Geen wonder dan ook dat de opvoeding der kinderen, van 's vaders zijde althans jammerlijk werd ver- waarloosd en dat de zoon hierin 's vaders voorbeeld volgende, allengs aan den drank zich le huiten ging. Nadat bij vonnis het huwelijk zijner onders was onlbondenkwam er nogtaus geen einde aan de mishandelingen, die de vader zijne gewezene vrouw en kinderen deed onder- gaan waarbij zij dan door den zoon tegen de woede des vaders werden verdedigd helgeen de haat van dezen tegen hem le meer opwekle zoo- dal hij dikwerf den zoon met kwetsuren over- laadde en hem eenmaal zelfsonder allerlei// vervloekingentot een gevecht in de duinen uitlartte. Wie verwonderd zich nu nog, dat, bij zoodanige verhonding tusschen vader en zoon beiden dronkaards, eindelijk znlk een verschrik- kelijkedaad een einde maaktc aan de zaak De vader sarde den zoon en de zoon werd een vadermoorder (Deze bijzonderheden zijn geput uit het plei- dooi van den zaakverzorger des veroordeelden.) Don (I. Vryd. 9 Zat. 10 7 Zond. 11 1\ Maand. 12 8 l)ingsd.l3 9 WoensdH 10 Dond. 13 11 Vryd. 10 midd. 12 Zat. 17 nam. 1 nam. 1 1.V 2" 3 - 4 3 0 nietvaren. i 3 dezer en 5 de overwintering Den den 4 ter naar hunne zijn do voor Anlwerpen en voor Gent bestemde schepen te Neuzen binnen vertrokken. geweest bestemmingen Men verzoekt ons te melden dat het berigt van de vorige week, volgens hetwelk de Wester-Sclielde hij Walzoorden op schaatsen geheel gepasseerd zou zijn, met de waarheid in strijd is. Uit een ingesteld onderzoek is toch gebleken dat het ijs over niet meer dan 200 el hreedte uit den wal van Walzoor den af tot het zoogenaamde Plaatje, vast heeft gc- legen dat daarvan slechts 50 a 40 el hreedte eene vrij effene baan vormden dat zich eenige personen tot eerstgenoemden afstand op het ijs gewaagd heb ben doch dat de oppervlakte te ruw is bevonden om op schaatsen bercden te kunnen worden. Aange- zien de Schelde op genoemd punt meer dan vijf duizend el breed is valt de onnaauwkeurigheid der ons vroeger medegedeelde berigten genoegzaam in het oog. AMSTERDAM, 3 Maart. Wcrkelyke Schuld 2J- pet. 6IT5S; idem 5 pet. 73; idem 4 pet. 90|. GENT, 2 Maart. Er was heden een gewoncn voorraad ter markt; Tartve en Rogge zijn langzaam voor het verbruik zonder prjjsverancicring vcrkocht. In andere graansoorten is bijna geen handel gedreven. Uit hoofde van het zachte weder Zaden en Olien in daling met weinig handel. 225ste Staats-Loterij. Prijzen van 100 en daarboven. Vijfde Klasse. 13deI4jst: No. 19905 100,000; no. 18632 ,/10,000; no 1-2034, f 3000; no. 13428, 1500; no. 14883 en 17308 ieder/200; no 360, 862, 893, 3114, 5428, 4329, 3099, 6378, 6862,9213, 10128, 12981 13177, 13799, 14549, 14799, 14979 en 17054, ieder 100. 14dc LijstNo 804. 10970, 13073, 13939 en 19318, ieder 1000; no. 1643 en 4113 ieder 400; no. 2866 6403 9642 en 9812, ieder 200.; no 3020 5188, 5442, 5682, 7706, 9338, 9967, 11031 11488, 11398, 12111, 12233, 16713 cn 19936, ieder 100. 13de J,i)stNo. 4472 on 9972 ieder 1000; no. 13904 14442 en 13923 ieder f 400' no. 1797 rn 9982, ieder/ 200; no. 503, 2464,3683, 4809,/ 7314, 8669, 8708, 10373, 11223, 11638, 12440, 14708,17019, 17113 17818, 18782, 18828 cn 19669, ieder 100. Hide HistNo. 7839 1000 en premie/30,000; no. 18833, 19460 cn 19617 ieder f 400; no. 8594 14751 15134 cn 13905, ieder 201); no. 1900 3960 4408 3944 8098 8510 8831,9922, 13107 cn 18259, ieder 100. 17de en laatste Lijst: No. 13266, premie 5000*. no. 13276, 400; no. 16320,/ 100. Schroef-Stoomboot: Jacob van Af terelde. Wekeljjksche dienst. Van Gent naar Neuzen: Zaturdags'smiddags 12 ure. Van Neuzen naar Rotterdam Zondags 's voormiddags 6 ure. Van Rotterdam naar Neuzen cn Gent Wocnsdags 's voormiddags 4 ure. Dc COMMISSARIS des KONINGS in de Provin- cie ZEELAND maakt hekenddat op den 12 Maart 1855, des middags ten 12 ure, te Zutphen, 's Gravenhage Haarlem Deventer Tilburg Utrecht en Leijden zal worden overgegaan tot de openhare aanhesteding der LEVERING VAN RE- MONTPAARDEN, ten dienste der Korpsen Kaval- lerie en Arlillcrie van liet Legerdat een-derde ge- deflte van de te leveren Paarden van inlandschen sprang moet zijn; dat dc besteding hij de korpsen iiet bij loten of bij partijen raaar voor het getal bij ieder korps vereisclit in eens zal geschieden cn dat de Voorwaarden van Aanhesteding voor ge- gadigden ter lezing liggen, onder anderenop de Provinciale Gritfie tc Middelburgalwaar ook in- lichtingen omtrent het getal Paarden, voor elk korps te leveren kunnen verkregen worden. Middelburg den 28 Februarij 1855. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. In de maand April aanstaande bestaat ergelegen- Jieid op voordeelig-e voorwaarden naar NEW- YORK te vertrekkenin vereeniging met eenige Huisgezinnen welke reeds contracten tegen dien tijd gesloten hebben adres J T. de SMIDT te Neu zen en H. M. WORTMAN, le Zaamslag. e ondergeteekende zich te Neuzen gcvcstigd ebhende als SCHILDER, GLAZENMAKER en K AMERBEHANG ER beveelt zich daartoe beleefde- liik hii zijne Stad- en Landgenooten aan. P. LOOF. e Notaris P. W. Steenkamp, reside- rende te Neuzen zal, op Woensdag* den 14 Maart 1855 des nadeiniddags ten 2 urein de Herberg het Zwaantje, bewoond bij Sietir At.laart te Neuzen, ten verzoeke van JAN de BRAAL, Wcrkman wonende in den Koegorspolder Gemeenle Neuzen in het openbaar presenteren te verkoopen Een MOFSTEEDJE, met daaraan het getal an 2 bunders 56 roeden en 50 ellen HOFGROND, TUIN, WEI- en BOUWLAND. staande en gelegen in den Koegorspolder Gemeente Neuzen, kadas- traal 220 hekend 221 sectie 222. G, numeros 217, 218, 219, Voorts uit de hand te koop een WOONHUIS met ERF, staande en gelegen binnen de Stad Neuzen, kadastraal sectie C no. 752 op 1 roede 50 ellen bewoond geweest door Isaac Raamsdonk om dade- lijk aan het gebruik te komen te hevragen hij den Notaris P. W. STEENKAMP, te Neuzen. iei e Notaris P. W. Steenkamp, reside- rende te Neuzenzalop Woensdag den 21 Maart 1855, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van Sieur D. C. de PREE, ten zijnen Woonhuize te Neuzen, in het openbaar presen teren te verkoopeneen zeer ZINTDELI JStERT iNBOEDEXj bestaande in een mahonijhouten "ecretaire een dito ChifFonniere Kabinet, Tafels, toelen Spiegels 4 pluiinen Bedden Dekens La- kens Linnens, 2 Klokken KagchelsHaarden Porselein Geleijerd- Aarde- Glas-Koper- en Tin- werkgemaakt Smids 1JZERWERK voorts twee CHAISEN, een MALLEJAN, en eindelijk een partij BalkenRibbenPlankenRigtersSparren cn Brandhout. Nog zijn uit de hand te koop twee SCHUURTJES, staande te Neuzen te hevragen bij bovengemelden Eigenaar de PREE. Wordt geadverteerd dat de UERKOOPING der IOFSTEDEaankomend'e de Kinderen van den lei Achtbaren Heer Mr. B: H. JANSSEN gelegen 4m de Gemeente van Axel, geannonceerd tegen den 9 Maart, is uitgesteld tot, en zeker zal plaats heb ben op Woensdag den 4 April 1855, des mor- gens te elf uren precietfin de Korenbeurs te Goes. TE NEUZEN, TER DRUKKERIJ VAN C. W. OVERBEEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 2