NIEUWS- EN ADVERTEATIEBLAD m Sll-fUUIBS W.° 63. WOENSDAG 7 MA ART 1855. Insezonden Stukken. Nicuwstijdingen. Dil Weekblad ivordl elken Woensdag-morgen uitgegeven bij C. W. Overbeeke teNeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerlzich bij de Boek- handelaars en Poslkanloren zijner woonplaats. VOOR (tweede jaargang.) /.Hi', i l 11 Adverlenlien gelieve men nan den Uilgever in tc zenden mterlijk Dingsdag des namiddag s ten 4 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoo elken regel nicer 10 cents, belialve 35 cents zegel- regt voor clke plaatsing. In vroegere dagen is bet door onze overhuren vvel eons ter spruke gcbragt dat de haven van Neuzen minder geschikl was dan de hunne tot leg|)laats voor zeeschepen en bezwaren ople- verde welke niet le Vlissingen vvorden aange- troffen. Wij hebben tot wcderlegging van die opmer- kingen (zoo ze thans nog wcderlegging mogten behoeven) cen paar bijzonderheden le vermel- den waarvoor wij eene kleine plaalsruimte in liet Nieutvs- en Advertenlieblad voor Zeeuwsch- Vlannderen verzoeken. Een en twinlig zeeschepen van verschillend charier hel)ben gednrende ruim 4 weken in de haven van A'cuzen overwinterd en aldaar eene uilcrsl convenabele legplaats gevonden, zonder aan eenig gevaar hoe ook genaamd Idoot ge- sleld geweest le zijn. Den 5 dezer verlieten 19 daarvan met even veel gemak de haven ais ze die waren binnen- geloopen, zonder eenig lelsel le bekomen en reeds des avonds van dienzclfden dag waren er 17 daarvan op hunne bestemmingAntwerpen in de beste ordeaangekomen. Belanghebbende reeders hebben nil Iielgie rneermalen de schepen I a Neuzen bezocht waar- loe ten alien lijde als aan den vasten wal van Belgie gelegen, voor hen de gelegenheid open slond. Van de meer dan 60 zeeschepen, le Vlissingen overwinlerd hebbendeis het nog slechls aan 2 of 5 gelukt de rnel ijs bezelte haven te ver- lalenwaardoor geen geringe verlraging in de bereiking hunner destinalie, Antwerpen veroor- zaakt word Ireeds dus in dil opzigl. is Neuz-en voor Belgische reeders le verkiezen boven Vlis singen-; doch er is nieer dat daarvoor pleil lerwijl do belanghebbende uit het naburige Belgie in de gelegenheid warenzoo dikwijls dit werd vereischtzich te JScuzen van den staal der ladingen le verzekerenis het ons bekend dal Belgische handelaars dil langs Bres- kens te vergeefs beproefd hebben ten opziglc der le Vlissingen leggende schepenals zijnde gednrende circa drie weken de coinmunicatie iusschen die plaats en Vlissingen gestrernd ge weest even als de briefwisseling welke Iusschen Belgie en A'euzen steeds geregeld gevoerd is. Neuzcn, den 5 Maart 1855. Een onpartijdig opmerker. In de tweede kanier der slaten-generaal heeft de beer Elout jl. woensdag eene interpellate gedaan in den zin van die welke onlangs in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers plaats had en die op dezeJfde wijze beantwoord werd. De hecr Elout vroeg namelijk of er icls gegronds gelegen was in de goruchten door lie drukpers opgenomen en volgens welke er pogingen bij het Nederlandsch gouvernemenl zonden gedaan zijn, oin de onzijdigheid te doen verlaten welke het lot dusverre in achl nam legenover de verschillende partijen in den legen- woordigen oorlog. De minister van builenland- sche zaken de heer van Hall, heeft verklaard dat het Nederlandsch gouvernemenl getrouw blijft aan eene slrenge en reglzinnige onzijdig heid. Hij voegde er bij dat geen gouvernemenl eene drukking in eenen legenovergeslelden zin uiloefende. Alio verhalen nopens dit onder- werp in de nieuwsbladen verspreid zijn onge- rijmd. De heer Elout heeft zich volkomen vol- daan betoond over deze verklaringen. Naar men verneemt zijn de rniliciensbe- hoorende lot deligling van het jaar 1854 tegen 3 April aanslaande opgeroepen, om zich naar hunne respectieve korpsen le begeven. De tegenwoordige sterkte van de Neder- landsche landmagt bedraagl thans 1365 offieieren cn 56,662 manschappen. Do communicatie aan de overzetveeren op de Wesler-Schelde thans hersleld zijnde, zoo ge- schiedt do verzending der poslpaketten weder op vorigen voet. Het was nil drie weken geleden dat alle com municatie Iusschen Vlissingen en Breskens afge- sneden was, ids dat nog nooit gebeurd is. Men ineldt uit Kontenisse van den 27 Febr. Een persoon die zich gisleren namiddagbij mislig wedermet zijn zooulje le ver in de Wesler-Schelde gewaagd had om mosseien le zoeken geraakte met dal kind op eene ijsschol welke viol geraakte en met hen aitlreef. Onder een aanhoudend roepen om hulp is hij ua cen kwart uur ver voortgedreven te zijn met zijn kind op den rug, zwemmende en worstelende gelukkig het gevaar onlkomcn. Een ander persoon die zich heden ochtend vroeglijdig ter mosselvangst begeven had is hetzelfde wedervaren. Na langen tijd als met den dood geworsteld te hebben is hij bijna ge- heel verkleurad nog gelukkig tot de zijuen teruggekeerd. Men vreest algemeen dat de langdurige en strenge winter in deze streken het koolzaad heeft doen sterven en datzoo niet alle verre- weg de meeste partijen zullen omgereden vvor- denom door iomervruehlen te worden ver- vangen. In de maand Februarij is de sterfte te Mid— delburg builengewoon grool geweest; er zijn overleden 82 personen lerwijl het getal in de vorige maand slechts 37 bedroeg. Te Vcere zijn gedurende de maanden Januarij en Februarij op eene bevolking van nog geen 1000 zielen bij den burgerlijkeu stand aange- geven 18 overledenen welk getal alstoen gelijk stond met het totaal der overledenen in het jaar 1854. Gelijk reeds vroeger vermeld werd ge- schiedde sederl verscheidene dagen aan het Sloe de overtogl geregeld te voet en zijn er reeds cllelijke stukken vee en sleden met lasten van 600 a 800 Ned. ponden lieladen overgevoerd. Op 24 F'ebr. met den middag werden door den veerschipper C. Baas heen en lerug overgebragl vier paarden begeleid wordende door den eige- naar J. Ellemond landman te St.-Joosland en nog tien andere personen lerwijl nog later op denzelfden dag met arreslede en paard de over- togt over en weder gedaan werd door den land man Ant. Timmerman, van Nieuvvland met een bij zich hebbend gezelschap. Het mag voorzeker wel als eene bijzondere zeldzaamheid worden aangemerklals zijnde het naar 's menschen geheugen nooit gebeurd dat dit zoo broede vaarwalerop onderscheidene plaalsen ter dieple van ruim 12 ellen en met een Snellen slroom van ebbe en vloedeene ijsbaan ter dikte van meer dan 50 duim aanbiedt die als een weg door zoo vele personen en met een zoodanigen last gelijktijdig veilig le begaan is. Te Bommenede (eiland Schouwen) is den 1 dezer een huis afgebrand, waarbij eene 80ja- rige weduwe in de vlammen is omgekomen. Het ijs in de rivier do Maas voor Rot terdam werd zaturdag nog op verschillende plaalsen le voet cn zelfs met sleden gepasseerd. In den nacht van 28 Februarij op 1 Maart is onder de gemeente Gaslel provincie Noord- Braband bij den bouwman J. Ii. een zeer bru- lale diefstal gepleegd. Omstreeks half elf ure oritwaarde de bouwman dat er zich volk in het voorhuis bevond hetwclk zich onder vloeken en razen naar den zolder begaf en het daar aanwezige spek ruim 150 Ned. fg naar bene- den wierp. Hierop plaatste de bewoner zich voor de deur van zijn slaapverlrek ten einde die te versperrendaar zij slechts met eene zoogenaamde klink geslolen was en de dieven aanslallcn maakten om daardoor binnen tedrin- genhetwelk dan ook welhaast gelukte; nu slormden eenige roanspersonen met gewercn en slokken gewapend het verlrek binnen en werd de boer met slukslagen gedwongen zich weder te bed le begeven waarna een der dieven met een geweer voor het bed post vatte cn de gor- dijnen slool. Daarna ging men over tot het openbreken van eene kist (waartoc zij ruim uur besteedden)maar daarin niets van waarde vin- dende openden zij het kabinet en roofden daar- uit ruim f 600 aan kontanten en het daar aan wezige goud en zilver en eenig linnengocd. Ten 12 ure omstreeks verlieten de roovers met hunnen buil het huisna vooraf de huis- genooten verboden te hebben cerder dan na vcr- loop van II uur op te slaan daar zij hen in dit geval vermoorden zoudcrieen I uur na hun verlrek kwam een der dieven hen hieraan nog heririneren. Het ontvreemde schal men in betge- heel op ca. f 1000. Men heeft zeven mansper- sonen in huis beirierkl waarvan ook een op zolder bij bet bed van denzoonde wachlhield; alien hadden doeken om het hoofd gewonden denkelijk om niet erkend te worden. Hetschijnt dat men door de deur van den koestal welke niet geslolen was, in de schuur gekomen is, en van liier door het forceren der deur in het voorhuis. De juslilie doel ijverige nasporingen om de daders in handen te krijgen. In do Belgische kanier der volksvertegenwoor digers van den 2 dezer heeft de minister van buitenlandsehe zaken aangekondigd dal het ministeric in" massa zijne demissie had genomen ten gevolge van de slemming der kamer tegen den minister van binnenlandsche zaken belref- fende de jury van examen en andere vraagpun- ten van binnenlandsch belong. De kamer heeft zich onbepaald geadjourneerd. Men meldt uit Eecloo dal de fahrijken van kaloenen en wollen stoffen sederl eenige dagen aanzienlijke bestellingen hebben ontvangen. -- Nog bij voorlduring worden ie Brussel en Antwerpen valsche 5-francstukken in omloop gebragl. Een dier feiten van moederlijke ontaarding, die de pen bijna weigert te beschrijven heeft te Antwerpen plaats gevonden. Zekere Joanna de L. was over eenige weken in het gaslhuis moeder geworden. Eenige dagen na hare be- valling had zij het gesticht met haar kind ver laten en helzelve bij eene vrouw in de vierde wijk uitbesteed zich verbindende eene zekere som voor deszelfs onderhoud te betalen. Drie weken bevond zich het kind reeds bij de voed- stertoen den 26 Febr. zijne mocder Joanna de L. die to Berchem woonde het kwam terug eischen onder voorwendsel dat zij do nog al zware kosten niet meer kon betalen. Ik ga het ergens le vinden leggen moet zij aan de vrouw hebben gezegd dan komlhet wel- ligt nog in goede handen." Iliermede verliet zij de woning der voedsteren rigtte zich naar den kant van het Mechelsche Plein. Ongerust over het lot van het kind waagde de pleeg- moeder bet haar van verre te volgen cn aldra zag zij hoe zij de Bercheinsehe poorl uilging. Steeds bleef de vrouw haar volgen cn Joanna de L. scheen haar plan te hebben opgegeven want zij was reeds zeer verre builen de poort zonder dat zij had opgehouden haren weg voort te zelten. Aan de llerenlhalsche vaarl gekomen bleef zij echter eensklaps slaan. De gewezeno voedster verborg zich achter eenige boomen. Naast de vaarl vloeit eene nog al breede gracht. Zij scheen een vreesselijk plan le hebbende wreede moeder want beurtelings dwaalden hare oogen over den breeder) vloed der vaarl en dan over de min breede gracht. Zij neemt haar kind van onder hare kleederen aarzelt nog maar werpt het eensklaps in het water en neemt de vlugt. In de onmogelijkheid zijnde het kind zelve uit het water le halen liep de voedster om hulp. Helaas I toen deze aankwam was het te iaat het arme bloedje was verdronken. De polieie heeft de pliglige gearresteerd. Het Fransche oorlogsfrcgat Semillanle, van 60 stukken, is nahij Corsika met man en muis vergaan aan boord hebbende 550 mairozen en 400 infanleristen beslemd naar de Krim. De gouddelvers in Australie zijn in opstand gekomen en hebben zich onafhankelijk van het Engelsch gouvernement verklaard. Eene gewigtige gebeurtenis heeft Europa ja geheel do wereld op het onverwachts getroffen. De keizer van Rusland het opperhoofd van den staatdie geheel allecn is om het hoofd te bieden aan den storm die hem door de groolsto mogendheden wordl geleverd is jl. vrijdag mid dag korl na 12 ure te Petersburg overleden. In den namiddag eenige uren na het overlijdcn was deze lijding reeds per telegraaf le 's Hage bekend. Reeds sedert eenigen tijd was de keizer lijdende, maar liet daarom niet na zicli ijverig met de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1855 | | pagina 1